1024/2010

Annettu Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 2010

Oikeusministeriön asetus tietojen merkitsemisestä oikeushallinnon valtakunnallisen tietojärjestelmän ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmään

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä annetun lain 372/2010 6 §:n nojalla:

1 §
Asetuksen soveltamisala ja suhde muuhun lainsäädäntöön

Tässä asetuksessa säädetään oikeushallinnon viranomaisten ilmoitusten ja ratkaisujen merkitsemisestä oikeushallinnon valtakunnallisen tietojärjestelmän ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmään sekä niiden välittämisestä täytäntöönpanoa varten tai merkinnän tekemiseksi viranomaisen rekisteriin.

Sakon täytäntöönpanoa koskevista ilmoituksista säädetään sakon täytäntöönpanosta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (789/2002).

2 §
Tietojen oikeellisuuden varmentaminen

Oikeushallinnon viranomaisen on tietojen oikeudettoman muuttamisen estämiseksi annettava tietojen tallettamista koskevat käyttöoikeudet nimetyille henkilöille sekä valvottava käyttöoikeuksien käyttöä. Ilmoitus ratkaisusta on varmennettava tallettamalla ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmään ilmoituksen laatijan nimi tai käyttämällä muita keinoja ilmoituksen tekijän todentamiseksi. Merkinnät, jotka toimivat täytäntöönpanoasiakirjana muussa viranomaisessa, on tarkistettava ennen niiden saattamista muiden saataville.

3 §
Tietojen merkitseminen tietojärjestelmään

Oikeushallinnon valtakunnalliseen tietojärjestelmään liittyneiden oikeushallinnon viranomaisten on talletettava tekemänsä ratkaisu tai sen tuomiolauselma ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmään sekä tehtävä siihen ratkaisemastaan asiasta ne merkinnät, jotka ovat tarpeen sille sakon täytäntöönpanosta annetussa laissa (672/2002), rikesakkomenettelystä annetussa laissa (66/1983), tieliikennelaissa (267/1981), rikosrekisterilaissa (770/1993), sotilasoikeudenkäyntilaissa (326/1983), sotilaskurinpitolaissa (331/1983), yhdyskuntapalvelusta annetussa laissa (1055/1996), vankeuslaissa (767/2005), nuorisorangaistuksesta annetussa laissa (1196/2004), metsästyslaissa (615/1993) ja eläinsuojelulaissa (247/1996) säädetyn ilmoitusvelvollisuuden täyttämiseksi.

4 §
Jakeluohje ja huomautusmerkinnät

Tuomioistuimen on ilmoituksessa määrättävä ratkaisuun sisältyvien tietojen jakelusta tallettamalla jakeluohje ja ilmoituksen lähettämiselle erikseen säädetyssä määräajassa ilmoitettava ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmän välityksellä, että tiedot voidaan toimittaa jakeluohjeen mukaisesti vastaanottajille. Ilmoitusvelvollisuuden täyttämiseksi tuomioistuimen on tehtävä myös tarpeelliset huomautusmerkinnät, kun ilmoitusta välitettäessä tai vastaanotettaessa joudutaan toimimaan poikkeuksellisella tavalla.

5 §
Ilmoituksia ja merkintöjä koskevat määräajat

Oikeushallinnon viranomaisen on tehtävä tuomiotaan tai päätöstään koskeva merkintä ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmään heti, kun ratkaisun lainvoimaisuustieto on selvitetty tai heti, kun oikeusaputoimiston päätös on tehty.

Käräjäoikeuden on tehtävä ilmoitus tai muu merkintä, kun valitus- ja vastavalitusaika on päättynyt. Jos asiassa ei ole ilmoitettu tyytymättömyyttä, ilmoitus tai muu merkintä on tehtävä heti tyytymättömyyden ilmoittamiselle säädetyn määräajan päätyttyä. Ilmoitus tai muu merkintä hovioikeuden toisena oikeusasteena antamasta ratkaisusta on tehtävä heti toimituskirjan antamisen jälkeen merkinnöin, että ratkaisu on täytäntöönpanokelpoinen. Ratkaisun lopullinen lainvoimaisuustieto on ilmoitettava valitusajan päätyttyä erikseen, jos se on tiedot vastaanottavalle viranomaiselle tarpeen. Ilmoitus tai muu merkintä hovioikeuden ensimmäisenä oikeusasteena käsittelemästä asiasta on tehtävä heti valitusajan päätyttyä.

Kun käräjäoikeuden ratkaisusta tai annetusta väliaikaismääräyksestä on tarpeen ilmoittaa asiassa toimivaltaiselle viranomaiselle ennen tyytymättömyyden ilmoittamiselle tai valituksen tekemiselle varatun ajan päättymistä, ilmoitus on tehtävä ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmään odottamatta mainittujen määräaikojen päättymistä. Jos ilmoitusta ei tässä tapauksessa voida toimittaa ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmän avulla, käräjäoikeuden on toimitettava ilmoitus lähettämällä jäljennös ratkaisusta jakeluohjeineen Oikeusrekisterikeskukselle edelleen toimitettavaksi toimivaltaiselle viranomaiselle tai ilmoitettava ratkaisusta muulla sopivalla tavalla.

6 §
Ilmoitusten välittäminen eräissä tapauksissa

Kun käräjäoikeus tai hovioikeus on tuominnut sotilaskurinpitolain mukaisen kurinpitorangaistuksen, Oikeusrekisterikeskuksen on toimitettava tuloste ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmään talletetuista tiedoista täytäntöönpanokirjaksi sotilasoikeudenkäyntilain 13 §:ssä tarkoitetulle komentajalle. Asiassa, jonka hovioikeus on ratkaissut ensimmäisenä oikeusasteena, tuloste toimitetaan pääesikunnalle. Korkeimman oikeuden ratkaisun jäljennös on toimitettava edellä tarkoitetulle komentajalle tai, jos ratkaisu koskee hovioikeuden ensimmäisenä oikeusasteena käsittelemää asiaa, pääesikunnalle.

Oikeusrekisterikeskuksen on toimitettava tuloste ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmästä:

1) metsästyskieltoa koskevaksi ilmoitukseksi kieltoon määrätyn henkilön kotipaikan poliisille ja metsästäjärekisterin pitäjälle käräjä- tai hovioikeuden määrättyä henkilön metsästyslain mukaiseen metsästyskieltoon;

2) eläimenpitokieltoa koskevaksi ilmoitukseksi Elintarviketurvallisuusvirastolle käräjäoikeuden tai hovioikeuden määrättyä henkilön rikoslain nojalla eläimenpitokieltoon;

3) sotilasarvon menettämistä koskevaksi ilmoitukseksi pääesikunnalle käräjäoikeuden tai hovioikeuden määrättyä henkilön rikoslain 2 luvun 14 a §:n nojalla menettämään sotilasarvonsa.

Korkeimman oikeuden metsästyskieltoa, eläimenpitokieltoa ja sotilasarvon menettämistä koskevan ratkaisun jäljennös on toimitettava viranomaisille noudattaen, mitä 2 momentissa säädetään.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2010.

Tällä asetuksella kumotaan oikeusministeriön 20 päivänä maaliskuuta 1992 antama päätös yleisten alioikeuksien ja hovioikeuksien ratkaisuista tehtävistä ilmoituksista (278/1992).

Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 2010

Oikeusministeri
Tuija Brax

Osastopäällikkö
Kari Kiesiläinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.