839/2010

Annettu Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Tenojoen, Näätämöjoen, Paatsjoen, Tuulomajoen ja Uutuanjoen vesistöalueiden suojaamisesta Gyrodactylus salaris -loisen leviämiseltä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Tenojoen, Näätämöjoen, Paatsjoen, Tuulomajoen ja Uutuanjoen vesistöalueiden suojaamisesta Gyrodactylus salaris -loisen leviämiseltä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1376/2004) 2 § seuraavasti:

2 §
Kalojen ja mädin siirtoja koskevat rajoitukset ja vaatimukset

Viljelystä peräisin olevien elävien kalojen ja mädin sekä viljelyyn tarkoitettujen luonnonvaraisten elävien kalojen ja mädin siirrossa muualta Suomesta Tenojoen, Näätämöjoen, Paatsjoen, Tuulomajoen tai Uutuanjoen vesistöjen alueelle on noudatettava neuvoston direktiivin 2006/88/EY täytäntöönpanosta vesiviljelyeläinten ja niistä saatavien tuotteiden markkinoille saattamista ja yhteisöön tuontia koskevien edellytysten ja todistusvaatimusten osalta ja tartunnanlevittäjälajien luettelon vahvistamiseksi annettua komission asetusta (EY) N:o 1251/2008. Komission asetuksessa (EY) N:o 1251/2008 tarkoitettu toimivaltainen viranomainen Suomessa on Elintarviketurvallisuusvirasto.

Viljelystä peräisin olevien elävien kalojen ja mädin sekä viljelyyn tarkoitettujen luonnonvaraisten elävien kalojen ja mädin siirrossa Paatsjoen, Tuulomajoen ja Uutuanjoen vesistöjen alueelta Tenojoen ja Näätämöjoen vesistöjen alueelle on noudatettava 1 momentin vaatimuksia.

Istutuksiin tarkoitettujen luonnonvaraisten kalojen ja desinfioimattoman mädin siirrot muualta Suomesta Tenojoen, Näätämöjoen, Paatsjoen, Tuulomajoen tai Uutuanjoen vesistöjen alueelle tai Paatsjoen, Tuulomajoen ja Uutuanjoen vesistöjen alueelta Tenojoen ja Näätämöjoen vesistöjen alueelle on kielletty. Desinfioidun mädin siirrossa on noudatettava 1 momentin vaatimuksia.

Viljelylaitoksen, luonnonravintolammikon tai hautomon, johon kalat tai desinfioitu mäti sijoitetaan, on oltava rekisteröity vesiviljelyrekisteristä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 212/1996 mukaisesti. Viljelylaitoksella, luonnonravintolammikolla tai hautomolla on lisäksi oltava eläintautilain 14 a §:n tarkoittama terveyslupa.

Viljely- ja luonnonvaraisten kalojen ja mädin siirtämistä Tenojoen vesistön alueelle rajoitetaan lisäksi siten, kuin Norjan kanssa Tenojoen kalastuspiirin yhteisestä kalastussäännöstä tehdyllä sopimuksella ja siihen liittyvällä kalastussäännöllä on säädetty tai niiden nojalla määrätty.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä lokakuuta 2010.

Neuvoston direktiivi 2006/88/EY (32006L0088); EUVL N:o L 328, 24.11.2006, s. 14
Komission direktiivi 2008/53/EY (32008L0053); EUVL N:o L 117, 1.5.2008, s. 27
Komission asetus (EY) N:o 1251/2008 (32008LR1251); EUVL N:o L 337, 16.12.2008, s. 41
Komission asetus (EY) N:o 0719/2009 (32009R0719); EYVL N:o L 205, 7.8.2009, s. 10
Komission asetus (EU) N:o 346/2010 (32010R0104); EUVL N:o 104, 24.4.2010, s. 1
Komission päätös (EU) 2010/221/EU (32010D0098); EUVL N:o 98, 20.4.2010, s. 7

Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Neuvotteleva virkamies
Kajsa Hakulin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.