574/2010

Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2010

Valtioneuvoston asetus maa- ja puutarhatalouden väliaikaisesta kansallisesta tuesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 15 a §:n 5 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 457/2010:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001), jäljempänä tukilaki, 15 a §:n mukaisesta tuesta.

2 §
Vähämerkityksisen tuen vaikutus tuen määrään

Väliaikaista tukea voidaan myöntää enintään sellainen euromäärä, että väliaikaisen tuen ja hakijalle Euroopan yhteisönperustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen maataloustuotteiden tuotannon alalla annetun komission asetuksen (EY) N:o 1535/2007 artiklassa 3 tarkoitettuna tukena maataloustuotteiden tuotannon alalla myönnettyjen tukien yhteismäärä ei ylitä vuosina 2008―2010 15 000 euroa yritystä kohti.

3 §
Tuen myöntämisen ajankohta

Väliaikainen tuki katsotaan myönnetyksi 2 §:ssä tarkoitetun komission asetuksen 3 artiklan 2 kohdassa säädetyllä tavalla, kun tuen maksamisesta on annettu maksulupa.

4 §
Tuen määrä

Väliaikaista tukea myönnetään enintään 0,3 prosenttia tukilain 15 a §:n 2 momentissa tarkoitetusta hakijan maa- ja puutarhataloustuotantoon 31 päivänä joulukuuta 2009 kohdistuvan vieraan pääoman määrästä, josta on vähennetty osto- ja siirtovelat.

Väliaikaista tukea voidaan maksaa enintään 9,0 miljoonaa euroa. Jos hyväksyttävien hakemusten perusteella laskettu väliaikaisen tuen yhteismäärä ylittää edellä mainitun enimmäismäärän, 1 momentissa säädettyä prosenttiosuutta alennetaan.

5 §
Tuen korotuksen määrä

Väliaikaisen tuen korotusta myönnetään enintään 3,0 prosenttia tukilain 15 a §:n 3 momentissa tarkoitetusta investointikustannusten määrästä.

Väliaikaisen tuen korotusta voidaan maksaa enintään 13,0 miljoonaa euroa. Jos hyväksyttävien hakemusten perusteella laskettu väliaikaisen tuen yhteismäärä ylittää edellä mainitun enimmäismäärän, 1 momentissa säädettyä prosenttiosuutta alennetaan.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä kesäkuuta 2010.

Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Neuvotteleva virkamies
Esa Hiiva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.