334/2010

Annettu Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 2010

Valtioneuvoston asetus julkiseen työvoimapalveluun kuuluvista etuuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä,

muutetaan julkiseen työvoimapalveluun kuuluvista etuuksista 30 päivänä joulukuuta 2002 annetun valtioneuvoston asetuksen (1346/2002) 11 §:n 2 momentin suomenkielinen sanamuoto sekä 15 §:n otsikko, 1 momentin johdantokappale ja 5 kohta, sekä

lisätään 15 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

11 §
Työ- ja koulutuskokeilut, työhönvalmennus ja tutustumiskäynnit

Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan myös vaikeasti työllistyvien työnhakijoiden työhönsijoituksen tukemiseen.

15 §
Osa-aikalisän myöntämisen ja maksamisen edellytykset

Osa-aikalisän myöntämisen ja maksamisen edellytyksenä on, että:


5) osa-aikatyöhön siirtyvälle ei makseta samalta ajalta työttömyysturvalain mukaista työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea, kansaneläkelain (568/2007) mukaista vanhuus-, työkyvyttömyys- tai työttömyyseläkettä, minkään työeläkelain mukaista vanhuus-, työkyvyttömyys-, työttömyys- tai osa-aikaeläkettä. Maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain (1317/1990) mukaista sukupolvenvaihdoseläkettä, sairausvakuutuslain (1224/2004) mukaista erityisäitiys-, äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa, sairauspäivärahaa, osa-sairauspäivärahaa tai erityishoitorahaa taikka Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaista kuntoutusrahaa tai -avustusta.


Osa-aikalisää ei makseta ajalta, jona työnantaja ei ole velvollinen maksamaan osa-aikatyöhön siirtyneelle työntekijälle palkkaa.


Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä toukokuuta 2010.

Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 2010

Työministeri
Anni Sinnemäki

Ylitarkastaja
Tiina Korhonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.