421/2010

Annettu Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 2010

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan ajoneuvojen rekisteröinnistä 11 päivänä lokakuuta 2007 annetun valtioneuvoston asetuksen (893/2007) 2, 5, 11, 12, 16, 18, 21, 24, 26, 29, 30, 32, 33, 39―41, 46 ja 52―57 §,

sellaisina kuin niistä ovat 5 ja 12 § asetuksessa 169/2009 ja 11 § asetuksessa 236/2009, sekä

lisätään asetukseen uusi 4 a § ja 20 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) rekisterillä ajoneuvoliikennerekisteristä annetussa laissa (541/2003) tarkoitettua ajoneuvoliikennerekisteriä;

2) sopimusrekisteröijällä ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annetun lain (1100/1998) 3 §:ssä tarkoitettua sopimusrekisteröijää;

3) rekisteröinnin suorittajalla Liikenteen turvallisuusvirastoa ja 2 kohdassa mainitun lain 6 §:ssä tarkoitetun sopimuksen mukaan toimivaltaista sopimusrekisteröijää;

4) ensirekisteröinnillä ajoneuvon yksilöintitietojen sekä ajoneuvon omistajuutta, haltijuutta, liikennevakuutusta ja käyttötarkoitusta koskevien tietojen merkitsemistä ensimmäistä kertaa Suomessa rekisteriin;

5) ennakkoilmoituksella uutta tai keskeneräistä ajoneuvoa koskevien tietojen ilmoittamista rekisterinpitäjälle ennen ensirekisteröintiä;

6) liikennekäytöstä poistolla ensirekisteröidyn ajoneuvon väliaikaista liikennekäytöstä poistamista ja tämän tiedon merkitsemistä rekisteriin;

7) liikennekäyttöön otolla ensirekisteröidyn ja sittemmin liikennekäytöstä poistetun ajoneuvon liikennekäyttöön ottamista ja tämän tiedon merkitsemistä rekisteriin;

8) lopullisella poistolla ensirekisteröidyn ajoneuvon lopullista poistamista liikennekäytöstä Suomessa ja tämän tiedon merkitsemistä rekisteriin;

9) muutosrekisteröinnillä ajoneuvon omistajuutta, haltijuutta, liikennevakuutusta ja käyttötarkoitusta koskevissa tiedoissa tapahtuneiden muutosten merkitsemistä rekisteriin;

10) rekisteri-ilmoituksella ajoneuvon ensirekisteröintiä, muutosrekisteröintiä tai liikennekäyttöä koskevien tietojen ilmoittamista rekisteröinnin suorittajalle;

11) rekisteröintitodistuksella rekisteröinnin suorittajan ensirekisteröinnistä, muutosrekisteröinnistä, liikennekäytöstä poistosta ja liikennekäyttöön otosta antamaa asiakirjaa, joka todistaa, että ajoneuvo on rekisteröity ja jonka I osasta (tekninen osa) ilmenevät tiedot ajoneuvon omistajasta ja haltijasta sekä ajoneuvon tekniset tiedot ja jonka II osa (ilmoitusosa) on tarkoitettu rekisteriin merkittyjen tietojen muutosta koskevan ilmoituksen tekemiseen;

12) ennakkoilmoitustodistuksella todistusta siitä, että ajoneuvo on ennakkoilmoitettu ja jonka I osasta ilmenevät ajoneuvon ennakkoilmoituksen tekijää koskevat tiedot sekä tekniset tiedot ja jonka II osa on tarkoitettu rekisteri-ilmoituksen tekemiseen;

13) rekisteritunnuksella ajoneuvon yksilöivää rekisteröinnin suorittajan antamaa kirjain- ja numerosarjaa;

14) rekisterikilvellä ajoneuvoon kiinnitettävää kilpeä, jossa on ajoneuvon rekisteritunnus;

15) siirtomerkillä ajoneuvoon kiinnitettävää merkkiä, jossa on rekisteritunnus;

16) ETA-valtiolla Euroopan talousalueeseen kuuluvaa valtiota;

17) romutustodistuksella romuajoneuvoista annetun valtioneuvoston asetuksen (581/2004) 7 §:ssä tarkoitettua todistusta tai ETA-valtiossa annettua vastaavanlaista romutustodistusta;

18) haltijalla muuta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä kuin omistajaa, jolle ajoneuvon pääasiallinen käyttö on siirtynyt tai jonka käyttöön ajoneuvo on yli 30 päivän ajaksi luovutettu sopimuksen perusteella.

Ajoneuvon käyttöönottopäiväksi katsotaan päivä, jona ajoneuvo on ensimmäisen kerran rekisteröity Suomessa tai ulkomailla, jollei rekisteriin ole erityisestä syystä merkittävä muuta päivää ajoneuvon todelliseksi käyttöönottopäiväksi.

4 a §
Rekisteri-ilmoitus sähköisessä palvelussa

Luonnollinen henkilö, joka on ajoneuvon omistaja tai haltija, voi tehdä rekisteri-ilmoituksen liikennekäytöstä poistosta, liikennekäyttöön otosta ja rekisteröintitodistuksen katoamisesta ja turmeltumisesta myös Liikenteen turvallisuusviraston tarjoamassa sähköisessä palvelussa.

5 §
Erityiset rekisteri-ilmoitukset

Vaurioitumisen vuoksi vakuutuksen perusteella lunastetun ajoneuvon ja ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain (828/2008) nojalla kunnan omistukseen siirtyneen ajoneuvon liikennekäytöstä poistoa koskeva ilmoitus voidaan tehdä Liikenteen turvallisuusvirastoon toimitetulla viraston vahvistamalla poistolomakkeella taikka teknisellä käyttöyhteydellä tai muutoin sähköisesti.

Tuhoutumisen vuoksi vakuutuksen perusteella lunastetun muun ajoneuvon kuin jätelaissa tarkoitetun romuajoneuvon ja kunnan omistukseen 1 momentissa mainitun lain nojalla siirtyneen muun kuin jätelaissa tarkoitetun romuajoneuvon lopullista poistoa koskeva ilmoitus voidaan tehdä Liikenteen turvallisuusvirastoon toimitetulla viraston vahvistamalla poistolomakkeella taikka teknisellä käyttöyhteydellä tai muutoin sähköisesti.

Jätelain 18 l §:n 1 momentissa tarkoitettu kerääjä tai esikäsittelijä voi tehdä ajoneuvon lopullista poistoa koskevan ilmoituksen Liikenteen turvallisuusviraston vahvistamalla poistolomakkeella tai teknisellä käyttöyhteydellä taikka muutoin sähköisesti.

11 §
Ajoneuvon käyttö ennen uuden rekisteröintitodistuksen saapumista tai rekisteröintipäätöksen tekemistä

Rekisteröinnin suorittajan viimeksi voimassa olleeseen rekisteröintitodistuksen, yksittäishyväksynnästä annetun todistuksen, rekisteröintikatsastuksesta annetun todistuksen tai ennakkoilmoitustodistuksen I osaan tekemä merkintä rekisteri-ilmoituksen jättämisestä oikeuttaa, jollei muuta estettä ole, käyttämään ajoneuvoa liikenteessä uuden rekisteröintitodistuksen saapumiseen saakka, kuitenkin enintään 30 päivää. Liikenteen turvallisuusvirasto voi pyynnöstä pidentää määräaikaa.

Ajoneuvoliikennerekisteriin talletettu merkintä sähköisestä rekisteri-ilmoituksesta oikeuttaa ajoneuvon käyttöön Suomessa enintään 1 momentissa tarkoitetun ajan ilman 1 momentissa tarkoitettua merkintää viimeksi voimassa olleeseen rekisteröintitodistuksen I osaan.

Rekisteröinnin suorittaja voi 4 §:n 3 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa, joissa rekisteröintitodistuksen, yksittäishyväksynnästä annetun todistuksen, rekisteröintikatsastuksesta annetun todistuksen tai ennakkoilmoitustodistuksen I osaa ei ole esitetty, antaa ajoneuvoa varten väliaikaistodistuksen, joka oikeuttaa käyttämään ajoneuvoa liikenteessä todistuksessa määrätyn ajan. Väliaikaistodistus voidaan erityisestä syystä antaa myös, jos ajoneuvon omistusoikeutta ei ilmoituksen tekijästä johtumattomasta syystä voida kohtuullisessa ajassa selvittää.

Rekisteröinnin hakija on velvollinen palauttamaan väliaikaistodistuksen ja ajoneuvolle mahdollisesti annetut kilvet, jos rekisteröinnin edellytykset eivät täyty.

12 §
Liikennekäytöstä poisto

Edellä 8 §:n 1 momentissa tarkoitettujen ajoneuvojen rekisterikilvet on palautettava rekisteröinnin suorittajalle, kun ajoneuvo poistetaan liikennekäytöstä. Muiden ajoneuvojen rekisterikilvet voidaan palauttaa rekisteröinnin suorittajalle, liikennekäytöstä poiston yhteydessä tai sinä aikana, kun ajoneuvo on poistettuna liikennekäytöstä. Rekisteröinnin suorittaja tekee rekisteriin merkinnän kilpien palauttamisesta.

Ulkomaille tai Ahvenanmaan maakuntaan rekisteröidystä ajoneuvosta sekä ajoneuvosta, jota ei muusta syystä enää käytetä liikenteessä Suomessa, on tehtävä liikennekäytöstä poistoa koskeva rekisteri-ilmoitus. Ajoneuvon rekisterikilvet on palautettava rekisteröinnin suorittajalle, kun ensirekisteröity ajoneuvo rekisteröidään ulkomaille tai Ahvenanmaan maakuntaan.

Liikenteen turvallisuusviraston tulee poistaa ajoneuvo liikennekäytöstä, jos se saa ulkomaan tai Ahvenanmaan maakunnan rekisteröintiviranomaiselta tiedon ajoneuvon rekisteröimisestä ulkomaille tai Ahvenanmaan maakuntaan.

Tullilaitos ja rajavartiolaitos ovat velvollisia poistamaan Suomesta pysyvästi ulkomaille vietävästä ajoneuvosta rekisterikilvet. Rekisterikilpien poistamisesta on ilmoitettava Liikenteen turvallisuusvirastolle, jonka tulee poistaa ajoneuvo liikennekäytöstä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu kilpien palauttamisvelvollisuus ei koske vaurioitumisen vuoksi vakuutuksen perusteella lunastetun, Valtiokonttorin poistettavaksi ilmoittaman tai kunnan omistukseen ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain nojalla siirtyneen ajoneuvon rekisterikilpiä. Rekisterikilvet on kuitenkin tuhottava todistettavasti.

16 §
Ilmoitus ajoneuvon luovuttamisesta tuntemattomalle

Jos ajoneuvon edellinen omistaja on luovuttanut ajoneuvon tuntemattomalle, Liikenteen turvallisuusvirasto voi edellisen omistajan ilmoituksesta, saatuaan luovutuksesta luotettavan selvityksen, tehdä rekisteriin merkinnän ajoneuvon luovuttamisesta tuntemattomalle. Ajoneuvon luovuttamisen ajankohdaksi katsotaan se päivä, jona Liikenteen turvallisuusvirasto on saanut ilmoituksen ja luotettavaksi katsomansa selvityksen luovutuksesta.

18 §
Rekisteröintitodistuksen antaminen

Ensirekisteröinnistä, muutosrekisteröinnistä, liikennekäytöstä poistosta ja liikennekäyttöön otosta annetaan ajoneuvon omistajalle tai haltijalle rekisteröintitodistuksen I osa ja ajoneuvon omistajalle rekisteröintitodistuksen II osa. Jos rekisteri-ilmoitus on tehty Liikenteen turvallisuusviraston sähköisessä palvelussa, rekisteröintitodistuksen I ja II osa lähetetään mainituille henkilöille postitse.

Rekisteröinnin suorittaja voi perustellusta syystä antaa määräajan voimassa olevan jäljennöksen rekisteröintitodistuksen I osasta pidettäväksi ajoneuvossa mukana ajon aikana. Velvollisuudesta esittää jäljennös on voimassa, mitä velvollisuudesta esittää rekisteröintitodistuksen I osa säädetään.

20 §
Rekisteröintitodistuksen katoaminen

Ajoneuvoliikennerekisteriin ajoneuvon omistajaksi merkitty luonnollinen henkilö voi tilata omistamansa ajoneuvon kadonneen tai turmeltuneen rekisteröintitodistuksen tilalle uuden rekisteröintitodistuksen I ja II osan Liikenteen turvallisuusviraston tarjoamassa sähköisessä palvelussa ilman kirjallista selvitystä rekisteröintitodistuksen tai sen osan katoamisesta. Ajoneuvoliikennerekisteriin ajoneuvon haltijaksi merkitty luonnollinen henkilö voi vastaavasti tilata uuden rekisteröintitodistuksen I osan.

21 §
Rekisterikilpien antaminen

Rekisterikilpien antamisesta säädetään ajoneuvolain 66 a §:n 2 momentissa.

Ennakkoilmoituksen tekijälle voidaan toimittaa ajoneuvon rekisterikilvet, kun uusi, valmis ajoneuvo on ennakkoilmoitettu.

Autoa ja moottorikelkkaa varten annetaan kaksi rekisterikilpeä sekä muuta ajoneuvoa varten yksi rekisterikilpi. Liikenteen turvallisuusvirasto voi hakemuksesta antaa ajoneuvoa varten lisäkilven.

24 §
Rekisterikilpien turmeltuminen tai katoaminen

Jos rekisterikilpi on kadonnut tai turmeltunut, uuden kilven tilaamiseen sovelletaan, mitä 20 §:ssä säädetään uuden rekisteröintitodistuksen pyytämisestä. Rekisteröinnin suorittaja voi rekisteröintitodistuksen I osaan rekisterikilven tilaamisesta tekemällään merkinnällä antaa oikeuden käyttää ajoneuvossa enintään kuukauden ajan 23 §:stä poiketen muuta väliaikaista kilpeä, johon on merkitty ajoneuvon rekisteritunnus. Liikenteen turvallisuusvirasto voi tarvittaessa pyynnöstä pidentää määräaikaa.

26 §
Rekisteritunnuksen määräytyminen

Ajoneuvoa varten annetaan sattumanvaraisesti määräytyvä rekisteritunnus, jollei 25 §:ssä toisin säädetä. Liikenteen turvallisuusvirasto voi kuitenkin hakemuksesta antaa ajoneuvoa varten ajoneuvokohtaisen, hakemuksessa yksilöidyn rekisteritunnuksen (erityistunnus). Erityistunnuksen sisältävät rekisterikilvet luovuttaa rekisteröinnin suorittaja.

Rekisteröinnin suorittajalle tehdystä hakemuksesta ajoneuvoa varten voidaan antaa ajoneuvolla aikaisemmin ollut rekisteritunnus. Tällaista tunnusta ei pidetä erityistunnuksena.

Sellaisen liikennekäytöstä poistetun ajoneuvon, jonka rekisterikilvet on palautettu rekisteröinnin suorittajalle, rekisteritunnus voidaan pitää varattuna samaa ajoneuvoa varten enintään vuoden yhtäjaksoisesti sinä aikana, kun ajoneuvo on poistettuna liikennekäytöstä.

29 §
Vientirekisteröinnin hakeminen

Vientirekisteröintiä haetaan Liikenteen turvallisuusvirastolta. Hakemuksessa tulee olla selvitys ajoneuvon omistusoikeudesta ja liikennevakuutuksesta sekä tieto luovutus- ja vientipaikasta.

30 §
Vientikilvet ja vientirekisteröintitodistus

Liikenteen turvallisuusvirasto antaa vientirekisteröityä ajoneuvoa varten vientikilvet ja todistuksen rekisteröinnistä (vientirekisteröintitodistus). Vientirekisteröintitodistukseen sovelletaan soveltuvin osin, mitä tässä asetuksessa säädetään rekisteröintitodistuksesta. Vientirekisteröintitodistukseen ei kuitenkaan merkitä todistukseen merkityissä tiedoissa rekisteröinnin jälkeen tapahtuneita muutoksia. Vientikilvistä on soveltuvin osin voimassa, mitä 6 luvussa säädetään rekisterikilvistä.

32 §
Koenumerotodistus ja koenumerokilvet

Ajoneuvolain 66 f §:ssä tarkoitettua koenumerotodistusta haetaan Liikenteen turvallisuusvirastolta. Koenumerotodistuksen antamisen edellytyksenä on, että koenumerokilpien käyttöä varten on voimassa oleva liikennevakuutus.

Koenumerotodistus on voimassa vuoden todistuksen myöntämispäivästä. Koenumerotodistus uudistetaan vuosittain vuodeksi eteenpäin ilman eri hakemusta, jollei todistuksen haltija ole tehnyt todistuksesta luopumisilmoitusta todistuksen voimassaoloaikana, jollei todistusta ole peruutettu tai jollei Liikenteen turvallisuusvirasto muun erityisen syyn takia jätä todistusta uudistamatta. Edellytyksenä uudistamiselle on, että liikennevakuutusmaksu on suoritettu.

Koenumerotodistuksen saanut saa käyttää ajoneuvoa koenumerokilvin liikenteessä, kun on kysymyksessä todistuksen saajan harjoittamaan toimintaan välittömästi liittyvä:

1) ajoneuvon tai sen laitteiden tutkimukseen tai tuotekehittelyyn liittyvä koe;

2) ajoneuvon lyhytaikainen koeajo tai esittely myyntitarkoituksessa;

3) muu ajoneuvon valmistukseen, myyntiin, varustamiseen, korjaukseen tai katsastukseen välittömästi liittyvä siirto.

Koenumerokilvistä on soveltuvin osin voimassa, mitä 6 luvussa säädetään rekisterikilvistä. Jos koenumerokilvillä käytettävä ajoneuvo on poistettu liikennekäytöstä, eikä rekisterikilpiä ole palautettu, rekisterikilvet tulee peittää tai poistaa ajoneuvosta koenumerokilvillä käytön ajaksi.

33 §
Panssariajoneuvon tilapäinen käyttö liikenteessä

Liikenteen turvallisuusvirasto voi hakemuksesta antaa pyörillä varustettuja panssariajoneuvoja teollisesti Suomessa valmistavalle yhteisölle 32 §:ssä tarkoitetun koenumerotodistuksen, joka oikeuttaa sotilasajoneuvoista annetun puolustusministeriön asetuksen (180/2006) 2 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun panssariajoneuvon tilapäiseen käyttöön liikenteessä koenumerokilvin tämän asetuksen 32 §:n 3 momentissa säädetyissä tarkoituksissa. Edellytyksenä panssariajoneuvon käytölle liikenteessä on, että se on varustettu pyörin. Koenumerotodistukseen ja koenumerokilpiin sovelletaan, mitä 32 §:n 2 ja 4 momentissa säädetään. Käytettäessä liikenteessä panssariajoneuvoa on lisäksi sovellettava, mitä erikoiskuljetuksista ja erikoiskuljetusajoneuvoista annetussa liikenneministeriön päätöksessä (1715/1992) säädetään.

39 §
Hakemuksen liitteet

Liikenteen turvallisuusvirastolle toimitettavaan hakemukseen on liitettävä:

1) enintään kolme kuukautta aikaisemmin suoritetusta rekisteröintikatsastuksessa annettu katsastustodistus, josta ilmenee ajoneuvoluokka;

2) ajoneuvoa koskeva maahantuonti- tai valmistajantodistus;

3) selvitys omistusoikeudesta.

40 §
Rekisteriin merkitseminen

Liikenteen turvallisuusviraston on merkittävä ajoneuvo rekisteriin autokiinnitystä varten, jos hakemuksessa ei ole puutteita, eikä ajoneuvoa ole ajoneuvolain 8 §:ssä tarkoitetusta syystä ensirekisteröity. Ajoneuvoa varten annetaan rekisteritunnus ja todistus merkitsemisestä rekisteriin.

41 §
Rekisteritietojen muuttaminen ja poistaminen

Kiinnitystä varten rekisteriin merkitty ajoneuvo on ilmoitettava ensirekisteröitäväksi liikenteessä käytettäväksi ajoneuvolain 8 §:ssä tarkoitetulla tavalla, jos ajoneuvon käyttötarkoitus muuttuu.

Liikenteen turvallisuusvirasto voi poistaa kiinnitystä varten rekisteriin merkityn ajoneuvon rekisteristä, jos ajoneuvosta ei ole tehty poistoilmoitusta kahden vuoden kuluessa autokiinnityksen kuolettamisesta tai raukeamisesta taikka jos ajoneuvoon ei ole kahden vuoden aikana vahvistettu autokiinnitystä.

46 §
Muissa valtioissa rekisteröidyt ajoneuvot

Liikenteen turvallisuusvirasto voi hakemuksesta antaa henkilölle tai yhteisölle, jonka kotipaikka on muualla kuin 43 §:ssä tarkoitetussa valtiossa, luvan siellä rekisteröidyn ajoneuvon tilapäistä liikenteessä käyttöä varten. Käyttöluvan saanutta ajoneuvoa varten annetaan tullikilvet.

Luvan antamisen edellytyksenä on, että:

1) hakija on tuonut ajoneuvon Suomeen tilapäistä tarvettaan varten;

2) hakija esittää ajoneuvon omistajan kotivaltiossa olevan poliisin tai Suomen konsulin taikka omistajan kotivaltiota Suomessa edustavan antaman todistuksen siitä, että ajoneuvo on sanotussa valtiossa rekisteröity ja hyväksytty pysyvästi liikenteessä käytettäväksi;

3) ajoneuvossa on rekisteröintivaltion kansallisuustunnus;

4) ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän päämitat ja massat eivät ylitä Suomessa sallittuja arvoja;

5) ajoneuvon kuljettajalla on todistus oikeudestaan pitää ajoneuvoa hallinnassaan, jollei sitä ole rekisteröity mukana olevan henkilön nimiin;

6) hakija esittää selvityksen ajoneuvoa varten Suomessa voimassa olevasta liikennevakuutuksesta ja tullikäsittelyn toimittamisesta.

Tässä pykälässä tarkoitettu lupa on voimassa enintään yhden vuoden tai, jos tulliviranomainen on 43 §:n 1 momentissa tarkoitettujen säännösten nojalla myöntänyt ajoneuvolle vero- tai tullivapauden määräajaksi, määräajan loppuun.

Tullikilvistä on soveltuvin osin voimassa, mitä 6 luvussa säädetään rekisterikilvistä. Lupa on pidettävä mukana ajoneuvoa liikenteessä käytettäessä.

52 §
Ilmoitukset ETA-valtioille ja Ahvenanmaan maakuntaan

Liikenteen turvallisuusviraston on ilmoitettava ETA-valtiossa rekisteröidyn ajoneuvon ensirekisteröinnistä kyseisen valtion rekisterinpitäjälle.

Liikenteen turvallisuusviraston on ilmoitettava Ahvenanmaan maakuntaan rekisteröidyn ajoneuvon ensirekisteröinnistä Ahvenanmaan maakunnan rekisterinpitäjälle. Samalla on ilmoitettava ajoneuvon uusi rekisteritunnus.

53 §
Vakuutusyhtiöiden ilmoitukset

Liikennevakuutusyhtiön ja Liikennevakuutuskeskuksen on ilmoitettava Liikenteen turvallisuusvirastolle voimassa olevat uudet liikennevakuutukset. Liikennevakuutusyhtiön on lisäksi ilmoitettava yhtiössä vakuutetut rekisteröintivelvollisuuden alaiset ajoneuvot ja koenumerotodistukset, joista ei ole suoritettu liikennevakuutusmaksua.

54 §
Virheelliset asiakirjat

Sopimusrekisteröijä, katsastusluvan haltija, poliisi, tullilaitos ja rajavartiolaitos ovat velvollisia ilmoittamaan Liikenteen turvallisuusvirastolle havaitsemastaan virheelliseksi todetusta vaatimustenmukaisuustodistuksesta, ennakkoilmoitustodistuksesta, rekisteröintitodistuksesta ja muusta rekisteröintiin tai rekisterikilpien antamiseen liittyvästä asiakirjasta.

Ajoneuvon omistaja tai haltija on velvollinen Liikenteen turvallisuusviraston kehotuksesta palauttamaan virheellisen asiakirjan Liikenteen turvallisuusvirastolle.

55 §
Rekisteröintitodistukseen merkittävät tiedot ja mitat

Rekisteröintitodistuksen tulee täyttää ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjoista annetussa neuvoston direktiivissä 1999/37/EY säädetyt vaatimukset sellaisina kuin ne ovat ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjoista annetun neuvoston direktiivin 1999/37/EY muuttamisesta annetussa komission direktiivissä 2003/127/EY ja tiettyjen direktiivien mukauttamisesta liikennepolitiikan alalla Bulgarian ja Romanian liittymisen johdosta annetussa neuvoston direktiivissä 2006/103/EY. Vaatimus ei kuitenkaan koske 30 §:ssä tarkoitettua vientirekisteröintitodistusta. Rekisteröintitodistus tulostetaan Liikenteen turvallisuusviraston vahvistamalle paperiselle lomakkeelle.

56 §
Rekisteröintitodistuksen tai rekisterikilpien noutamatta jättäminen

Rekisteröinnin suorittajalle ja katsastusluvan haltijalle jätetyistä rekisteröintitodistuksesta, koenumerotodistuksesta ja rekisterikilvistä on tehtävä merkintä rekisteriin. Jollei katsastusluvan haltijalla ole oikeutta tehdä merkintää, hänen on ilmoitettava rekisteröintitodistuksen ja kilpien jättämisestä viipymättä Liikenteen turvallisuusvirastolle. Noutamatta jätettyjen rekisteröintitodistuksen ja kilpien osalta menetellään siten kuin Liikenteen turvallisuusvirasto määrää.

57 §
Rekisterikilpien ja siirtomerkkien valmistus

Liikenteen turvallisuusvirasto huolehtii rekisterikilpien ja siirtomerkkien valmistuksesta sekä toimittamisesta niille, joilla on oikeus antaa niitä käytettäviksi. Virasto huolehtii rekisterikilpien toimittamisesta myös ennakkoilmoituksen tekijöille.


Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä toukokuuta 2010.

Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 2010

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Liikenneneuvos, johtava asiantuntija
Kari Saari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.