804/2010

Annettu Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavasta maidosta ja maitopohjaisista tuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavasta maidosta ja maitopohjaisista tuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (894/2006) 6, 7, 7a ja 8―10 §, sellaisina kuin niistä ovat 6 § osaksi asetuksessa 292/2007 ja 7 § viimeksi mainitussa asetuksessa sekä 7a, 9 ja 10 § asetuksessa 700/2007, seuraavasti:

6 §
Maidon ja maitopohjaisten tuotteiden tuontivaatimukset ternimaitoa ja ternimaitotuotteita lukuun ottamatta

Maidon ja maitopohjaisten tuotteiden, lukuun ottamatta ternimaitoa ja ternimaitotuotteita, joiden tuontivaatimuksista säädetään tämän asetuksen 10 §:ssä, tuonnille asetetuista vaatimuksista säädetään eläinten terveyttä sekä kansanterveyttä sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista ihmisravinnoksi tarkoitettujen raakamaidon ja maitotuotteiden Euroopan unionin alueelle tuontia varten annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 605/2010. Uudesta-Seelannista tuotavien maidon ja maitopohjaisten tuotteiden tuontierien mukana on kuitenkin oltava elävien eläinten ja eläintuotteiden tuontia Uudesta-Seelannista koskevista terveystodistuksista annetun komission päätöksen 2003/56/EY edellyttämä terveystodistus.

Maidon ja maitopohjaisten tuotteiden tuonnin edellytyksenä on myös se, että alkuperämaa on lueteltu kolmansien maiden neuvoston direktiivin 96/23/EY mukaisesti esittämien jäämiä koskevien valvontasuunnitelmien hyväksymisestä annetun komission päätöksen 2004/432/EY liitteessä maana, jonka jäämien valvontasuunnitelma on hyväksytty maidon osalta.

7 §
Tuonti laivaliikenteen muonitukseen, kauttakuljetettavaksi tai väliaikaisesti varastoitavaksi ennen kuljettamista kolmanteen maahan

Laivaliikenteen muonitukseen, kauttakuljetettavaksi Suomen alueen kautta kolmanteen maahan tai Suomessa väliaikaisesti varastoitavaksi ennen kuljettamista kolmanteen maahan tarkoitetun maidon ja maitopohjaisten tuotteiden, ternimaitoa ja ternimaitotuotteita lukuun ottamatta, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista säädetään komission asetuksessa (EU) N:o 605/2010.

7 a §
Maitopohjaisia tuotteita sisältävien yhdistelmätuotteiden tuonti- ja kauttakulkuvaatimukset

Maitopohjaisten tuotteiden, ternimaitotuotteita lukuun ottamatta, jotka ovat osana Suomeen tuotavia tai laivaliikenteen muonitukseen, kauttakuljetettavaksi Suomen alueen kautta kolmanteen maahan tai Suomessa väliaikaisesti varastoitavaksi ennen kuljettamista kolmanteen maahan tarkoitettuja yhdistelmätuotteita, on oltava peräisin komission asetuksen (EU) N:o 605/2010 liitteessä I luetelluista maista. Kyseisten maitopohjaisten tuotteiden on alkuperämaakohtaisesti täytettävä mainitun asetuksen 2, 3 tai 4 artiklassa mainitut käsittelyvaatimukset siten kuin asetuksen liitteessä I säädetään.

Sellaisten yhdistelmätuotteiden, joiden kokonaismäärästä vähintään puolet on maitopohjaisia tuotteita tai joita tarkoitetaan rajatarkastusasemilla neuvoston direktiivien 91/496/ETY ja 97/78/EY nojalla tarkastettavia eläimiä ja tuotteita koskevista luetteloista annetun komission päätöksen 2007/275/EY 4 artiklan c kohdassa, mukana on Suomeen tuotavien erien osalta oltava komission asetuksen (EU) N:o 605/2010 artiklassa 5 mainittu eläinlääkärintodistus ja laivaliikenteen muonitukseen, kauttakuljetettavaksi Suomen alueen kautta kolmanteen maahan tai Suomessa väliaikaisesti varastoitavaksi ennen kuljettamista kolmanteen maahan tarkoitettujen erien osalta kyseisen asetuksen artiklassa 6 mainittu eläinlääkärintodistus.

8 §
Tuonti omaan käyttöön sekä lähetykset yksityishenkilölle

Edellä 2 luvussa säädettyä ei sovelleta sellaisiin matkustajien matkatavaroissa tuomiin tai postipaketteina yksityishenkilöille lähetettäviin muihin kuin kaupallisiin eriin maitoa ja maitopohjaisia tuotteita tai maitopohjaisia tuotteita sisältäviä yhdistelmätuotteita. Kyseisten erien tuontiehdoista ja rajoituksista säädetään eläinperäisiä tuotteita sisältävien henkilökohtaisten lähetysten tuonnista yhteisöön ja asetuksen (EY) N:o 136/2004 muuttamisesta annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 206/2009.

9 §
Tuonti lähetystöjen ja kansainvälisten järjestöjen käyttöön

Edellä 2 luvussa säädetystä poiketen lähetystöjen ja kansainvälisten järjestöjen käyttöön tarkoitettuja maidon, maitopohjaisten tuotteiden sekä maitopohjaisia tuotteita sisältävien yhdistelmätuotteiden tuontieriä, lukuun ottamatta ternimaitoa, ternimaitotuotteita ja ternimaitotuotteita sisältäviä yhdistelmätuotteita, joiden tuontivaatimuksista säädetään 10 §:ssä, saadaan tuoda niistä kolmansista maista, jotka on mainittu komission asetuksen (EU) N:o 605/2010 liitteessä I. Tuonnin edellytyksenä on myös se, että tuotteet täyttävät kyseisen asetuksen liitteen I mukaiset tuontimaakohtaiset käsittelyvaatimukset. Tuontierän mukana on oltava ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun ja yhteisön alueelle tuomiseen liittyvistä eläinten terveyttä koskevista säännöistä annetun neuvoston direktiivin 2002/99/EY 9 artiklan mukainen eläinten terveyttä koskevat takeet sisältävä eläinlääkärintodistus. Tuonnissa tulee lisäksi noudattaa kolmannen maan eläintautitilanteen muutoksen vuoksi annettavia suojapäätöksiä.

10 §
Ternimaidon, ternimaitotuotteiden sekä ternimaitotuotteita sisältävien yhdistelmätuotteiden tuonti- ja kauttakulkuvaatimukset

Ternimaitoa, ternimaitotuotteita sekä ternimaitotuotteita sisältäviä yhdistelmätuotteita saadaan tuoda maahan vain, jos Elintarviketurvallisuusvirasto on myöntänyt siihen luvan. Tuontiluvan myöntäminen edellyttää, että maahantuonti ei aiheuta vaaraa ihmisten terveydelle tai eläintautien leviämisen vaaraa. Luvassa asetetaan kansanterveyttä sekä eläinten terveyttä koskevat välttämättömät tuontiehdot.

Laivaliikenteen muonitukseen, kauttakuljetettavaksi Suomen alueen kautta kolmanteen maahan tai Suomessa väliaikaisesti varastoitavaksi ennen kuljettamista kolmanteen maahan tarkoitettujen ternimaidon, ternimaitotuotteiden sekä ternimaitotuotteita sisältävien yhdistelmätuotteiden tuontierien mukana on oltava neuvoston direktiivin 2002/99/EY 9 artiklan mukaiset eläinten terveyttä koskevat takeet sisältävä eläinlääkärintodistus.


Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä syyskuuta 2010.

Komission asetus (EY) N:o 206/2009 (32009R0206); EUVL N:o L 77, 24.3.2009, s. 1
Komission asetus (EU) N:o 605/2010 (32010R0605); EUVL N:o L 175, 10.7.2010, s. 1

Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Eläinlääkintöylitarkastaja
Leena Salin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.