331/2010

Annettu Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 2010

Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä,

muutetaanjulkisista hankinnoista 24 päivänä toukokuuta 2007 annetun valtioneuvoston asetuksen (614/2007) 3 §, 4 §:n 4 momentti, 8 §:n 1 momentti sekä 15 ja 23 § seuraavasti:

3 §
Valtion keskushallintoviranomaiset

Hankintalain 16 §:ää sovellettaessa valtion keskushallintoviranomaisena pidetään valtioneuvostoa, ministeriötä, ministeriön välittömään alaisuuteen tai sen hallinnonalalle muuten kuuluvaa virastoa, laitosta ja muuta toimielintä sekä eduskunnan alaisuuteen kuuluvaa virastoa, laitosta ja muuta toimielintä. Valtion keskushallintoviranomaisena pidetään myös tuomioistuinta.

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisee internet-sivuillaan ohjeellisen luettelon valtion keskushallintoviranomaisista.

4 §
Ilmoitusvelvollisuus kansallisen kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa, toissijaisissa palveluhankinnoissa ja eräissä muissa hankinnoissa

Jos hankinta voidaan tehdä suorahankintana hankintalain 67 §:ssä säädetyin edellytyksin, velvollisuutta ilmoittamiseen ei ole. Edellä 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetuista hankinnoista voidaan tehdä 8 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettu ilmoitus suorahankinnasta, kun hankinnan ennakoitu arvo ylittää hankintalain 16 §:n mukaisen EU-kynnysarvon.

8 §
EU-hankintailmoitukset

Seuraavat 7 §:n 1 momentissa tarkoitetuista EU-ilmoituksista on toimitettava julkaistaviksi internet-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi:

1) ennakkoilmoitus;

2) EU-hankintailmoitus;

3) EU-hankintailmoitus, erityisalat;

4) jälki-ilmoitus;

5) jälki-ilmoitus, erityisalat;

6) suorahankintaa koskeva ilmoitus.


15 §
EU-ilmoitusten lähettäminen

Hankintayksikön on toimitettava 8 §:n 1 momentissa tarkoitetut EU-ilmoitukset julkaistaviksi www.hankintailmoitukset.fi ― internet-osoitteen kautta suomen- tai ruotsinkielisinä työ- ja elinkeinoministeriön ilmoittamalle taholle, jonka on lähetettävä ilmoitukset edelleen Euroopan unionin virallisten julkaisujen toimistoon ja merkittävä ilmoituksiin lähettämispäivä. Hankintayksikön on pyydettäessä osoitettava 8 §:n 1 momentin 1―5 kohdassa tarkoitettujen ilmoitusten lähettämispäivä ja 6 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen julkaisupäivä Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Hankintayksikön on toimitettava muut EU-ilmoitukset julkaistaviksi osoitteessa www.simap.europa.eu. Ilmoituksesta tulee lähettää tilastointia varten kopio työ- ja elinkeinoministeriön ilmoittamalle taholle.

23 §
Tilastotiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö laatii hankintayksiköiden edellisenä vuonna tekemistä hankinnoista tilastoselvityksen, jonka ministeriö toimittaa komissiolle vuosittain lokakuun loppuun mennessä. Tilastotiedot kerätään hankintayksikön 4 ja 8 §:n mukaisesti julkaistaviksi toimittamista hankintailmoituksista tai hankintayksiköltä erikseen pyydettävistä selvityksistä, jotka tulee toimittaa työ- ja elinkeinoministeriölle mainitussa pyynnössä tarkemmin annettavien ohjeiden mukaisesti kunkin vuoden toukokuun loppuun mennessä tai muuna työ- ja elinkeinoministeriön ilmoittamana ajankohtana.

Tilastoselvityksessä tulee eritellä:

1) hankintalain 16 §:ssä tarkoitetut EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen lukumäärä ja arvo ryhmitellen tiedot mahdollisuuksien mukaan yhteisen hankintanimikkeistön (CPV) luokkien, sopimusosapuolen kansalaisuuden ja hankintamenettelyn perusteella;

2) 3 §:ssä tarkoitettujen valtion keskushallintoviranomaisten osalta hankintalain 15 §:ssä säädetyt kansalliset kynnysarvot ylittävien hankintojen lukumäärä ja arvo ryhmitellen tiedot 1 kohdan mukaisesti;

3) erityisalojen hankintalain 12 §:ssä tarkoitetut EU-kynnysarvot ylittävien ja alittavien hankintojen lukumäärä ja arvo ryhmitellen tiedot 1 kohdan ja erityisalojen hankintadirektiivin liitteissä I―X tarkoitettujen toimialaluokkien mukaisesti; ja

4) Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen (SopS 5/1995) poikkeuksen nojalla tehtyjen hankintasopimusten määrä ja arvo.

Käytettäessä hankintalain 25 §:ssä tarkoitettua neuvottelumenettelyä ja mainitun lain 27 ja 28 §:ssä tarkoitettua suorahankintaa tilastoselvityksen tiedot tulee 2 momentin 1 kohdan lisäksi ryhmitellä menettelyn käyttöedellytysten mukaan.

Tilastoselvityksessä on täsmennettävä kaikki muut Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevassa sopimuksessa vaadittavat ja EU:n lainsäädännössä edellytetyt tilastotiedot.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2010.

Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 2010

Työministeri
Anni Sinnemäki

Vanhempi hallitussihteeri
Johanna Lähde

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.