329/2010

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010

Opetus- ja kulttuuriministeriön työjärjestys

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtioneuvostosta 28 päivänä helmikuuta 2003 annetun lain (175/2003) 7 §:n 2 momentin nojalla:

1 luku

Yleisiä säännöksiä

1 §
Soveltamisala

Tässä työjärjestyksessä säädetään ministeriön johtamisesta ja johtoryhmistä, ministeriön hallinnonalan ohjauksesta, ministeriön osastojen ja toimintayksiköiden toimialoista ja tehtävistä, johtavien virkamiesten tehtävistä ja sijaisista, asioiden valmistelusta sekä siitä, kenen virkamiehen ratkaistavaksi asia kuuluu.

Edellä 1 momentissa mainituista asioista on lisäksi voimassa, mitä niistä muualla säädetään tai määrätään.

2 luku

Ohjaus ja johtaminen

2 §
Ministeriön johtaminen

Ministeri johtaa ministeriön toimintaa. Milloin ministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelee useampi kuin yksi ministeri, kukin ministeri johtaa ministeriön toimintaa oman toimialansa osalta. Kunkin ministerin apuna on johtoryhmä.

Ministeriössä sovelletaan tulosjohtamista. Kansliapäällikkö hyväksyy ministeriön tulossuunnitelman.

3 §
Hallinnonalan ohjaus

Ministeriön ja hallinnonalan virastojen sekä laitosten välillä sovelletaan tulosohjausta.

Osaston toimialaan kuuluvien virastojen ja laitosten tulostavoitteet hyväksyy osaston päällikkö osaston yksikön esittelystä. Osaston ulkopuolisen yksikön toimialaan kuuluvien virastojen ja laitosten tulostavoitteet hyväksyy asianomaisen yksikön päällikkö.

4 §
Ministerin johtoryhmä

Ministerin johtoryhmä käsittelee ja sovittaa yhteen ministeriön ja hallinnonalan toimintaa koskevat laajakantoiset ja periaatteellisesti tärkeät asiat. Milloin ministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelee useampi kuin yksi ministeri, kunkin ministerin johtoryhmä käsittelee mainitut asiat oman toimialansa osalta. Ministeriön koko toimialaa koskevat asiat sovitetaan yhteen ministerien yhteisissä kokouksissa.

Johtoryhmään ministeri kutsuu kansliapäällikön ja tarpeellisen määrän muita virkamiehiä.

5 §
Kansliapäällikön johtoryhmä

Ministeriön ja sen hallinnonalan toiminnan yleistä suunnittelua, kehittämistä, johtamista, yhteensovittamista ja seurantaa varten toimii kansliapäällikön apuna kansliapäällikön johtoryhmä.

Johtoryhmään kansliapäällikkö kutsuu osastojen päälliköt ja tarpeellisen määrän muita virkamiehiä.

3 luku

Osastot ja osastojen ulkopuoliset toimintayksiköt

6 §
Toimintayksiköt

Ministeriön toimintayksiköistä säädetään opetus- ja kulttuuriministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (310/2010) 3 §:ssä.

Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto
7 §
Toimiala

Koulutus- ja tiedepolitiikan osaston toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:

1) esiopetus, perusopetus, lukiokoulutus ja muu yleissivistävä koulutus sekä perusopetuslain (628/1998) mukainen aamu- ja iltapäivätoiminta;

2) ammatillinen perus- ja lisäkoulutus;

3) aikuiskoulutus ja vapaa sivistystyö;

4) yliopisto-opetus;

5) ammattikorkeakouluopetus;

6) tieteellinen tutkimus;

7) kielitutkintoja ja virallisia kääntäjiä koskevat asiat;

8) opintotuki;

9) arkistotoimi;

10) osaston toimialaan kuuluvat talousarvioasiat, toiminta- ja taloussuunnitteluasiat, tulosohjausasiat, säädösvalmisteluasiat, hallinto- ja henkilöstöasiat, tietoyhteiskunta-asiat, toimitilahankkeita ja valtionapuja koskevat asiat, kansainväliset asiat lukuun ottamatta niitä, jotka on 14 §:ssä säädetty kansainvälisten asiain sihteeristön hoidettaviksi sekä aluehallinnon ohjaaminen siltä osin kuin asia koskee osaston toimialaa.

Koulutus- ja tiedepolitiikan osaston tehtävänä on myös huolehtia toimialaansa kuuluvan koulutuksen ja tieteellisen tutkimuksen yleisistä edellytyksistä, koulutussuunnittelusta ja koulutustarpeen ennakoinnista työelämän tarpeet huomioon ottaen.

Osasto jakaantuu yksiköihin. Yksiköt voivat jakaantua tulosalueisiin. Osaston sisäisestä organisaatiosta ja tehtävien jaosta määrätään osaston päällikön vahvistamassa sisäisessä työjärjestyksessä.

Osaston päällikkönä on ministerin määräämä ylijohtaja sekä yksikön ja tulosalueen päällikkönä ministerin määräämä johtaja tai muu virkamies. Yksikön päällikkönä toimivalla virkamiehellä on oikeus käyttää johtajan nimikettä.

8 §
Osaston toimialaan kuuluvat virastot, laitokset, yhtiöt ja muut toimielimet

Koulutus- ja tiedepolitiikan osaston toimialaan kuuluvat seuraavat virastot, laitokset, yhtiöt ja muut toimielimet:

1) yliopistot ja niiden harjoittelukoulut;

2) ammattikorkeakoulut;

3) Opetushallitus ja sen toimialaan kuuluvat oppilaitokset;

4) ylioppilastutkintolautakunta;

5) opintotuen muutoksenhakulautakunta;

6) Suomen Akatemia;

7) kotimaisten kielten tutkimuskeskus;

8) arkistolaitos;

9) Varastokirjasto;

10) Kansalliskirjasto;

11) koulutuksen arviointineuvosto;

12) korkeakoulujen arviointineuvosto;

13) sektoritutkimuksen neuvottelukunta;

14) opintotukiasiain neuvottelukunta;

15) tutkimus- ja innovaationeuvosto;

16) elinikäisen oppimisen neuvosto;

17) tiedonjulkistamisen neuvottelukunta;

18) tutkimuseettinen neuvottelukunta.

9 §
Korkeakoulujen arviointineuvoston sihteeristö

Koulutus- ja tiedepolitiikan osaston yhteydessä toimii korkeakoulujen arviointineuvoston sihteeristö. Sihteeristö toimii korkeakoulujen arviointineuvoston tukena ja ohjauksessa.

Korkeakoulujen arviointineuvoston sihteeristön päällikkönä on pääsihteeri, joka toimii osaston päällikön alaisuudessa.

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto
10 §
Toimiala

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osaston toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:

1) taide;

2) kulttuuri;

3) audiovisuaalinen kulttuuri;

4) kulttuuriperintö ja museotoimi;

5) yleinen kirjastotoimi;

6) kulttuurivienti;

7) taidenäyttelyiden valtiontakuu, taiteilija- ja sanomalehtimieseläkkeet;

8) tekijänoikeus;

9) liikunta;

10) nuorisotyö;

11) rasismin ehkäisy sekä hyvien etnisten suhteiden edistäminen yhteistyössä muiden toimintayksiköiden kanssa;

12) rahapeliyhtiötä ja rahapelejä koskevat asiat lukuun ottamatta 12 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettua omistajaohjausta;

13) uskonnonvapaus, evankelis-luterilainen kirkko, ortodoksinen kirkko ja muut uskonnolliset yhdyskunnat sekä yleinen hautaustoimi;

14) osaston toimialaan kuuluvat talousarvioasiat, toiminta- ja taloussuunnitteluasiat, tulosohjausasiat, säädösvalmisteluasiat, hallinto- ja henkilöstöasiat, tietoyhteiskunta-asiat, toimitilahankkeita ja valtionapuja koskevat asiat, kansainväliset asiat lukuun ottamatta niitä, jotka on 14 §:ssä säädetty kansainvälisten asiain sihteeristön hoidettavaksi sekä aluehallinnon ohjaaminen siltä osin kuin asia koskee osaston toimialaa.

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osaston tehtävänä on huolehtia myös toimialaansa kuuluvan kulttuurin, taiteen, liikunnan ja nuorisotyön yleisistä edellytyksistä.

Osasto jakaantuu yksiköihin. Yksiköt voivat jakaantua tulosalueisiin. Osaston sisäisestä organisaatiosta ja tehtävien jaosta määrätään osaston päällikön vahvistamassa sisäisessä työjärjestyksessä.

Osaston päällikkönä on ministerin määräämä ylijohtaja sekä yksikön ja tulosalueen päällikkönä ministerin määräämä johtaja tai muu virkamies. Yksikön päällikkönä toimivalla virkamiehellä on oikeus käyttää johtajan nimikettä.

11 §
Osaston toimialaan kuuluvat virastot, laitokset, yhtiöt ja muut toimielimet

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osaston toimialaan kuuluvat seuraavat virastot, laitokset, yhtiöt ja muut toimielimet:

1) taiteen keskustoimikunta, valtion taidetoimikunnat ja alueelliset taidetoimikunnat;

2) näkövammaisten kirjasto;

3) Museovirasto;

4) Valtion taidemuseo;

5) Suomenlinnan hoitokunta;

6) Kansallinen audiovisuaalinen arkisto;

7) Valtion elokuvatarkastamo;

8) Valtion elokuvalautakunta;

9) Venäjän ja Itä-Euroopan instituutti;

10) eräistä kirjailijoiden ja kääntäjien apurahoista ja avustuksista annetun lain (236/1961) mukainen lautakunta;

11) eräistä kuvataiteen tekijöille suoritettavista apurahoista annetun lain (115/1997) mukainen lautakunta;

12) valtion taideteostoimikunta;

13) näyttelyiden valtiontakuulautakunta;

14) tekijänoikeusneuvosto;

15) valtion liikuntaneuvosto;

16) valtion nuorisoasiain neuvottelukunta;

17) nuorisolain (72/2006) 6 §:ssä tarkoitettu arviointi- ja avustustoimikunta;

18) uskonnonvapauslain (453/2003) 23 §:ssä tarkoitettu asiantuntijalautakunta.

Hallinto-osasto
12 §
Toimiala

Hallinto-osaston toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:

1) ministeriön ja sen hallinnonalan hallinto, jollei asia kuulu muun toimintayksikön toimialaan;

2) virastopalvelut;

3) ministeriön toimitilat;

4) valmiussuunnittelu, jollei asia kuulu muun toimintayksikön toimialaan;

5) ministeriön hallinnonalan valtioenemmistöisten yhtiöiden ja valtion osakkuusyhtiöiden omistajaohjaus;

6) ministeriön ja sen hallinnonalan hankinta-asioiden kehittäminen ja yhteensovittaminen;

7) ministeriön henkilöstöhallinto ja henkilöstöpolitiikka;

8) osaamisen, johtamisen ja työyhteisön kehittäminen;

9) ministeriön ja sen hallinnonalan talousarvioehdotus;

10) alueiden kehittämisen ja EU-rakennerahastoasioiden koordinointi;

11) valtionosuusjärjestelmien koordinointi;

12) muu toiminnan ja talouden suunnittelu ja sisäisen valvonnan yhteensovittaminen;

13) valtionavustusten ja EU:n rakennerahastovarojen käytön valvonta;

14) maksuliikenne ja laskentatoimi sekä palkanlaskenta;

15) hallinnonalan palvelukeskusasiat;

16) ministeriön ja sen hallinnonalan tietohallinnon kehittäminen ja yhteensovittaminen;

17) ministeriön tietotekniset toimintaedellytykset;

18) ministeriön asiakirjahallinto, kirjasto ja tietopalvelu sekä ministeriön tarvitseman tiedon hankinnan ja jakelun kehittäminen;

19) osaston toimialaan kuuluvat talousarvioasiat, toiminta- ja taloussuunnitteluasiat, tulosohjausasiat, säädösvalmisteluasiat, hallinto- ja henkilöstöasiat, toimitilahankkeita ja valtionapuja koskevat asiat, kansainväliset asiat sekä aluehallinnon ohjaaminen siltä osin kuin asia koskee osaston toimialaa;

20) muut asiat, jotka eivät kuulu muun toimintayksikön toimialaan.

Osasto jakaantuu yksiköihin. Yksiköt voivat jakaantua tulosalueisiin. Osaston sisäisestä organisaatiosta ja tehtävien jaosta määrätään osaston päällikön vahvistamassa sisäisessä työjärjestyksessä.

Osaston päällikkönä on ministerin määräämä ylijohtaja. Yksikön päällikkönä toimivalla virkamiehellä on oikeus käyttää johtajan nimikettä.

13 §
Osaston alaiset valtio-omisteiset yhtiöt

Hallinto-osaston omistajaohjaukseen kuuluvat seuraavat yhtiöt:

1) CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy;

2) Veikkaus Oy;

3) Certia Oy;

4) Helsinki Business and Science Park Oy Ltd;

5) Hevosopisto Oy;

6) Suomen Ilmailuopisto Oy;

7) Suomenlinnan Liikenne O.Y. ― Sveaborgs Trafik A.B.

Osastojen ulkopuoliset toimintayksiköt
14 §
Kansainvälisten asiain sihteeristö

Kansainvälisten asiain sihteeristö käsittelee asiat, jotka koskevat useamman kuin yhden osaston tai muun yksikön toimialaan kuuluvia yhteisiä kansainvälisiä tehtäviä. Kansainvälisten asiain sihteeristön tehtävänä on myös avustaa osastoja ja muita toimintayksiköitä kansainvälisen toiminnan kehittämisessä, kansainvälisten sopimusten valmistelussa ja pohjoismaisen yhteistyön, monenkeskisen ja kahdenvälisen kansainvälisen yhteistyön, lähialueyhteistyön sekä sukukansoja koskevissa yhteisissä tehtävissä. Sihteeristön tehtäviin kuuluvat lisäksi Euroopan unionia koskevien asioiden yhteensovittaminen, EU-asiakirjahallinnosta huolehtiminen, ministeriön kannalta keskeisten unionin asioita käsittelevien toimielinten toiminnan seuraaminen ja siihen liittyvän tiedon välittäminen, ajankohtaisista unioniin liittyvistä asioista tiedottaminen sekä muu ministeriön avustaminen Euroopan unionia koskevissa asioissa. Lisäksi sihteeristön tehtävänä on vierailuasioissa avustaminen.

Sihteeristön toimialaan kuuluu Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO.

Sihteeristön toimialalla on asiantuntijaelimenä Suomen Unesco-toimikunta.

Sihteeristön päällikkönä on ministerin määräämä virkamies. Sihteeristön päällikkönä toimivalla virkamiehellä on oikeus käyttää kansainvälisten asiain johtajan nimikettä.

15 §
Viestintäyksikkö

Viestintäyksikkö vastaa yhteistyössä johdon, osastojen ja yksiköiden kanssa opetusministeriön sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä.

Yksikön päällikkönä on ministerin määräämä virkamies.

16 §
Sisäisen tarkastuksen yksikkö

Sisäisen tarkastuksen yksikön tehtävänä on tuottaa ministeriön johdolle hallinnonalan sisäisen valvonnan asianmukaisuutta ja riittävyyttä koskevaa tarkastus- ja arviointitietoa. Yksikkö kehittää opetusministeriön riskienhallintaa sekä arvioi ja edistää ministeriön toimintojen tuloksellisuutta, tarkoituksenmukaisuutta ja laillisuutta.

Yksikön tehtävistä ja sisäisen tarkastuksen toiminnasta määrätään tarkemmin sisäisen tarkastuksen ohjesäännössä.

Yksikön päällikkönä on ministerin määräämä virkamies.

17 §
Osastojen ulkopuolisen toimintayksikön muut tehtävät

Osastojen ulkopuoliset toimintayksiköt käsittelevät tarvittaessa sen lisäksi, mitä niiden tehtävistä edellä säädetään toimialaansa kuuluvat talousarvioasiat, toiminta- ja taloussuunnitteluasiat, tulosohjausasiat, säädösvalmisteluasiat, hallinto- ja henkilöstöasiat, toimitilahankkeita ja valtionapuja koskevat asiat sekä kansainväliset asiat.

Osastojen ulkopuoliset toimintayksiköt ovat kansliapäällikön alaisia. Kansliapäällikkö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä asioiden käsittelystä yksikössä.

18 §
Toimintayksikköihin sijoittamattomat välittömästi kansliapäällikön alaiset virkamiehet

Välittömästi kansliapäällikön alaiset virkamiehet avustavat kansliapäällikköä strategiseen suunnitteluun, toimialan ohjaukseen, säädösvalmistelun kehittämiseen, ministeriön tulosjohtamiseen ja toiminnan kehittämiseen liittyvissä asioissa sekä käsittelevät muut kansliapäällikön määräämät asiat.

4 luku

Toiminnan ja talouden suunnittelu sekä seuranta

19 §
Toiminta- ja taloussuunnitelma, talousarvioehdotus sekä tulossuunnitelma

Osastot ja osastojen ulkopuoliset toimintayksiköt laativat oman toimialansa osalta toimintaa ja taloutta koskevat suunnitelmat sekä talousarvioehdotukset ja ehdotuksen tilijaotteluksi.

Hallinto-osasto yhteensovittaa 1 momentissa mainittujen suunnitelmien ja ehdotusten perusteella ehdotukset ministeriön ja sen hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelmaksi sekä talousarvioehdotukseksi, tilijaotteluksi ja tulossuunnitelmaksi.

Hallinto-osasto esittelee osastojen ja osastojen ulkopuolisten toimintayksiköiden ehdotusten perusteella arviomäärärahojen ylittämiseen liittyvät asiat ja tilijaottelun muutokset. Veikkausvoittovaroja koskevat ylitysluvat esittelee asianomainen osasto.

20 §
Tilinpäätös ja toimintakertomus sekä valtion tilinpäätöskertomus

Osastot ja osastojen ulkopuoliset toimintayksiköt laativat toimialansa osalta ehdotukset toimintakertomukseksi ja hallinnonalan osuudeksi valtion tilinpäätöskertomuksessa.

Hallinto-osasto laatii 1 momentissa mainittujen ehdotusten perusteella ehdotuksen ministeriön toimintakertomukseksi sekä hallinnonalan osuudeksi valtion tilinpäätöskertomuksessa.

Tilinpäätöksen laatimisesta määrätään taloussäännössä.

5 luku

Johtavien virkamiesten tehtävät

21 §
Kansliapäällikön tehtävät

Kansliapäällikön tehtävänä on, sen lisäksi mitä valtioneuvoston ohjesäännössä säädetään, ministerin lähimpänä apuna:

1) ohjata, johtaa ja valvoa ministeriön tulosjohtamista ja hallinnonalan tulosohjausta;

2) sovittaa yhteen ja valvoa ministeriön osastojen ja osastojen ulkopuolisten toimintayksiköiden toimintoja sekä osallistua laajakantoisten tai muutoin tärkeiden asioiden valmisteluun ja toteuttamiseen;

3) vastata ministeriön henkilöstön, hallinnon ja muun toiminnan kehittämisestä;

4) seurata ja arvioida kehitystä ministeriön hallinnonalalla sekä tehdä tarpeellisia aloitteita lainsäädännöllisiksi ja muiksi uudistuksiksi;

5) esitellä hallinnonalan talousarvioehdotus, toiminta- ja taloussuunnitelma sekä tilinpäätös ja toimintakertomus ministerille;

6) käsitellä ne asiat, jotka ministeri hänen käsiteltävikseen antaa.

22 §
Osaston päällikön tehtävät

Osaston päällikön tehtävänä on:

1) johtaa ja valvoa osaston toimintaa;

2) huolehtia, että osastolle kuuluvat tehtävät hoidetaan tuloksellisesti;

3) hyväksyä osaston yksiköiden sekä osaston toimialaan kuuluvien virastojen ja laitosten tulostavoitteet niiden ehdotuksesta ja seurata niiden toteutumista;

4) seurata ja arvioida kehitystä osaston toimialalla ja tehdä tarvittavia aloitteita.

23 §
Osaston yksikön ja osaston ulkopuolisen toimintayksikön sekä yksikön tulosalueen päällikön tehtävät

Osaston yksikön ja osaston ulkopuolisen toimintayksikön päällikön tehtävistä on soveltuvin osin voimassa, mitä 22 §:ssä säädetään osaston päällikön tehtävistä.

Yksikön tulosalueen päällikkö johtaa ja valvoo tulosalueen toimintaa, vastaa sille asetettujen tulostavoitteiden saavuttamisesta ja toiminnan kehittämisestä sekä huolehtii, että tulosalueelle kuuluvat tehtävät hoidetaan tuloksellisesti.

6 luku

Nimitykset, virkavapaudet, sijaisuudet ja vuosilomat

24 §
Haettavaksi julistaminen

Kansliapäällikkö päättää opetus- ja kulttuuriministeriöstä annetun asetuksen (310/2010) 6 §:n 1 momentin 2―5 kohdassa mainittujen tehtävien haettavaksi julistamisesta. Muiden tehtävien haettavaksi julistamisesta päättää hallinto-osaston päällikkö tai ministerin määräämä hallinto-osaston virkamies.

25 §
Nimittäminen

Virat ovat ministeriön yhteisiä. Ministeri nimittää tai ottaa henkilöstön, jonka palkkaus on vähintään vaativuusryhmän 7 mukainen tai vastaava, jollei muualla toisin säädetä.

Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun henkilöstön nimittää tai ottaa asianomaisen osaston tai osaston ulkopuolisen toimintayksikön päällikkö tai ministerin määräämä hallinto-osaston virkamies. Toimintayksiköihin sijoittamattoman muun kuin 1 momentissa tarkoitetun virkamiehen nimittää tai ottaa kuitenkin hallinto-osaston päällikkö tai ministerin määräämä hallinto-osaston virkamies.

26 §
Nimittäminen määräaikaiseen virkasuhteeseen

Nimittämisestä virkamieheksi määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää:

1) enintään yhdeksi vuodeksi ministeri ja sitä pidemmäksi ajaksi valtioneuvoston yleisistunto, kun vastaavaan virkaan nimittää tasavallan presidentti tai valtioneuvoston yleisistunto;

2) kansliapäällikkö kun 25 §:n 1 momentin mukaan vastaavaan virkaan nimittää tai ottaa ministeri;

3) muutoin se, joka 25 §:n 2 momentin mukaan nimittää tai ottaa vastaavaan virkaan.

27 §
Virkavapaudet

Virkavapauden, johon virkamiehellä on oikeus lain tai virkaehtosopimuksen nojalla, myöntää hallinto-osaston päällikkö tai kansliapäällikön määräämä hallinto-osaston virkamies.

Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun virkavapauden myöntää:

1) tasavallan presidentin tai valtioneuvoston yleisistunnon nimittämälle virkamiehelle enintään kahdeksi vuodeksi ministeri ja sitä pidemmäksi ajaksi valtioneuvoston yleisistunto;

2) ministerin nimittämälle virkamiehelle kansliapäällikkö;

3) muulle virkamiehelle se, joka nimittää virkamiehen.

Sairauspoissaoloista, tilapäisistä hoitovapaista sekä merkkipäiviin ja lähiomaisiin liittyvistä poissaoloista ei tehdä päätöstä, jollei poissaolo vaikuta virkamiehen palkkaukseen.

28 §
Sivutoimiluvat

Sivutointa koskevista asioista osaston päällikön ja osaston yksikön päällikön sekä osastojen ulkopuolisen toimintayksikön päällikön osalta päättää kansliapäällikkö.

Muiden virkamiesten osalta sivutointa koskevista asioista päättää kyseisen osaston tai osastojen ulkopuolisen toimintayksikön päällikkö. Toimintayksiköihin sijoittamattomien virkamiesten sivutointa koskevista asioista päättää hallinto-osaston päällikkö tai ministerin määräämä hallinto-osaston virkamies.

29 §
Henkilöstöasioiden käsittely

Edellä 24―28 §:ssä tarkoitetut asiat sekä todistuksen antaminen irtisanoutumisesta ja virkasuhteen päättymisestä esitellään hallinto-osastosta.

30 §
Sijaisuudet

Kansliapäällikön ollessa estynyt hoitamasta virkaansa hänen sijaisenaan toimii ministerin määräämä osaston päällikkö tai muu virkamies, jonka tasavallan presidentti tai valtioneuvoston yleisistunto on nimittänyt.

Osaston päällikön sijaisena toimii kansliapäällikön määräämä saman osaston yksikön päällikkö tai muu saman osaston virkamies, osaston yksikön päällikön sijaisena osaston päällikön määräämä saman yksikön virkamies ja yksikön tulosalueen päällikön sijaisena yksikön päällikön määräämä saman yksikön virkamies.

Osaston ulkopuolisen toimintayksikön päällikön sijaisena toimii kansliapäällikön määräämä saman yksikön virkamies.

31 §
Vuosilomat

Kansliapäällikkö ratkaisee osaston ja osaston ulkopuolisen toimintayksikön päällikön vuosiloma-aikoja ja -järjestystä ja niistä poikkeamista sekä muut heidän vuosilomiaan koskevat asiat.

Osaston päällikkö ratkaisee osaston yksikön päällikköä sekä muuta välittömästi alaistaan virkamiestä koskevat, osaston yksikön tai osastojen ulkopuolisen toimintayksikön päällikkö yksikkönsä virkamiestä koskevat ja tulosalueen päällikkö tulosalueensa virkamiestä koskevat 1 momentissa mainitut asiat. Hallinto-osaston päällikkö tai ministerin määräämä hallinto-osaston virkamies ratkaisee toimintayksiköihin sijoittamatonta virkamiestä koskevat 1 momentissa mainitut asiat.

7 luku

Asioiden valmistelu

32 §
Osastojen ja osastojen ulkopuolisten toimintayksiköiden välinen yhteistyö

Valmisteltavana olevassa asiassa, joka koskee myös toisen osaston tai osastojen ulkopuolisen toimintayksikön toimialaa, valmistelijan tulee olla yhteydessä myös näihin.

33 §
Esittelylupa

Valtioneuvoston yleisistunnon tai raha-asiainvaliokunnan esittelylistaa ei saa muutoin kuin pakottavista syistä jakaa ennen kuin asiasta on ilmoitettu ministerille ja hän on hyväksynyt asian ottamisen esittelyyn.

34 §
Ministereille ja kansliapäällikölle ilmoittaminen

Ministerille ja kansliapäällikölle on ilmoitettava tärkeimmistä osaston tai osaston ulkopuolisen toimintayksikön toimialalla esille tulevista ja vireillä olevista asioista. Samoin heille on ilmoitettava myös tärkeimpien asioiden esittelystä hyvissä ajoin sekä toimitettava määrättäessä asiakirjat heidän nähtäväkseen.

35 §
Vahvistetusta työnjaosta poikkeaminen

Vahvistetusta työnjaosta huolimatta virkamies on velvollinen tarvittaessa suorittamaan ne tehtävät, jotka ministeri, kansliapäällikkö taikka virkamiehen osaston tai osastojen ulkopuolisen toimintayksikön päällikkö määrää.

8 luku

Asioiden ratkaiseminen

36 §
Ministerin ratkaistavat asiat

Ministeri ratkaisee ministeriössä päätettävät asiat, jollei ratkaisuvaltaa ole annettu virkamiehille sen mukaan kuin jäljempänä säädetään. Velvollisuudesta siirtää asia yksittäistapauksessa valtioneuvoston yleisistunnossa ratkaistavaksi säädetään valtioneuvostosta annetun lain 14 §:ssä.

Ministeri ratkaisee asian, jonka virkamies muutoin saisi ratkaista, jos se on yhteiskunnallisesti tai taloudellisesti merkittävä taikka jos siitä on hankittava valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan lausunto.

Jos epäselvyyttä on siitä, onko asia katsottava yhteiskunnallisesti tai taloudellisesti niin merkittäväksi, että se on saatettava ministerin ratkaistavaksi, ministeri päättää, katsooko hän asian sellaiseksi.

37 §
Kansliapäällikön ratkaistavat asiat

Kansliapäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat ministeriön lausunnon antamista. Kansliapäällikkö nimeää, ministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsitteleviä ministereitä kuultuaan, opetusministeriön edustajan toimielimeen silloin, kun tehtävään nimettävä virkamies toimielimessä edustaa useamman kuin yhden ministerin toimialaa.

Kansliapäällikkö ratkaisee lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) ministeriön sisäistä toimintaa varten ministeriön käytettävissä olevia määrärahoja ja niiden jakamista toimintayksiköiden käyttöön;

2) ministeriön sisäistä hallintoa ja järjestystä, jos asia on periaatteellisesti tärkeä tai laajakantoinen;

3) virkamatkamääräyksen antamista osaston ja osastojen ulkopuolisen toimintayksikön päällikölle;

4) valtion virkamieslain (750/1994) 44 §:ssä tarkoitetun sopimuksen tekemistä palvelussuhteen ehdoista muiden kuin lain 26 §:ssä tarkoitettujen virkamiesten kanssa;

5) todistuksen antamista tasavallan presidentin ja valtioneuvoston yleisistunnon nimittämälle virkamiehelle irtisanoutumisesta ja virkasuhteen päättymisestä;

6) ministeriön henkilöstölle myönnettäviä luontoisetuja lukuun ottamatta valtion virkamieslain 26 §:ssä tarkoitettuja virkamiehiä.

38 §
Osaston päällikön ratkaistavat asiat

Osaston päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) osaston lausunnon antamista;

2) osaston toimialalle osoitettujen tai käytettäväksi asetettujen määrärahojen ja valtuuksien käyttämistä, myöntämistä sekä hankintoja ja sopimuksia näiden määrärahojen ja valtuuksien puitteissa, jollei ministeri ole sisäiseen budjettiin liitettävällä päätöksellään pidättänyt näitä asioita itselleen tai valtuuttanut osaston muuta virkamiestä päättämään näistä asioista;

3) osaston toimialaan kuuluvien menojen ja tulojen hyväksymistä, jollei näitä asioita ole sisäisessä budjetissa päätetty antaa osaston muun virkamiehen päätettäviksi;

4) ohjeiden antamista osaston toimialaan kuuluville virastoille ja laitoksille;

5) henkilöstön sijoittamista osaston yksiköihin tai näiden tulosalueisiin;

6) virkamatkamääräyksen antamista osaston yksikön päällikölle ja muulle välittömästi osaston päällikön alaiselle virkamiehelle;

7) todistuksen antamista osaston muulle kuin tasavallan presidentin ja valtioneuvoston yleisistunnon nimittämälle virkamiehelle irtisanoutumisesta ja virkasuhteen päättymisestä.

39 §
Osaston yksikön päällikön ratkaistavat asiat

Osaston yksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) yksikön toimialaan kuuluvan komitean mietintöjä, palkkioita ja korvauksia sekä komitean käytettäväksi asetettuja muita varoja päätoimisen henkilökunnan palkkausta lukuun ottamatta siltä osin kuin asia ei kuulu komitean vahvistettavaksi;

2) vuosivuokran vahvistamista valtionosuuden perusteeksi, perustamishankkeen valtionosuuden ja -avustuksen maksamista sekä valtionosuuden ja -avustuksen takaisinperintää;

3) käytöstä poistetun irtaimen omaisuuden lahjoittamista yleishyödylliseen tarkoitukseen;

4) viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 14 §:ssä tarkoitettua asiakirjan antamista, 15 §:ssä tarkoitettua asiakirjan pyytämistä koskevan asian siirtämistä toiselle viranomaiselle ja 27-30 §:ssä tarkoitettuja lupia yksikön toimialaan kuuluvissa asioissa;

5) virkamatkamääräyksen antamista yksikön virkamiehelle;

6) yksikön toimialaan kuuluvan viraston tai laitoksen henkilöstöä ja muuta sisäistä hallintoa, jollei asiaa ole määrätty osaston päällikölle.

Koulutus- ja tiedepolitiikan osaston yksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat valtionosuuden tai -avustuksen myöntämistä perustamishankkeeseen.

40 §
Koulutus- ja tiedepolitiikan osaston päällikön ratkaistavat asiat

Koulutus- ja tiedepolitiikan osaston päällikkö ratkaisee 38 §:ssä määrättyjen asioiden lisäksi ministeriössä päätettävät asiat, jotka koskevat:

1) virkavapauden myöntämistä osaston toimialaan kuuluvan viraston tai laitoksen päällikölle tai johtajalle enintään kahdeksi vuodeksi sekä palkkauksen vahvistamista ja virkamieheksi virkasuhteeseen nimittämistä tapauksissa, jotka koskevat tällaisen viran tehtävien hoitamista enintään yhdeksi vuodeksi;

2) ulkomaalaislain (301/2004) 47 a §:ssä tarkoitettua tutkimuslaitosten hyväksymistä ja mainitun lain 47 c §:ssä tarkoitettua tutkimuslaitoksen hyväksymisen uusimatta jättämistä tai peruuttamista.

41 §
Yleissivistävän koulutuksen yksikön päällikön ratkaistavat asiat

Yleissivistävän koulutuksen yksikön päällikkö ratkaisee 39 §:ssä määrättyjen asioiden lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) luvan myöntämistä yhteisen opetussuunnitelman laatimiseen perusopetusta ja lukiokoulutusta varten;

2) luvan myöntämistä työpäivien säädettyä suuremmalle määrälle perusopetuksessa;

3) erityisopetuksen yhteydessä annettavan kuntoutuksen sekä mainittuun opetukseen liittyvien kehittämis-, ohjaus- ja tukitehtävien järjestämistä.

42 §
Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osaston päällikön ratkaistavat asiat

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osaston ylijohtaja ratkaisee 38 §:ssä määrättyjen asioiden lisäksi asiat, jotka koskevat virkavapauden myöntämistä osaston toimialaan kuuluvan viraston tai laitoksen päällikölle tai johtajalle enintään kahdeksi vuodeksi sekä palkkauksen vahvistamista ja virkamieheksi virkasuhteeseen nimittämistä tapauksissa, jotka koskevat tällaisen viran tehtävien hoitamista enintään yhdeksi vuodeksi.

43 §
Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osaston muiden virkamiesten ratkaistavat asiat

Ministerin määräämä kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osaston virkamies ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) valtion liikuntaneuvostoa ja sen määrärahojen käyttöä;

2) nuorisoasiain neuvottelukuntaa ja nuorisojärjestöjen avustustoimikuntaa ja niiden määrärahojen käyttöä.

44 §
Hallinto-osaston päällikön ratkaistavat asiat

Hallinto-osaston päällikkö ratkaisee 38 §:ssä mainittujen asioiden lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) ministeriön sisäistä hallintoa ja järjestystä, jollei asia kuulu kansliapäällikölle;

2) virkamatkamääräyksen antamista toimintayksiköihin sijoittamattomalle virkamiehelle;

3) asiakirjojen kirjaamista, lähettämistä ja arkistointia.

45 §
Osastojen ulkopuolisen toimintayksikön päällikön ratkaistavat asiat

Osastojen ulkopuolisen toimintayksikön päällikkö ratkaisee soveltuvin osin 38 ja 39 §:ssä mainitut asiat yksikkönsä osalta.

46 §
Muiden virkamiesten ratkaistavat asiat

Ministerin määräämä hallinto-osaston virkamies ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) ministeriön virkamiehille ja työsuhteiselle henkilöstölle myönnettäviä vuosilomakorvauksia sekä muita virka- ja työehtosopimuksiin ja palvelussuhteen ehtoja koskeviin sopimuksiin tai määräyksiin perustuvia palkanlisiä tai lisäpalkkiota;

2) todistuksen antamista osastojen ulkopuolisen toimintayksikön muulle kuin tasavallan presidentin tai valtioneuvoston yleisistunnon nimittämälle virkamiehelle irtisanoutumisesta ja virkasuhteen päättymisestä;

3) yhteisöaloiteohjelmien ja teknisen tuen hankkeiden rahoituspäätösten hyväksymistä;

4) ministeriölle tilivirastona kuuluvia tehtäviä, jolleivät ne kuulu kansliapäällikölle, osaston päällikölle tai osaston yksikön päällikölle taikka osastojen ulkopuolisen toimintayksikön päällikölle tai toiselle tässä pykälässä tarkoitetulle virkamiehelle;

5) valtionapuselvityksen hyväksymistä taikka muihin toimenpiteisiin ryhtymistä tarkastuksen suorittaneen virkamiehen esittelystä asianomaisen osaston tai osaston ulkopuolisen toimintayksikön päällikön ollessa esteellisenä;

6) ministeriölle tilivirastona kuuluvaa maksuliikettä, laskentatointa, kirjanpitoa, palkanlaskentaa sekä tilinpäätöstä, jolleivät ne kuulu muun virkamiehen tai ministerin ratkaistaviksi;

7) ministeriön toimialaan kuuluvien EU-rakennerahastohankkeiden maksupäätöksiä sekä EU-tukien ja vastaavien valtion rahoitusosuuksien takaisinperintää.

Kunnallistalouden ja -hallinnon ryhmän puheenjohtajaksi määrätty opetusministeriön virkamies ratkaisee asiat, jotka koskevat opetusministeriössä käsiteltävien opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksien sekä ryhmän toimialaan kuuluvan muun lakisääteisen rahoituksen maksujen hyväksymistä.

9 luku

Erinäisiä säännöksiä

47 §
Ryhmät

Ministeriössä on toistaiseksi asetetut kunnallistalouden ja -hallinnon ryhmä, EU-rakennerahastojen yhteistyöryhmä, kirjasto-, arkisto- ja museohallinnon ryhmä, toimitilaryhmä ja suunnitteluryhmä.

Ryhmien tehtävistä määrätään ryhmien asettamista koskevissa ministeriön päätöksissä.

48 §
Valmiuspäällikkö ja suojelujohtaja

Ministeriön valmiuspäällikön tehtävänä on ohjata ja yhteensovittaa ministeriön poikkeusoloihin varautumista. Valmiuspäällikkönä toimii kansliapäällikkö tai muu ministerin määräämä virkamies. Valmiuspäällikön sijaisena toimii kansliapäällikön määräämä virkamies.

Kansliapäällikkö määrää suojelujohtajan ja tämän sijaisen.

49 §
Henkilöstökokoukset

Osastojen, osastojen yksiköiden ja osastojen ulkopuolisten toimintayksiköiden päälliköiden tulee säännöllisesti kutsua henkilöstö kokouksiin.

50 §
Muut sisäiset määräykset

Yhteistoiminnasta ministeriön ja sen henkilöstön kesken määrätään yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain (651/1988) 15 §:ssä tarkoitetussa sopimuksessa yhteistoiminnasta opetusministeriössä.

Tilivirastotehtävistä määrätään tarkemmin taloussäännössä.

Asiakirjojen kirjaamisesta ja arkistoinnista määrätään tarkemmin tiedonhallintasuunnitelmassa.

51 §
Voimaantulo

Tämä työjärjestys tulee voimaan 7 päivänä toukokuuta 2010.

Tällä työjärjestyksellä kumotaan 22 päivänä toukokuuta 2003 annettu opetusministeriön työjärjestys (380/2003) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 2010

Opetusministeri
Henna Virkkunen

Kansliapäällikkö
Harri Skog

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.