612/2010

Annettu Naantalissä 24 päivänä kesäkuuta 2010

Laki taksiliikennelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan taksiliikennelain (217/2007) 4 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 870/2009,

muutetaan 2 §:n 7 ja 8 kohta, 3 §:n 3 momentti ja 28 §, sellaisena kuin niistä on 2 §:n 8 kohta laissa 482/2009, sekä

lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 482/2009 ja 870/2009, uusi 9 kohta ja lakiin uusi 4 a § seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:


7) maaseutumaisella kunnalla kuntaa, jonka väestöstä alle 60 prosenttia asuu taajamassa ja suurimman taajaman väkiluku on alle 15 000, sekä kuntaa, jonka väestöstä vähintään 60 prosenttia, mutta alle 90 prosenttia, asuu taajamassa ja suurimman taajaman väkiluku on alle 4 000;

8) liitetyn kunnan alueella kunnan aluetta, joka 31 joulukuuta 2008 tai sen jälkeen on yhtenä kuntana liitetty toisen kunnan osaksi tai muuten lakannut olemasta itsenäinen kunta;

9) taksilla henkilöautoa, jota käytetään taksiluvan nojalla.

3 §
Lain soveltamisala

Tämän lain 18 §:ää sovelletaan henkilöautolla harjoitettavaan tavarankuljetukseen tiellä ja 4 a §:n 3, 4 ja 5 momenttia kuorma-autolla ja pakettiautolla harjoitettavaan liikenteeseen.

4 a §
Henkilöiden kuljettaminen eräissä ajoneuvolaissa mainituissa ajoneuvoissa

Henkilöiden kuljettaminen ammattimaisesti tiellä ajoneuvolain (1090/2002) 10 §:ssä tarkoitetulla kuorma-autolla (N2- ja N3-luokan ajoneuvolla) tai pakettiautolla (N1-luokan ajoneuvolla) tai mainitun lain 13 §:ssä tarkoitetulla kolmipyörällä, kevyellä nelipyörällä tai nelipyörällä (L5e-, L6e- tai L7e-luokan ajoneuvolla) on kielletty.

Henkilöitä saa kuitenkin kuljettaa tilapäisesti kuorma-autolla, jonka kuormalavalla ei ole istuimia eikä penkkejä, kun kyse on penkinpainajaisajosta tai vastaavaan muuhun tilaisuuteen liittyvästä matkustajien kuljetuksesta edellyttäen, että auton kuljettajalla on vähintään kahden vuoden ajokokemus kuorma-autolla toisen palveluksessa tai luvanvaraisen liikenteen harjoittajana. Henkilöitä saa lisäksi kuljettaa kuorma-autolla tai pakettiautolla puolustusvoimissa sotilaskuljetuksina.

Kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetussa laissa (693/2006) tarkoitetun kotimaan liikenneluvan tai Suomessa myönnetyn yhteisöluvan haltija saa kuljettaa henkilöitä ammattimaisesti N-luokan ajoneuvolla silloin, kun samassa kuljetuksessa kuljetetaan matkustajaa ja sellaista matkustajan ostamaa tai hankkimaa tavaraa, jonka kuljetuksesta on tehty luvan haltijan ja tavaran myyjän tai myyjän edustajan kesken kirjallinen tavaran kotiinkuljetuspalvelua koskeva sopimus. Edellytyksenä on lisäksi, että tavaran ja henkilön yhteiskuljetus on yksittäisen tavaran koosta tai painosta johtuen matkustajan kannalta tarpeellista.

Edellä 3 momentissa tarkoitetun sopimuksen on oltava autossa mukana ja se on pyydettäessä esitettävä poliisi-, tulli- tai rajavartiomiehelle.

Autoissa ei saa käyttää harhaanjohtavasti taksamittaria tai taksivalaisinta muistuttavia välineitä tai tunnuksia.

28 §
Rangaistussäännökset

Joka harjoittaa ammattimaista henkilöliikennettä henkilöautolla ilman tässä laissa edellytettyä taksilupaa tai vastoin 4 a §:n 1 momentin kieltoa kuljettaa henkilöitä ammattimaisesti tiellä ajoneuvolain 10 §:ssä tarkoitetulla N-luokan ajoneuvolla, on tuomittava luvattoman taksiliikenteen harjoittamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Joka

1) harjoittaa ammattimaista henkilöliikennettä vastoin 4 a §:n 1 momentin kieltoa kuljettaa henkilöitä ammattimaisesti tiellä ajoneuvolain 13 §:ssä tarkoitetulla kolmipyörällä, nelipyörällä tai kevyellä nelipyörällä,

2) luovuttaa taksiluvan toisen käyttöön taikka

3) laiminlyö velvollisuuden pitää taksiluvan tai 4 a §:n 3 momentissa tarkoitetun sopimuksen mukana autossa taikka esittää luvan tai sopimuksen,

on tuomittava liikenneluparikkomuksesta sakkoon.


Tämä laki tulee voimaan 30 päivänä heinäkuuta 2010.

HE 32/2010
LiVM 6/2010
EV 82/2010

Naantalissa 24 päivänä kesäkuuta 2010

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.