310/2010

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010

Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuriministeriöstä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään valtioneuvostosta 28 päivänä helmikuuta 2003 annetun lain (175/2003) nojalla:

1 §
Tehtävät

Opetus- ja kulttuuriministeriön tehtäviä ovat:

1) esiopetus, perusopetus, lukiokoulutus sekä muu yleissivistävä koulutus;

2) ammatillinen perus- ja lisäkoulutus;

3) aikuiskoulutus ja vapaa sivistystyö;

4) yliopisto-opetus;

5) ammattikorkeakouluopetus;

6) tieteellinen tutkimus;

7) kielitutkintoja ja virallisia kääntäjiä koskevat asiat;

8) taide sekä taidenäyttelyiden valtiontakuu;

9) viestintäkulttuuri, kulttuuriperintö sekä muu kulttuuritoimi;

10) liikunta;

11) nuorisotyö;

12) arkistotoimi;

13) museotoimi;

14) yleinen kirjastotoimi;

15) rasismin ehkäisy sekä hyvien etnisten suhteiden edistäminen kansalaistoiminnassa ja kouluyhteisön piirissä;

16) evankelis-luterilaista kirkkoa, ortodoksista kirkkoa ja muita uskonnollisia yhdyskuntia koskevat asiat samoin kuin muut uskonnonvapauteen liittyvät asiat sekä hautaustoimen yleinen järjestäminen;

17) opintotuki;

18) tekijänoikeus;

19) opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus- ja avustusasiat.

2 §
Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan virastot, laitokset, yhtiöt ja muut toimielimet

Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan kuuluvat:

yliopistot ja niiden harjoittelukoulut

ammattikorkeakoulut

Opetushallitus ja sen toimialaan kuuluvat valtion oppilaitokset

ylioppilastutkintolautakunta

opintotuen muutoksenhakulautakunta

Suomen Akatemia

kotimaisten kielten tutkimuskeskus

arkistolaitos

Varastokirjasto

taiteen keskustoimikunta, valtion taidetoimikunnat ja alueelliset taidetoimikunnat

näkövammaisten kirjasto

Museovirasto

Valtion taidemuseo

Suomenlinnan hoitokunta

Kansallinen audiovisuaalinen arkisto

Valtion elokuvatarkastamo

valtion elokuvalautakunta

Venäjän ja Itä-Euroopan instituutti

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy

Veikkaus Oy

Certia Oy

Helsinki Business and Science Park Oy Ltd

Hevosopisto Oy

Suomen Ilmailuopisto Oy

Suomenlinnan Liikenne O.Y. - Sveaborgs Trafik A.B.

3 §
Organisaatio

Ministeriössä on koulutus- ja tiedepolitiikan osasto, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto sekä hallinto-osasto. Osastossa voi olla yksiköitä ja tulosalueita.

Lisäksi ministeriössä on osastojen ulkopuolisina toimintayksikköinä kansainvälisten asiain sihteeristö, viestintäyksikkö ja sisäisen tarkastuksen yksikkö.

4 §
Työjärjestys

Työjärjestyksessä säädetään ministeriön hallinnonalan ohjauksesta, ministeriön johtamisesta ja johtoryhmistä, osastojen ja muiden toimintayksiköiden toimialasta, johtavien virkamiesten tehtävistä ja sijaisista, asioiden valmistelusta sekä siitä, kenen virkamiehen ratkaistavaksi asia kuuluu.

Osaston ja muun toimintayksikön sisäisestä organisaatiosta ja työnjaosta säädetään tarkemmin työjärjestyksessä tai määrätään tarvittaessa osaston tai muun toimintayksikön päällikön antamassa ministeriön sisäisessä määräyksessä.

5 §
Henkilöstö

Ministeriössä on kansliapäällikkö. Osaston päällikkönä on ylijohtaja. Osastojen ulkopuolisen toimintayksikön päälliköstä säädetään työjärjestyksessä.

Lisäksi ministeriössä on muita virkamiehiä ja työsopimussuhteista henkilöstöä.

Virkojen, virkamiesten ja työsopimussuhteisen henkilöstön sijoittamisesta osastoihin ja muihin toimintayksikköihin päättää ministeri. Ministeriössä voi olla osastoihin ja muihin toimintayksikköihin sijoittamattomia virkoja, virkamiehiä ja työsopimussuhteista henkilöstöä.

6 §
Kelpoisuusvaatimukset

Sen lisäksi, mitä valtioneuvoston ohjesäännön 43 §:ssä säädetään, kelpoisuusvaatimuksena on:

1) kansliapäälliköllä ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys hallinnonalan toimintaan sekä hallintoon, käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

2) ylijohtajalla ja virka-asemaltaan vastaavalla virkamiehellä ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys hallinnonalan toimintaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

3) johtajalla, yksikön ja tulosalueen päälliköllä sekä virka-asemaltaan vastaavalla virkamiehellä ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito jollei häneen ole tehtävänsä tai asemansa perusteella sovellettava 2 kohdan säännöksiä;

4) korkeakouluneuvoksella, kulttuuriasiainneuvoksella, liikunta-asiainneuvoksella, opetusneuvoksella, rakennusneuvoksella, tarkastusneuvoksella ja muulla neuvoksella sekä neuvottelevalla virkamiehellä ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan, jollei häneen ole tehtävänsä tai asemansa perusteella sovellettava 2 tai 3 kohdan säännöksiä;

5) hallitusneuvoksella, lainsäädäntöneuvoksella, tekijänoikeusneuvoksella, hallitussihteerillä ja lakimiehellä oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan, jollei häneen ole tehtävänsä tai asemansa perusteella sovellettava lisäksi 2 tai 3 kohdan säännöksiä;

6) muulla virkamiehellä, joka toimii valtioneuvoston yleisistunnossa esittelijänä tai jonka tehtävät ovat vaativuudeltaan vastaavia, korkeakoulututkinto.

7 §
Henkilöstön nimittäminen tai ottaminen

Kansliapäällikön nimittämisestä säädetään perustuslaissa. Virkamiehistä, jotka nimittää valtioneuvosto, säädetään valtioneuvoston ohjesäännössä. Suunnittelupäällikön nimittää valtioneuvosto.

Muut virkamiehet ja työsopimussuhteisen henkilöstön nimittää tai ottaa ministeriö.

8 §
Päätösvallan pidätysoikeus

Sen lisäksi, mitä valtioneuvoston ohjesäännön 37 §:ssä säädetään, toimintayksikön päällikkö voi yksittäistapauksessa pidättää päätösvallan asiassa, jonka hänen alaisensa muutoin saisi ratkaista.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2010.

Tällä asetuksella kumotaan opetusministeriöstä 22 päivänä toukokuuta 2003 annettu asetus (379/2003) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen asetuksen voimaantuloa vireille pannussa nimitysasiassa sovelletaan kumotun asetuksen mukaisia kelpoisuusvaatimuksia.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010

Opetusministeri
Henna Virkkunen

Kansliapäällikkö
Harri Skog

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.