638/2010

Annettu Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n, sellaisena kuin se on laissa 348/1994, ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n, sellaisena kuin se on laissa 495/2005, nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Elintarviketurvallisuusviraston suoritteiden maksullisuudesta sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Maksullisia julkisoikeudellisia päätöksiä, todistuksia ja muita julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään kiinteähintaiset tai ajankäyttöön perustuvat maksut, ovat tämän asetuksen liitteessä olevassa maksutaulukossa luetellut suoritteet.

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joiden maksu määrätään suoritteen omakustannusarvon mukaan, ellei Euroopan yhteisön lainsäädännöstä muuta johdu, ovat:

1) lihantarkastus sekä teurastamojen ja niiden yhteydessä olevien liha- ja kala-alan laitosten valvonta;

2) teurastamojen yhteydessä olevan liha- ja kala-alan laitoksen omavalvontasuunnitelman hyväksyminen;

3) naudanlihan vapaaehtoisen merkintäjärjestelmän valvonta; sekä

4) elävän eläimen säilyttäminen eläimen tarkastuksen ollessa kesken tai eläimen odottaessa toimitusta rajaeläinlääkärin hyväksymään määränpäähän.

Tämän asetuksen liitteessä olevan maksutaulukon mukaista luonnonmukaisen tuotannon valvontamaksua ei peritä luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden valmistuksen valvonnasta, jos elintarvikkeet valmistetaan luonnonmukaisen tuotannon yhteydessä maatilalla ja valmistukseen käytetään pääosin kyseisellä maatilalla tuotettuja raaka-aineita. Lisäksi maksutaulukon mukaista maksua ei peritä 4H-kerholaisten alle 0,15 hehtaarin suuruisten palstojen merkitsemisestä luonnonmukaisen tuotannon rekisteriin ja näiden palstojen valvonnasta.

3 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet, joiden maksut poikkeavat omakustannusarvosta

Elintarviketurvallisuusvirasto perii nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän sekä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden merkitsemisen käyttöönottamisesta sekä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden pakollisesta merkitsemisestä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 820/97 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1760/2000 mukaisesta nautaeläinten ilmoittamisesta nautarekisteriin kiinteää maksua 4,40 euroa uuden eläimen rekisteröinnistä tai tilapäiseen käyttöön tarkoitetun merkin rekisteröinnistä. Samoin Elintarviketurvallisuusvirasto perii kiinteää maksua nautaeläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1391/2006) 15 §:n mukaisesta teurastamoalan toimijan ilmoituksesta 1,00 euroa eläintä kohden.

Elintarviketurvallisuusvirasto perii lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 ja direktiivien 92/102/ETY ja 64/432/ETY muuttamisesta annetun Euroopan neuvoston asetuksen (EY) N:o 21/2004 mukaisesta lammas- ja vuohieläinten ilmoittamisesta lammas- ja vuohirekisteriin kiinteää maksua 1,00 euroa uuden eläimen rekisteröinnistä. Samoin Elintarviketurvallisuusvirasto perii kiinteää maksua lammas- ja vuohieläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 13 §:n (356/2008) mukaisesta teurastamoalan toimijan ilmoituksesta 0,30 euroa eläintä kohden.

4 §
Eräitä julkisoikeudellisen suoritteen maksun perintää koskevia määräyksiä

Myönteisestä ja kielteisestä julkisoikeudellisesta päätöksestä peritään samansuuruinen maksu, jollei asiasta ole toisin säädetty tai määrätty. Jos Elintarviketurvallisuusviraston yhdellä asiakirjalla antama päätös sisältää usean tässä asetuksessa erikseen maksulliseksi määrätyn päätöksen, peritään niistä kustakin maksut tämän asetuksen mukaisesti.

Julkisoikeudellisesta päätöksestä ei peritä erikseen kuulutus- eikä muutakaan käsittelymaksua. Telekopiona lähetettävästä maksusta peritään sama maksu kuin asiakirjasta muutoinkin. Kun tämän asetuksen liitteessä tarkoitettu todistus lähetetään postitse asiakkaalle, postimaksua ei peritä.

5 §
Muut maksulliset suoritteet

Elintarviketurvallisuusviraston muita maksullisia suoritteita, joiden maksut Elintarviketurvallisuusvirasto päättää liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) tilaustutkimukset;

2) tilauksesta tehdyt asiantuntija- ja muut palvelut;

3) muut kuin viranomaisvalvontaan liittyvät koulutus- ja konsultointipalvelut;

4) julkaisut, luettelot, osoitteistot sekä tietoaineistot ja niiden käyttöoikeudet;

5) virastossa kehitettyjen tutkimus- ja muiden menetelmien käyttöoikeuksien luovutukset;

6) viraston hallinnassa olevien tilojen ja laitteiden käyttö;

7) valokopiot, sähköiset tallenteet ja muut jäljennökset sekä niiden lähettäminen;

8) muut edellä mainittuihin verrattavat tilaukseen tai toimeksiantoon perustuvat todistukset ja muut suoritteet.

Maksuttomia suoritteita ovat kuitenkin tutkimukset ja muut suoritteet, jotka eläintautilainsäädännön mukaan maksetaan valtion varoista tai jotka ovat tarpeen maan eläintautitilanteen sekä eläinten ja ihmisten välillä tarttuvien tautien seuraamiseksi ja selvittämiseksi taikka välttämättömiä elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi. Maksutonta on myös eläinsuojelulainsäädännön mukaisten valvontaviranomaisten lähettämien eläinsuojeluvalvontaan liittyvien näytteiden tutkiminen.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetun tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Elintarviketurvallisuusvirasto ottaen huomioon mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

6 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2010 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2012.

Suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 882/2004, EYVL N:o L 165, 30.4.2004, s. 1

Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Hallitusneuvos
Tanja Viljanen

Liite

ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTON MAKSUTAULUKKO

Tuntihinnan mukaan määräytyvissä maksuissa maksu peritään jokaiselta alkavalta tunnilta.

Maksun korotus:

Tarkastuksesta tai muusta suoritteesta, joka asiakkaan pyynnöstä tehdään

- klo 16.15-22.00 välisenä aikana, peritään maksu 50 prosentilla korotettuna

- klo 22.00-8.00 välisenä aikana tai sunnuntaina tai yleisenä juhla- tai vapaapäivänä, peritään maksu 100 prosentilla korotettuna

1. Lupa- ja hyväksymispäätökset euroa
1.1 Laitokset
1.1.1 Teurastamot
1.1.1.1 - laitos, jonka teurastuskapasiteetti on enintään 10000000 kg vuodessa 633,00
1.1.1.2 - laitos, jonka teurastuskapasiteetti on yli 10000000 kg vuodessa 1 266,00
1.1.2 Teurastamon yhteydessä toimivan liha- ja kala-alan laitoksenhyväksymishakemuksen käsittely 633,00
Samalla laitosalueella sijaitsevien, toiminnallisesti toisiinsa liittyvien laitosten lupahakemusten käsittelystä määrätään yhdistetty maksu. Yhdistetty maksu määrätään siten, että lupahakemusten käsittelystä määrättävään suurimpaan kiinteään maksuun lisätään muiden lupahakemusten osuutena 50 prosenttia niiden kiinteistä maksuista.
1.1.3 Elintarvikelain mukainen teurastamoiden ja niiden yhteydessä toimivien liha- ja kala-alan laitosten hyväksymisen uusiminen tunnilta 76,00
1.1.4 Teurastamojen ja niiden yhteydessä olevien laitosten toiminnan muuttamista koskevien lupahakemusten käsittely tunnilta 76,00
1.1.5 Orgaanisia lannoitevalmisteita valmistavat laitokset sekä sivutuoteasetuksen mukaiset lannoitevalmisteita valmistavat kompostointi- ja biokaasulaitokset sekä tekniset laitokset
1.1.5.1 - laitos, jonka käsittelykapasiteetti on enintään 2 000 m3 vuodessa 456,00
1.1.5.2 - laitos, jonka käsittelykapasiteetti on 2 001-8 000 m3 vuodessa 1 140,00
1.1.5.3 - laitos, jonka käsittelykapasiteetti on yli 8 000 m3 vuodessa 2 280,00
1.1.5.4 - laitoshyväksynnän uusiminen tai peruuttaminen tunnilta 76,00
1.1.5.5 - laitoshyväksynnän muutoshakemuksen käsittely tunnilta 76,00
1.1.5.6 - hyväksyntämenettelyn keskeyttämisestä peritään käsittelyyn käytetty aika tunnilta 76,00
1.1.6 Orgaanisia lannoitevalmisteita valmistavien, samalla laitosalueella sijaitsevien, toiminnallisesti toisiinsa liittyvien laitosten hakemusten käsittelystä määrätään yhdistetty maksu. Yhdistetty maksu määrätään siten, että hakemusten käsittelystä määrättävään suurimpaan kiinteään maksuun lisätään muiden lupahakemusten osuutena 50 prosenttia niiden kiinteistä maksuista.
1.1.7 Kasvinsuojeluaineiden biologista tehokkuutta ja käyttökelpoisuutta testaavan laitoksen hyväksyminen (GEP-arviointi) 3 422,00
1.1.7.1 - uudelleen hyväksyminen 1 272,00
1.1.7.2 - tarkastusmaksu/kerta 570,00
1.2 Toiminnanharjoittajat
1.2.1 Naudanlihan vapaaehtoisen merkintäjärjestelmän hyväksyminen tunnilta 76,00
1.2.2 Luonnonmukaisen tuotannon rekisteriin merkitsemistä koskevan hakemuksen käsittely/toiminnanharjoittaja 105,00
1.2.3 Siemenpakkaamolupapäätös
1.2.3.1 - uusi 350,00
1.2.3.2 - laajennus 74,00
1.2.4 Osaamistestaajarekisteriin merkitsemistä koskevan hakemuksen hyväksyminen 179,00
1.2.5 Rehulain mukainen toimijoiden rekisteröinti 30,00
1.2.6 Vesiviljelyeläinten terveysluvat
Laitokset, jotka tarvitsevat toiminnalleen myös ympäristöluvan (eli laitokset jotka käyttävät vuodessa vähintään 2000 kg kuivarehua tai sitä ravintoarvoltaan vastaavan määrän muuta rehua tai jos kalan lisäkasvu on vähintään 2000 kg vuodessa tai kooltaan vähintään 20 ha:n laajuinen luonnonravintolammikko tai lammikkoryhmä)
1.2.6.1 - ensimmäinen yritykseen kuuluva laitos 153,00
1.2.6.2 - seuraavat laitokset 38,00
Muut terveysluvan tarvitsevat laitokset
1.2.6.3 - ensimmäinen yritykseen kuuluva laitos 76,00
1.2.6.4 - seuraavat laitokset 38,00
1.3 Eläinlääkärinammatin harjoittajat
1.3.1 Eläinlääkärin laillistaminen
1.3.1.1 - lopullinen päätös 74,00
1.3.1.2 - päätös korvaavista toimenpiteistä tai muista lisäopinnoista 120,00
1.3.2 Eläinlääkärin ammatinharjoittamisesta annetun lain 7 §:ssä tarkoitettu lupa
1.3.2.1 - myönteinen päätös 120,00
1.3.2.2 - hylkäävä päätös 74,00
1.3.3 Eläinlääkärin ammatinharjoittamisesta annetun lain 42 §:ssä tarkoitettu oikeus toimia eläinlääkärinä 239,00
1.4 Laboratoriot
1.4.1 Elintarvikkeiden viranomaisnäytteitä tutkivan laboratorion, omavalvontalaboratorion sekä lihantarkastuslaboratorion ja terveydensuojelulain 49 a §:ssä tarkoitetun tutkimuslaboratorion hyväksyntä 250,00
1.4.2 Lannoitevalmisteiden viranomaisnäytteitä tutkivan laboratorion sekä sivutuoteasetuksessa edellytetyn laitosten omavalvontalaboratorion hyväksyntä 250,00
1.4.2.1 - hyväksynnän muuttaminen 76,00
1.4.2.2 - hyväksynnän peruuttaminen 76,00
1.4.3 Kylvösiemenlaboratorion hyväksyntä 240,00
1.4.3.1 - kylvösiemenlaboratorion hyväksynnän laajennus jokaiselta alkavalta tunnilta 76,00
1.5 Kasvinsuojeluaineet
1.5.1 Kasvinsuojeluaineen tehoaineen hyväksyminen
1.5.1.1 Biologiset tehoaineet (10,5 htkk) 119 759,00
1.5.1.2 Kemialliset tehoaineet (21 htkk) 239 518,00
1.5.1.3 Tehoaineen lisäarviointimaksu tunnilta 76,00
1.5.2 Kasvinsuojeluaineen hyväksyminen
1.5.2.1 Väliaikainen hyväksyminen (120 pv) 1 141,00
1.5.2.2 Määräaikainen hyväksyminen 22 811,00
1.5.2.3 Valmisteen hyväksyminen
1.5.2.3.1 - valmiste on arvioitu tehoaineen arvioinnin yhteydessä (1,5 htkk) 17 108,00
1.5.2.3.2 - valmistetta ei ole arvioitu tehoaineen arvioinnin yhteydessä* (6 htkk) 68 434,00
1.5.2.3.3 - pääsääntöisesti muuhun kuin kasvinsuojeluainekäyttöön tarkoitettu valmiste tai Suomessa biosididirektiivin mukaisesti hyväksytty valmiste 4 562,00
1.5.2.3.4 - käyttölaimennosvalmiste (valmistettu laimentamalla jo hyväksytystä valmisteesta) 1 141,00
1.5.2.3.5 - identtisen valmisteen hyväksyminen 228,00
1.5.2.3.6 - vastavuoroinen hyväksyminen (0,8 htkk) 9 124,00
1.5.2.3.7 - rinnakkaistuontivalmisteen hyväksyminen 798,00
1.5.2.4 Hyväksynnän uusiminen
1.5.2.4.1 - asiakirjoihin perustuva 2 281,00
1.5.2.4.2 - valmisteen arvioinnissa käytetään hyväksi toisen jäsenmaan laatimaa arviointiraporttia* (1 htkk) 22 811,00
1.5.2.4.3 - valmisteen arviointiraportti laaditaan Suomessa* (4,5htkk) 51 325,00
1.5.2.4.4 - valmisteen arviointiraportti perustuu Suomen EU:lle tekemään tehoainearvioon tai arviointiraportti on tehty Pohjoismaiden ja Baltian maiden yhteistyönä, tunnilta 76,00
1.5.2.5 Käyttökohteiden laajentaminen
1.5.2.5.1 - käyttö laajennetaan samassa käyttökohderyhmässä ja samoilla käyttömäärillä ja -ajankohdilla 2 281,00
1.5.2.5.2 - käyttö laajennetaan samassa käyttökohderyhmässä, mutta eri käyttömäärillä ja -ajankohdilla (1 htkk) 11 406,00
1.5.2.5.3 - käyttö laajennetaan eri käyttökohderyhmään (3 htkk) 34 217,00
1.5.2.5.4 - laajennettu käyttöalue (Off-label, laki kasvinsuojeluaineista 12 § 2 momentti) 2 281,00
1.5.2.6 Hyväksyntää koskeva muutos
1.5.2.6.1 - pieni muutos; esim. nimen, luvanhaltijan muutos 228,00
1.5.2.6.2 - suuri muutos; esim. koostumuksen muutoksen tai valmistuspaikan muutoksen arviointi 2 281,00
1.5.2.7 Koetoimintalupa
1.5.2.7.1 - koeruutukoe/valmiste 228,00
1.5.2.7.2 - viljelmäkoe/valmiste 570,00
1.5.2.8 MRL-hakemukset, tunnilta (torjunta-ainejäämäasetuksen 396/2005 42 artikla) 76,00
1.5.3 Muuta
1.5.3.1 * Mikäli hyväksyttävään kasvinsuojeluaineeseen sisältyy useampi kuin yksi tehoaine, peritään hyväksynnän yhteydessä lisämaksua tehoaineelta 5 703,00
Mikäli uudelle valmisteelle on ennen sen hyväksymistä haettu määräaikainen hyväksyminen, vähennetään määräaikaisesta hyväksymisestä peritty maksu uuden valmisteen hyväksymistä koskevasta maksusta.
Ennakkomaksuna on perittävä 35 prosenttia yli 4000 euron maksusta. Peruutetuista tai aineiston puutteellisuuden vuoksi hylätyistä hakemuksista maksettua ennakkomaksua ei palauteta.
Yli 4000 euron maksu peritään 25 prosenttia taulukon mukaista maksua alempana, jos käsittelyn vaatima työmäärä (henkilötyökuukausi/htkk) alittaa vähintään 25 prosentilla taulukossa mainitun työmäärän, ja 25 prosenttia korkeampana, jos työmäärä ylittää vähintään 25 prosentilla taulukossa mainitun työmäärän.
Kasvinsuojeluaineen hyväksymistä koskevat alennetut maksut (laki kasvinsuojeluaineista 53 § 2 momentti):
- maksu peritään 80 prosenttia alennettuna, jos kasvinsuojeluaineen käyttökohteeksi tarkoitettujen viljelykasvien yhteenlaskettu pinta-ala on enintään 2 000 hehtaaria
- maksu peritään 50 prosenttia alennettuna, jos kasvinsuojeluaineen käyttökohteeksi tarkoitettujen viljelykasvien yhteenlaskettu pinta-ala on enintään 5 000 hehtaaria
1.6 Muut päätökset
1.6.1 Elintarvikkeet
1.6.1.1 Luontaisen kivennäisveden tunnustamista koskevan hakemusasian käsitteleminen:
1.6.1.1.1 - luontaisen kivennäisveden tunnustaminen 1 055,00
1.6.1.1.2 - tunnustamisen uusiminen 394,00
1.6.1.2 Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskevan sopimuksen kansallisesta täytäntöönpanosta annetun asetuksen (971/2006) 3 §:n 2 momentissa tarkoitetun testauslaitoksen hyväksymisasian käsitteleminen tunnilta 76,00
1.6.2 Luonnonmukainen tuotanto
1.6.2.1 Kolmannesta maasta maahantuodun luonnonmukaisesti tuotetun maataloustuotteen, rehun, elintarvikkeen ja alkoholijuoman kaupanpitoa koskevan hakemusasian käsitteleminen 376,00
1.6.2.1.1 - luvan täydentäminen 25,00
1.6.2.2 Tavanomaisesti tuotetun maataloudesta peräisin olevan ainesosan käyttöä luonnonmukaisesti tuotetuissa elintarvikkeissa ja alkoholijuomissa koskevan lupahakemuksen käsitteleminen ja luvan uusiminen
1.6.2.2.1 - lupa 95,00
1.6.2.2.2 - luvan uusiminen 25,00
1.6.2.3 Kasvin- ja eläintuotannon lupia koskevan hakemuksen käsittely 12,00
1.6.2.4 Lupa käyttää tavanomaista rehua eläintuotannossa 95,00
1.6.3 Rehut, lannoitevalmisteet ja sivutuoteasetus
1.6.3.1 Muut rehulain, lannoitevalmistelain ja sivutuoteasetuksen mukaiset luvat ja päätökset 56,00
1.6.3.2 Lannoitevalmisteen tyyppinimihakemuksen käsittely ja tyyppinimen hyväksyminen tyyppinimiluetteloon tunnilta 76,00
1.6.3.3 Ennakkoilmoituksen käsittely ja päätös 76,00
1.6.4 Eläintautilaki
1.6.4.1 Eläintautilain mukainen maahantuontilupa 96,00
1.6.4.2 Eläintautilain mukainen siirtolupa 96,00
1.6.4.3 Eläintautilain mukainen sisämarkkinatoimijan rekisteröinti 96,00
1.6.5 Kasvinjalostajanoikeus
1.6.5.1 Hakemusmaksu 400,00
1.6.5.2 Vuosimaksu 300,00
1.6.5.3 Uudelleenkäsittelymaksu 120,00
1.6.6 Lääkelain 21 g §:ssä tarkoitettu lääkevalmisteen maahantuonti- ja käyttölupa 96,00
1.6.7 Kasvinterveyteen, taimiaineistoon ja kasvisten kauppanormeihin liittyvät muut kuin kohdissa 5.3 ja 5.6 tarkoitetut päätökset ja luvat ja edellä mainittuihin liittyvät tarkastukset 59,00
2. Tuonti-, vienti- ja muut todistukset
2.1 Kasvinterveystodistusten ja kasvisten kauppanormeihin liittyvien todistusten antaminen puu- ja sahatavaran ja perunan (muu kuin siemenperuna) todistuksia lukuun ottamatta 29,00
2.2 Puu- ja sahatavaran kasvinterveystodistusten antaminen (sisältää tarkastusmaksun): ns. vientivalmiustarkastettu tuotanto 37,00
2.3 Perunan (muu kuin siemenperuna) kasvinterveystodistusten antaminen (sisältää tarkastusmaksun): ns. vientivalmiustarkastettu tuotanto 43,00
2.4 Kasvisten kauppanormeihin liittyvien todistusten antaminen toimijoiden esitäyttämänä 15,00
2.5 Rehuja ja lannoitevalmisteita koskeva sertifikaatti
2.5.1 - ensimmäinen 50,00
2.5.2 - seuraava 12,00
2.6 Eläviä eläimiä ja eläimistä saatavia elintarvikkeita koskevat vienti- ja muut todistukset
2.6.1 - ensimmäinen 24,00
2.6.2 - seuraava 3,60
2.7 Nautaeläinpassi 11,00
2.8 Metsänviljelyaineiston kantatodistusten antaminen 10,20
2.9 Eläinrokotteiden OBPR -sertifiointi 148,00
2.10 Eläinrokotteiden OCABR -sertifiointi 680,00
2.11 Vakuustodistukset:
2.11.1 - kylvösiemenerien vakuustodistusten painamisen vähimmäishinta kauppaerää kohti 10,00
2.11.2 - perunan vakuustodistukset, kpl 0,075
2.11.3 - muiden lajien vakuustodistukset, kpl 0,055
2.11.4 - vakuustodistusten lisätilauksen käsittelymaksu 5,45
3. Hakemusten ja ilmoitusten vastaanotto ja käsitteleminen, lausunnon antaminen
Ilmoitusten käsittelemisen hinta koskee yhtä tuotetta
3.1 Kliinisistä ravintovalmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen (406/2000) 11 §:ssä tarkoitetun kliinisen ravintovalmisteen markkinoille saattamista koskevan ilmoituksen käsitteleminen 72,00
3.2 Erityisruokavaliovalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (121/2010) 10 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen vastaanottaminen 30,00
3.3 Ravintolisistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (78/2010) 7 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen vastaanottaminen 65,80
3.4 Vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1925/2006 voimaantulon edellyttämistä kansallisista järjestelyistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen (726/2007) 2 §:ssä tarkoitetun täydennetyn elintarvikkeen markkinoille saattamista koskevan ilmoituksen vastaanottaminen 55,00
3.5 Äidinmaidonkorvikkeista ja vieroitusvalmisteista annetun komission direktiivin 2006/141/EY mukaisen äidinmaidonkorvikkeen markkinoille saattamista koskevan ilmoituksen vastaanottaminen 122,00
3.6 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1924/2006 mukaisen elintarvikkeiden ravitsemus- ja terveysväitteitä koskevan hakemusasian käsitteleminen 901,00
3.7 Yhteisön asetuksen (EU) N:o 258/97 mukaisen uuselintarvikehakemuksen käsitteleminen 2 253,00
3.8 Yhteisön asetuksen uuselintarvikkeista (EU) N:o 258/97 mukaisen olennaisen vastaavuuslausunnon antaminen 901,00
3.9 Nauta-, lammas- ja vuohieläinten tunnistimien hyväksyminen 225,00
3.10 Komission asetuksen (EY) N:o 282/2008 mukainen kierrätysmuoviprosessin hyväksymistä koskevan hakemusasian käsitteleminen 225,00
3.11 Komission asetuksen (EY) N:o 450/2009 mukaisen aktiivisten pakkauskomponenttien hyväksymistä koskevan hakemusasian käsitteleminen 225,00
4. Pätevyyden osoittamiskokeet, tutkinnot
4.1 Hygieniaosaajatodistus ja -kortti 6,00
4.2 Kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskeva tutkinto (kuulustelu ja todistus) 23,00
4.3 Pätevyyden osoittamiskokeet siementarkastajaa kohden määrityksittäin ja lajeittain, vertailunäytekokeet laboratoriota kohden määrityksittäin ja lajeittain:
4.3.1 - puhtaus: viljat, palko- ja nurmipalkokasvit, timotei 376,00
4.3.2 - puhtaus: muut lajit 501,00
4.3.3 - itävyys-, kosteus- ja terveysmääritys: 3 kertaa kyseisen määrityksen hinta sekä lisäksi muut kustannukset tunnilta 41,00
5. Valvonta (sisältäen tarkastuksiin kuuluvan näytteenoton, analyysit ja päätökset)
5.1 Elintarvikkeet
5.1.1 Varastoinnin valvonta
5.1.1.1 Juuston yksityisen varastoinnin valvonta käyntikerralta 59,00
5.1.1.2 Voin yksityisen varastoinnin valvonta käyntikerralta 95,00
5.1.1.3 - määritys näytettä kohden 89,00
5.1.2 Eläimistä saatavien elintarvikkeiden vierasainevalvonta
5.1.2.1 Naudan, sian, hevosen, lampaan, siipikarjan, poron ja riistan lihan vierasainevalvonnasta peritään teurastamoilta ja teurastuspaikoilta teuraslihatonnia kohden 1,85
5.1.2.2 Elintarvikkeeksi viljeltävien kalastustuotteiden vierasainevalvonnasta peritään kalanviljelylaitokselta tuotettua elintarvikkeeksi tarkoitettua kalastustuotetonnia kohden 1,90
5.1.2.3 Maidon ja maitotuotteiden vierasainevalvonnasta peritään raakamaitoa vastaanottavilta laitoksilta 10 000 raakamaitolitraa kohden 0,80
5.1.2.4 Munien vierasainevalvonnasta peritään pakkaamoilta tuhatta kiloa kohden 0,70
5.1.3 Eläimistä saatavien elintarvikkeiden ensisaapumisvalvonta
5.1.3.1 Ensisaapumisvalvonnan perustarkastusmaksu 277,00
5.1.3.2 Jos kohdan 5.1.3.1 mukainen perustarkastus vaatii tavanomaista enemmän aikaa (yli 2 tuntia) peritään perustarkastusmaksun lisäksi tunnilta 135,00
5.1.3.3 Uusintatarkastus tunnilta 153,00
5.1.3.4 Omavalvontasuunnitelman hyväksyminen ja hyväksynnän muutos tunnilta 138,00
5.2 Eläinlääkinnällinen rajatarkastus
Maksu määräytyy tarkastettavan erän painon perusteella. Yhtenä eränä pidetään tuotteita, joilla on yhteinen terveystodistus. Lopullinen maksu määräytyy joko perusmaksusta tai perusmaksusta kyseisen painoluokan alarajalla, johon on lisätty lisämaksu kultakin alkavalta tonnilta.
5.2.1 Eläimistä saatavat elintarvikkeet
5.2.1.1 Kaikki muut elintarvikkeet kuin kohdan 5.2.1.2 mukaiset tuotteet:
5.2.1.1.1 - enintään 100 kg 103,00
5.2.1.1.2 - 101-1 000 kg 155,00
5.2.1.1.3 - 1 001-10 000 kg 345,00
5.2.1.1.4 - 10 001-25 000 kg 440,00
5.2.1.1.5 - yli 25 000 kg
5.2.1.1.6 - perusmaksu 440,00
5.2.1.1.7 - jokaiselta alkavalta tonnilta 10,00
5.2.1.2 Rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 (valvonta-asetus) liitteen V B-jakson II luvun kohtien 2 (irtotavara) ja 3 (laivasta suoraan maihin purettavat erät) mukaisiin kalastustuote-eriin ja luvun III kohdan 2 (irtotavara aluksessa) mukaisiin elintarvikkeisiin sovelletaan valvonta-asetuksen mukaisia maksuja.
5.2.2 Eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen piiriin kuuluvat muut tuotteet kuin elintarvikkeet
5.2.2.1 Kaikki muut sivutuotteet (ml. nahat, vuodat, höyhenet, villa), rehut, heinä ja oljet kuin kohdan 5.2.2.2 mukaiset tuotteet
5.2.2.1.1 - enintään 1 000 kg 106,00
- 1 001-20 000 kg:
5.2.2.1.2 - perusmaksu 125,00
5.2.2.1.3 - jokaiselta alkavalta tonnilta 7,00
- 20 001-46 000 kg:
5.2.2.1.4 - perusmaksu 290,00
5.2.2.1.5 - jokaiselta alkavalta tonnilta 12,50
5.2.2.1.6 - yli 46 000 kg 655,00
5.2.2.2 Valvonta-asetuksen liitteen V B-jakson III luvun kohdan 2 (irtotavara aluksessa) mukaisiin sivutuotteisiin sovelletaan valvonta-asetuksen mukaisia maksuja.
5.2.3 Elävät eläimet ja sukusolut
Tämän kohdan mukaiset maksut peritään myös eläinten kuljetuksesta annetun asetuksen 30 ja 31 §:n mukaisista tarkastuksista.
5.2.3.1 Tuontitarkastus tarkastettavaa eläintä kohden, ellei kohdista 5.2.3.2-5.2.3.5 muuta johdu
5.2.3.1.1 - muut eläimet kuin hevoset 90,00
5.2.3.1.2 - hevoset 127,00
5.2.3.2 Tuontitarkastus yhdessä tarkastettaville jyrsijöille, linnuille, kaloille, matelijoille, hyönteisille ym. pienille eläimille
5.2.3.2.1 - hyönteiset 64,00
5.2.3.2.2 - muut kuin hyönteiset 114,00
5.2.3.3 Tuontitarkastus yhdessä tarkastettavista sirkus- ja näytöseläimistä
5.2.3.3.1 - perusmaksu 114,00
5.2.3.3.2 - tarkastusmaksu tunnilta 135,00
5.2.3.4 Vientitarkastukset ja vientitukitarkastukset tunnilta 135,00
5.2.3.5 Tuontitarkastus eläimille, joiden tuonti on sallittua ilman rajatarkastusta 103,00
5.2.3.6 Tuontitarkastus tarkastettavaa sukusoluerää kohden
5.2.3.6.1 - lemmikkien ja muiden ilman terveystodistusvaatimuksia tuotavien eläinlajien sukusolut 64,00
5.2.3.6.2 - sellaisten eläinten sukusolut, joille on terveystodistusvaatimukset 106,00
5.2.4 Elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden asiakirja- ja tuontitunnistustarkastukset sekä todistukset
5.2.4.1 Tarkastus, joka koskee vain tuontiasiakirjoja, muutoin kuin alennetusta tarkastustiheydestä johtuen 80,00
5.2.4.2 Tarkastus, joka sisältää tuontiasiakirjojen lisäksi tunnistustarkastuksen muutoin kuin alennetusta tarkastustiheydestä johtuen 150,00
5.2.4.3 Alennetusta tarkastustiheydestä johtuvasta asiakirjatarkastuksesta ja tunnistustarkastuksesta peritään maksu kohtien 5.2.1-5.2.3 mukaisesti
5.2.4.4 Muonituselintarvikevarastosta ulos toimitettavat erät ja muu rajaeläinlääkärin antama todistus, ellei tässä asetuksessa toisin säädetä
5.2.4.4.1 - ensimmäinen todistus 30,00
5.2.4.4.2 - samanaikaisesti annettava seuraava todistus 4,00
5.2.5 Varaston tarkastus tai tuontierälle varastointiaikana tehtävä tarkastus sekä siirtolastauksen valvonta ja kolmannen maan lipun alla purjehtivasta aluksesta purettaville tuoreille kalastustuotteille tehtävä tarkastus tunnilta 135,00
5.2.6 Säilytys rajatarkastusasemalla
Tuontierän tarkastuksen ollessa kesken ja tuontierän odottaessa toimitusta rajaeläinlääkärin hyväksymään määränpäähän, peritään tuontierän säilyttämisestä rajatarkastusaseman varastossa tai aseman piha-alueella ensimmäisen vuorokauden jälkeen säilytysmaksua jokaista alkavaa 1 000 kiloa kohden vuorokaudelta.
5.2.6.1 - lämpötilakontrolloimattomasta säilytyksestä 2,00
5.2.6.2 - lämpötilakontrolloidusta säilytyksestä 3,00
5.2.7 Tavanomaista enemmän aikaa vaativa tarkastus ja muut lisäkustannukset
5.2.7.1 Jos 5.2.1-5.2.4 kohtien mukainen tarkastus tuojasta johtuvasta syystä, mukaan lukien tarkastuksen yhteydessä tai sen jälkeen erälle rajaeläinlääkärin suorittamat toimenpiteet kuten eläinten hoito, vaatii tavanomaista enemmän aikaa, peritään kyseisissä kohdissa määrättyjen maksujen lisäksi tunnilta. 135,00
5.2.7.2 Jos tarkastuksessa todetaan, että on perusteltua syytä epäillä erän hygieenistä laatua tai tuonnista epäillään voivan aiheutua eläintautien leviämisen vaaraa, peritään tuojalta tästä johtuviin tutkimuksiin liittyvät kustannukset.
5.3 Kasvisten kauppanormit
5.3.1 Eräkohtainen tarkastus (vienti-, uusinta-, interventio- tai muu pyynnöstä tehtävä tarkastus) 107,00
5.3.2 Toimijakohtainen tarkastus (seurantatarkastus ja omavalvonnan hyväksyntää varten tehty tai siihen liittyvä tarkastus) 143,00
5.4 Luonnonmukainen tuotanto
5.4.1 Luonnonmukaisen tuotannon alkutarkastus 72,00
5.4.2 Luonnonmukaisen tuotannon tarkastuksen perusmaksu 72,00
5.4.3 Luonnonmukainen tuotanto
5.4.3.1 - luomuelintarvikkeiden valvontajärjestelmään kuuluvien toimijoiden valvonta tunnilta 95,00
5.4.3.2 - muu valvonta tunnilta 76,00
5.4.4 Viljelykasvikohtaiset maksut hehtaaria kohti luonnonmukaisesti viljellyn (luomuhyväksytty ala ja siirtymävaiheala) hehtaarin mukaan:
5.4.4.1 - nurmi, kesanto, viherkesanto tai satoa tarkastusvuonna tuottamaton ala 5,60
5.4.4.2 - korsi- ja palkoviljat, öljykasvit 11,20
5.4.4.3 - peruna, vihannekset, marjat, hedelmät ja muut puutarhakasvit sekä taimituotanto kasvihuoneessa omaa avomaatuotantoa varten 28,10
5.4.4.4 - muut kasvit 11,20
5.4.5 Toiminnanharjoittajan kasvintuotantoon kohdistuvien tuotantotarkastusmaksujen enimmäismäärä tilan tuotantotarkastusta kohden 717,00
5.4.6 Lajikkeen merkitseminen luonnonmukaisen lisäysaineiston rekisteriin:
5.4.6.1 - 1-3 kpl 24,00
5.4.6.2 - 4-20 kpl 59,00
5.4.6.3 - 21-100 kpl 120,00
5.4.6.4 - yli 100 kpl 239,00
5.4.7 Luonnonmukaisen tuotannon yksityisten tuotantoehtojen ja tuotannon valvontajärjestelmän hyväksyminen tunnilta 76,00
5.5 Rehut, lannoitevalmisteet ja eläimistä saatavat sivutuotteet
5.5.1 Lannoitevalmistelain, sivutuoteasetuksen ja rehulain mukainen toimijan perustarkastus tunnilta 76,00
5.5.2 Lannoitevalmistelain, sivutuoteasetuksen ja rehulain mukainen toimijan valvonta tunnilta 101,00
5.5.3 Lannoitevalmisteiden valvontaan liittyvät näytekohtaiset tarkastusmaksuluokat (sisältää näytteenoton, analysoinnin ja valvonnan päätöksen)
5.5.3.1 - tarkastusmaksuluokka 1 212,00
5.5.3.2 - tarkastusmaksuluokka 2 424,00
5.5.3.3 - tarkastusmaksuluokka 3 636,00
5.5.3.4 - tarkastusmaksuluokka 4 848,00
5.5.4 Rehujen valvontaan liittyvät näytekohtaiset tarkastusmaksuluokat (sisältää näytteenoton, analysoinnin ja valvonnan päätöksen)
5.5.4.1 - tarkastusmaksuluokka 1 127,00
5.5.4.2 - tarkastusmaksuluokka 2 201,00
5.5.4.3 - tarkastusmaksuluokka 3 413,00
5.5.4.4 - tarkastusmaksuluokka 4 774,00
Kohdissa 5.5.3 ja 5.5.4 tarkastusmaksuluokka määräytyy riskiperusteisen virallisen valvontasuunnitelman mukaan
5.5.5 Rehujen valvontaan liittyvä rehuympäristönäyte pitopaikasta, näytekohtainen maksu 60,00
5.6 Kasvinterveys- ja taimiaineisto
5.6.1 Tuontitarkastukset
5.6.1.1 Alin kasvinterveystarkastusmaksu, lukuun ottamatta Venäjän federaatiosta tuotavaa havupuutavaraa 63,00
5.6.1.2 Pistokkaat, nuoret taimet sekä pensaat, puut (muut kuin kaadetut joulukuuset), muut taimitarhakasvit, myös metsänviljelyaineisto (muu kuin siemenet), istutettavaksi tarkoitetut kukkasipulit, -mukulat ja juurakot, juurimukulat, istukassipulit, siemenet ja solukkoviljelmät:
5.6.1.2.1 - jokainen alkava 100 kg 5,60
5.6.1.2.2 - taimiaineistotarkastuksesta lisäksi, jokainen alkava 100 kg 2,20
5.6.1.3 Leikkokukat ja -oksat lehtineen, havupuiden oksat ja kaadetut joulukuuset, ruukku- ja viherkasvit, akvaariokasvit:
5.6.1.3.1 - jokainen alkava 100 kg 5,00
5.6.1.4 Vilja, jokainen alkava 1000 kg 0,65
5.6.1.5 Perunan mukulat, alkavaa 25 000 kg kohti 63,00
5.6.1.6 Tuontitarkastuksen uusintatarkastus, tarkastustunnilta 51,00
5.6.2 Puutavaran tuontitarkastukset
5.6.2.1 Havupuu Venäjän federaation Euroopan puoleisesta osasta lehtikuusta ja suoja-alueelle tarkoitettua havupuuta lukuun ottamatta:
5.6.2.1.1 - kuorma-autokuorma tai vastaavan suuruinen lähetys alle 50 m3 6,00
5.6.2.1.2 - junan vaunu tai vastaavan kontin suuruinen lähetys (50 m3 ja suurempi kuorma) 7,40
5.6.2.1.3 - laiva, alle 2 000 m3 223,00
5.6.2.1.4 - laiva, 2 000 m3 tai enemmän 372,00
5.6.2.1.5 - jos laivalla tuotava puutavara jakaantuu eri maahantuojien kesken on alin tarkastusmaksu maahantuojaa kohden 113,00
5.6.2.2 Puu, muu kuin kuori, lukuun ottamatta tuontia Venäjän federaation Euroopan puoleisesta osasta, lehtikuusi (Larix) ja suoja-alueelle tarkoitettu puu kuitenkin mukaan luettuna:
5.6.2.2.1 - kuorma-autokuorma tai vastaavan suuruinen lähetys, alle 50 m3 68,00
5.6.2.2.2 - junan vaunu tai vastaavan kontin suuruinen lähetys (50 m3 ja sitä suurempi kuorma) 84,00
5.6.2.2.3 - laiva, alle 2 000 m3 223,00
5.6.2.2.4 - laiva, 2 000 m3 tai enemmän 372,00
5.6.2.2.5 - jos laivalta tuotava puutavara jakaantuu eri maahantuojien kesken on alin tarkastusmaksu maahantuojaa kohden 113,00
5.6.2.3 Maa-aines, kasvualusta ja puunkuori, paino enintään 25 000 kg 19,70
5.6.2.3.1 - jokainen edellisen ylittävä 1 000 kg:n erä 0,80
5.6.2.3.2 - enimmäismaksu 158,00
5.6.2.4 Muut kasvit ja kasvituotteet, lähetystä kohti 19,70
5.6.2.5 Puutavaran tuontitarkastuksen uusintatarkastus, tarkastustunnilta 48,00
5.6.3 Vientitarkastukset
5.6.3.1 Kasvinterveys ja taimiaineisto; alin tarkastusmaksu 54,00
5.6.3.2 Elävät kasvit ja kasvinosat, myös jatkokasvatukseen tai lisäykseen tarkoitetut, jokainen alkava 1 000 kg 7,40
5.6.3.3 Hedelmät, vihannekset ja muut kasvikset, jäkälät, marjat, sienet ym. vastaavat, ei jatkokasvatukseen, jokainen alkava 1 000 kg 0,95
5.6.3.4 Perunan vientierät, jotka eivät ole vientivalmiustilojen tuotantoa 143,00
5.6.3.5 Puu- ja sahatavaran vientieräkohtainen tarkastus ellei vientierä ole peräisin ns. vientivalmiustarkistetusta tuotantolaitoksesta, jolloin tarkastusmaksu sisältyy puutavaran terveystodistusmaksuun 107,00
5.6.3.6 Vilja, jokainen alkava 100 tn 1,00
5.6.3.7 Vientivalmiustarkastus (määräaikais- ja ennakkotarkastus):
5.6.3.7.1 - sahat ja kuivaamolaitokset (sisältää ISPM-15 standardin mukaisen merkinnän käyttöoikeuden edellytysten tarkastamisen) 311,00
5.6.3.8 Avomaaviljelys, perunaa lukuun ottamatta:
5.6.3.8.1 - perusmaksu 107,00
5.6.3.8.2 - ylin tarkastusmaksu 484,00
5.6.3.8.3 - alle 10 ha, jokaiselta alkavalta hehtaarilta 18,00
5.6.3.8.4 - yli 10 ha:n ylittävältä osalta, jokaiselta alkavalta hehtaarilta 8,90
5.6.3.9 Perunaviljelys ja perunasato:
5.6.3.9.1 - viljelystarkastus/ha (ankeroiset, kasvulohkot) 41,00
5.6.3.9.2 - kasvitautitarkastus/ha (rengasmädät, perunasato) 66,00
5.6.3.10 Kasvihuoneviljelys:
5.6.3.10.1 - perusmaksu 59,00
5.6.3.10.2 - ylin tarkastusmaksu 243,00
5.6.3.10.3 - jokainen alkava 100 m2 18,00
5.6.3.11 Vienti- ja vientivalmiustarkastuksen uusinta, tarkastustunnilta 51,00
5.6.4 Kasvipassia tai taimitodistusta käyttävien yritysten tarkastus, kasvinterveyden rekisteröinti- tai merkinkäyttöoikeuden edellytysten tarkastus, kasvipassin myöntäminen ja taimiaineistontoimittajan valtuuttaminen
5.6.4.1 - avomaan taimituotanto alle 0,5 ha, kasvihuonekasvien taimituotanto alle 500 m2 43,00
5.6.4.2 - avomaan taimituotanto 0,5 ha-2 ha, kasvihuonekasvien taimituotanto 500-2 500 m2 96,00
5.6.4.3 - avomaan taimituotanto 2,1 ha-5 ha, kasvihuonekasvien taimituotanto 2 501-5 000 m2 167,00
5.6.4.4 - avomaan taimituotanto yli 5 ha, kasvihuonekasvien taimituotanto yli 5 000 m2 334,00
5.6.4.5 Taimimyymälät, tukkuliikkeet, maahantuojat ja maastaviejät, välittäjät, varastot 84,00
5.6.4.6 ISPM-15 standardin mukaisen merkinnän käyttöoikeuden haltijat 84,00
5.6.5 Varmennettu taimiaineisto
5.6.5.1 Tuotantoedellytysten tarkastus:
5.6.5.1.1 - tuotantoala alle 10 ha 131,00
5.6.5.1.2 - tuotantoala 10 ha tai yli 186,00
5.6.5.2 Kasvukauden aikaiset varmennetun taimituotannon tarkastukset:
5.6.5.2.1 - emokasvit, enintään 1 000 tainta 215,00
5.6.5.2.2 - emokasvit, yli 1 000 tainta 519,00
5.6.5.2.3 - emokasvit, yli 3 000 tainta 896,00
5.6.5.2.4 - emokasvit, yli 15 000 tainta 1 074,00
5.6.5.2.5 - uusintatarkastukset 50 % em. hinnoista
5.6.5.3 Uuden viljelylohkon tarkastaminen:
5.6.5.3.1 - muun tarkastuksen yhteydessä 54,00
5.6.5.3.2 - erillinen tarkastuskäynti, sisäisten menettelyohjeiden tarkistaminen 107,00
5.7 Metsänviljelyaineisto
5.7.1 Perusaineiston hyväksyminen ja tarkastus tunnilta 54,00
5.7.1.1 - siemenviljelyksillä käytettävien kloonien oikeellisuuden tarkastaminen näytteeltä:
5.7.1.2 - mänty 19,00
5.7.1.3 - kuusi 23,00
5.7.2 Metsänviljelyaineiston vuositarkastusmaksut:
5.7.2.1 - siemenkaristamo, -pakkaamo ja -varasto 65,00
5.7.2.2 - erillinen siementen pakkauspiste 27,00
5.7.2.3 - taimitarha ja varasto:
5.7.2.4 - kasvihuonepinta-ala alle 5 000 m2 tai vain avomaatuotantoa harjoittava taimitarha 43,00
5.7.2.5 - kasvihuonepinta-ala 5 000-10 000 m2 98,00
5.7.2.6 - kasvihuonepinta-ala yli 10 000 m2 258,00
5.7.3 Metsänviljelyaineiston uusintatarkastus 195,00
5.7.4 Erillinen taimivarasto 65,00
5.8 Siemenperunan tarkastukset ja näytteenotto
5.8.1 Siemenperunan viljelystarkastus, perusmaksu tarkastuskertaa kohden: 57,00
5.8.1.1 - viljelystarkastus hehtaarilta, esiperussiemen- ja perussiemenluokat 8,75
5.8.1.2 - viljelystarkastus hehtaarilta, perussiemenen jälkeiset sukupolvet 12,00
5.8.2 Siemenperunan esiperussiemenen viljelystarkastus, jos tarkastetaan vähintään kymmenen viljelystä samalla tarkastuskerralla, perusmaksu viljelystä ja tarkastuskertaa kohden 16,00
5.8.2.1 - viljelystarkastus hehtaarilta 8,75
5.8.3 Tehtyjen toimenpiteiden tarkastuskäynti 100,00
5.8.4 Maanäytteenotto peruna-ankeroismääritystä varten siemenperunaviljelykseltä hehtaaria kohti kahden desimaalin tarkkuudella 15,00
5.8.4.1 - peruna-ankeroismääritys maanäytteestä 23,00
5.8.5 Siemenperunan virus- ja rengasmätänäytteenoton perusmaksu: 51,00
5.8.5.1 - siemenperunan virus- ja rengasmätänäytteenottomaksu osanäytteeltä 9,55
5.8.5.2 - siemenperunan rengasmätämääritys näytteeltä 66,00
5.8.5.3 - siemenperunan virusmääritys näytteeltä, joko 6 virusta tai uusintana 1 virus 400 mukulan näytteestä 215,00
5.8.5.4 - siemenperunan virusmääritys näytteeltä, 2 virusta 135,00
5.8.6 Siemenperunan esiperussiemenen virus- ja rengasmätänäytteenoton perusmaksu näytettä kohden, kun näytteitä otetaan samassa varastossa samalla näytteenottokerralla vähintään 10 erästä 32,00
5.8.7 Siemenperunan varastotarkastus, näytteenottomaksu osaerältä 50,00
5.8.8 Siemenperunan varastotarkastus tarkastettavaa osaerää kohden 98,00
5.9 Kylvösiemenen viljelystarkastuspäätös ja sertifiointi
5.9.1 Siemenviljelystarkastuspäätös 25,00
5.9.2 Kylvösiemenerän sertifiointi-, hyväksymis- ja varastotarkastuspäätös, kauppaerän uusi sertifiointipäätös, koko erän siemenluokan muutospäätös, siemenseosten hyväksymistarkastus ja -päätös, siemenerän uudelleenpakkaamisilmoituksen tarkastus ja päätös 15,00
5.9.3 Kylvösiemenen tarkastetun kauppaerän jakaminen siemenluokkiin 30,00
5.9.4 Kylvösiemenen maahantuontilupa, kylvösiemenerän myyntiluvat ja poikkeusluvat 70,00
5.9.5 Siemenpakkaamokatselmuksen perusmaksu 339,00
5.9.5.1 - lisäksi jokaiselta seuraavalta alkavalta tunnilta 73,00
5.10 Siementarkastuksen kenttäkokeet ja alkuperäislajikkeiden tarkastus
5.10.1 Siementavaran kenttäkoetarkastus 290,50
5.10.2 Alkuperäiskasvilajikkeen ylläpitoerän kenttäkoetarkastus 105,00
5.10.3 Alkuperäiskasvilajikkeen hyväksymiseen liittyvä vanhan kauppa-lajike-erän aitouden tarkastus 181,50
5.10.4 DUS-testi, kaikki lajit 1 020,00
5.10.5 DUS-testauksen keskeyttämisestä ennen havainnointia aiheutuva käsittelymaksu 460,00
5.10.6 Alkuperäiskasvilajikkeen hyväksymiseen liittyvä maatiaislajikkeen kuvaustutkimus 305,00
5.10.7 Alkuperäislajikkeen ylläpitoviljelyksen viljelystarkastus
5.10.7.1 - perusmaksu 52,70
5.10.7.2 - lisäksi hehtaaria kohden 8,00

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.