971/2010

Annettu Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2010

Oikeusministeriön asetus velallisen maksukyvyn arvioinnin perusteista yksityishenkilön velkajärjestelyssä annetun oikeusministeriön asetuksen 4 ja 6 a §:n muuttamisesta

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan velallisen maksukyvyn arvioinnin perusteista yksityishenkilön velkajärjestelyssä annetun oikeusministeriön asetuksen (322/2001) 4 §:n 1 momentti ja 6 a §, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 684/2008, seuraavasti:

4 §
Muut välttämättömät elinkustannukset

Muihin välttämättömiin elinkustannuksiin luetaan velallisen ja hänen perheensä ravintomenot, vaatemenot, tavanomaisen suuruiset terveydenhoitomenot sekä henkilökohtaisesta ja kodin puhtaudesta, kodin ylläpidosta, paikallisliikenteen käytöstä, sanomalehden tilauksesta, televisiomaksusta, puhelimen käytöstä ja harrastus- ja virkistystoiminnasta aiheutuvat menot sekä muut vastaavat menot. Näistä kustannuksista velallisen ei tarvitse esittää erillistä selvitystä, vaan ne otetaan huomioon kuukautta kohden seuraavan suuruisina:

1) yksin asuva velallinen tai velallinen, joka on yksinhuoltaja, 494 euroa;

2) avioliitossa tai avioliitonomaisessa suhteessa asuva velallinen taikka velallinen, joka asuu yhteistaloudessa toisen täysi-ikäisen kanssa, 415 euroa;

3) kaksi vanhinta velallisen kanssa samassa taloudessa asuvaa alle 17-vuotiasta lasta 315 euroa kumpikin, kolmanneksi vanhin ja häntä nuoremmat lapset 293 euroa kukin;

4) velallisen kanssa samassa taloudessa asuva 17 vuotta täyttänyt lapsi 349 euroa.


6 a §
Yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 35 a §:n mukainen indeksitarkistus

Yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain (57/1993) 35 a §:n 3 momentissa tarkoitettu velallisen lisäsuoritusvelvollisuuden perusteena oleva rahamäärä on 896 euroa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Asetusta sovelletaan myös sen voimaan tullessa käräjäoikeudessa vireillä olevassa velkajärjestelyasiassa, jossa maksuohjelmaa ei ole vahvistettu tai jossa velallisen maksuvara lasketaan uudelleen maksuohjelmaa muutettaessa. Jos käräjäoikeus on vahvistanut maksuohjelman ennen tämän asetuksen voimaantuloa ja muutoksenhakutuomioistuin palauttaa asian käräjäoikeuteen tämän asetuksen tultua voimaan, asetusta sovelletaan, jos velallisen maksuvara on laskettava uudelleen.

Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2010

Oikeusministeri
Tuija Brax

Hallitusneuvos
Kari Liede

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.