789/2010

Annettu Helsingissä 2 päivänä syyskuuta 2010

Valtioneuvoston asetus luottosopimuksesta kuluttajalle annettavista tiedoista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä, säädetään kuluttajansuojalain (38/1978) 7 luvun nojalla, sellaisena kuin se on laissa 746/2010, seuraavasti

1 §
Ennen luottosopimuksen tekemistä annettavat tiedot

Luotonantajan ja muun luotonvälittäjän kuin päätoimensa ohella luotonvälittäjänä toimivan myyjän tai palveluksen suorittajan on hyvissä ajoin ennen luottosopimuksen tekemistä annettava kuluttajalle 1 liitteen 1―4 kohdassa tarkoitetut tiedot. Luottojen etämyynnissä kuluttajalle on kuluttajansuojalain (38/1978) 6 a luvun 6―9 §:n mukaisten tiedonantovaatimusten täyttämiseksi annettava myös 1 liitteen 5 kohdassa tarkoitetut tiedot. Kuluttajalle mahdollisesti annettavat muut tiedot on annettava erillisessä asiakirjassa.

2 §
Ennakkotiedot puhelinmyynnissä

Puhelinmyynnissä luotonantajan ja muun luotonvälittäjän kuin päätoimensa ohella luotonvälittäjänä toimivan myyjän tai palveluksen suorittajan on annettava kuluttajalle kuluttajansuojalain 6 a luvun 10 §:n 2 momentin 2 kohdan vaatimusten täyttämiseksi ainakin seuraavat tiedot:

1) luoton määrä tai luottoraja ja luoton nostoa koskevat ehdot;

2) luottosopimuksen kesto;

3) hyödyke ja sen käteishinta, jos kyse on tietyn hyödykkeen oston rahoittamiseksi markkinoidusta luotosta;

4) korko, koron määräytymisen perusteet ja korkoa koskevat muut ehdot;

5) todellinen vuosikorko sekä luoton ja luottokustannusten yhteismäärä edustavan esimerkin avulla esitettynä;

6) maksuerän suuruus sekä erien lukumäärä ja maksuväli.

3 §
Ennen luottosopimuksen tekemistä annettavat tiedot käyttelytileihin liittyvissä luotoissa ja maksujärjestelysopimuksissa

Jos kyse on sellaisesta käyttelytiliin liittyvästä kuluttajaluotosta, jota koskevien sopimusehtojen mukaan luottoaika on enintään kolme kuukautta tai luotto on maksettava takaisin vaadittaessa, luotonantajan ja muun luotonvälittäjän kuin päätoimensa ohella luotonvälittäjänä toimivan myyjän tai palveluksen suorittajan on annettava kuluttajalle hyvissä ajoin ennen luottosopimuksen tekemistä 2 liitteen 1―4 kohdassa tarkoitetut tiedot.

Jos kyse on kuluttajan maksuvaikeuksien johdosta tehtävästä maksujärjestelysopimuksesta, joka ei ole ehdoiltaan kuluttajan kannalta epäedullisempi kuin alkuperäinen luottosopimus, luotonantajan ja muun luotonvälittäjän kuin päätoimensa ohella luotonvälittäjänä toimivan myyjän tai palveluksen suorittajan on annettava kuluttajalle hyvissä ajoin ennen maksujärjestelysopimuksen tekemistä 2 liitteen 1―5 kohdassa mainitut tiedot, lukuun ottamatta 2 kohdassa mainittua luotonantajan mahdollista oikeutta vaatia milloin tahansa luotto maksettavaksi takaisin kokonaisuudessaan.

Luottojen etämyynnissä kuluttajalle on kuluttajansuojalain 6 a luvun 6―9 §:n mukaisten tiedonantovaatimusten täyttämiseksi annettava myös 2 liitteen 6 kohdassa tarkoitetut tiedot.

4 §
Erityisiä luottotyyppejä koskevien ennakkotietojen antaminen puhelimitse

Jos kuluttaja pyytää puhelimitse, että saa välittömästi käyttöönsä sellaisen käyttelytiliin liittyvän luoton, jota koskevien sopimusehtojen mukaan luottoaika on enintään kolme kuukautta tai luotto on maksettava takaisin vaadittaessa, kuluttajansuojalain 6 a luvun 10 §:n 2 momentin 2 kohdan täyttämiseksi kuluttajalle on annettava ainakin seuraavat tiedot:

1) luoton määrä tai luottoraja;

2) korko, korkoa koskevat ehdot ja alkuperäiseen korkoon sovellettava indeksi tai viitekorko, luottosopimuksen tekohetkestä alkaen maksettaviksi tulevat maksut ja mahdolliset ehdot, joiden mukaan näitä maksuja voidaan muuttaa;

3) luoton todellinen vuosikorko edustavien esimerkkien avulla esitettynä siten, että mainitaan kaikki koron laskemisessa käytetyt oletukset

4) maininta luotonantajan mahdollisesta oikeudesta vaatia milloin tahansa luotto maksettavaksi takaisin kokonaisuudessaan.

Mitä 1 momentin 1―3 kohdassa säädetään annettavista ennakkotiedoista, sovelletaan myös, jos luotonantaja tekee kuluttajan maksuvaikeuksien johdosta tämän kanssa maksujärjestelysopimuksen, joka ei ole ehdoiltaan kuluttajan kannalta epäedullisempi kuin alkuperäinen luottosopimus. Tällöin kuluttajalle on näiden tietojen lisäksi annettava hyvissä ajoin ennen maksujärjestelysopimuksen tekemistä myös tieto luottosopimuksen kestosta.

5 §
Kuluttajaluottosopimuksessa mainittavat tiedot

Kuluttajaluottosopimuksessa on mainittava seuraavat tiedot:

1) osapuolten nimet ja käyntiosoitteet sekä vastaavat tiedot mahdollisesta luotonvälittäjästä;

2) luottotyyppi;

3) luoton määrä tai luottoraja ja luoton nostoa koskevat ehdot;

4) luottosopimuksen kesto;

5) hyödyke ja sen käteishinta, jos kyse on tietyn hyödykkeen oston rahoittamiseksi markkinoidusta luotosta;

6) korko, koron määräytymisen perusteet ja korkoa koskevat muut ehdot;

7) kuluttajan maksettavaksi tuleva kokonaismäärä, luoton todellinen vuosikorko ja kaikki koron laskemisessa käytetyt oletukset luottosopimuksen tekohetkellä;

8) maksuerän suuruus sekä erien lukumäärä ja maksuväli;

9) tilinhoitomaksut, luoton käyttämiseksi tarvittavasta maksuvälineestä perittävät maksut ja muut mahdolliset luottosopimuksen johdosta perittävät maksut sekä ehdot, joiden mukaisesti näitä maksuja voidaan muuttaa;

10) mahdolliset maksut, jotka kuluttajan on suoritettava notaarille luottosopimuksen tekemisestä;

11) jos luoton saamisen edellytyksenä markkinoiduin ehdoin on, että kuluttaja tekee vakuutusta tai muuta lisäpalvelua koskevan sopimuksen, maininta tällaisesta edellytyksestä sekä mahdollisesti vaadittavista vakuuksista;

12) tieto oikeudesta maksaa luotto ennenaikaisesti ja luotonantajan mahdollisesta oikeudesta saada tästä korvausta sekä korvauksen määräytymisen perusteista ja ohjeet ennenaikaisen takaisinmaksuoikeuden käyttämisestä;

13) viivästyskorko ja sen muuttumista koskevat säännökset sekä mahdolliset muut sopimusrikkomuksen johdosta perittävät maksut;

14) varoitus maksulaiminlyönnin seuraamuksista;

15) tieto kuluttajan oikeudesta saada pyynnöstä ja maksutta lyhennystaulukko milloin tahansa luottosopimuksen kuluessa, jos kyse on luottosopimuksesta, joka tehdään määräajaksi ja jonka ehtojen mukaan velan pääomaa lyhennetään erissä;

16) luettelo korkojen ja maksujen maksukausista ja -ehdoista, jos korkoja ja maksuja on suoritettava ilman velan pääoman lyhennystä;

17) tieto peruuttamisoikeudesta tai siitä, ettei sitä lain mukaan ole;

18) peruuttamisaika, tieto kuluttajan velvollisuudesta palauttaa luottosopimuksen nojalla saamansa varat ja maksaa korko siltä ajalta, jonka varat ovat olleet kuluttajan käytettävissä, maksettavan koron määrä päivää kohden sekä peruuttamisoikeuden käyttämistä koskevat muut ehdot ja ohjeet;

19) tieto liitännäisen luottosopimuksen peruuntumisesta kuluttajansuojalain 6 luvun 24 §:n ja 10 luvun 12 §:n mukaisesti siinä tapauksessa, että kuluttaja peruuttaa kotimyynnissä tai etämyynnissä tehdyn sopimuksen taikka aikaosuusasunnon kaupan;

20) tieto kuluttajansuojalain 7 luvun 39 §:n mukaisesta oikeudesta vaatia hyvitystä myyjän tai palveluksen suorittajan sopimusrikkomuksen johdosta myös luotonantajalta, jos kyse on hyödykesidonnaisesta luotosta;

21) tiedot osapuolten oikeudesta irtisanoa, eräännyttää tai purkaa luottosopimus;

22) mahdolliset muut sopimusehdot;

23) onko kuluttajan käytettävissä tuomioistuimen ulkopuolisia oikeussuojamenettelyjä, ja jos on, miten kuluttaja voi käyttää niitä;

24) asianomaisen valvontaviranomaisen yhteystiedot.

Asuntoluottoa koskevassa sopimuksessa on 1 momentin 15 kohdassa tarkoitettujen tietojen sijaan mainittava tieto kuluttajan oikeudesta saada pyynnöstä lyhennystaulukko milloin tahansa sekä tieto siitä, että lyhennystaulukon saa maksutta vain kerran vuodessa.

Jos kyse on luottosopimuksesta, jonka mukaan kuluttajan suorittamat maksut eivät johda välittömään luoton kokonaismäärän vastaavaan lyhenemiseen, vaan ne käytetään pääoman kartuttamiseen luottosopimuksessa tai lisäsopimuksessa vahvistettuina ajanjaksoina ja siinä määrätyin ehdoin, sopimusehdoissa on ilmaistava selkeästi ja tiiviisti, että tällaisessa luottosopimuksessa ei taata luottosopimuksen mukaisesti nostetun luoton kokonaismäärän takaisinmaksua, paitsi jos tällainen takuu annetaan.

6 §
Käyttelytiliin liittyvässä luottosopimuksessa mainittavat tiedot

Käyttelytiliin liittyvässä luottosopimuksessa, jota koskevien sopimusehtojen mukaan luottoaika on enintään kolme kuukautta tai luotto on maksettava takaisin vaadittaessa, on mainittava:

1) osapuolten nimet ja käyntiosoitteet sekä vastaavat tiedot mahdollisesta luotonvälittäjästä;

2) luottotyyppi;

3) luottoraja ja luoton nostoa koskevat ehdot;

4) luottosopimuksen kesto;

5) korko, koron määräytymisen perusteet ja korkoa koskevat muut ehdot sekä muut mahdolliset luottosopimuksen johdosta perittävät maksut ja ehdot, joiden mukaisesti näitä maksuja voidaan muuttaa;

6) luoton todellinen vuosikorko siten, että mainitaan kaikki koron laskemisessa käytetyt oletukset, ja luotosta kuluttajan maksettavaksi tuleva kokonaismäärä;

7) maininta luotonantajan mahdollisesta oikeudesta vaatia milloin tahansa luotto maksettavaksi takaisin kokonaisuudessaan;

8) peruuttamisaika ja kuluttajan peruuttamisoikeutta koskevat muut ehdot.

7 §
Osamaksusopimuksessa mainittavat tiedot

Osamaksusopimus on päivättävä sekä otsikoitava nimellä "Osamaksusopimus". Sopimuksen ensimmäiselle sivulle on muuta tekstiä suuremmalla kirjasinlajilla painettava huomautus siitä, ettei omistusoikeus tavaraan siirry ostajalle ennen kuin kauppahinta on kokonaan maksettu tai että myyjä on pidättänyt myytyyn tavaraan takaisinotto-oikeuden.

Osapuolista ja kaupan kohteesta on annettava seuraavat tiedot:

1) ostajan ja myyjän nimi ja käyntiosoite sekä vastaavat tiedot luotonantajasta, jos luotonantajana on muu kuin tavaran myyjä;

2) kaupan kohde ja mahdolliset lisävarusteet yksilöityinä;

3) kaupan kohteen toimitustapa ja -aika sekä muut toimitusehdot;

4) kaupan kohteen ja mahdollisten lisävarusteiden käteishinta ja käteismaksuosuus sekä käteishinnan ja luottokustannusten yhteismäärä.

Luotosta on annettava seuraavat tiedot:

1) luottosopimuksen kesto;

2) luoton määrä, maksuerän suuruus sekä erien lukumäärä ja maksuväli;

3) korko, koron määräytymisen perusteet ja korkoa koskevat muut ehdot;

4) muiden luottokustannusten peruste ja määrä sekä ehdot, joiden mukaisesti näitä maksuja voidaan muuttaa;

5) luoton todellinen vuosikorko ja kaikki koron laskemisessa käytetyt oletukset luottosopimuksen tekohetkellä;

6) ostajan luottosopimuksen nojalla maksettavaksi tuleva kokonaismäärä;

7) jos luoton saamisen edellytyksenä markkinoiduin ehdoin on, että ostaja tekee vakuutusta tai muuta lisäpalvelua koskevan sopimuksen, maininta tällaisesta edellytyksestä sekä mahdollisesti vaadittavista vakuuksista;

8) mahdolliset muut sopimusehdot.

Sopimuksen päättymisestä on annettava seuraavat tiedot:

1) tieto kuluttajan oikeudesta peruuttaa luotto tai siitä, ettei sitä lain mukaan ole;

2) peruuttamisaika, tieto kuluttajan velvollisuudesta maksaa luotonantajalle luoton määrä sekä luoton korko käytetyltä luottoajalta, maksettavan koron määrä päivää kohden sekä peruuttamisoikeuden käyttämistä koskevat muut ehdot ja ohjeet;

3) tieto oikeudesta suorittaa maksut ennenaikaisesti ja luotonantajan mahdollisesta oikeudesta saada tästä korvausta sekä tieto korvauksen määräytymisen perusteista ja ohjeet ennenaikaisen takaisinmaksuoikeuden käyttämisestä;

4) tieto liitännäisen luottosopimuksen peruuntumisesta kuluttajansuojalain 6 luvun 24 §:n ja 10 luvun 12 §:n mukaisesti siinä tapauksessa, että kuluttaja peruuttaa kotimyynnissä tai etämyynnissä tehdyn sopimuksen taikka aikaosuusasunnon kaupan;

5) tiedot osapuolten oikeudesta irtisanoa, eräännyttää tai purkaa luottosopimus.

Osapuolten muista oikeuksista ja velvollisuuksista on annettava seuraavat tiedot:

1) tieto kuluttajan oikeudesta saada pyynnöstä ja maksutta lyhennystaulukko milloin tahansa luottosopimuksen kuluessa;

2) viivästyskorko ja sen muuttumista koskevat säännökset sekä mahdolliset muut sopimusrikkomuksen johdosta perittävät maksut;

3) varoitus kuluttajan maksulaiminlyönnin seuraamuksista;

4) kuluttajansuojalain 7 luvun 39 §:n mukainen oikeus vaatia hyvitystä myyjän sopimusrikkomuksen johdosta myös luotonantajalta;

5) tieto siitä, että tavaraa takaisin otettaessa on tilitys suoritettava kuluttajansuojalain 7 luvun 36 §:ssä tarkoitetulla tavalla;

6) tieto siitä, että sopimukseen muutoinkin sovelletaan kuluttajansuojalain 7 lukua.

Oikeussuojakeinoista on annettava seuraavat tiedot:

1) osamaksutilityksissä toimivaltainen viranomainen;

2) onko kuluttajan käytettävissä tuomioistuimen ulkopuolisia oikeussuojamenettelyjä, ja jos on, miten kuluttaja voi käyttää niitä;

3) asianomaisen valvontaviranomaisen yhteystiedot.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2010.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/48/EY (308L0048); EYVL N:o L 133, 22.5.2008, s. 66

Helsingissä 2 päivänä syyskuuta 2010

Oikeusministeri
Tuija Brax

Lainsäädäntöneuvos
Katri Kummoinen

Liitteet 1 ja 2

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.