584/2010

Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2010

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista 19 päivänä joulukuuta 2002 annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1248/2002) 13 §:n 1 momentti, 17 §:n 2 momentti, 35―38 ja 38 a § ja liitteessä 1 olevan I osan 0, 1, 2, 20, 40, 41 ja 43 kohta, II osan 4 kohta sekä liitteet 2―8,

sellaisina kuin niistä ovat 17 §:n 2 momentti asetuksessa 273/2006, 36, 37, 38 a § asetuksessa 256/2009, 38 § asetuksessa 1211/2007, liitteessä 1 olevan I osan 0 kohta asetuksessa 694/2009, 1, 2, 20, 40, 41 ja 43 kohta asetuksessa 256/2009 sekä liitteet 2―8 mainitussa asetuksessa 694/2009, sekä

lisätään liitteessä 1 olevaan I osaan, sellaisena kuin se on mainituissa asetuksissa 256/2009 ja 694/2009, uusi 41 a kohta, seuraavasti:

13 §
Yleiset rakenne- ja varustevaatimukset

1. Ajoneuvolain 25 ja 26 §:ssä säädetään ajoneuvojen laitteista ja varusteista sekä 28 §:ssä haitallisten päästöjen ja energiankulutuksen rajoittamisesta. Poikkeuksista säädetään tässä asetuksessa ja sen liitteissä. Ajoneuvolain 27 §:ssä tarkoitetusta valtuudesta Liikenteen turvallisuusvirastolle poikkeusten myöntämiseen ajoneuvoja koskevista vaatimuksista säädetään 5 luvussa.


17 §
Taksamittari

2. Taksamittarin mittauslaitedirektiivissä tarkoitetun ilmastollisen käyttöympäristön tulee kattaa vähintään ne lämpötilat, joissa taksamittaria käytetään ajoneuvoon asennettuna. Mittauslaitedirektiivissä edellytetty suojaus tietojen turmeltumista vastaan tulee toteuttaa Liikenteen turvallisuusviraston valtuuttaman asennus- ja korjausliikkeen sinetöinnillä tai muulla mainitun direktiivin vaatimukset täyttävällä luotettavalla tavalla. Sinetöinnin on oltava sellainen, ettei mittarin osoitusta voida muuttaa sinetöintiä murtamatta lukuun ottamatta taksien tietojärjestelmien välityksellä sähköisesti suoritettavia taksitaksojen etäasennuksia. Taksamittarista, jonka taksat asennetaan etäasennuksena, tulee olla tulostettavissa raportti viimeksi suoritetusta etäasennuksesta.


35 §
Liikenteen turvallisuusvirastolta haettavat ajoneuvon rakennetta ja varusteita koskevat poikkeukset

1. Liikenteen turvallisuusvirasto voi erityisestä syystä:

a) myöntää määräaikaisen vain Suomessa voimassa olevan poikkeuksen ajoneuvotyypille, yksittäiselle ajoneuvolle, järjestelmälle, osalle ja erilliselle tekniselle yksikölle, jolle ei vielä ole myönnetty tässä asetuksessa vaadittua hyväksyntää, jos ajoneuvotyyppi, ajoneuvo, järjestelmä osa tai tekninen yksikkö on testattu Suomessa tai muussa ETA-valtiossa ja täyttää hyväksynnän edellytyksenä olevat vaatimukset;

b) hyväksyä vähintään neljä vuotta ennen rekisteröintiä maahan tuodun rekisteröimättömän ajoneuvon, jota ei ole käytetty, otettavaksi käyttöön maahantuontiajankohtana voimassa olleiden vaatimusten mukaisesti;

c) uudistaa määräajaksi taikka määrätylle henkilölle tai yhteisölle myönnetyn poikkeuksen uudeksi määräajaksi taikka toiselle henkilölle tai yhteisölle.

2. Liikenteen turvallisuusvirasto voi erityisestä syystä, jos poikkeus ei vaaranna liikenneturvallisuutta eikä vääristä kilpailua, myöntää yksittäiselle ajoneuvolle poikkeuksen tässä asetuksessa säädetyistä ajoneuvon rakennetta ja varusteita koskevista vaatimuksista.

3. Liikenteen turvallisuusvirasto voi erityisestä syystä myöntää joko yksittäiselle tai useammalle nopeuskilpailussa käytettävälle M1-luokan ajoneuvolle, jonka moottoria nopeuskilpailusääntöjen mukaan saa virittää, ajoneuvoa kilpailussa käytettäessä sekä matkalla kilpailuun tai katsastukseen voimassa olevan määräaikaisen poikkeuksen tässä asetuksessa säädetyistä ajoneuvon rakennetta ja varusteita koskevista vaatimuksista.

4. Liikenteen turvallisuusvirasto voi myöntää tässä asetuksessa säädetyistä ajoneuvon rakennetta ja varusteita koskevista vaatimuksista poikkeavan tyyppihyväksynnän vammaisen kuljettajan tai matkustajan käyttöön tarkoitetun ajoneuvon vammaisen erityistarpeisiin varustetuille järjestelmille, osille ja erillisille teknisille yksiköille.

36 §
Sarjan viimeisiä ajoneuvoja koskevat poikkeukset

Liikenteen turvallisuusviraston on varmistettava, ettei valmistussarjan viimeisille ajoneuvoille myönnettävien poikkeusten enimmäismäärää ylitetä. Virasto merkitsee tiedon myönnetystä poikkeuksesta ajoneuvoja koskevaan rekisteriin ja ajoneuvon rekisteröinnistä annettavaan todistukseen.

37 §
Poikkeukset uutta teknologiaa soveltaville ajoneuvoille, osille tai erillisille teknisille yksiköille

1. Liikenteen turvallisuusvirasto voi myöntää luonteeltaan yhden tai useamman erityisdirektiivin yhteen tai useampaan vaatimukseen soveltumattomia tekniikoita tai ratkaisuja käyttäen valmistetuille ajoneuvoille, järjestelmille, osille tai erillisille teknisille yksiköille poikkeuksen, jos poikkeus ei haittaa ympäristöä tai vaaranna liikenneturvallisuutta. Poikkeuksen myöntämisessä sovelletaan autojen ja perävaunujen puitedirektiivissä säädettyä menettelyä:

a) luvan pyytämisessä komissiolta;

b) tilapäisen, ainoastaan Suomessa voimassa olevan hyväksynnän myöntämisessä;

c) tilapäisen, ainoastaan Suomessa voimassa olevan hyväksynnän ilmoittamisessa komissiolle ja muille ETA-valtioille;

d) komissiolle ja muille ETA-valtioille toimitettavan ilmoituksen sisältämissä perusteluissa, turvallisuus- ja ympäristönäkökohdissa sekä poikkeukseen liittyvien testien ja testitulosten kuvauksessa;

e) tilapäisen kansallisen hyväksynnän muuttamisessa EY-tyyppihyväksynnäksi;

f) EY-tyyppihyväksynnäksi muutetun tilapäisen hyväksynnän rajoituksissa;

g) tilapäisen kansallisen hyväksynnän peruuttamisessa määräajan kuluttua, jos komissio kieltää EY-tyyppihyväksynnän myöntämisen.

2. Liikenteen turvallisuusvirasto tunnustaa toisessa ETA-valtiossa myönnetyn 1 momentissa tarkoitetun poikkeuksen sisältävän kansallisen hyväksynnän, jos poikkeus ei haittaa ympäristöä eikä vaaranna liikenneturvallisuutta.

38 §
Raportointi myönnetyistä poikkeuksista

1. Liikenteen turvallisuusvirasto toimittaa liikenne- ja viestintäministeriölle joka vuosi maaliskuun loppuun mennessä luettelon 35–37 §:n nojalla edellisenä vuonna myönnetyistä poikkeuksista.

2. Katsastustoimipaikat ilmoittavat Liikenteen turvallisuusvirastolle tiedot peilien jälkiasentamisesta yhteisössä rekisteröityihin raskaisiin tavarankuljetusajoneuvoihin annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/38/EY 3 artiklan 3 kohdan perusteella hyväksytyistä teknisistä ratkaisuista toimitettaviksi Euroopan yhteisöjen komissiolle.

38 a §
Raportointi tyyppihyväksyntämenettelyn soveltamisesta

Liikenteen turvallisuusvirasto ilmoittaa viimeistään 29 päivänä huhtikuuta 2011 komissiolle ajoneuvolain 30 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun direktiivin mukaisten tyyppihyväksyntämenettelyjen soveltamisesta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2010.

Komission direktiivi 2010/19/EU (32010L0019);EUVL N:o L 72; 20.3.2010, s. 17

Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2010

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Liikenneneuvos, johtava asiantuntija
Kari Saari

Liite 1

Liite 2

EY-PIENSARJATYYPPIHYVÄKSYTTÄVIÄ M1-LUOKAN AJONEUVOJA KOSKEVAT POIKKEUKSET LIITTEEN 1 VAATIMUKSISTA

Tätä taulukkoa voidaan soveltaa M1-luokan ajoneuvojen EY- piensarjatyyppihyväksynnässä (M1-luokan ajoneuvot: saman ajoneuvotyypin yksilöiden lukumäärä enintään 1000 kappaletta vuodessa) sekä ETA-valtiossa tai Ahvenanmaan maakunnassa EY-piensarjatyyppihyväksytyn M1-luokan ajoneuvon rekisteröintikatsastuksessa.

Taulukossa tähdellä merkityt EY-säädökset ovat EY-asetuksia, joita sovelletaan suoraan ilman kansallista sääntelyä.

(Ks. 14 §:n 3 momentin a kohta ja selite tämän taulukon lopussa)

Kohta Kohde Direktiivin/EY-asetuksen numero M1-luokan ajoneuvon EY-piensarjatyyppihyväksyntä ja rekisteröintikatsastus
1 Melutasot 70/157/ETY A
2 Päästöt 70/220/ETY A
2a Kevyiden hyötyajoneuvojen päästöt (Euro 5 ja Euro 6)/tietojen saatavuus EY N:o 715/2007* A
3 Polttonestesäiliöt/alleajosuojat 70/221/ETY B
4 Takarekisterikilven tila 79/222/ETY B
5 Ohjauslaite 70/311/ETY C
6 Ovien lukot ja saranat 70/387/ETY C
7 Äänimerkinantolaite 70/388/ETY B
8 Epäsuoran näkemisen laitteet 71/127/ETY X(2)
(Kumottu 26.1.2010 alkaen) 2003/97/EY B4)
9 Jarrutus 71/320/ETY A
10 Radiohäiriöiden vaimennus 72/245/ETY A(1)
C(3)
11 Dieselin savutus (Kumottu 2.1.2013 alkaen) 72/306/ETY A
12 Sisävarusteet 74/60/ETY C
13 Varkauden estolaite ja ajoneuvon lukituslaite 74/61/ETY A
14 Ohjauslaitteen käyttäytyminen törmäyksessä 74/297/ETY C
15 Istuinten lujuus 74/408/ETY C
16 Ulkonevat osat 74/483/ETY C
17 Nopeusmittari ja peruutusvaihde 75/443/ETY B
18 Lakisääteiset kilvet 76/114/ETY B
19 Turvavöiden kiinnityspisteet 76/115/ETY B
20 Valaisimien ja merkkivalolaitteiden asennus 76/756/ETY B
21 Heijastimet 76/757/ETY X
22 Ääri-, etu-, taka-, jarru-, huomio- ja sivuvalaisimet 76/758/ETY X
23 Suuntavalaisimet 76/759/ETY X
24 Takarekisterikilven valaisimet 76/760/ETY X
25 Ajovalaisimet (myös polttimot) 76/761/ETY X
26 Etusumuvalaisimet 76/762/ETY X
27 Vetokoukku 77/389/ETY B
28 Takasumuvalaisimet 77/538/ETY X
29 Peruutusvalaisimet 77/539/ETY X
30 Pysäköintivalaisimet 77/540/ETY X
31 Turvavyöt 77/541/ETY A(2)
B(4)
32 Näkyvyys eteen 77/649/ETY A
33 Hallintalaitteiden merkinnät 78/316/ETY A
34 Huurteen-/sumunpoistolaitteet 78/317/ETY C
35 Pesimet/pyyhkimet 78/318/ETY C
36 Lämmitysjärjestelmät 78/548/ETY (Kumottu 9.5.2004 alkaen) 2001/56/EY C
37 Pyörien roiskesuojat 78/549/ETY B
39 CO2-päästöt/polttoaineen kulutus (Kumottu 2.1.2013 alkaen) 80/1268/ETY A
40 Moottorin teho 80/1269/ETY (Kumottu 31.12.2013 alkaen) C
41 Dieselpäästöt 88/77/ETY (Kumottu 9.11.2006 alkaen) 2005/55/EY (Kumottu 31.12.2013 alkaen) A
41 a Raskaiden hyötyajoneuvojen päästöt (Euro VI) lukuun ottamatta ajoneuvojen sisäisiä valvontajärjestelmiä (OBD-järjestelmiä) ja niiden tietoihin pääsyä koskevia vaatimuksia/tietojen saatavuus EY N:o 595/2009* A
44 Massat ja mitat (henkilöautot) 92/21/ETY C
45 Turvalasit 92/22/ETY X(2)
B(4)
46 Renkaat 92/23/ETY X(2)
B(4)
50 Kytkentälaitteet 94/20/EY X(2)
A(4)
53 Etutörmäys 96/79/EY N/A
54 Sivutörmäys 96/27/EY N/A
58 Jalankulkijoiden suojelu 2003/102/EY (kumottu 24.11.2009 alkaen) EY N:o 78/2009* N/A(6)
59 Kierrätettävyys 2005/64/EY N/A(5)
60 Etusuojajärjestelmä 2005/66/EY (kumottu 24.11.2009 alkaen) X(2)
A(4)
61 Ilmastointijärjestelmä 2006/40/EY X(2)
B(3)
62 Vetyjärjestelmä EY N:o 79/2009* X

(1) koskee elektronista asennelmaa

(2) koskee osaa

(3) koskee ajoneuvoa

(4) koskee asennusvaatimuksia

(5) tällaisessa tapauksessa sovelletaan direktiivin 2005/64/EY 7 artiklaa

(6) ajoneuvon mukana toimitettavan etusuojajärjestelmän on oltava asetuksen (EY N:o 78/2009) vaatimusten mukainen, varustettava tyyppihyväksyntänumerolla ja merkittävä asianmukaisesti

Selite: tässä liitteessä kirjainten merkitys on seuraava:

X Vaaditaan täydellinen direktiivin mukaisuus. Tyyppihyväksyntätodistus tulee toimittaa ja tuotannon vaatimustenmukaisuus on varmistettava.
A Erityisdirektiivin vaatimukset on täytettävä. Tyyppihyväksyntätodistusta ja tyyppihyväksyntämerkintää ei vaadita. Ilmoitetun laitoksen laadittava testausselosteet.
B Säädöksen teknisiä vaatimuksia on noudatettava. Säädöksessä säädetyt testit on suoritettava kokonaisuudessaan. Testit voi suorittaa itse, jos asiasta sovitaan hyväksyntäviranomaisen kanssa. Valmistajan voidaan sallia antaa tekninen raportti: tyyppihyväksyntätodistusta ei tarvitse myöntää eikä tyyppihyväksyntää vaadita.
C Valmistajan on osoitettava hyväksyntäviranomaista tai katsastustoimipaikkaa tyydyttävällä tavalla, että direktiivin yleiset vaatimukset täytetään.
N/A Direktiiviä ei sovelleta (ei vaatimuksia)

Liite 3

MATKAILUAUTON, SAIRASAUTON, RUUMISAUTON, PELASTUSAUTON, POLIISIAUTON JA RAJAVARTIOLAITOKSEN AUTON RAKENNE JA VARUSTEET

Tätä taulukkoa voidaan soveltaa matkailu-, sairas- ja ruumisauton muussa EY-tyyppihyväksynnässä kuin EY-piensarjatyyppihyväksynnässä. Lisäksi tätä taulukkoa voidaan soveltaa matkailu-, sairas- ja ruumisauton sekä pelastusauton, poliisiauton ja rajavartiolaitoksen auton kansallisessa tyyppihyväksynnässä, yksittäishyväksynnässä sekä rekisteröinti- ja muutoskatsastuksessa.

Taulukossa tähdellä merkityt EY-säädökset ovat EY-asetuksia, joita sovelletaan suoraan ilman kansallista sääntelyä.

(Ks. 14 §:n 3 momentin b kohta ja selite liitteen 7 jälkeen)

Kohta Kohde Direktiivin/ EY-asetuksen numero M1≤2500(1) kg M1>2500(1) kg M2 M3
1 Melutasot 70/157/ETY H G+H G+H G+H
2 Päästöt 70/220/ETY (Kumottu 2.1.2013 alkaen) Q G+Q G+Q G+Q
2a Kevyiden hyötyajoneuvojen päästöt (Euro 5 ja Euro 6)/ tietojen saatavuus EY N:o 715/2007* Q G+Q G+Q
3 Polttonestesäiliöt/alleajosuojat takana 70/221/ETY F F F F
4 Takarekisterikilven tila 70/222/ETY X X X X
5 Ohjauslaite 70/311/ETY X G G G
6 Ovien lukot ja saranat 70/387/ETY B G+B
7 Äänimerkinantolaite 70/388/ETY X X X X
8 Epäsuoran näkemisen laitteet 71/127/ETY (Kumottu 26.1.2010 alkaen) 2003/97/EY X G G G
9 Jarrutus 71/320/ETY X G G G
10 Radiohäiriöiden vaimennus 72/245/ETY X X X X
11 Dieselin savutus (Kumottu 2.1.2013 alkaen) 72/306/ETY H H H H
12 Sisävarusteet 74/60/ETY C G+C
13 Luvattoman käytön estolaite ja ajonestolaite 74/61/ETY X G G G
14 Ohjauslaitteen käyttäytyminen törmäyksessä 74/297/ETY X G
15 Istuinten lujuus 74/408/ETY D G+D G+D G+D
16 Ulkonevat osat 74/483/ETY ohjaamo X; muut osat A ohjaamo G; muut osat A
17 Nopeusmittari ja peruutusvaihde 75/443/ETY X X X X
18 Lakisääteiset kilvet 76/114/ETY X(2) X(2) X X
19 Turvavöiden kiinnityspisteet 76/115/ETY D G+L G+L G+L
20 Valaisimien ja merkkivalolaitteiden asennus 76/756/ETY A+N ohjaamo A+G+N; muut osat A+N ohjaamo A+G+N; muut osat A+N ohjaamo A+G+N; muut osat A+N
21 Heijastimet 76/757/ETY X X X X
22 Ääri-, etu-, taka-, jarru-, huomio- ja sivuvalaisimet 76/758/ETY X X X X
23 Suuntavalaisimet 76/759/ETY X X X X
24 Takarekisterikilven valaisimet 76/760/ETY X X X X
25 Ajovalaisimet (myös polttimot) 76/761/ETY X X X X
26 Etusumuvalaisimet 76/762/ETY X X X X
27 Vetokoukku 77/389/ETY E E E E
28 Takasumuvalaisimet 77/538/ETY X X X X
29 Peruutusvalaisimet 77/539/ETY X X X X
30 Pysäköintivalaisimet 77/540/ETY X X X X
31 Turvavyöt ja turvajärjestelmät 77/541/ETY D G+M G+M G+M
32 Näkyvyys eteen 77/649/ETY X(3) G(3)
33 Hallintalaitteiden merkinnät 78/316/ETY X X X X
34 Huurteen-/sumunpoistolaitteet 78/317/ETY X G+O O O
35 Pesimet/pyyhkimet 78/318/ETY X G+O O O
36 Lämmitysjärjestelmät 78/548/ETY (Kumottu 9.5.2004 alkaen) 2001/56/EY X X X X
37 Pyörien roiskesuojat 78/549/ETY X G
38 Pääntuet 78/932/ETY D G+D
39 CO2-päästöt/polttoaineen kulutus (Kumottu 2.1.2013 alkaen) 80/1268/ETY N/A N/A
40 Moottorin teho 80/1269/ETY (Kumottu 31.12.2013 alkaen) X X X X
41 Raskaiden hyötyajoneuvojen päästöt (Euro IV ja Euro V) 2005/55/EY (Kumottu 31.12.2013 alkaen ) H G+H G+H G+H
41 a Raskaiden hyötyajoneuvojen päästöt (Euro VI)/tietojen saatavuus EY N:o 595/2009* G+H G+H G+H G+H
44 Massat ja mitat (henkilöautot) 92/21/ETY X X
45 Turvalasit 92/22/ETY J(4) G+J(4) G+J(4) G+J(4)
46 Renkaat 92/23/ETY X G G G
47 Nopeudenrajoittimet 92/24/ETY X
48 Massat ja mitat (muut kuin 44 kohdassa tarkoitetut ajoneuvot) 97/27/EY X X
50 Kytkentälaitteet 94/20/EY X G G G
51 Palo-ominaisuudet 95/28/EY ohjaamo G, muut osat X
52 Linja-autot 2001/85/EY A(2) A(2)
53 Etutörmäys 96/79/EY N/A N/A
54 Sivutörmäys 96/27/EY N/A N/A
58 Jalankulkijoiden suojelu 2003/102/EY (kumottu 24.11.2009 alkaen) EY N:o 78/2009* X N/A(7)
59 Kierrätettävyys 2005/64/EY N/A N/A
60 Etusuojajärjestelmä 2005/66/EY (kumottu 24.11.2009 alkaen) X X(6)
61 Ilmastointijärjestelmä 2006/40/EY X X
62 Vetyjärjestelmä EY N:o 79/2009* Q G+Q G+Q G+Q

(1) Suurin teknisesti sallittu massa kuormitettuna.

(2) Erityisdirektiivin tyyppihyväksyntää ei vaadita pelastusautolta eikä poliisiautolta. Erityisdirektiivin yleiset vaatimukset tulee täyttää.

(3) Erityisdirektiivi ei koske poliisiautoa, johon poliisitehtävien suorittamiseksi kiinnitetyt laitteet estävät direktiivin vaatimusten täyttämisen.

(4) Erityisdirektiivi ei koske poliisiauton laseja, jotka on valmistettu tai varustettu erityisten poliisitehtävien suorittamista varten.

(6) Suurin sallittu kokonaismassa 3500 kg.

(7) Ajoneuvon mukana toimitettavan etusuojajärjestelmän on oltava asetuksen (EY N:o 78/2009) vaatimusten mukainen, varustettava tyyppihyväksyntänumerolla ja merkittävä asianmukaisesti

Liite 4

PANSSAROITUJEN AJONEUVOJEN RAKENNE JA VARUSTEET

Tätä taulukkoa voidaan soveltaa panssaroitujen ajoneuvojen muussa EY-tyyppihyväksynnässä kuin EY-piensarjatyyppihyväksynnässä. Lisäksi tätä taulukkoa voidaan soveltaa panssaroitujen ajoneuvojen kansallisessa tyyppihyväksynnässä, yksittäishyväksynnässä sekä rekisteröinti- ja muutoskatsastuksessa.

Taulukossa tähdellä merkityt EY-säädökset ovat EY-asetuksia, joita sovelletaan suoraan ilman kansallista sääntelyä.

(Ks. 14 §:n 3 momentin c kohta ja selite liitteen 7 jälkeen)

Kohta Kohde Direktiivin /EY-asetuksen numero M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4
1 Melutasot 70/157/ETY X X X X X X
2 Päästöt/Tiedonsaanti 70/220/ETY (Kumottu 2.1.2013 alkaen) A A A A A A
2a Kevyiden hyötyajoneuvojen päästöt (Euro 5 ja Euro 6)/Tietojen saatavuus EY N:o 715/2007* A A A A
3 Polttonestesäiliöt/ alleajosuojat 70/221/ETY X X X X X X X X X X
4 Takarekisterikilven tila 70/222/ETY X X X X X X X X X X
5 Ohjauslaite 70/311/ETY X X X X X X X X X X
6 Ovien lukot ja saranat 70/387/ETY X X X X
7 Äänimerkinantolaite 70/388/ETY A+K A+K A+K A+K A+K A+K
8 Epäsuoran näkemän mahdollistavat laitteet 71/127/ETY (Kumottu 26.1.2010 alkaen) 2003/97/EY A A A A A A
9 Jarrutus 71/320/ETY X X X X X X X X X X
10 Radiohäiriöiden vaimennus 72/245/ETY X X X X X X X X X X
11 Dieselin savutus (Kumottu 2.1.2013 alkaen) 72/306/ETY X X X X X X
12 Sisävarusteet 74/60/ETY A
13 Luvattoman käytön estolaite ja ajonestolaite 74/61/ETY X X X X X X
14 Ohjauslaitteen käyttäytyminen törmäyksessä 74/297/ETY N/A N/A
15 Istuinten lujuus 74/408/ETY X D D D D D
16 Ulkonevat osat 74/483/ETY A
17 Nopeusmittari ja peruutusvaihde 75/443/ETY X X X X X X
18 Lakisääteiset kilvet 76/114/ETY X X X X X X X X X X
19 Turvavöiden kiinnityspisteet 76/115/ETY A A A A A A
20 Valaisimien ja merkkivalolait-teiden asennus 76/756/ETY A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N
21 Heijastimet 76/757/ETY X X X X X X X X X X
22 Ääri-, etu-, taka-, jarru-, huomio- ja sivuvalaisimet 76/758/ETY X X X X X X X X X X
23 Suuntavalaisimet 76/759/ETY X X X X X X X X X X
24 Takarekisterikil-ven valaisimet 76/760/ETY X X X X X X X X X X
25 Ajovalaisimet (myös polttimot) 76/761/ETY X X X X X X
26 Etusumuvala-isimet 76/762/ETY X X X X X X
27 Vetokoukku 77/389/ETY A A A A A A
28 Takasumuvalaisimet 77/538/ETY X X X X X X X X X X
29 Peruutusvalaisimet 77/539/ETY X X X X X X X X X X
30 Pysäköintivalaisimet 77/540/ETY X X X X X X
31 Turvavyöt 77/541/ETY A A A A A A
32 Näkyvyys eteen 77/649/ETY S
33 Hallintalaitteiden merkinnät 78/316/ETY X X X X X X
34 Huurteen-/sumunpoistolaitteet 78/317/ETY A O O O O O
35 Pesimet/pyyhki-met 78/318/ETY A O O O O O
36 Lämmitysjärjes-telmät 78/548/ETY (Kumottu 9.5.2004 alkaen) 2001/56/EY X X X X X X X X X X
37 Pyörien roiskesuojat 78/549/ETY X
38 Pääntuet 78/932/ETY X
39 CO2-päätöt/poltto-aineen kulutus (Kumottu 2.1.2013 alkaen) 80/1268/ETY N/A
40 Moottorin teho 80/1269/ETY (kumottu 31.12.2013 alkaen) X X X X X X
41 Raskaiden hyötyajoneuvojen päästöt (Euro IV ja Euro V) 2005/55/EY (kumottu 31.12.2013 alkaen) A X X X X X
41 a Raskaiden hyötyajoneuvojen päästöt (Euro VI)/tietojen saatavuus) EY N:o 595/2009* X X X X X X
42 Sivusuojat 89/297/ETY X X X X
43 Roiskeenestojärjestelmät 91/226/ETY X X X X X X X
44 Massat ja mitat (henkilöautot) 92/21/ETY X
45 Turvalasit 92/22/ETY N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
46 Renkaat 92/23/ETY A A A A A A A A A A
47 Nopeudenrajoit-timet 92/24/ETY X X X X
48 Massat ja mitat (muut kuin 44 kohdassa tarkoitetut ajoneuvot) 97/27/EY X X X X X X X X X
49 Ohjaamon ulkonevat osat 92/114/ETY A A A
50 Kytkentälaitteet 94/20/EY X X X X X X X X X X
51 Palo-ominaisuudet 95/28/EY X
52 Linja-autot 2001/85/EY A A
53 Etutörmäys 96/79/EY N/A
54 Sivutörmäys 96/27/EY N/A N/A
56 Vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitetut ajoneuvot 98/91/EY X(1) X(1) X(1) X(1) X(1) X(1) X(1)
57 Alleajosuoja edessä 2000/40/EY X X
58 Jalankulkijoiden suojelu 2003/102/EY (kumottu 24.11.2009 alkaen) EY N:o 78/2009* N/A N/A
59 Kierrätettävyys 2005/64/EY N/A N/A
60 Etusuojajärjestelmä 2005/66/EY (kumottu 24.11.2009 alkaen) N/A N/A
61 Ilmastointijärjestelmä 2006/40/EY X Z
62 Vetyjärjestelmä EY N:o 79/2009* A A A A A A

(1) Direktiivin 98/91/EY vaatimukset ovat sovellettavissa ainoastaan silloin, kun valmistaja hakee EY- tai E-tyyppihyväksyntää ajoneuvolle, joka on tarkoitettu vaarallisten aineiden kuljetukseen.

Liite 5

PYÖRÄTUOLIN KÄYTTÄJILLE TARKOITETTUJEN AJONEUVOJEN RAKENTEET JA VARUSTEET

Tätä taulukkoa voidaan soveltaa pyörätuolin käyttäjille tarkoitettujen ajoneuvojen muussa EY- tyyppihyväksynnässä kuin EY-piensarjatyyppihyväksynnässä. Lisäksi tätä taulukkoa voidaan soveltaa pyörätuolin käyttäjille tarkoitettujen ajoneuvojen kansallisessa tyyppihyväksynnässä, yksittäishyväksynnässä sekä rekisteröinti- ja muutoskatsastuksessa.

Taulukossa tähdellä merkityt EY-säännökset ovat EY-asetuksia joita sovelletaan ilman kansallista säätelyä.

(Ks. 14 §:n 3 momentin d kohta ja selite liitteen 7 jälkeen)

Kohta Kohde Direktiivin/EY-asetuksen numero M1-luokan ajoneuvon EY-tyyppihyväksyntä ja yksittäishyväksyntä sekä rekisteröinti- ja muutoskatsastus
1 Melutasot 70/157/ETY X
2 Päästöt 70/220/ETY (Kumottu 2.1.2013 alkaen) G + W1
2a Kevyiden hyötyajoneuvojen päästöt (Euro 5 ja 6)/tietojen saatavuus EY N:o 715/2007* G + W1
3 Polttonestesäiliöt/alleajosuojat takana 70/221/ETY X + W2
4 Takarekisterikilven tila 79/222/ETY X
5 Ohjauslaite 70/311/ETY X
6 Ovien lukot ja saranat 70/387/ETY X
7 Äänimerkinantolaite 70/388/ETY X
8 Epäsuoran näkemän mahdollistavat laitteet 2003/97/EY X
9 Jarrutus 71/320/ETY X
10 Radiohäiriöiden vaimennus 72/245/ETY X
11 Dieselin savutus (Kumottu 2.1.2013 alkaen) 72/306/ETY X
12 Sisävarusteet 74/60/ETY X
13 Luvattoman käytön estolaite ja ajonestolaite 74/61/ETY X
14 Ohjauslaitteen käyttäytyminen törmäyksessä 74/297/ETY X
15 Istuinten lujuus 74/408/ETY X + W3
16 Ulkonevat osat 74/483/ETY X + W4
17 Nopeusmittari ja peruutusvaihde 75/443/ETY X
18 Lakisääteiset kilvet 76/114/ETY X
19 Turvavöiden kiinnityspisteet 76/115/ETY X + W5
20 Valaisimien ja merkkivalolaitteiden asennus 76/756/ETY X
21 Heijastimet 76/757/ETY X
22 Ääri-, etu-, taka-, jarru-, huomio- ja sivuvalaisimet 76/758/ETY X
23 Suuntavalaisimet 76/759/ETY X
24 Takarekisterikilven valaisimet 76/760/ETY X
25 Ajovalaisimet (myös polttimot) 76/761/ETY X
26 Etusumuvalaisimet 76/762/ETY X
27 Vetokoukku 77/389/ETY X
28 Takasumuvalaisimet 77/538/ETY X
29 Peruutusvalaisimet 77/539/ETY X
30 Pysäköintivalaisimet 77/540/ETY X
31 Turvavyöt ja turvajärjestelmät 77/541/ETY X + W6
32 Näkyvyys eteen 77/649/ETY X
33 Hallintalaitteiden merkinnät 78/316/ETY X
34 Huurteen-/sumunpoistolaitteet 78/317/ETY X
35 Pesimet/pyyhkimet 78/318/ETY X
36 Lämmitysjärjestelmät 2001/56/EY X
37 Pyörien roiskesuojat 78/549/ETY X
39 CO2-päästöt/polttoaineen kulutus 80/1268/ETY X + W7
40 Moottorin teho 80/1269/ETY (Kumottu 31.12.2013 alkaen) X
41 Dieselpäästöt 2005/55/EY (Kumottu 31.12.2013 alkaen) X
41 a Raskaiden hyötyajoneuvojen päästöt (Euro VI)/tietojen saatavuus EY N:o 595/2009* X
44 Massat ja mitat (autot) 92/21/ETY X + W8
45 Turvalasit 92/22/ETY X
46 Renkaat 92/23/ETY X
50 Kytkentälaitteet 94/20/EY X
53 Etutörmäys 96/79/EY X + W9
54 Sivutörmäys 96/27/EY X + W10
58 Jalankulkijoiden suojelu 2003/102/EY (kumottu 24.11.2009 alkaen) EY N:o 78/2009* X
59 Kierrätettävyys 2005/64/EY N/A
60 Etusuojajärjestelmä 2005/66/EY (kumottu 24.11.2009 alkaen) X
61 Ilmastointijärjestelmä 2006/40/EY X
62 Vetyjärjestelmä EY N:o 79/2009* X

Liite 6

AJONEUVONOSTURIEN RAKENNE JA VARUSTEET

Tätä taulukkoa voidaan soveltaa ajoneuvonosturin muussa EY- tyyppihyväksynnässä kuin EY-piensarjatyyppihyväksynnässä. Lisäksi tätä taulukkoa voidaan soveltaa ajoneuvonosturin kansallisessa tyyppihyväksynnässä, yksittäishyväksynnässä sekä rekisteröinti- ja muutoskatsastuksessa.

Taulukossa tähdellä merkityt EY-säädökset ovat EY-asetuksia, joita sovelletaan suoraan ilman kansallista sääntelyä.

(Ks. 14 §:n 3 momentin e kohta ja selite liitteen 7 jälkeen)

Kohta Kohde Direktiivin /EY-asetuksen numero N3-luokan ajoneuvonosturit
1 Melutasot 70/157/ETY T
2 Päästöt 70/220/ETY X
2a Kevyiden hyötyajoneuvojen päästöt (Euro 5 ja Euro 6)/ tietojen saatavuus EY N:o 715/2007* N/A
3 Polttonestesäiliöt/alleajosuojat takana 70/221/ETY X
4 Takarekisterikilven tila 79/222/ETY X
5 Ohjauslaite 70/311/ETY X (rapuohjaus sallittu)
6 Ovien lukot ja saranat 70/387/ETY A
7 Äänimerkinantolaite 70/388/ETY X
8 Epäsuoran näkemän mahdollistavat laitteet 2003/97/EY X
9 Jarrutus 71/320/ETY U
10 Radiohäiriöiden vaimennus 72/245/ETY X
11 Dieselin savutus (Kumottu 2.1.2013 alkaen) 72/306/ETY X
12 Sisävarusteet 74/60/ETY X
13 Luvattoman käytön estolaite ja ajonestolaite 74/61/ETY X
15 Istuinten lujuus 74/408/ETY D
17 Nopeusmittari ja peruutusvaihde 75/443/ETY X
18 Lakisääteiset kilvet 76/114/ETY X
19 Turvavöiden kiinnityspisteet 76/115/ETY D
20 Valaisimien ja merkkivalolaitteiden asennus 76/756/ETY A + Y
21 Heijastimet 76/757/ETY X
22 Ääri-, etu-, taka-, jarru-, sivu- ja huomiovalaisimet 76/758/ETY X
23 Suuntavalaisimet 76/759/ETY X
24 Takarekisterikilven valaisimet 76/760/ETY X
25 Ajovalaisimet (myös polttimot) 76/761/ETY X
26 Etusumuvalaisimet 76/762/ETY X
27 Vetokoukku 77/389/ETY A
28 Takasumuvalaisimet 77/538/ETY X
29 Peruutusvalaisimet 77/539/ETY X
30 Pysäköintivalaisimet 77/540/ETY X
31 Turvavyöt ja turvajärjestelmät 77/541/ETY D
33 Hallintalaitteiden merkinnät 78/316/ETY X
34 Huurteen-/sumunpoistolaitteet 78/317/ETY O
35 Pesimet/pyyhkimet 78/318/ETY O
36 Lämmitysjärjestelmät 2001/56/EY X
40 Moottorin teho 80/1269/ETY (Kumottu 31.12.2013 alkaen) X
41 Raskaiden hyötyajoneuvojen päästöt (Euro IV ja Euro V) 2005/55/EY (Kumottu 31.12.2013 alkaen) V
41 a Raskaiden hyötyajoneuvojen päästöt (Euro VI)/tietojen saatavuus EY N:o 595/2009* V
42 Sivusuojat 89/297/ETY X
43 Roiskeenestojärjestelmät 91/226/ETY X
45 Turvalasit 92/22/ETY J
46 Renkaat 92/23/ETY A, edellyttäen että ISO-standardin 10571:1995 (E) vaatimukset täyttyvät tai että noudatetaan ETRTO Standards Manual 1998 –käsikirjaa.
47 Nopeudenrajoittimet 92/24/ETY X
48 Massat ja mitat 97/27/ETY X
49 Ohjaamon ulkonevat osat 92/114/ETY X
50 Kytkentälaitteet 94/20/EY X
57 Alleajosuoja edessä 2000/40/EY X
62 Vetyjärjestelmä EY N:o 79/2009* X

Liite 7

MUIDEN ERIKOISKÄYTTÖÖN TARKOITETTUJEN AJONEUVOJEN (MUKAAN LUETTUNA MATKAILUPERÄVAUNUT) RAKENNE JA VARUSTEET

Tätä taulukkoa voidaan soveltaa muun erikoiskäyttöön tarkoitetun ajoneuvon kuin matkailu-, sairas- ja ruumisauton muussa EY-tyyppihyväksynnässä kuin EY-piensarjatyyppihyväksynnässä. Lisäksi tätä taulukkoa voidaan soveltaa muun erikoiskäyttöön tarkoitetun ajoneuvon kuin matkailu-, sairas- ja ruumisauton kansallisessa tyyppihyväksynnässä, yksittäishyväksynnässä sekä rekisteröinti- ja muutoskatsastuksessa.

Tässä taulukossa olevia poikkeuksia sallitaan sovellettavan ainoastaan, jos valmistaja tai valmistajan edustaja pystyy osoittamaan hyväksyntäviranomaisia tyydyttävällä tavalla, että ajoneuvo ei voi täyttää kaikkia vaatimuksia ajoneuvon erikoistarkoituksen vuoksi.

Taulukossa tähdellä merkityt EY-säädökset ovat EY-asetuksia, joita sovelletaan suoraan ilman kansallista sääntelyä.

(Ks. 14 §:n 3 momentin f kohta ja selite tämän liitteen jälkeen)

Kohta Kohde Direktiivin/EY-asetuksen numero M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4
1 Melutasot 70/157/ETY H H H H H
2 Päästöt 70/220/ETY Q Q Q Q Q
2a Kevyiden hyötyajoneuvojen päästöt (Euro 5 ja Euro 6)/tietojen saatavuus EY N:o 715/2007* Q Q Q
3 Polttonestesäiliöt/alleajosuojat takana 70/221/ETY F F F F F X X X X
4 Takarekisterikilven tila 70/222/ETY A+R A+R A+R A+R A+R A+R A+R A+R A+R
5 Ohjauslaite 70/311/ETY X X X X X X X X X
6 Ovien lukot ja saranat 70/387/ETY B B B
7 Äänimerkinantolaite 70/388/ETY X X X X X
8 Epäsuoran näkemän mahdollistavat laitteet 2003/97/EY X X X X X
9 Jarrutus 71/320/ETY X X X X X X X X X
10 Radiohäiriöiden vaimennus 72/245/ETY X X X X X X X X X
11 Dieselin savutus (Kumottu 2.1.2013 alkaen) 72/306/ETY H H H H H
13 Luvattoman käytön estolaite ja ajonestolaite 74/61/ETY X X X X X
14 Ohjauslaitteen käyttäytyminen törmäyksessä 74/297/ETY X
15 Istuinten lujuus 74/408/ETY D D D D D
17 Nopeusmittari ja peruutusvaihde 75/443/ETY X X X X X
18 Lakisääteiset kilvet 76/114/ETY X X X X X X X X X
19 Turvavöiden kiinnityspisteet 76/115/ETY D D D D D
20 Valaisimien ja merkkivalolaitteiden asennus 76/756/ETY A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N
21 Heijastimet 76/757/ETY X X X X X X X X X
22 Ääri-, etu-, taka-, jarru-, huomio- ja sivuvalaisimet 76/758/ETY X X X X X X X X X
23 Suuntavalaisimet 76/759/ETY X X X X X X X X X
24 Takarekisterikilven valaisimet 76/760/ETY X X X X X X X X X
25 Ajovalaisimet (myös polttimot) 76/761/ETY X X X X X
26 Etusumuvalaisimet 76/762/ETY X X X X X
27 Vetokoukku 77/389/ETY A A A A A
28 Takasumu-valaisimet 77/538/ETY X X X X X X X X X
29 Peruutusvalaisimet 77/539/ETY X X X X X X X X X
30 Pysäköinti-valaisimet 77/540/ETY X X X X X
31 Turvavyöt ja turvajärjestelmät 77/541/ETY D D D D D
33 Hallintalaitteiden merkinnät 78/316/ETY X X X X X
34 Huurteen-/sumunpoistolaitteet 78/317/ETY O O O O O
35 Pesimet/pyyhkimet 78/318/ETY O O O O O
36 Lämmitys-järjestelmä 2001/56/EY X X X X X X X X X
40 Moottorin teho 80/1269/ETY (Kumottu 31.12.2013 alkaen) X X X X X
41 Raskaiden hyötyajoneuvojen päästöt (Euro IV ja Euro V) 2005/55/EY (Kumottu 31.12.2013 alkaen ) H H H H H
41 a Raskaiden hyötyajoneuvojen päästöt (Euro VI)/tietojen saatavuus EY N:o 595/2009* H H H H H
42 Sivusuojat 89/297/ETY X X X X
43 Roiskeenestojärjestelmät 91/226/ETY X2 X2 X X X X X
45 Turvalasit 92/22/ETY J J J J J J J J J
46 Renkaat 92/23/ETY X X X X X X X X X
47 Nopeuden-rajoittimet 92/24/ETY X X X X
48 Massat ja mitat 97/27/EY X X X X X X X X X
49 Ohjaamon ulkonevat osat 92/114/ETY X X X
50 Kytkentälaitteet 94/20/EY X X X X X X X X X
51 Palo-ominaisuudet 95/28/EY X
52 Linja-autot 2001/85/EY X X
54 Sivutörmäys 96/27/EY A
56 Vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitetut ajoneuvot 98/91/EY X X X X X X
57 Alleajosuoja edessä 2000/40/EY X X
58 Jalankulkijoiden suojelu 2003/102/EY (kumottu 24.11.2009 alkaen) EY N:o 78/2009* N/A(1)
59 Kierrätettävyys 2005/64/EY N/A
60 Etusuojajärjestelmä 2005/66/EY (kumottu 24.11.2009 alkaen) A
61 Ilmastointijärjestelmä 2006/40/EY Z
62 Vetyjärjestelmä EY N:o 79/2009* Q Q Q Q Q

(1) Ajoneuvon mukana toimitettavan etusuojajärjestelmän on oltava asetuksen (EY N:o 78/2009) vaatimusten mukainen, varustettava tyyppihyväksyntänumerolla ja merkittävä asianmukaisesti

(2) Vaihtoehtoisesti ajoneuvoihin joiden enimmäismassa on enintään 7500 kg, direktiivin 78/549/ETY vaatimukset.

Selite: liitteissä 3 -7 kirjainten merkitys on seuraava:

N/A: Tätä säädöstä ei sovelleta tähän ajoneuvoon (ei vaatimuksia).
X : Ainoastaan erityissäädöksessä määritellyt poikkeukset.
A : Poikkeus sallitaan, jos täyttä vaatimustenmukaisuutta ei saavuteta erityistarkoitusten vuoksi. Valmistajan on osoitettava tyyppihyväksyntäviranomaisia tyydyttävällä tavalla, että ajoneuvo ei voi täyttää vaatimuksia sen erityistarkoituksen vuoksi.
B : Sovelletaan ainoastaan oviin, joista pääsee istuimiin, jotka on tarkoitettu tavanomaiseen käyttöön ajoneuvon ollessa liikenteessä, ja ainoastaan silloin, kun ajoneuvon pituussuuntaiseen keskitasoon nähden kohtisuorasti mitattu istuimen R-pisteen ja ovipinnan keskitason välinen etäisyys on enintään 500 mm.
C : Sovelletaan ainoastaan siihen ajoneuvon takimmaisen istuimen edessä olevaan osaan, joka on tarkoitettu tavanomaiseen käyttöön ajoneuvon ollessa liikenteessä, sekä myös direktiivissä 74/60/ETY määriteltyyn pääniskualueeseen.
D : Sovelletaan ainoastaan istuimiin, jotka on tarkoitettu tavanomaiseen käyttöön ajoneuvon ollessa liikenteessä. Istuimet, joita ei ole suunniteltu käytettäväksi ajoneuvon ollessa liikenteessä on selkeästi osoitettava käyttäjille joko kuvatunnuksin tai soveltuvin tekstein.
E : Ainoastaan etuosan osalta.
F : Täyttöputken suunnan ja pituuden muutos sekä sisäänrakennetun säiliön uudelleensijoittaminen sallitaan.
G : Perus-/keskeneräisen ajoneuvon (jonka alustaa käytettiin erityiskäyttöön tarkoitetun ajoneuvon rakentamisessa) luokan mukaiset vaatimukset. Keskeneräisten/valmistuneiden ajoneuvojen osalta on hyväksyttävää, että vastaavan N-luokan ajoneuvoja koskevat (suurimpaan massaan perustuvat) vaatimukset täyttyvät.
H : Pakojärjestelmän pituuden muuttaminen enintään kahden metrin pituudelta viimeisen äänenvaimentimen jälkeen on sallittua ilman lisätestejä.
J : Kaikkien muiden ikkunoiden paitsi ohjaamon ikkunoiden (tuulilasi ja sivulasit) materiaali saa olla turvalasia tai jäykkää muovilasitetta.
K : Merkinantolaitteita voidaan asentaa lisää.
L : Sovelletaan ainoastaan istuimiin, jotka on tarkoitettu tavanomaiseen käyttöön ajoneuvon ollessa liikenteessä. Takaistuimilla vaaditaan vähintään kiinnityspisteet lantiovöille. Istuimet, jotka on suunniteltu käytettäväksi ajoneuvon ollessa tieliikenteessä, on selkeästi osoitettava käyttäjille joko kuvatunnuksin tai soveltuvin tekstein.
M : Sovelletaan ainoastaan istuimiin, jotka on tarkoitettu tavanomaiseen käyttöön ajoneuvon ollessa liikenteessä. Kaikilla takaistuimilla vaaditaan vähintään lantiovyöt. Istuimet, jotka suunniteltu käytettäväksi ajoneuvon ollessa tieliikenteessä, on selkeästi osoitettava käyttäjille joko kuvatunnuksin tai soveltuvin tekstein.
N : Edellyttäen, että kaikki pakolliset valaisinlaitteet on asennettu ja että geometriseen näkyvyyteen ei vaikuteta.
O : Ajoneuvon etuosaan on oltava asennettu sopiva järjestelmä.
Q : Pakojärjestelmän pituuden muuttaminen enintään kahden metrin pituudelta viimeisen äänenvaimentimen jälkeen on sallittua ilman lisätestejä. Edustavimmalle perusajoneuvolle myönnetty EY-tyyppihyväksyntä pysyy voimassa, vaikka vertailumassa muuttuisi.
R : Edellyttäen, että kaikkien ETA-valtioiden rekisterikilvet voidaan asentaa ja että ne ovat asentamisen jälkeen edelleen näkyvissä.
S : Valon läpäisysuhde on vähintään 60 prosenttia ja A-pilarin näkyvyyttä rajoittava kulma enintään 10°.
T : Testi suoritetaan ainoastaan valmiille/valmistuneille ajoneuvoille. Ajoneuvo voidaan testata direktiivin 70/157/ETY, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 1999/101/EY, mukaisesti. Direktiivin 70/157/ETY liitteessä I olevan 5.2.2.1 kohdan osalta sovelletaan seuraavia raja-arvoja:
a) 81 dB(A) niille ajoneuvoille, joiden moottorin teho on alle 75 kW
b) 83 dB(A) niille ajoneuvoille, joiden moottorin teho on vähintään 75 kW mutta alle 150 kW
c) 84 dB(A) niille ajoneuvoille, joiden moottorin teho on vähintään 150 kW.
U : Testi suoritetaan ainoastaan valmiille/valmistuneille ajoneuvoille. Ajoneuvojen, joissa on enintään 4 akselia, on täytettävä kaikki direktiivissä 71/320/ETY säädetyt vaatimukset. Poikkeukset sallitaan ajoneuvoille, joissa on enemmän kun 4 akselia, jos:
- ajoneuvon erityisrakenne antaa niihin oikeutuksen
- kaikki direktiivissä 71/320/ETY säädetyt seisonta-, käyttö- ja varajarruihin liittyvät jarrutustehoa koskevat vaatimukset täyttyvät.
V : Voidaan hyväksyä direktiivin 97/68/EY vaatimusten täyttyminen.
W1 : Vaatimuksia on noudatettava, mutta pakokaasujärjestelmään tehtävät muutokset ovat sallittuja ilman lisätestejä edellyttäen, että ne eivät aiheuta muutoksia päästöjä rajoittaviin laitteisiin (mahdolliset) hiukkassuodattimet mukaan luettuina. Muutetulta ajoneuvolta ei edellytetä uutta haihtumistestiä edellyttäen, että haihtumispäästöjen valvontalaitteet säilytetään valmistajan perusajoneuvoon asentamassa muodossa. Lähinnä vastaavalle perusajoneuvolle myönnetty EY-tyyppihyväksyntä on voimassa riippumatta vertailumassan muuttumisesta.
W2 : Vaatimuksia on noudatettava, mutta täyttöputken suunnan, polttoaineletkun pituuden, polttoaine johtojen ja polttoainehöyryputkien muuttaminen on sallittua. Alkuperäisen polttoainetankin uudelleensijoittaminen on sallittua.
W3 : Pyörätuolin sijainti katsotaan istuimen sijainniksi. Kutakin pyörätuolia varten on varattava riittävä tila. Erityisalueen pitkittäistason on vastattava ajoneuvon pitkittäistasoa.
Ajoneuvon omistajalle on tarjottava asianmukaiset tiedot siitä, että ajoneuvon istuimena käytetyn pyörätuolin on kestettävä kiinnitysmekanismin välittämä voima eri ajo-olosuhteissa.
Ajoneuvon istuimiin voidaan tehdä asianmukaisia mukautuksia edellyttäen, että niiden kiinnitykset, mekanismit ja päätuet takaavat samantasoisen suorituskyvyn kuin direktiivissä on edellytetty.
W4 : Ajoneuvoon nousemista helpottavien laitteiden on oltava tämän direktiivin mukaisia ajoneuvon seisoessa paikoillaan.
W5 : Kukin pyörätuolin sijaintipaikka on varustettava integroidulla turvajärjestelmällä, joka koostuu pyörätuolin turvajärjestelmästä ja pyörätuolin käyttäjän turvajärjestelmästä.
Turvajärjestelmien kiinnitysten on kestettävä direktiivissä 76/115/ETY ja ISO 10542-1:2001 standardissa kuvattu voima.
Pyörätuolin paikallaan pitämiseen käytettävien hihnojen ja laitteiden (kiinnitysmekanismien) on täytettävä direktiivin 77/541/ETY ja ISO 10542 standardin asiaa koskevien osien vaatimukset.
Testeistä vastaa tutkimuslaitos, joka on nimitetty testausta ja valvontaa varten edellä mainittujen direktiivien mukaisesti. Arviointiperusteet ovat samat kuin kyseisissä direktiiveissä olevat. Testeissä käytetään ISO 10542 standardissa kuvattua korvaavaa pyörätuolia.
W6: Jos turvavöiden kiinnityspisteitä on siirrettävä muuntotöistä johtuen direktiivin 77/541/ETY liitteen I 2.7.8.1. kohdan toleranssialueen ulkopuolelle, tutkimuslaitoksen on tarkistettava, aiheuttaako muutos huonoimman tapauksen vai ei. Jos aiheuttaa, on suoritettava direktiivin 77/541/ETY liitteessä VII edellytetty testi. EY-tyyppihyväksyntää ei tarvitse laajentaa.
W7: Uutta CO2-päästöjen mittausta ei tarvitse suorittaa, jos W1-kohdan määräyksiä sovellettaessa ei edellytetä uusia pakokaasupäästötestejä.
W8: Laskentatarkoituksia varten pyörätuolin massan käyttäjä mukaan luettuna oletetaan olevan 100 kg. Massa on keskitettävä kolmiulotteisen koneen H-pisteeseen.
Tutkimuslaitos harkitsee myös mahdollisuutta käyttää sähköistä pyörätuolia, jonka massan käyttäjä mukaan luettuna oletetaan olevan 250 kg. Sähköisen pyörätuolin käytöstä johtuva matkustajakapasiteetin rajoittaminen on kirjattava tyyppihyväksyntätodistukseen ja asianmukaisella kielellä vaatimustenmukaisuustodistukseen.
W9: Muunnetulta ajoneuvolta ei edellytetä uusia testejä edellyttäen, että ajoneuvon muuntaminen ei vaikuta kuljettajan R-pisteen etupuolella sijaitsevaan korin etuosaan eikä mitään osaa lisäturvajärjestelmästä (turvatyynyjä) ole poistettu tai kytketty pois käytöstä.
W10: Muunnetulta ajoneuvolta ei edellytetä uusia testejä edellyttäen, että sivuvahvikkeita ei ole muutettu eikä mitään osaa lisäturvajärjestelmästä (sivuturvatyynyjä) ole poistettu tai kytketty pois käytöstä.
Y: Jos kaikki pakolliset valaisinlaitteet on asennettu.
Z: Koskee ainoastaan direktiivin 70/220/ETY liitteessä 1 olevan 5.3.1.4 kohdan ensimmäisessä taulukossa kuvattuja N1-luokan I-alaluokan ajoneuvoja

Liite 8

KANSALLISESTI TYYPPIHYVÄKSYTTÄVIÄ JA YKSITTÄISHYVÄKSYTTÄVIÄ AJONEUVOJA KOSKEVAT POIKKEUKSET LIITTEEN 1 VAATIMUKSISTA

Tätä taulukkoa voidaan soveltaa kansallisessa tyyppihyväksynnässä ja yksittäishyväksynnässä, muutoskatsastuksessa sekä muun kuin EY-tyyppihyväksytyn ajoneuvon rekisteröintikatsastuksessa. Ennen 1.1.2010 käyttöönotettujen ajoneuvojen rekisteröinti- ja muutoskatsastuksessa voidaan vaihtoehtoisesti soveltaa 31.12.2009 voimassa olleita vaatimustenmukaisuuden osoittamisen menettelyjä.

Tämän taulukon seliteosan mukaisia vaatimuksenmukaisuuden osoittamistapoja eri erityisdirektiivien osalta saadaan myös soveltaa noudatettaessa liitteissä 1-7 määrättyjä erityisdirektiivien vaatimuksia ajoneuvojen muutoskatsastuksissa ja EY-tyyppihyväksytystä ajoneuvosta muutetun ajoneuvon rekisteröintikatsastuksessa.

Taulukossa tähdellä merkityt EY-säädökset ovat EY-asetuksia, joita sovelletaan suoraan ilman kansallista sääntelyä.

(Ks. 14 §:n 3 momentin g kohta ja selite tämän liitteen lopussa)

Kohta Kohde Direktiivin/EY-asetuksen numero M1 M2,3 N1 N2,3 O1,2 O3,4
1 Melutasot 70/157/ETY A A A A
2 Päästöt 70/220/ETY (Kumottu 2.1.2013 alkaen) H H H H
2a Kevyiden hyötyajoneuvojen päästöt (Euro 5 ja Euro 6) EY N:o 715/2007* H H N/A(8) H H N/A(9)
3 Polttonestesäiliöt/alleajosuojat 70/221/ETY B E(6) H E(6) H E(6) H E(6) H E(6) H E(6)
4 Takarekisterikilven tila 70/222/ETY B E(5) E E E E E
5 Ohjauslaite 70/311/ETY C A C A E A E(7)
6 Ovien lukot ja saranat 70/387/ETY C C C
7 Äänimerkinantolaite 70/388/ETY B B B B
8 Epäsuoran näkemisen laitteet 2003/97/EY X(2) B(4) X(2) B(4) X(2) B(4) X(2) B(4)
9 Jarrutus 71/320/ETY H H H H H H
10 Sähkömagneettinen yhteensopivuus 72/245/ETY A(1) C(3) A(1) C(3) A(1) C(3) A(1) C(3) A(1) C(3) A(1) C(3)
11 Dieselin savutus (Kumottu 2.1.2013 alkaen) 72/306/ETY H H H H
12 Sisävarusteet 74/60/ETY C
13 Varkauden estolaite ja ajoneuvon lukituslaite 74/61/ETY A A A A
14 Ohjauslaitteen käyttäytyminen törmäyksessä 74/297/ETY C C
15 Istuinten lujuus 74/408/ETY C C C C
16 Ulkonevat osat 74/483/ETY C
17 Nopeusmittari ja peruutusvaihde 75/443/ETY B B B B
18 Lakisääteiset kilvet 76/114/ETY B E(5) E E E E E
19 Turvavöiden kiinnityspisteet 76/115/ETY B C C C
20 Valaisimien ja merkkivalolaitteiden asennus 76/756/ETY B H H H H H
21 Heijastimet 76/757/ETY X X X X X X
22 Ääri-, etu-, taka-, jarru-, huomio- ja sivuvalaisimet 76/758/ETY X X X X X X
23 Suuntavalaisimet 76/759/ETY X X X X X X
24 Takarekisterikilven valaisimet 76/760/ETY X X X X X X
25 Ajovalaisimet (myös polttimot) 76/761/ETY X X X X
26 Etusumuvalaisimet 76/762/ETY X X X X
27 Hinauslaitteet 77/389/ETY B B B B
28 Takasumuvalaisimet 77/538/ETY X X X X X X
29 Peruutusvalaisimet 77/539/ETY X X X X X X
30 Pysäköintivalaisimet 77/540/ETY X X X X
31 Turvavyöt 77/541/ETY A(2) B(4) A(2) B(4) A(2) B(4) A(2) B(4)
32 Näkyvyys eteen 77/649/ETY E E E E
33 Hallintalaitteiden merkinnät 78/316/ETY E E E E
34 Huurteen-/sumunpoistolaitteet 78/317/ETY C E E E
35 Pesimet/pyyhkimet 78/318/ETY C E E E
36 Lämmitysjärjestelmät 2001/56/EY C C C C C C
37 Pyörien roiskesuojat 78/549/ETY B E13 E13 E13 E13 E13
38 Pääntuet 78/932/ETY C
39 CO2-päästöt/polttoaineen kulutus (Kumottu 2.1.2013 alkaen) 80/1268/ETY A A
40 Moottorin teho 80/1269/ETY (Kumottu 31.12.2013 alkaen) C A A A
41 Raskaiden hyötyajoneuvojan päästöt 2005/55/EY (Kumottu 31.12.2013 alkaen) H H H H
41 a Raskaiden hyötyajoneuvojen päästöt (Euro VI)/tietojen saatavuus EY N:o 595/2009* H H H H
42 Sivusuojaus 89/297/ETY H H
43 Roiskeenestojärjestelmät 91/226/ETY H(14) H(14)
44 Massat ja mitat (M1) 92/21/ETY C
45 Turvalasit 92/22/ETY B(2) B(4) B(2) B(4) B(2) B(4) B(2) B(4) B(2) B(4) B(2) B(4)
46 Renkaat 92/23/ETY X(2) C(4),(5) X(2) B(4),(5) X(2) C(4),(5) X(2) B(4),(5) X(2) C((4),(5) X(2) B(4),(5)
47 Nopeudenrajoitin 92/24/ETY H H
48 Massat ja mitat (muut kuin M1) 97/27/EY H C C C C
49 Ohjaamon ulkonevat osat 92/114/ETY H H
50 Kytkentälaitteet 94/20/EY X(2) A(4) X(2) A(4) X(2) A(4) X(2) A(4) X(2) A(4) X(2) A(4)
51 Paloturvallisuus 95/28/EY A(8) N/A(10)
52 Linja-auton korirakenne 2001/85/EY A
53 Etutörmäys 96/79/EY C(11) N/A
54 Sivutörmäys 96/27/EY C(11) N/A C(11) N/A
56 Vaarallisten aineiden kuljetusajoneuvot 98/91/EY H H H H
57 Alleajosuoja edessä 2000/40/EY H
58 Jalankulkijoiden suojelu 2003/102/EY (kumottu 24.11.2009 alkaen) EY N:o 78/2009* X(2) A(4) C(11) N/A X12 C(11) N/A
59 Kierrätettävyys 2005/64/EY N/A N/A
60 Etusuojajärjestelmä 2005/66/EY (kumottu 24.11.2009 alkaen) EY N:o 78/2009* X(2) A(4) C(11) X C(11)
61 Ilmastointijärjestelmä 2006/40/EY X(2) B(3) X(2) B(3)
62 Vetyjärjestelmä EY N:o 79/2009* H H H H

(1) koskee elektronista asennelmaa

(2) koskee osaa

(3) koskee ajoneuvoa

(4) koskee asennusvaatimuksia

(5) koskee yksittäishyväksyttävää ajoneuvoa

(6) koskee alleajosuojavaatimusta niiden ajoneuvojen osalta, joissa korin mitoitus on sellainen, ettei erillistä aleajosuojaa vaadita

(7) jos ajoneuvossa ei ole ohjaavia eikä ohjautuvia akseleita

(8) koskee M3-luokan ajoneuvoa

(9) koskee N3-luokan ajoneuvoa

(10) koskee M2-luokan ajoneuvoa

(11)koskee ajoneuvoa muutoskatsastuksessa ja EY-tyyppihyväksytystä ajoneuvosta muutettua ajoneuvoa rekisteröintikatsastuksessa tai yksittäishyväksynnässä

(12) koskee vain etusuojajärjestelmää

(13)vaihtoehtona hyväksytään direktiivin mukainen roiskeenestojärjestelmä. Muussa tapauksessa sovelletaan 20 §:n vaatimuksia.

(14) Sovelletaan ajoneuvoihin, joiden enimmäismassa on suurempi kuin 7500 kg.

Selite: tässä liitteessä vaatimustenmukaisuus voidaan osoittaa seuraavilla tavoilla:

X: Hyväksynnän hakijan toimittamalla ETA-valtion tai Ahvenanmaan maakunnan hyväksyntäviranomaisen myöntämällä EY-tyyppihyväksyntätodistuksella, asianomaista E-sääntöä soveltavan valtion hyväksyntäviranomaisen myöntämällä E-tyyppihyväksyntätodistuksella tai näiden todistusten mukaista hyväksyntää osoittavalla hyväksymismerkinnällä.
A: Nimetyn tutkimuslaitoksen taikka muun ETA-valtion ilmoittaman tutkimuslaitoksen pätevyysaluettaan vastaavalla selvityksellä.
H: Hyväksytyn asiantuntijan pätevyysaluettaan vastaavalla selvityksellä.
B: Valmistajan suorittamistaan testeistä laatimalla raportilla: säädöksen teknisiä määräyksiä on noudatettava ja säädöksessä säädetyt testit on suoritettava.
C: Hakijan on hyväksynnän tai katsastuksen suorittajaa tyydyttävällä tavalla osoitettava, että säädöksen keskeiset vaatimukset täyttyvät.
E: Hyväksynnän tai katsastuksen yhteydessä tehtävässä ajoneuvon tarkastuksessa.
N/A: Tätä säädöstä ei sovelleta (ei vaatimuksia).

Vaihtoehtona taulukossa määritetylle vaatimustasolle käy ylempitasoinen osoittamistapa (järjestyksessä X, A, H, B, C, E).

Ajoneuvon yksittäishyväksynnässä ja muutoskatsastuksessa sekä EY-tyyppihyväksytystä ajoneuvosta muutetun ajoneuvon rekisteröintikatsastuksessa ja muun kuin EY -tyyppihyväksytyn ajoneuvon rekisteröintikatsastuksessa saadaan vaatimuksenmukaisuuden osoittamisessa käyttää tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvonnassa sovellettavia, eritysdirektiivissä säädettyjä raja-arvoja.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.