598/2010

Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2010

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkausten merkinnöistä sekä haitta-aineiden määristä ja mittausmenetelmistä sekä testauslaboratorioista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkausten merkinnöistä sekä haitta-aineiden määristä ja mittausmenetelmistä sekä testauslaboratorioista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (641/2002) 2 §:n 1 momentin 10 kohta, 11, 12, 14 ja 15 § seuraavasti:

2 §

Tupakkatuotteen vähittäismyyntipakkauksessa, lukuun ottamatta suussa käytettäviksi tarkoitettujen tupakkatuotteiden ja muiden kuin poltettavien tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkauksia, on oltava jokin seuraavista erityisvaroituksista:


10) Hae apua tupakoinnin lopettamiseen: www.tupakkainfo.fi.


11 §

Edellä 10 §:ssä tarkoitettuja testauksia tekevän testauslaboratorion tulee olla Mittatekniikan keskuksen FINAS -yksikön (Finnish Accreditation Service) tai muun EN 45003 standardin vaatimukset täyttävän eurooppalaisen akkreditointiyhteistyön EA:n (European Co-operation for Accreditation) monenkeskiseen MLA -tunnustamissopimukseen (Multilateral Recognition Agreement) liittyneen toimielimen standardin SFS-EN ISO/IEC 17025 vaatimusten mukaisesti akkreditoima. Laboratorion akkreditoidun pätevyysalueen tulee sisältää 10 §:ssä mainittujen standardien mukaiset menetelmät.

Hyväksytyn testauslaboratorion on ilmoitettava toiminnassaan tapahtuvista olennaisista muutoksista Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston on toimitettava Euroopan yhteisöjen komissiolle luettelo hyväksytyistä testauslaboratorioista. Luettelossa mainitaan laboratorioita hyväksyttäessä käytetyt perusteet ja laboratorioiden toiminnan valvonnassa käytettävät keinot. Luettelo toimitetaan ensimmäisen kerran 30 päivään syyskuuta 2002 mennessä sekä sen jälkeen aina, kun tiedot muuttuvat.

12 §

Toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain (693/1976), jäljempänä tupakkalaki, 6 c §:ssä tarkoitetut luettelot sekä niihin liitetyt selvitykset ja muut tiedot on toimitettava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle vuosittain marraskuun loppuun mennessä.

14 §

Tupakkatuotteiden valmistajien ja maahantuojien Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle toimittamassa tupakkalain 6 c §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetussa tuotemerkki- ja tyyppikohtaisessa ainesosaluettelossa on oltava mainitussa kohdassa säädetyn lisäksi seuraavat tiedot:

1) selvitys syistä, joiden vuoksi ainesosat on sisällytetty tupakkatuotteisiin;

2) ainesosien tarkoitus ja luokka;

3) valmistajan tai maahantuojan käytettävissä olevat toksikologiset tiedot, jotka koskevat näitä ainesosia poltettuina tai polttamattomina, ja jotka liittyvät erityisesti ainesosien terveysvaikutuksiin, kun otetaan huomioon muun muassa riippuvuutta aiheuttavat vaikutukset.

Luettelo on laadittava kunkin tuotteeseen sisältyvän ainesosan painon mukaisessa alenevassa järjestyksessä.

Toimittaessaan tupakkalain 6 c §:ssä tarkoitetut luettelot ja tiedot Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle valmistajan tai maahantuojan on erikseen mainittava, mitkä niihin sisältyvistä tiedoista valmistaja tai maahantuoja katsoo liikesalaisuuksiksi ja vaatii pidettäviksi salassa.

15 §

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston on toimitettava tupakkalain 6 c §:ssä tarkoitetut luettelot ja tiedot vuosittain Euroopan yhteisöjen komissiolle.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2010.

Elinkeinotoiminnassa saadaan edelleen myydä tai muuten luovuttaa asetuksessa tarkoitettuja tuotteita 30 päivään kesäkuuta 2011, vaikka ne eivät täytä tämän asetuksen säännöksiä, jos ne ovat tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten ja määräysten mukaisia.

Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2010

Peruspalveluministeri
Paula Risikko

Ylitarkastaja
Reetta Siukola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.