446/2010

Annettu Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 2010

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojeluasetuksen 10 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

lisätään 18 päivänä helmikuuta 2000 annetun ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000) 10 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 380/2008, uusi 2 momentti seuraavasti:

10 §
Hakemukseen liitettävät tiedot

Nimelliseltä sähköntuotantoteholtaan vähintään 300 megawatin polttolaitoksen toiminnan aloittamista koskevaan hakemukseen on liitettävä selvitys hiilidioksidin sopivista varastointipaikoista sekä hiilidioksidin talteenoton jälkiasentamisen ja siirtolaitteistojen teknisestä ja taloudellisesta toteutettavuudesta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2010.

Jos lupahakemuksen käsittely on vireillä tämän asetuksen voimaan tullessa, lupaviranomaisen on kehotettava luvanhakijaa täydentämään hakemustaan asetuksessa tarkoitetulla selvityksellä. Jos polttolaitokselle on myönnetty ympäristölupa 26 päivänä kesäkuuta 2009 jälkeen, selvitys on toimitettava lupaviranomaiselle sen määräämässä ajassa.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/31/EY (32009L0140); EUVL N:o L 140, 5.6.2009, s. 114

Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 2010

Asuntoministeri
Jan Vapaavuori

Hallitussihteeri
Katariina Haavanlammi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.