828/2010

Annettu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2010

Valtioneuvoston asetus mittatekniikan keskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä,

kumotaan mittatekniikan keskuksesta annetun asetuksen (678/1991) 3, 4, 4 b ja 4 c §, sellaisina kuin ne ovat, 3, 4 b ja 4 c § asetuksessa 1193/2005 ja 4 § osaksi asetuksessa 1377/1994, sekä

muutetaan 2 §:n 2 momentti, 4 d §, 5 §:n 2 momentti ja 10 §, sellaisina kuin ne ovat, 2 §:n 2 momentti osaksi asetuksissa 14/2005 ja 1193/2005, 4 d § asetuksessa 1193/2005, 5 §:n 2 momentti asetuksessa 14/2005 ja 10 § asetuksissa 14/2005 ja 1193/2005, seuraavasti:

2 §

Jollei 4 a §:ssä toisin säädetä, Mittatekniikan keskuksen johtokunnan tehtävänä on sen lisäksi, mitä mittatekniikan keskuksesta annetussa laissa (1149/1990) säädetään:

1) asettaa tavoitteet keskuksen toiminnalle sekä päättää keskuksen strategiasta, merkittävistä linjauksista ja laajoista hankkeista;

2) ohjata ja valvoa keskukselle asetettujen tavoitteiden toteutumista;

3) päättää keskuksen tulo- ja menoarvioehdotuksesta sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta;

4) hyväksyä ja allekirjoittaa tulossopimus ja tilinpäätös yhdessä keskuksen ylijohtajan kanssa; sekä

5) käsitellä muut merkittävät asiat, jotka ylijohtaja saattaa johtokunnan käsiteltäväksi.

4 d §

Akkreditointijärjestelmän sekä vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelujen luotettavuuden ja kansainvälisen hyväksyttävyyden edistämiseksi toimii lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä vaatimustenmukaisuuden arviointiasiain neuvottelukunta, josta säädetään vaatimustenmukaisuuden arviointiasiain neuvottelukunnasta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (977/2005).

5 §

Ylijohtaja valvoo ja kehittää Mittatekniikan keskuksen toimintaa. Hän vastaa keskuksen toiminnan tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta sekä raportoi niistä vuosittain työ- ja elinkeinoministeriölle.


10 §

Ylijohtajan nimittää valtioneuvosto. Välittömästi ylijohtajan alaisen tulosyksikön päällikön nimittää johtokunta.

Akkreditointiyksikön päällikön ja hänen sijaisensa nimittää kuitenkin akkreditointiasiain valtuuskunta.

Muun henkilöstön nimittää tai ottaa ylijohtaja, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä


Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä syyskuuta 2010.

Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2010

Elinkeinoministeri
Mauri Pekkarinen

Ylitarkastaja
Päivi Marttila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.