739/2010

Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2010

Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön maksullisista suoritteista

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Valtiovarainministeriön ja sen yhteydessä toimivien lautakuntien ja muiden elinten suoritteista peritään maksuja valtiolle tämän asetuksen mukaisesti, jollei muualla toisin säädetä.

Myönteisistä ja kielteisistä päätöksistä peritään samansuuruinen maksu.

2 §
Kiinteähintaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:ssä tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista valtiovarainministeriö perii kiinteän maksun, ovat:

1) tullilain (1466/1994) 8 §:n mukainen lupa vapaa-alueen tai vapaavaraston perustamiseen 500 euroa;

2) merenkulun veronhuojennuksista annetun lain (433/1981) 6 §:n mukaisen jäämaksuluokkavähennyksen myöntäminen 175 euroa;

3) indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain (1195/2000) 4 §:n 2 momentin mukainen lupa indeksiehdon ottamisesta sopimukseen 175 euroa.

Jos 1 momentissa tarkoitetulle suoritteelle 3 §:n 2 momentin mukaisesti laskettu maksu ylittää 1 momentin mukaisen kiinteän maksun vähintään 50 prosentilla, peritään kiinteän maksun sijasta suoritekohtainen maksu.

3 §
Suoritekohtaisesti hinnoiteltavat julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista valtiovarainministeriö perii yksittäisen suoritteen omakustannusarvoa vastaavan suoritekohtaisesti määrättävän maksun, ovat seuraaviin lakeihin perustuvat suoritteet:

1) laki luottolaitostoiminnasta (121/2007);

2) laki talletuspankin toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä (1509/2001);

3) arvopaperimarkkinalaki (495/1989);

4) laki kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä (772/1988);

5) laki sijoituspalveluyrityksistä (922/2007);

6) laki arvo-osuusjärjestelmästä (826/1991);

7) osuuskuntalaki (1488/2001);

8) asunto-osakeyhtiölaki (1599/2009);

9) laki eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista (1084/1999).

Edellä 1 momentissa tarkoitettu omakustannusarvoon perustuva suoritekohtainen maksu määrätään kertomalla yksittäisen suoritteen tuottamiseen käytettävä työaika valtiovarainministeriön kustannuslaskentaan perustuvalla välittömän työtunnin keskihinnalla. Työtunnin keskihintana käytetään 80 euroa.

4 §
Muut suoritteet

Virka-ansiomerkki on valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettu valtiovarainministeriön yksinoikeudella tuottama suorite, jonka hinnoittelu perustuu omakustannusarvoon.

5 §
Maksulliset liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Suoritteita, jotka valtiovarainministeriö hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) mallioikeuslain (221/1971) mukainen käyttölupa;

2) julkaisut;

3) valokopiot ja muut jäljennökset sekä niiden lähettäminen lukuun ottamatta 2 momentissa tarkoitettuja kopioita ja tulosteita;

4) selvitykset ja tutkimukset;

5) ministeriön tietojärjestelmiin liittyvät palvelut ja tuotteet;

6) ministeriön tietopalvelut;

7) muut toimeksiantoon perustuvat tai siihen verrattavat ministeriön toimialaan liittyvät palvelut;

8) ministeriön toimitilojen ja laitteiden käyttö sekä virasto- ja toimistopalvelut ulkopuolisille.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista säädetään mainitussa pykälässä.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2010 ja on voimassa vuoden 2011 loppuun.

Tällä asetuksella kumotaan valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön maksullisista suoritteista (1378/2009).

Ennen tämän asetuksen voimantuloa vireille tulleesta suoritteesta perittävään maksuun sovelletaan tämän asetuksen voimaantullessa voimassa olleita säännöksiä.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2010

Valtiovarainministeri
Jyrki Katainen

Talouspäällikkö
Jukka Nummikoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.