1004/2010

Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeriön asetus hevoseläinten sukusolujen ja alkioiden eläintautivaatimuksista Euroopan unionin sisämarkkinoilla

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläintautilain (55/1980) 13 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 809/1992:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään muista Euroopan unionin jäsenvaltioista (jäsenvaltio) Suomeen, Suomesta muihin jäsenvaltioihin sekä muista jäsenvaltioista toiseen jäsenvaltioon tai Euroopan unionin ulkopuolisiin maihin Suomen alueen kautta toimitettavien hevoseläinten sukusolujen ja alkioiden eläintauteja koskevista vaatimuksista.

Mitä tässä asetuksessa säädetään jäsenvaltiosta tai sen alueesta, sovelletaan myös sellaiseen valtioon, jolla on Euroopan unionin kanssa tehtyyn sopimukseen perustuva oikeus toimia unionin sisämarkkinoilla.

2 §
Soveltamisalan rajaukset

Asetusta ei sovelleta Suomessa tuotettujen ja ainoastaan Suomessa käytettäväksi tarkoitettujen hevoseläinten sukusolujen keräämiseen, käsittelyyn, säilyttämiseen eikä ainoastaan Suomessa tapahtuvaan hevoseläinten alkionkeräystoimintaan.

3 §
Suhde eräisiin säädöksiin

Eläintauti- tai terveystilanteen muutosten vuoksi sisämarkkinatuontiin, sisämarkkinavientiin tai sisämarkkina-alueen kautta tapahtuviin kuljetuksiin annettavista rajoituksista säädetään Euroopan komission antamissa suojapäätöksissä.

Tuojaksi ja viejäksi rekisteröitymisestä, sisämarkkinatuonnissa, sisämarkkinaviennissä ja kauttakuljetuksissa vaadittavista asiakirjoista, tarkastuksista sekä muista sisämarkkinatuonnin ja sisämarkkinaviennin yleisistä vaatimuksista säädetään eläintautien vastustamiseksi suoritettavista tarkastuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (977/2006).

Hevosten keinollisesta lisääntymisestä säädetään hevostalouslaissa (796/93) ja keinollisessa lisäämisessä noudatettavista vaatimuksista ja luvan saamisen ehdoista säädetään eläinten keinollisen lisäämisen harjoittamisen edellytyksistä annetussa maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä (22/2000).

Oriiden terveyttä sekä oriin sperman keräämistä, käsittelyä, säilytystä, kuljetusta ja laatua koskevista vaatimuksista Suomessa säädetään hevosten keinosiemennysaseman toimintaa koskevista vaatimuksista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (41/EEO/2006).

Hevoseläinten alkioiden ja munasolujen keräämistä, käsittelyä, säilytystä ja kuljetusta Suomessa tapahtuvaa alkionsiirtotoimintaa varten säädetään hevoseläinten alkioille ja munasoluille asetettavista käsittelyvaatimuksista annetussa maa- ja metsätalouspäätöksessä (8/EEO/1998).

4 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) hevoseläimillä hevosen- tai aasinsukuista eläintä tai näiden lajien risteytysten jälkeläistä;

2) spermalla käsittelemätöntä, käsiteltyä tai laimennettua hevoseläimen siemennestettä;

3) munasoluilla hevoseläinten lisäämiseksi tarkoitettuja hedelmöitettyjä tai hedelmöittymättömiä munasoluja;

4) alkioilla hevoseläinten varhaisia kehitysasteita, jotka ovat siirrettävissä vastaanottajaeläimeen;

5) oriasemalla laitosta, jossa kerätään, käsitellään ja säilytetään spermaa sisämarkkinavientiin ja sisämarkkinatuontiin;

6) spermavarastolla laitosta, jossa säilytetään tämän asetuksen mukaisesti tuotettua tai maahan laillisesti tuotua spermaa keinosiemennystarkoituksiin;

7) asemaeläinlääkärillä Suomessa laillistettua eläinlääkäriä, joka vastaa tämän asetuksen noudattamisesta oriasemalla ja spermavarastolla;

8) alkionkeräysryhmällä ryhmää, joka kerää alkioita ja munasoluja sisämarkkinavientiin ja sisämarkkinatuontiin;

9) alkiontuotantoryhmällä ryhmää, joka tuottaa alkioita in vitro menetelmällä sisämarkkinavientiin ja sisämarkkinatuontiin;

10) alkionkeräyseläinlääkärillä Suomessa laillistettua eläinlääkäriä, joka vastaa tämän asetuksen noudattamisesta alkionsiirto- tai alkiontuotantoryhmän toiminnassa;

11) sisämarkkina-alueella jäsenvaltioiden alueita;

12) sisämarkkinatuonnilla sukusolujen ja alkioiden toimittamista muualta sisämarkkina-alueelta Suomeen;

13) sisämarkkinaviennillä sukusolujen ja alkioiden toimittamista Suomesta muualle sisämarkkina-alueelle;

Viitattaessa tässä asetuksessa Euroopan unionin säädökseen tarkoitetaan kyseistä säädöstä siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

5 §
Näytteiden lähettäminen

Elintarviketurvallisuusvirasto antaa ohjeet näytteiden ottamisesta ja niiden lähettämisestä laboratorioon. Elintarviketurvallisuusvirastoon lähetettävien näytteiden mukana on seurattava Elintarviketurvallisuusviraston lähete asianmukaisesti täytettynä.

2 luku

Spermaa koskevat vaatimukset

6 §
Sperman sisämarkkinavientiä ja sisämarkkinatuontia koskevat vaatimukset

Sisämarkkinaviennissä sperman on oltava lähtöisin tämän asetuksen mukaiselta aluehallintoviraston hyväksymältä oriasemalta tai spermavarastosta ja täytettävä tässä asetuksessa spermalle asetetut terveysehdot.

Sisämarkkinatuonnissa sperman on täytettävä eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa siltä osin, kuin niitä eivät koske direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I jaksossa mainittujen erityisten yhteisön säädösten eläinten terveyttä koskevat vaatimukset, annetun neuvoston direktiivin 92/65/ETY, jäljempänä direktiivi 92/65/ETY, liitteen D mukaiset vaatimukset.

Hevoseläinten sperman mukana on oltava terveystodistusten malleista hevos-, lammas- ja vuohieläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden ja sikaeläinten munasolujen ja alkioiden unionin sisäistä kauppaa varten annetun komission päätöksen 2010/470/EU, jäljempänä komission päätös 2010/470/EU, liitteen I mallin A, B tai C mukainen terveystodistus.

7 §
Oriaseman hyväksyminen

Oriaseman tulee olla aluehallintoviraston hyväksymä. Hyväksymistä haetaan kirjallisesti vapaamuotoisella hakemuksella aluehallintovirastolta. Hakemuksessa on oltava hakijan yhteystiedot, oriaseman sijaintia koskevat tiedot sekä selostus oriaseman toiminnasta ja ehdotus asemaeläinlääkäristä.

Oriaseman hyväksymisen edellytyksenä on, että läänineläinlääkäri on tarkastanut oriaseman ja todennut sen täyttävän direktiivin 92/65/ETY liitteen D luvun I kohdan I.1 mukaiset vaatimukset. Oriaseman on asemaeläinlääkärin vaihtuessa haettava aluehallintovirastolta asemaeläinlääkärille valtuutusta kirjallisesti vähintään 5 arkipäivää ennen kuin uusi asemaeläinlääkäri aloittaa työnsä.

Aluehallintoviraston on ilmoitettava oriaseman hyväksynnästä ja asemaeläinlääkärin valtuutuksesta jäljempänä 9 §:ssä tarkoitetulle kunnaneläinlääkärille, Elintarviketurvallisuusvirastolle ja maa- ja metsätalousministeriön maatalousosastolle.

Elintarviketurvallisuusvirasto antaa hyväksytylle oriasemalle hyväksymisnumeron. Elintarviketurvallisuusvirasto pitää yllä luetteloa hyväksytyistä oriasemista ja saattaa luettelon muiden jäsenvaltioiden viranomaisten ja toimijoiden saataville neuvoston direktiivin 2008/73/EY täytäntöönpanosta jäsenvaltioiden yhteisön eläinlääkintä- ja eläinjalostuslainsäädännön mukaisesti hyväksymien laitosten ja laboratorioiden luetteloita sisältävien internetpohjaisten tietosivujen osalta annetun komission päätöksen 2009/712/EY, jäljempänä komission päätös 2009/712/EY, mukaisesti.

8 §
Oriaseman toiminta

Oriaseman toiminnassa on noudatettava direktiivin 92/65/ETY liitteen D luvun I kohdan II.1 mukaisia vaatimuksia. Oriaseman päivittäisen toiminnan valvonnasta vastaa asemaeläinlääkäri.

Oriasemalla saa kerätä, käsitellä, säilyttää ja oriasemalta saa lähettää ainoastaan spermaa, joka täyttää direktiivin 92/65/ETY liitteen D luvun II kohdan I ja luvun III kohdan I vaatimukset.

9 §
Oriaseman viranomaisvalvonta

Kunnaneläinlääkärin on tarkastettava oriaseman toiminta direktiivin 92/65/ETY liitteen D luvun I kohdan II.1.3 mukaisesti. Kunnaneläinlääkärin on raportoitava tarkastuksesta aluehallintovirastolle.

10 §
Oriaseman hyväksynnän peruuttaminen

Jos kunnaneläinlääkäri tarkastuksessaan toteaa, etteivät tämän asetuksen mukaiset hyväksyntä- ja toimintaedellytykset täyty, hänen on annettava kirjallinen huomautus oriasemalla ilmenneistä puutteista ja määräaika, jonka kuluessa puutteet on korjattava. Ellei puutteita ole korjattu annetussa määräajassa tai jos puutteet ovat sellaisia, että aluehallintovirasto katsoo oriasemalla pidettävien hevoseläinten aiheuttavan välitöntä eläintautien leviämisen vaaraa, aluehallintoviraston on peruutettava oriaseman hyväksyntä.

Aluehallintoviraston on peruutettava oriaseman hyväksyntä myös silloin, kun sen toiminta on loppunut.

Aluehallintoviraston on ilmoitettava oriaseman hyväksynnän peruuttamisesta 9 §:ssä tarkoitetulle kunnaneläinlääkärille, Elintarviketurvallisuusvirastolle ja maa- ja metsätalousministeriön maatalousosastolle.

Elintarviketurvallisuusviraston on peruutettava oriasemalle antamansa 7 §:n mukainen hyväksymisnumero.

11 §
Spermavaraston hyväksyminen

Spermavaraston tulee olla aluehallintoviraston hyväksymä. Hyväksymistä haetaan kirjallisesti vapaamuotoisella hakemuksella aluehallintovirastolta. Hakemuksessa on oltava hakijan yhteystiedot, spermavaraston sijaintia koskevat tiedot sekä selostus spermavaraston toiminnasta ja ehdotus asemaeläinlääkäristä.

Spermavaraston hyväksymisen edellytyksenä on, että läänineläinlääkäri on tarkastanut spermavaraston ja todennut sen täyttävän direktiivin 92/65/ETY liitteen D luvun I kohdan I.2. mukaiset vaatimukset. Spermavaraston on asemaeläinlääkärin vaihtuessa haettava aluehallintovirastolta asemaeläinlääkärille valtuutusta kirjallisesti vähintään 5 arkipäivää ennen kuin uusi asemaeläinlääkärin aloittaa työnsä.

Aluehallintoviraston on ilmoitettava spermavaraston hyväksynnästä ja asemaeläinlääkärin valtuutuksesta 13 §:ssä tarkoitetulle kunnaneläinlääkärille, Elintarviketurvallisuusvirastolle ja maa- ja metsätalousministeriön maatalousosastolle.

Elintarviketurvallisuusvirasto antaa hyväksytylle spermavarastolle hyväksymisnumeron. Elintarviketurvallisuusvirasto pitää yllä luetteloa hyväksytyistä spermavarastoista ja saattaa luettelon muiden jäsenvaltioiden viranomaisten ja toimijoiden saataville komission päätöksen 2009/712/EY mukaisesti.

12 §
Spermavaraston toiminta

Spermavaraston toiminnassa on noudatettava direktiivin 92/65/ETY liitteen D luvun I kohtien II.2.1―II.2.3 mukaisia vaatimuksia. Spermavaraston päivittäisen toiminnan valvonnasta vastaa asemaeläinlääkäri.

13 §
Spermavaraston viranomaisvalvonta

Kunnaneläinlääkärin on tarkastettava spermavaraston toiminta direktiivin 92/65/ETY liitteen D luvun I kohdan II.2.4 mukaisesti. Kunnaneläinlääkärin on raportoitava tarkastuksesta aluehallintovirastolle.

14 §
Spermavaraston hyväksynnän peruuttaminen

Jos kunnaneläinlääkäri tarkastuksessaan toteaa, etteivät spermavaraston tämän asetuksen mukaiset hyväksyntä- ja toimintaedellytykset täyty, hänen on annettava kirjallinen huomautus spermavarastolla ilmenneistä puutteista ja määräaika, jonka kuluessa puutteet on korjattava. Ellei puutteita ole korjattu annetussa määräajassa tai jos puutteet ovat sellaisia, että aluehallintovirasto katsoo spermavarastolla pidettävien sperma-annosten aiheuttavan välitöntä eläintautien leviämisen vaaraa, aluehallintoviraston on peruutettava spermavaraston hyväksyntä.

Aluehallintoviraston on peruutettava spermavaraston hyväksyntä myös silloin, kun spermavaraston toiminta on loppunut.

Aluehallintoviraston on ilmoitettava spermavaraston hyväksynnän peruuttamisesta 13 §:ssä tarkoitetulle kunnaneläinlääkärille, Elintarviketurvallisuusvirastolle ja maa- ja metsätalousministeriön maatalousosastolle.

Elintarviketurvallisuusviraston on peruutettava spermavarastolle antamansa 12 §:n mukainen hyväksymisnumero.

3 luku

Munasoluja ja alkioita koskevat vaatimukset

15 §
Munasolujen ja alkioiden sisämarkkinavientiä ja sisämarkkinatuontia koskevat vaatimukset

Sisämarkkinaviennissä munasolujen ja alkioiden on oltava aluehallintoviraston tämän asetuksen mukaisesti hyväksymän alkionkeräys- tai alkiontuotantoryhmän keräämiä ja täytettävä tässä asetuksessa munasoluille ja alkioille asetetut terveysehdot.

Sisämarkkinatuonnissa munasolujen ja alkioiden on täytettävä direktiivin 92/65/ETY, liitteen D mukaiset vaatimukset.

Hevoseläinten munasolujen ja alkioiden mukana on oltava komission päätöksen 2010/470/EU liitteen II mallin A tai B mukainen terveystodistus.

16 §
Alkionkeräys- ja alkiontuotantoryhmien hyväksyminen

Alkionkeräys- ja alkiontuotantoryhmän tulee olla aluehallintoviraston hyväksymä. Hyväksymistä haetaan kirjallisesti vapaamuotoisella hakemuksella aluehallintovirastolta. Hakemuksessa on oltava hakijan yhteystiedot, ryhmän sijaintia koskevat tiedot sekä selostus ryhmän toiminnasta ja ehdotus alkionkeräyseläinlääkäristä.

Alkionkeräysryhmän hyväksymisen edellytyksenä on, että läänineläinlääkäri on tarkastanut alkionkeräysryhmän ja todennut sen täyttävän direktiivin 92/65/ETY liitteen D luvun I kohdan III.1 mukaiset vaatimukset. Alkiontuotantoryhmän hyväksymisen edellytyksenä on, että läänineläinlääkäri on tarkastanut alkiontuotantoryhmän ja todennut sen täyttävän direktiivin 92/65/ETY liitteen D luvun I kohtien III.1 ja III.2 mukaiset vaatimukset. Alkionkeräys- tai alkiontuotantoryhmän on alkionkeräyseläinlääkärin vaihtuessa haettava kirjallisesti aluehallintovirastolta alkionkeräyseläinlääkärille valtuutusta vähintään 5 arkipäivää ennen kuin uusi alkionkeräyseläinlääkäri aloittaa työnsä.

Aluehallintoviraston on ilmoitettava alkionkeräys- ja alkiontuotantoryhmän hyväksymisestä ja alkionkeräyseläinlääkärin valtuutuksesta 18 §:ssä tarkoitetulle kunnaneläinlääkärille, Elintarviketurvallisuusvirastolle ja maa- ja metsätalousministeriön maatalousosastolle.

Elintarviketurvallisuusvirasto antaa hyväksytylle alkionkeräys- ja alkiontuotantoryhmälle hyväksymisnumeron. Elintarviketurvallisuusvirasto pitää yllä luetteloa hyväksytyistä alkionkeräys- tai alkiontuotantoryhmistä ja saattaa luettelon muiden jäsenvaltioiden viranomaisten ja toimijoiden saataville komission päätöksen 2009/712/EY mukaisesti.

17 §
Alkionkeräys- tai alkiontuotantoryhmän toiminta

Alkionkeräys- ja alkiontuotantoryhmän toiminnassa on noudatettava direktiivin 92/65/ETY liitteen D luvun I kohtien III.1.1, III.1.2,III.1.4―III.1.9 sekä luvun III kohdan II mukaisia vaatimuksia. Alkionkeräys- ja alkiontuotantoryhmän päivittäisen toiminnan valvonnasta vastaa alkionkeräyseläinlääkäri.

Alkionkeräys- ja alkiontuotantoryhmä saa kerätä, käsitellä, säilyttää ja lähettää ainoastaan munasoluja ja alkioita, jotka täyttävät direktiivin 92/65/ETY liitteen D luvun III kohdan II ja luvun IV kohtien 1 ja 4 mukaiset vaatimukset.

18 §
Alkionkeräys- tai alkiontuotantoryhmän viranomaisvalvonta

Kunnaneläinlääkärin on tarkastettava alkionkeräys- ja alkiontuotantoryhmän toiminta direktiivin 92/65/ETY liitteen D luvun I kohdan III.1.3 mukaisesti. Kunnaneläinlääkärin on raportoitava tarkastuksesta aluehallintovirastolle.

19 §
Alkionkeräys- ja alkiontuotantoryhmän hyväksynnän peruuttaminen

Jos kunnaneläinlääkäri tarkastuksessaan toteaa, etteivät tämä asetuksen mukaiset hyväksyntä- tai toimintaedellytykset täyty, hänen on annettava kirjallinen huomautus alkionkeräys- tai alkiontuotantoryhmän toiminnassa ilmenneistä puutteista ja määräaika, jonka kuluessa puutteet on korjattava. Ellei puutteita ole korjattu annetussa määräajassa tai jos puutteet ovat sellaisia, että aluehallintovirasto katsoo alkionkeräys- tai alkiontuotantoryhmän toiminnan aiheuttavan välitöntä eläintautien leviämisen vaaraa, aluehallintoviraston on peruutettava alkionkeräys- tai alkiontuotantoryhmän hyväksynnän.

Aluehallintoviraston on peruutettava alkionkeräys- ja alkiontuotantoryhmän hyväksyntä myös silloin, kun ryhmän toiminta on loppunut.

Aluehallintoviraston on ilmoitettava alkionkeräys- tai alkiontuotantoryhmän hyväksynnän peruuttamisesta 18 §:ssä tarkoitetulle kunnaneläinlääkärille, Elintarviketurvallisuusvirastolle ja maa- ja metsätalousministeriön maatalousosastolle.

Elintarviketurvallisuusviraston on peruutettava alkionkeräys- ja alkiontuotantoryhmälle antamansa 17 §:n mukainen hyväksymisnumero.

4 luku

Erinäiset säännökset

20 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2010.

Tällä asetuksella kumotaan hevoseläinten sukusolujen ja alkioiden viennistä toiseen Euroopan unionin jäsenvaltioon ja tuonnista toisesta Euroopan unionin jäsenvaltiosta Suomeen annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (21/EEO/96) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

21 §
Siirtymäsäännökset

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (21/EEO/96) nojalla hyväksytyillä oriasemilla ennen 31.8.2010 tuotetun sperman ja alkionsiirtoryhmien keräämien munasolujen ja alkioiden sisämarkkinavienti on sallittu komission päätöksen 2010/470/EU artiklojen 2 ja 3 siirtymäsäännösten mukaisesti.

Neuvoston direktiivi 92/65/ETY (31992L0065); EUVL N:o L 268, 14.9.1992, s. 54
Komission päätös 2009/712/EY (32009D0712), EUVL N:o L 247, 19.9.2009, s. 13
Komission päätös 2010/470/EU (32010D0470), EUVL N:o L 228, 31.8.2010, s. 15

Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Eläinlääkintöylitarkastaja
Seppo Kuosmanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.