340/2010

Annettu Helsingissä 7 päivänä toukokuuta 2010

Laki lannoitevalmistelain 5 ja 7 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 29 päivänä kesäkuuta 2006 annetun lannoitevalmistelain (539/2006) 5 §:n 3 momentti sekä 7 §:n 2 ja 3 momentti seuraavasti:

5 §
Yleiset vaatimukset

Kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä XVII säädetään ammoniumnitraattia sisältäviä lannoitevalmisteita koskevista vaatimuksista.


7 §
Lannoitevalmisteen tyyppinimen hakeminen

Elintarviketurvallisuusvirasto päättää tyyppinimen hyväksymisestä kansalliseen tyyppinimiluetteloon, hyväksymisen muuttamisesta ja peruuttamisesta. Elintarviketurvallisuusvirasto ilmoittaa kansallisen lannoitevalmisteen tyyppinimen Euroopan komissiolle. Elintarvikevirasto antaa hakemuksesta lausunnon tyyppinimen lisäämisestä Euroopan unionin lannoitetyyppien luetteloon ja huolehtii sen ilmoittamisesta Euroopan komissiolle.

Elintarviketurvallisuusvirasto pitää kansallista luetteloa lannoitevalmisteiden tyyppinimistä. Kansallisessa lannoitevalmisteiden tyyppinimiluettelossa on tyyppinimiryhmäkohtaiset tiedot ja tyyppinimikohtaiset tiedot vaadittavista valmistusmenetelmistä, keskeisistä raaka-aineista, ravinteista ja niiden ilmoitustavasta, ravinteiden muodosta ja liukoisuudesta sekä kasvien kasvua ja rakennetta parantavista tai kasvuolosuhteita edistävistä ominaisuuksista. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella säädetään lannoitevalmisteiden tyyppinimiryhmistä ja tyyppi nimiryhmäkohtaisista vaatimuksista.Tämä laki tulee voimaan 27 päivänä kesäkuuta 2010.

HE 271/2009
MmVM 3/2010
EV 47/2010

Helsingissä 7 päivänä toukokuuta 2010

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.