1003/2010

Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläintautien vastustamiseksi suoritettavista tarkastuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan eläintautien vastustamisesta suoritettavista tarkastuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla 8 päivänä marraskuuta 2006 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (977/2006) 1 §, 4 §, 13 §, 14 § ja liite I seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee Euroopan unionin jäsenvaltiosta (jäsenvaltio) Suomeen ja vastaavasti Suomesta muuhun jäsenvaltioon toimitettaville, eläintautien vastustamiseksi Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla sekä viennissä kolmansiin maihin annetun asetuksen (1338/1996) 2 §:ssä tarkoitetuille eläimille ja tavaroille eläintautien vastustamiseksi suoritettavia tarkastuksia ja muita vastaavia toimenpiteitä sekä tämän asetuksen liitteissä I―III lueteltujen eläinten ja tuotteiden kuljetusta Suomesta kolmanteen maahan toisen jäsenvaltion alueen kautta tai toisesta jäsenvaltiosta kolmanteen maahan Suomen alueen kautta.

Mitä tässä asetuksessa säädetään Euroopan unionin jäsenvaltiosta tai sen alueesta, sovelletaan myös sellaiseen valtioon, jolla on Euroopan unionin kanssa tehtyyn sopimukseen perustuva oikeus toimia unionin sisämarkkinoilla.

4 §
Viejäksi rekisteröityminen

Tämän asetuksen liitteissä I―III lueteltujen eläinten ja tuotteiden viejän on haettava eläintautilain 12 g §:ssä tarkoitettua viejäksi rekisteröimistä kirjallisesti Elintarviketurvallisuusvirastolta viimeistään 10 arkipäivää ennen ensimmäistä vientiä.

Hakemuksessa on oltava:

1) viejän nimi ja osoite;

2) eläinlaji tai tuote, jota rekisteröinti koskee;

3) vientiä valvova eläinlääkäri; ja

4) valvovan eläinlääkärin ilmoitus siitä, että tuotteiden viejällä on eläintautilain 12 g §:ssä tarkoitettu omavalvontaohjelma, tai muu riittävä selvitys omavalvonnasta.

Tämän pykälän 1 ja 2 momentissa säädettyä ei sovelleta hevoseläinten viejiin. Lisäksi mitä edellä 1 ja 2 momentissa on säädetty, ei sovelleta koirien, kissojen, hillerien ja frettien eikä lemmikkilintujen viejiin silloin kun eläimiä ei ole tarkoitettu myytäväksi tai välitettäväksi.

13 §
Tuojaksi rekisteröityminen ja tuontilupa

Tämän asetuksen liitteissä I―III lueteltujen eläinten ja tuotteiden tuojan on haettava eläintautilain 12 g §:ssä tarkoitettua tuojaksi rekisteröimistä tai tuontilupaa kirjallisesti Elintarviketurvallisuusvirastolta. Tuojaksi rekisteröimistä on haettava viimeistään 10 arkipäivää ennen ensimmäistä tuontia.

Hakemuksessa on oltava:

1) tuojan nimi ja osoite;

2) eläinlaji tai tuote, jota rekisteröinti koskee;

3) jäsenvaltio, josta eläimiä tai tuotteita aiotaan tuoda; ja

4) eläimiä tuotaessa selvitys siitä, että tuojalla on käytössään tilat, jossa eläimet voidaan tarvittaessa pitää eristyksissä.

Tämän pykälän 1 ja 2 momentissa säädettyä ei sovelleta hevoseläinten, jäniksien, kanien, lemmikkieläinruokien ja mehiläistuotteiden tuojiin, eikä myöskään sellaisiin tuojiin, jotka tuovat metsästystrofeita omaan käyttöönsä. Lisäksi mitä edellä 1 ja 2 momentissa on säädetty, ei sovelleta koirien, kissojen, hillerien ja frettien eikä lemmikkilintujen tuojiin, silloin kun eläimiä ei ole tarkoitettu myytäväksi tai välitettäväksi

14 §
Ennakkoilmoitus

Liitteessä I lueteltujen eläinten ja tuotteiden tuojan on toimitettava Elintarviketurvallisuusvirastolle kirjallinen ennakkoilmoitus eläimen tai tuotteen saapumisesta viimeistään 24 tuntia ennen tuontia. Jos tuontia edeltävä päivä ei ole arkipäivä, ennakkoilmoitus on tehtävä viimeistään edellisenä arkipäivänä. Ilmoitus on tehtävä myös liitteen III eläinperäisestä hydrolysoidusta proteiinista ja eläinten ruokintaan tarkoitetusta eläimistä peräisin olevista verituotteista sekä sivutuoteasetuksen mukaisesti luokkaan 3 kuuluvasta teurastuksen sivutuotteista ja kalaperäisestä aineksesta. Ennakkoilmoituksesta on käytävä ilmi mitä eläimiä ja tuotteita tuontilähetys sisältää, eläinten ja tuotteiden määrät, lähtöpaikka, määräpaikka ja tuontiajankohta.

Ilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä hevoseläimistä, hevoseläinten spermasta ja alkioista eikä kalajauhosta. Lisäksi ilmoitusta ei tarvitse tehdä sellaisista koirista, kissoista, hillereistä ja freteistä eikä lemmikkilinnuista, joita ei ole tarkoitettu myytäviksi tai välitettäviksi.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2010.

Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Eläinlääkintöylitarkastaja
Seppo Kuosmanen

Liite 1

1. Kavio- ja sorkkaeläimet, lukuun ottamatta Ruotsista ja Norjasta tilapäisesti kilpailu- tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen tuotuja poroja

2. Siipikarja ja siitosmunat

3. Muut linnut

4. Apinat

5. Mehiläiset ja kimalaiset

6. Jänikset ja kanit

7. Koirat, kissat, hillerit ja fretit

8. Elävät kalat, äyriäiset ja nilviäiset

9. Nautaeläinten, sikojen, hevosten, lampaiden ja vuohien sperma

10. Nautaeläinten, sikojen, hevosten, lampaiden ja vuohien alkiot

11. Nautaeläinten, aikojen, hevosten, lampaiden ja vuohien munasolut

12. Kalojen ja äyriäisten viljelyyn tarkoitettu mäti ja maiti

13. Teurastettu, suolistamaton viljelty kala

14. Eläintautia aiheuttavien mikrobien viljelmät

15. Sivutuoteasetuksen mukaisesti luokkaan 1 ja luokkaan 2 kuuluva aines sekä näistä johdetut käsitellyt tuotteet

16. Käsitelty eläinvalkuainen

Kohdissa 3, 6 ja 7 tarkoitetaan myös matkustajan mukanaan kuljettamia lemmikkieläimiä.

Kohdissa 3, 6―8, 12 ja13 tarkoitetaan kuitenkin vain eläimiä ja tuotteita, joiden tuontia ja vientiä varten tarvitaan niitä koskeva, erikseen annettujen määräysten mukainen eläinlääkärin tarkastus ja siitä annettu todistus.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.