946/2010

Annettu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2010

Valtioneuvoston asetus alusten ympäristönsuojelua parantavien investointitukien yleisistä ehdoista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä heinäkuuta 2001 annetun valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n nojalla:

1 §
Tarkoitus

Tässä asetuksessa säädetään valtion talousarvion mukaisista uudisalusten ympäristönsuojelua parantavien investointitukien myöntämisestä, maksamisesta ja käytöstä.

Tästä asetuksesta, joka toimii tukiohjelmana, tehdään valtiontuki-ilmoitus Euroopan unionin komissiolle. Tukiohjelman käyttöönotto edellyttää komission ennakkohyväksyntää. Yli 7 500 000 euron yrityskohtaiset tuet ilmoitetaan erikseen komissiolle.

Valtionavustuksesta on lisäksi voimassa, mitä valtionavustuslaissa (688/2001) säädetään.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) ekoinnovaatiolla Euroopan unionin komission hyväksymissä yhteisön suuntaviivoissa valtiontuesta ympäristönsuojelulle (2008/C 82/01) tarkoitettuja ekoinnovaatioita;

2) pienellä ja keskisuurella yrityksellä yritystä, joka täyttää kulloinkin voimassa olevan mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä annetun Euroopan yhteisöjen komission suosituksen pienen tai keskisuuren yrityksen ehdoista siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen (2003/361/EY);

3) suurella yrityksellä muuta kuin 1 kohdassa tarkoitettua yritystä; ja

4) ympäristötukisuuntaviivoilla Euroopan Unionin komission hyväksymiä yhteisön suuntaviivoja valtiontuesta ympäristönsuojelulle.

3 §
Tuen myöntämisen yleiset edellytykset

Tukea voidaan myöntää ympäristönsuojelua parantaviin uudisalusinvestointeihin ympäristötukisuuntaviivojen mukaisesti.

4 §
Tuen saaja

Tukea voidaan myöntää Suomessa rekisteröidylle laivanvarustustoimintaa harjoittavalle yritykselle.

5 §
Tuettavat hankkeet

Tukea voidaan myöntää hankkeeseen:

1) jonka osalta sitovaa sopimusta uuden aluksen tilaamisesta ei ole tehty;

2) joka mahdollistaa sen, että tuensaaja voi parantaa toiminnallaan ympäristönsuojelun tasoa ylittämällä sovellettavat Euroopan unionin normit ja jotka erityisesti edistävät vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä tai polttoaineista aiheutuvien päästöjen vähentämisteknologioiden hyödyntämistä aluksissa tai

3) joka mahdollistaa sen, että tuensaaja voi parantaa toiminnallaan ympäristönsuojelun kansallista tasoa Euroopan unionin normien puuttuessa.

6 §
Hyväksyttävät kustannukset

Tukikelpoisia ympäristönsuojelua parantavia kustannuksia ovat ympäristötukisuuntaviivoissa tarkoitetut ylimääräiset investointikustannukset, joita Euroopan unionin normeissa vaadittua ympäristönsuojelun tasoa korkeamman ympäristön suojelun tason saavuttaminen edellyttää.

Euroopan unionin normien puuttuessa tukikelpoisiksi ylimääräisiksi investointikustannuksiksi katsotaan ympäristötukisuuntaviivojen mukaisesti kustannukset, joita vaadittua kansallisen lainsäädännön tasoa korkeamman ympäristön suojelun tason saavuttaminen edellyttää.

Tukikelpoisia kustannuksia määritettäessä otetaan ympäristötukisuuntaviivojen mukaisesti huomioon ylimääräiseen investointiin liittyvät tuotot ja kustannukset investoinnin pitoajan viiden ensimmäisen vuoden ajalta.

7 §
Tuen myöntämisen erityiset edellytykset

Tukea voidaan myöntää uusien alusten rakentamiseen, jos:

1) alus on tarkoitettu rekisteröitäväksi Suomen alusrekisteriin ja kauppa-alusluetteloon;

2) tuen saajalla arvioidaan olevan edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan;

3) hankkeen voidaan olettaa toteutuvan kolmen vuoden sisällä hakemuksen jättämisestä;

4) hanke täyttää asetuksen 5 ja 6 §:n määräykset sekä ympäristötukisuuntaviivoissa tarkoitetut edellytykset; ja

5) alus rakennetaan Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion alueella olevalla telakalla.

Tukea ei voida myöntää, jos Euroopan unionin komissio on muussa tukiasiassa tehnyt päätöksen perustamissopimuksen 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tuen takaisin perimisestä ja sen nojalla hakijalle on annettu eräiden valtiontukea koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta annetun lain (300/2001) 1 §:ssä tarkoitettu tuen takaisinperintämääräys, jota hakija ei ole noudattanut neljän kuukauden kuluessa komission päätöksen antamisesta.

Tukipäätös on ehdollinen, kunnes Euroopan unionin komissio on hyväksynyt tukiohjelman ja tarvittaessa yksittäisen hakemuksen.

8 §
Tuen enimmäismäärä

Tuen enimmäismäärä määräytyy ympäristötukisuuntaviivoissa mainituilla perusteilla.

Tämän asetuksen perusteella myönnetty tuki voi olla suurelle yritykselle enintään 50 prosenttia, keskisuurelle yritykselle 60 prosenttia ja pienelle yritykselle 70 prosenttia alushankkeeseen sisältyvien lisäinvestointien määrästä. Tuen enimmäismäärää voidaan korottaa, jos hanke täyttää 2 §:ssä tarkoitetun ekoinnovaation määritelmän.

Riippumatta siitä, mitä edellä 1 ja 2 momentissa säädetään, tuki voi kuitenkin olla enintään 30 miljoonaa euroa alusta kohden.

9 §
Tuen hakeminen

Tukea haetaan liikenne- ja viestintäministeriöltä.

Hakemus on jätettävä ennen kuin hakija tekee sitovan sopimuksen uuden aluksen tilaamisesta.

10 §
Hakemukseen liitettävät selvitykset

Hakemukseen on liitettävä hakijan Valtion teknilliseltä tutkimuskeskukselta tai muulta vastaavalta, puolueettomalta tutkimuslaitokselta hankkima lausunto siitä, että hanke koskee sellaista uudisalusinvestointia, joka täyttää edellä 5 ja 7 §:ssä todetut tuen myöntämisen edellytykset ja että ympäristönsuojelun hyväksi hankkeesta aiheutuvat ylimääräiset investointikustannukset ovat 6 §:n mukaiset.

Hakemukseen on liitettävä hakijan oma arvio sekä puolueettoman asiantuntijan arvio ylimääräiseen ympäristöinvestointiin liittyvistä tuotoista ja kustannuksista viiden vuoden ajalta lukien siitä hetkestä, kun alus on luovutettu tilaajalle tai asetettu liikenteeseen.

Hakemukseen liitettävässä lausunnossa on lisäksi oltava lausunnon antajan selvitys sekä vakuutus lausunnon antajan puolueettomuudesta ja riippumattomuudesta suhteessa tuen hakijaan.

11 §
Hakemuksien käsittely

Kunkin kalenterikuukauden aikana tulleet hakemukset käsitellään ja ratkaistaan yhdessä.

Jos hakemuksia on useita ja valtion talousarviossa myönnetyt valtuudet eivät riitä kaikkien hakemusten hyväksymiseen, pitää hakemuksia arvioitaessa kiinnittää huomiota niihin hankkeisiin, joiden avulla saavutetaan vaikutuksiltaan merkityksellisin ympäristönsuojelun tason parantuminen.

12 §
Päätös ja sen ehdot

Liikenne- ja viestintäministeriö tekee päätöksen tuen myöntämisestä.

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausunnon hakemuksen tukikelpoisuudesta Liikenteen turvallisuusvirastolta.

Liikenne- ja viestintäministeriö voi asettaa päätöksessään tarkempia ehtoja ja rajoituksia tuen maksamiselle ja käytölle.

Päätös on ehdollinen, kunnes Euroopan unionin komissio on hyväksynyt tukiohjelman ja tarvittaessa yksittäisen tukipäätöksen.

13 §
Tuen maksaminen

Tuki maksetaan hakijalle sen jälkeen, kun alus on luovutettu tuen saajalle ja alus on tuen saajan hakemuksesta merkitty kauppa-alusluetteloon (Laki meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta 21.12.2007/1277), kuitenkin aikaisintaan vuonna 2012.

Tuki maksetaan valtion talousarviossa tarkoitukseen varatusta määrärahasta.

Tuen maksaminen edellyttää, että Euroopan unionin komissio on hyväksynyt tukiohjelman. Jos kyse on yli 7 500 000 euron tuesta, yksittäisen tukihakemuksen pitää myös olla komission hyväksymä ennen tuen maksamista.

14 §
Hakijan ilmoitus muutoksista ja maksun peruuttaminen

Tuen saajan on ilmoitettava liikenne- ja viestintäministeriölle muutoksista tuen myöntämisen perusteena olevissa seikoissa.

Tuen maksaminen voidaan liikenne- ja viestintäministeriön päätöksellä peruuttaa ennen maksamista, jos tuen myöntämisen perusteissa on tapahtunut muutos päätöksen jälkeen.

15 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä marraskuuta 2010 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2014.

Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2010

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Hallitusneuvos
Silja Ruokola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.