814/2010

Annettu Helsingissä 16 päivänä syyskuuta 2010

Valtioneuvoston asetus orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

muutetaan orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (435/2001) 2 §:n 10, 15―17 ja 20 kohta, 4 §, 5 §:n otsikko ja 2 momentti, 9 §:n 1 momentti ja 10 § sekä liitteessä 1 oleva 12, 13 ja 15 kohta ja liite 3, sellaisena kuin niistä on 4 § osaksi asetuksessa 838/2005, seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


10) seoksella kahden tai useamman aineen seosta tai liuosta;


15) pinnoitteella ja maalilla orgaanisia liuottimia sisältävää seosta, jota käytetään antamaan pinnalle koristava, suojaava tai muu käyttötarpeen mukainen vaikutus;

16) liimalla orgaanisia liuottimia sisältävää seosta, jota käytetään yhdistämään tuotteen erilliset osat toisiinsa;

17) painovärillä orgaanisia liuottimia sisältävää seosta, jota käytetään painatustoiminnoissa tekstin tai kuvien painamiseen erilaisille pinnoille;


20) käytöllä kussakin toiminnossa käytettyjen orgaanisten liuottimien ja käytettyjen seosten sisältämien orgaanisten liuottimien määrää mukaan lukien laitoksen sisältä tai ulkopuolelta tulevat ja joka kerta käytettäessä laskettavat kierrätettävät liuottimet;


4 §
Toiminnan rekisteröinti

Seuraavista toiminnoista on ilmoitettava ympäristönsuojelulain 65 §:n 2 momentin mukaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröintiä varten, jollei toimintaan ole haettava ympäristönsuojelulain 28 §:n 2 momentin nojalla lupaa:

1) liitteen 1 toiminnot, joissa orgaanisia liuottimia kulutetaan enintään 10 tonnia vuodessa:

a) taulukossa 2 tarkoitettu muu pintojen puhdistus;

b) taulukossa 9 tarkoitettu jalkineiden valmistus;

c) taulukossa 10 tarkoitettu laminointi;

d) taulukossa 11 tarkoitettu liimaus;

2) liitteen 1 toiminnot, joissa orgaanisia liuottimia kulutetaan enintään 15 tonnia vuodessa:

a) taulukossa 3 tarkoitettu ajoneuvojen maalaus sekä ajoneuvojen maalaus tuotantolaitoksen ulkopuolella;

b) taulukoissa 5a ja 5c tarkoitetut maalaus- ja pinnoitustoiminnot;

c) taulukossa 6 tarkoitettu lankalakkaus.

5 §
Kemiallisen pesulan toiminnan rekisteröinti

Toiminnanharjoittajan on tehtävä ilmoitus ympäristönsuojelulain 65 §:n 1 momentin mukaan kemiallisen pesulan toiminnasta kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröintiä varten. Jos toiminta ei täytä 1 momentissa säädettyjä edellytyksiä, viranomaisen on velvoitettava toiminnanharjoittaja hakemaan ympäristölupaa määräajassa. Kemiallisten pesuloiden vaatimuksista säädetään liitteen 1 taulukossa 7.

9 §
Tiettyjen terveydelle haitallisten aineiden korvaaminen ja päästöraja-arvo

Vaaralausekkeella R45, R46, R49, R60 tai R61 ja 1 päivästä joulukuuta 2010 vaaralausekkeella H340, H350, H350i, H360D tai H360F tai vaaralausekkeella R45, R46, R49, R60 tai R61 sekä 1 päivästä kesäkuuta 2015 vaaralausekkeella H340, H350, H350i, H360D tai H360F merkityt aineet ja seokset, jotka sisältämiensä haihtuvien orgaanisten yhdisteiden vuoksi on luokiteltu syöpää aiheuttaviksi, perimää vaurioittaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi, on korvattava vähemmän haitallisilla aineilla tai seoksilla mahdollisimman pian.


10 §
Tiettyjen halogenoitujen haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöraja-arvo

Vaaralausekkeella R40 tai R68 ja 1 päivästä kesäkuuta 2015 vaaralausekkeella H341 tai H351 merkittyjen halogenoitujen haihtuvien orgaanisten yhdisteiden käytöstä aiheutuvat päästöt saavat olla enintään 20 milligrammaa (mg) normaalikuutiometrissä (Nm3), jos näiden yhdisteiden yhteinen massavirta on vähintään 100 grammaa (g) tunnissa.


Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä syyskuuta 2010. Asetusta sovelletaan jo 1 päivästä kesäkuuta 2010.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/112/EY (32008L0112); EYVL N:o L 345, 23.12.2008, s. 68

Helsingissä 16 päivänä syyskuuta 2010

Ympäristöministeri
Paula Lehtomäki

Neuvotteleva virkamies
Anneli Karjalainen

Liitteet 1 ja 3

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.