463/2010

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 3 päivänä kesäkuuta 2010

Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön kokonaan tai osittain rahoittamien pinta-alaperusteisten tukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan Euroopan yhteisön kokonaan tai osittain rahoittamien pinta-alaperusteisten tukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (591/2007) nimike, 5 §:n 1 momentti, 7 §:n 1 momentti, 8 §:n 3 momentti, 10 §, 11 §:n 2 momentti ja 12 §:n 2 momentti, sellaisena kuin niistä ovat 5 §:n 1 momentti ja 8 §:n 3 momentti asetuksessa 1846/2009 ja 11 §:n 2 momentti asetuksessa 336/2008, sekä

lisätään 13 §:ään uusi 3 momentti, 14 §:n 2 momenttiin siitä asetuksella 398/2009 kumotun 6 kohdan tilalle uusi 6 kohta seuraavasti:

Valtioneuvoston asetus

Euroopan unionin kokonaan tai osittain rahoittamien pinta-alaperusteisten tukien valvonnasta

5 §
Paikalla tehtävä tarkastus

Soveltamisasetuksen 30 artiklan 1 kohdan perusteella Euroopan unionin tukia hakeneista maatiloista vähintään viisi prosenttia on tarkastettava paikalla tehtävin tarkastuksin.


7 §
Valvonnan laajentaminen

Jos paikalla tehtävässä tarkastuksessa havaitaan, että kasvilajiryhmää koskevassa tukihakemuksessa ilmoitettu pinta-ala on suurempi kuin valvonnassa hyväksytty pinta-ala, kaikki kyseisen kasvilajiryhmän kasvulohkot on mitattava.


8 §
Valvontapöytäkirja

Tarkastuksen tehneen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen virkamiehen on allekirjoitettava valvontapöytäkirja ja toimitettava jäljennös valvontapöytäkirjasta viljelijälle viivytyksettä valvonnan tuloksen valmistuttua.

10 §
Valvonnassa käytettävät mittalaitteet

Valvonnassa lohkon pinta-ala on määritettävä:

1) karttaohjelmalla digitaalisesta kartta-aineistosta;

2) takymetrillä; tai

3) GPS-laitteella.

11 §
Mittapoikkeamat

Karttaohjelmalla digitaalisesta kartta-aineistosta mitattaessa lohkon mittapoikkeama voi olla enintään 0,75 metriä kerrottuna lohkon ympärysmitalla. Takymetrillä ja GPS-laitteella mitattaessa lohkon mittapoikkeama voi olla enintään 0,35 metriä kerrottuna lohkon ympärysmitalla.


12 §
Vaatimus tarkemmasta mittauksesta

Jos viljelijä vaatii 1 momentin mukaista tarkempaa mittausta, vaatimus on esitettävä kahden viikon kuluessa siitä, kun viljelijä on saanut valvontatuloksen tiedoksi.

13 §
Tukeen kelpaamattomat alueet

Täydentäviin ehtoihin liittyvistä hyvän maatalouden ja ympäristön vähimmäisvaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (189/2009) 9 §:ssä tarkoitetut maisemapiirteet katsotaan valvonnassa tukikelpoiseksi alaksi.

14 §
Peruslohkon raja

Peruslohkon raja on valvonnassa määritettävä pellon reunaan, jos peruslohkoa rajaa:


6) tukikelpoisuus;Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä kesäkuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 3 päivänä kesäkuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.