597/2010

Annettu Helsingissä 22 päivänä kesäkuuta 2010

Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Ulkoasiainministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan ulkoasiainministeriön työjärjestyksen (550/2008) 10 §:n 2 momentti, 11 §:n 1 momentti, 20 §, 39 §:n 6 momentti, 68―70 §, 78 §, 94 §:n 1 momentti, 97 §:n 2 ja 3 momentti ja 98 §, sellaisina kuin niistä ovat 10 §:n 2 momentti, 68–70 §, 94 §:n 1 momentti ja 97 §:n 2 ja 3 momentti asetuksessa 81/2009, sekä

lisätään 49 §:ään uusi 2 momentti, asetukseen uusi 69 a § ja 93 a § seuraavasti:

10 §
Ministeriön laajennettu johtoryhmä

Johtoryhmään kuuluvat valtiosihteeri kansliapäällikkönä, alivaltiosihteerit, osastopäälliköt, hallintojohtaja, viestintäjohtaja, oikeuspäällikkö, kansalaispalvelupäällikkö, protokollapäällikkö, pohjoismaisen yhteistyön sihteeristön päällikkö, ulkoasiainhallinnon tarkastaja, suunnittelu- ja tutkimuspäällikkö, talousjohtaja ja tietohallintojohtaja sekä henkilöstöjärjestöjen nimeämät edustajat.


11 §
Avainryhmä

Avainryhmä käsittelee valmistavasti seuraavien virkojen ja tehtävien täyttämistä koskevat asiat:

1) valtiosihteerin kansliapäällikkönä, alivaltiosihteerin, hallintojohtajan ja viestintäjohtajan virat;

2) osastopäällikön, oikeuspäällikön, kansalaispalvelupäällikön, protokollapäällikön, apulaisosastopäällikön ja apulaisprotokollapäällikön tehtävät;

3) ulkoasiainhallinnon tarkastajan; sekä

4) edustuston päällikön ja kiertävän suurlähettilään tehtävät lukuun ottamatta lähetetyn konsulaatin ja varakonsulaatin päällikön tehtävää.


20 §
Kauppapoliittisen osaston organisaatio

Kauppapoliittisella osastolla on seuraavat yksiköt:

1) EU:n yhteisen kauppapolitiikan ja taloudellisten ulkosuhteiden yksikkö;

2) markkinoillepääsyasioiden yksikkö; ja

3) vientivalvonta-asioiden yksikkö.

39 §
Hallintopalvelut

Turvallisuusyksikön tehtäviin kuuluvat turvallisuusasiat.

49 §
Osastopäällikkö

Viestintä- ja kulttuuriosastoa johtaa viestintäjohtaja, jolla on soveltuvin osin samat tehtävät ja ratkaisuvalta kuin osastopäälliköllä.

68 §
Henkilöstösuunnittelupäällikön ratkaisuvalta

Henkilöstösuunnittelupäällikkö ratkaisee seuraavat asiat:

1) osastosihteerien ja heitä virka-asemaltaan alempien virkamiesten sijoittaminen ministeriön toimintayksikköön tehtäväänmääräämispäätöksellä;

2) virka-arvon myöntäminen ulkomaanedustuksessa toimivalle virkamiehelle ja muulle työntekijälle siksi ajaksi, jonka hän toimii määrätyssä edustustossa;

3) työsopimussuhteisen henkilöstön ja harjoittelijoiden palvelukseen ottaminen, irtisanominen ja työsuhteen purkaminen sekä sijoittaminen ministeriöön, jollei asia kuulu muun virkamiehen ratkaistavaksi;

4) lakiin tai virkaehtosopimukseen perustuvan ja harkinnanvaraisen virkavapauden myöntäminen virkamiehille sekä sitä vastaavan vapautuksen myöntäminen muulle työntekijälle, lukuun ottamatta kansliapäällikkönä toimivaa valtiosihteeriä, alivaltiosihteereitä ja ulkoasiainneuvoksia;

5) virkamiehen ja muun työntekijän taholta tapahtuvaa irtisanoutumista ja muuta virkasuhteen päättämistä koskevat asiat, sekä työtodistusten ja muiden palvelussuhdetta koskevien todistusten antaminen;

6) vuorotteluvapaasopimuksen tekeminen; sekä

7) virkaehtosopimuksiin, muihin sopimuksiin sekä palvelussuhteen ehtoja koskeviin säännöksiin ja määräyksiin perustuvien palkanlisien ja lisäpalkkioiden myöntäminen.

69 §
Henkilöstöpalvelupäällikön ratkaisuvalta

Henkilöstöpalvelupäällikkö ratkaisee seuraavat asiat:

1) palvelussuhteesta johtuvaa etuutta ja korvausta sekä niiden takaisinperintää koskevat asiat, jollei asia kuulu muulle virkamiehelle;

2) säästövapaata tai lomarahan vaihtamista palkalliseksi vapaaksi koskevan sopimuksen tekeminen; ja

3) lupa jatkuvaan oman auton käyttöön virkamatkoilla Suomessa.

69 a §
Työhyvinvointipäällikön ratkaisuvalta

Työhyvinvointipäällikkö ratkaisee valtion virkamiesten ja työntekijäin terveydenhuollosta ulkomailla annetussa laissa (176/1987) tarkoitettujen korvausten maksamista koskevat asiat.

70 §
Henkilöstön kehittämispäällikön ratkaisuvalta

Henkilöstön kehittämispäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat koulutusmäärärahojen käyttöä, jollei joiltakin osin toisin säädetä.

78 §
Turvallisuuspäällikön ratkaisuvalta

Turvallisuuspäällikkö ratkaisee 64 §:ssä määrätyn lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) turvallisuusjärjestelmien, -laitteiden ja -välineiden hankintaa, huoltoa ja luovuttamista; ja

2) turvallisuuspalveluiden ja -koulutuksen hankintaa.

93 a §
Kansallinen turvallisuusviranomainen

Ulkoasiainministeriölle kansallisena turvallisuusviranomaisena (NSA) kuuluvia tehtäviä hoitamaan määrätty virkamies toimii kansliapäällikkönä toimivan valtiosihteerin alaisuudessa. Hallinnollisissa asioissa virkamies toimii kuitenkin hallintojohtajan alaisuudessa.

Virkamies ratkaisee asiat, jotka koskevat kansallisen turvallisuusviranomaisen ratkaisuvaltaan lainsäädännön ja Suomea sitovien sopimusten mukaan kuuluvia asioita. Lisäksi hänellä on soveltuvin osin sama ratkaisuvalta kuin yksikönpäälliköllä.

94 §
Virkamatkamääräykset ministeriössä

Virkamatkamääräyksen antaa:

1) ministeri valtiosihteerille ja kansliapäällikkönä toimivalle valtiosihteerille;

2) valtiosihteeri kansliapäällikkönä alivaltiosihteerille, ulkoasiainhallinnon tarkastajalle sekä suunnittelu- ja tutkimuspäällikölle;

3) valtiosihteeri kansliapäällikkönä tai vastuualueensa osalta alivaltiosihteeri osastopäällikölle sekä palvelukokonaisuuden päällikölle ja talousjohtajalle;

4) osastopäällikkö, hallintojohtaja, viestintäjohtaja, oikeuspäällikkö, kansalaispalvelupäällikkö ja protokollapäällikkö apulaisosastopäällikölle, yksikönpäällikölle sekä muulle suoraan alaisuudessaan toimivalle virkamiehelle;

5) muun toimintayksikön päällikkö alaiselleen virkamiehelle.


97 §
Vuosilomien vahvistaminen

Valtiosihteeri kansliapäällikkönä ja vastuualueensa osalta alivaltiosihteeri vahvistaa osastopäällikön sekä palvelukokonaisuuden päällikön ja talousjohtajan vuosiloman.

Osastopäällikkö, hallintojohtaja, viestintäjohtaja, oikeuspäällikkö, kansalaispalvelupäällikkö ja protokollapäällikkö vahvistavat apulaisosastopäällikön, yksikönpäällikön sekä muun suoraan alaisuudessaan toimivan virkamiehen vuosiloman.


98 §
Virkamiesten sijaisuudet

Valtiosihteerin kansliapäällikkönä ollessa estynyt sijaisena toimivat alivaltiosihteerit ja hallintojohtaja valtiosihteerin kansliapäällikkönä määräämässä järjestyksessä.

Alivaltiosihteerin ollessa estynyt sijaisena toimii vastuualueeseen kuuluvan osaston tai palvelukokonaisuuden päällikkö tai tämän sijainen sen mukaan kuin asianomainen alivaltiosihteeri määrää.

Osastopäällikön ollessa estynyt sijaisena toimii apulaisosastopäällikkö. Osastopäällikön muista sijaisista sekä osastopäällikön alaisten yksikköjen sijaisuuksista määrätään osaston työjärjestyksessä tai osastopäällikön erillisellä päätöksellä.

Hallintojohtajan, oikeuspäällikön, kansalaispalvelupäällikön ja protokollapäällikön sijaisista sekä palvelukokonaisuuksiin kuuluvien yksikköjen päälliköiden sijaisuuksista määrätään palvelukokonaisuuden työjärjestyksessä tai palvelukokonaisuuden päällikön erillisellä päätöksellä.

Muissa kuin edellä 1-4 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa sijaisuuksista ja tehtävien hoidosta virkamiehen estyneenä ollessa määrää asianomaisen toimintayksikön päällikkö.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2010. Asetuksen uusi 49 § 2 momentti tulee kuitenkin voimaan 15 päivänä lokakuuta 2010. Sijaisuuksia koskevat päätökset pysyvät voimassa, kunnes asetuksen 98 §:n nojalla toisin päätetään.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 22 päivänä kesäkuuta 2010

Ulkoasiainministeri
Alexander Stubb

Hallintojohtaja
Ari Rouhe

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.