671/2010

Annettu Helsingissä 2 päivänä heinäkuuta 2010

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan 13 päivänä lokakuuta 2005 annetun sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestyksen (826/2005) 7 ja 41 a §, sellaisena kuin niistä ovat 7 § asetuksessa 2/2010 ja 41 a § asetuksessa 246/2007,

muutetaan 2 §:n 1 ja 4 momentti, 3 ja 10 §, 29 §:n 4 momentti, 33 §:n 1 ja 8 momentti, 35 §:n 11 kohta, 36 §:n 1 momentin 2 kohta, 38 §, 40 §:n 3 kohta, 43–46 §, 50 § sekä 57 §:n 1 momentti ja 58 §, sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 1 momentti asetuksessa 146/2008, 3 §, 33 §:n 1 momentti ja 40 §:n 3 kohta mainitussa asetuksessa 2/2010, 35 §:n 11 kohta, 43 ja 45 § mainitussa asetuksessa 246/2007, 38 § asetuksessa 923/2006 sekä 50 § asetuksessa 611/2006, sekä

lisätään uusi 42 a § seuraavasti:

2 §
Ministeriön organisaatio

Ministeriössä ovat seuraavat osastot:

1) hallinto- ja suunnitteluosasto

2) vakuutusosasto

3) hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto

4) sosiaali- ja terveyspalveluosasto sekä

5) työsuojeluosasto.


Tasa-arvovaltuutettu ja tasa-arvovaltuutetun toimisto toimivat hallinnollisesti kansliapäällikön alaisena erillisenä tulosryhmänä.


3 §
Hallinto- ja suunnitteluosasto

Hallinto- ja suunnitteluosasto käsittelee asiat, jotka koskevat

1) ministeriön ja sen hallinnonalan yleistä hallintoa ja henkilöstöpolitiikkaa, ministeriön palkanlaskentaa ja verollisten palkkioiden ja korvausten maksamista sekä ministeriön henkilöstön koulutuksen ja muun kehittämisen yhteensovittamista

2) ministeriön kiinteistö- ja materiaalihallintoa, hankintatoimen kehittämistä ja toimitilaturvallisuutta siltä osin kuin se ei kuulu työsuojeluosaston käsiteltäviin asioihin

3) tietohallintoa, tietopalvelua ja tietoturvallisuutta

4) oikeudellisia kysymyksiä ja ministeriön edustusta

5) sosiaali- ja terveyspolitiikan suunnittelua ja seurantaa

6) hallinnonalan tulosohjauksen yhteensovittamista ja kehittämistä sekä tulosohjaukseen liittyvää hallinnonalan virastojen toiminnan ja talouden arviointia

7) hallinnonalan kehysten ja talousarvioiden valmistelua ja toteuttamista

8) ministeriön toiminnan ja talouden suunnittelua, ohjausta ja seurantaa sekä kirjanpitoyksikkötehtäviä

9) ministeriön maksupäätösten yhteensovittamista

10) tasa-arvopolitiikkaa ja tasa-arvon valtavirtaistamisen edistämistä

11) etuuksiin ja menoihin liittyvien analyysimenetelmien kehittämistä ja selvitysten tekemistä

12) hallinnonalan tutkimus- ja kehittämistoimintaa

13) hallinnonalan tietotuotantoa

14) ministeriön säädösvaikutusten arvioinnin kehittämistä

15) Raha-automaattiyhdistystä sekä

16) aluehallintovirastojen peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueiden yleistä hallintoa siltä osin kuin se kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön käsiteltäväksi.

10 §
Viestintäyksikkö

Viestintäyksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat ministeriön ulkoisen viestinnän, tiedotustoiminnan ja sidosryhmätyön sekä sisäisen viestinnän kehittämistä, suunnittelua ja yhteensovittamista.

Viestintäyksikkö toimii yhteistyössä hallinto- ja suunnitteluosaston kanssa erityisesti tiedon hallintaa ja sisäistä viestintää koskevissa asioissa.

29 §
Ministeriön virkamiesjohtoryhmä

Johtoryhmään kuuluvat kansliapäällikkö ja osastopäälliköt. Valtiosihteeri voi osallistua johtoryhmän kokoukseen silloin kun kokouksessa käsitellään EU-asioita. Hallinto- ja suunnitteluosaston hallintopalveluryhmän päälliköllä, viestintäjohtajalla, kansainvälisten asiain johtajalla ja ministerin erityisavustajalla on oikeus olla läsnä johtoryhmän kokouksessa.


33 §
Hallinnonalan ohjaus

Hallinto- ja suunnitteluosasto vastaa aluehallintovirastojen peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueiden tulosohjauksesta yhdessä ministeriön muiden osastojen kanssa.


Hallinto- ja suunnitteluosasto antaa tarkemmat ohjeet hallinnonalan virastojen ja laitosten tulosohjauksessa noudatettavista menettelytavoista sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan yleisistä suuntaviivoista.

35 §
Kansliapäällikön ratkaistavat asiat

Kansliapäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:


11) tutkimus- ja kehittämishankkeita koskevia sopimuksia sekä vastaavia ministeriön ulkopuolelta tilattavia selvityksiä silloin kun ne rahoitetaan eräisiin erityishankkeisiin tarkoitetusta määrärahasta tai kun ministeriön toimintamenomomentilta rahoitettavan sopimuksen tai selvityksen arvo on yli 10 000 euroa


36 §
Osastopäällikön ja erillisen tulosryhmän päällikön ratkaistavat asiat

Osastopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:


2) osaston käytettäviksi osoitettujen varojen käyttämistä 25 §:n 1 momentissa tarkoitettujen selvityshenkilöiden asettamista ja 35 §:n 11 kohdassa tarkoitettuja tutkimus- ja kehittämishankkeita koskevia sopimuksia ja vastaavia ulkopuolisilta tilattavia selvityksiä lukuun ottamatta


38 §
Hallinto- ja suunnitteluosaston osastopäällikön ratkaistavat asiat

Hallinto- ja suunnitteluosaston osastopäällikkö ratkaisee 36 §:ssä mainittujen asioiden lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) enintään vaativuusluokkaan 5 kuuluvan ministeriön virkamiehen nimittämistä sekä irtisanomista virkamiehestä johtuvasta syystä ja virkasuhteen purkamista

2) Raha-automaattiyhdistyksen tuotosta myönnettyjen avustusten takaisin perimistä ja avustuksen käyttötarkoituksen ja ehtojen muutoksia siinä tapauksessa, että kyse ei ole olennaisesta muutoksesta sekä

3) Euroopan unionin rakennerahastohankkeita.

40 §
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaston osastopäällikön ratkaistavat asiat

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaston osastopäällikkö ratkaisee 36 §:ssä mainittujen asioiden lisäksi asiat, jotka koskevat:


3) tartuntatautien valvontaan tarkoitetun määrärahan ja terveysvalvontaan tarkoitetun määrärahan käyttösuunnitelman vahvistamista sekä rahoitettuja hankkeita koskevien päätösten ja sopimusten tekemistä


42 a §
Hallinto- ja suunnitteluosaston hallintopalveluryhmän päällikön ratkaistavat asiat

Hallinto- ja suunnitteluosaston hallintopalveluryhmän päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) harkinnanvaraisen palkallisen ja yli kuukauden kestävän palkattoman virkavapauden myöntämistä valtioneuvoston, ministerin, kansliapäällikön tai hallinto- ja suunnitteluosaston osastopäällikön nimitettävälle ministeriön virkamiehelle enintään yhdeksi vuodeksi

2) harkinnanvaraisia virkaehtosopimuksiin perustuvia palkanlisiä ja lisäpalkkioita ellei jäljempänä muuta määrätä sekä

3) ministeriön puhevallan käyttämistä oikeudellisissa asioissa.

43 §
Hallinto- ja suunnitteluosaston hallitusneuvoksen ratkaistavat asiat

Hallinto- ja suunnitteluosaston henkilöstöasioita hoitava hallitusneuvos, tai hänen estyneenä ollessaan hallinto- ja suunnitteluosaston hallintopalveluryhmän päällikkö, ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) vuosilomaan oikeuttavaa palvelusaikaa, vuosilomakorvauksia ja muita virkaehtosopimuksiin perustuvia muita kuin harkinnanvaraisia etuuksia

2) harkinnanvaraisen palkattoman virkavapauden myöntämistä valtioneuvoston, ministerin, kansliapäällikön ja hallinto- ja suunnitteluosaston osastopäällikön nimitettävälle ministeriön virkamiehelle enintään yhdeksi kuukaudeksi sekä

3) todistuksen antamista virkasuhteen päättymisestä sekä työtodistuksen antamista.

44 §
Hallinto- ja suunnitteluosaston tietopalveluryhmän päällikön ratkaistavat asiat

Hallinto- ja suunnitteluosaston tietopalveluryhmän päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat kirjaamista ja arkistointia.

45 §
Hallinto- ja suunnitteluosaston vanhemman hallitussihteerin ratkaistavat asiat

Hallinto- ja suunnitteluosaston henkilöstöasioita hoitava vanhempi hallitussihteeri, tai hänen estyneenä ollessaan hallitusneuvos, ratkaisee asiat, jotka koskevat virkavapautta, johon virkamiehellä on lain tai virkaehtosopimuksen nojalla oikeus.

46 §
Vakuutusosaston koordinointiryhmän päällikön ratkaistavat asiat

Vakuutusosaston koordinointiryhmän päällikkö ratkaisee vakuutusosaston toimialaan kuuluvat asiat, jotka koskevat kansainvälisten sosiaaliturvasopimusten sekä Euroopan unionin neuvoston sosiaaliturvaa koskevien asetusten soveltamista siltä osin kuin on kysymys sosiaaliturvasta ja siitä, minkä valtion sosiaaliturvalainsäädäntöä on sovellettava.

50 §
Hallinto- ja suunnitteluosaston talousyksikön päällikön ratkaistavat asiat

Hallinto- ja suunnitteluosaston talousyksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) ministeriölle kirjanpitoyksikkönä kuuluvia tehtäviä

2) sairausvakuutuslaista (1224/2004) ministeriölle työnantajana aiheutuvia henkilöstöhallinnon tehtäviä

3) myöhästyneinä esitettyjen matkalaskujen maksamista sekä

4) aikaisempaan vuoteen kohdistuvan menon maksamista kuluvan vuoden määrärahasta.

57 §
Eräiden virkamiesten sijaisuudet

Kansliapäällikön ollessa estyneenä toimii hänen sijaisenaan hallinto- ja suunnitteluosaston osastopäällikkö. Tämän ollessa estyneenä on sijaisena virkaiältään vanhin osaston päällikkö.


58 §
Vuosilomat ja poissaolot

Valtiosihteerin ja kansliapäällikön vuosilomat vahvistaa ministeri.

Kansliapäällikkö vahvistaa osastopäälliköiden ja erillisen tulosryhmän päälliköiden vuosilomat. Näiden tulee toimittaa ehdotuksensa kansliapäällikölle vuosittain hyvissä ajoin ennen lomakauden alkua, kuitenkin viimeistään huhtikuun 15 päivänä.

Osastopäällikkö vahvistaa osastonsa tulosryhmien päälliköiden vuosilomat.

Tulosryhmän päällikkö vahvistaa yksikkönsä henkilöstön vuosilomat.

Ne vuosiloman osat, jotka jäävät pidettäväksi lomavuotta seuraavan vuoden tammi-huhtikuussa, on vahvistettava viimeistään marraskuun 30 päivänä. Edellä 2 momentissa mainittujen henkilöiden tulee toimittaa ehdotuksensa kansliapäällikölle viimeistään marraskuun 1 päivänä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2010.

Helsingissä 2 päivänä heinäkuuta 2010

Sosiaali- ja terveysministeri
Juha Rehula

Hallitusneuvos
Liisa Perttula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.