978/2010

Annettu Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 2010

Valtioneuvoston asetus tuettavan peltosalaojituksen laatuvaatimuksista ja tukikelpoisista enimmäiskustannuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

kumotaan tuettavan peltosalaojituksen laatuvaatimuksista ja tukikelpoisista enimmäiskustannuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (333/2008) 10 a §, sellaisena kuin se on asetuksessa 647/2008 sekä

muutetaan 2 ja 3 §, 4 §:n 2 kohta, 8, 9 ja 10 § sekä liitteet 1 ja 2 seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) salaojalla putkiojaa, joka päästää vettä sisään tai ulos putken koko pituudelta;

2) salaojituksella salaojin toteutettua paikalliskuivatusta mukaan lukien salaojituksen huoltoon liittyvät rakenteet;

3) ympärysaineella putken päälle asennettua materiaalia, kuten soraa, kivimursketta, haketta tai esipäällystettä sekä niiden yhdistelmiä;

4) esipäällysteellä ympärysainetta, joka on asennettu putken ympärille ennen putken ojaan laskemista;

5) säätökaivolla salaojakaivoa, jolla voidaan säätää salaojituksen kuivatussyvyyttä ja hyödyntää sitä säätökastelussa.

3 §
Tuettavan kustannuksen määräytyminen

Salaojituksen tukikelpoiseksi hyväksyttävä enimmäiskustannus on 3,20 euroa salaojametriä kohden ja 3 200 euroa hehtaaria kohden. Jos salaojitus toteutetaan ympärysaineella, joka ei täytä 8―10 §:ssä tarkoitettuja laatuvaatimuksia, tukikelpoiseksi hyväksyttävä enimmäiskustannus on 1,70 euroa salaojametriä kohden ja 2 800 euroa hehtaaria kohden.

Happamilla sulfaattimailla salaojitusta voidaan täydentää säätökaivoilla, mistä aiheutuva tukikelpoiseksi hyväksyttävä enimmäiskustannus on 800 euroa hehtaaria kohden.

4 §
Salaojitussuunnitelman sisältö

Salaojitussuunnitelmassa tulee olla ainakin:


2) kustannusarvio yksikköhinnoin ja keskimääräiset kustannukset hehtaaria ja metriä kohden;


8 §
Ympärysaineet

Jos salaojitus koskee liitteen 1 mukaisesti rajattuja hyvää suodatinominaisuutta vaativia maalajeja, ympärysaineena tulee käyttää 9 ja 10 §:n mukaiset vaatimukset täyttävää soraa, kivimursketta tai esipäällystettä. Maalajin suodatinominaisuus määritellään salaojan asennussyvyyden maalajin perusteella.

9 §
Ympärysaineena käytettävä sora ja kivimurske

Jos ympärysaineena käytetään soraa tai kivimursketta, sen rakeisuuden tulee täyttää liitteen 2 mukaisen seulontakäyrän vaatimukset. Käytettäessä ympärysaineena soraa tai kivimursketta, sitä on oltava vähintään kahdeksan senttimetriä putken yläreunan yläpuolella. Kun salaojitus koskee hyvää suodatinominaisuutta vaativia maalajeja, soraa tai kivimursketta on oltava vähintään kahdeksan senttimetriä myös putken alareunan alapuolella, jos maalaji ja sen vesiolosuhteet sitä edellyttävät.

10 §
Esipäällysteet

Jos salaojitus koskee hyvää suodatinominaisuutta vaativia maalajeja ja ympärysaineena käytetään esipäällystettä, sen paksuus salaojaan asennettuna tulee olla vähintään 3,0 millimetriä. Esipäällysteen paksuus määritellään standardin SFS-EN ISO 9863 mukaisesti.

Esipäällysteen huokoskoon tulee olla hieta-, hiue- ja hiesumailla 450―1 000 mikrometrin välillä ja muilla maalajeilla vähintään 200 mikrometriä. Esipäällysteen huokoskoko määritellään standardin SFS-EN ISO 12956 mukaisesti.


Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä marraskuuta 2010.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa vireille tulleeseen hakemukseen sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Hallitussihteeri
Mika Saari

Liitteet 1-2

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.