275/2010

Annettu Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 2010

Valtioneuvoston asetus joukkoliikenteen valtionavustuksista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä heinäkuuta 2001 annetun valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tällä asetuksella säädetään valtion talousarvion mukaisen joukkoliikenteen valtionavustuksen myöntämisen perusteista.

Valtionavustuksesta säädetään lisäksi valtionavustuslaissa (688/2001).

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) toimivaltaisella viranomaisella joukkoliikennelain (869/2009) 14 §:n 1 momentissa tarkoitettuja kaupunkeja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymää sekä Tampereen ja Turun kaupunkeja lukuun ottamatta;

2) palvelulinjalla sellaista rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista sekä neuvoston asetusten (ETY) N:o 1191/69 (ETY) N:o 1107/70 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1370/2007, jäljempänä palvelusopimusasetus, mukaista liikennettä, jonka reitti on erityisesti suunniteltu, jossa käytetty ajoneuvo on valittu ja kuljettaja on koulutettu tai valittu iäkkäiden ja vammaisten asiakkaiden tarpeet huomioon ottaen;

3) kutsujoukkoliikenteellä sellaista palvelusopimusasetuksen mukaista liikennettä, jota harjoitetaan etukäteen tehdystä tilauksesta etukäteen määritellyllä alueella, joka on jatkuvaluonteista ja jonka reitti ja aikataulu määräytyvät tilausten perusteella taikka 4 kohdassa tarkoitetun matkapalvelukeskuksen tai muun yhdistelypalvelun toimenpiteiden avulla;

4) matkapalvelukeskuksella kunnan itse tai ostopalveluna järjestämää palvelupistettä:

a) jossa otetaan vastaan asiakkailta tai julkisyhteisöiltä tulevia kuljetustilauksia;

b) josta asiakkaat voidaan ohjata käyttämään heidän tarpeisiinsa soveltuvaa joukkoliikennettä;

c) jossa matkoja yhdistellään matkaketjuiksi tai suunnitellaan reittejä asiakkailta tai julkisyhteisöiltä tulevien tilausten perusteella; ja

d) josta yhdistämällä syntyvät liikennekokonaisuudet välitetään ajettaviksi;

5) matkakeskuksella henkilöliikenteen eri liikennemuotojen yhteistä asemaa tai yhteistyössä toimivien erillisten asemien kokonaisuutta:

a) joka on tärkeä henkilöliikenteen risteysasema, ja

b) jolta on saatavilla ainakin rautatieliikenteen, linja-autojen paikallis- ja kaukoliikenteen ja taksien liikennepalveluja sekä liikennepalvelujen käyttöön liittyviä muita palveluja, joita ovat ainakin lipunmyynti ja reitti- ja aikatauluinformaatio;

6) kaupunkimaisella paikallisliikenteellä palvelusopimusasetuksen mukaista liikennettä, joka palvelee ensisijaisesti taajama-alueen sisäisiä matkustustarpeita, jota ajetaan vähintään kuusi vuoroa päivässä ja jonka vuorovälit ovat korkeintaan kaksi tuntia tai joka on edellä tarkoitettuun liikenteeseen integroitu palvelulinja.

7) seutulipulla henkilökohtaista matkalippua:

a) joka on kunnan kaikille asukkaille myytävä kausilippu, joka on kaikille samanhintainen tai jonka hinta vaihtelee hintavyöhykkeiden mukaan;

b) jonka kelpoisuusalue muodostuu kaupungista ja sitä ympäröivästä työssäkäyntialueesta; ja

c) joka kelpaa kaikessa tai lähes kaikessa kelpoisuusalueen liikenteessä;

8) kaupunkilipulla henkilökohtaista matkalippua:

a) joka on kunnan asukkaille tai tietylle asukasryhmälle myytävä kausilippu tai sarjalippu, joka on kaikille tai koko asiakasryhmälle samanhintainen tai jonka hinta vaihtelee hintavyöhykkeiden mukaan;

b) jonka kelpoisuusalueena on kaupunki tai taajama-alue, jossa on kaupunkimaista paikallisliikennettä;

c) joka kelpaa kaikessa tai lähes kaikessa kelpoisuusalueen sisäisessä liikenteessä, ja

d) joka voi kelvata myös muussa alueella ajettavassa liikenteessä;

9) työmatkalipulla henkilökohtaista matkalippua:

a) joka on kausilippu tai sarjalippu;

b) joka kelpaa kahdella matkalla työpäivää kohden lipunhaltijan asunnon ja työpaikan välisellä matkalla kaikessa tai lähes kaikessa liikenteessä; ja

c) jolla maksettu matka voi olla vaihdoton tai vaihdollinen;

10) pääkaupunkiseudun liityntälipulla henkilökohtaista matkalippua, joka:

a) on kausilippu;

b) myydään Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän ja kuntayhtymään kuulumattoman kunnan välisen lippuyhteistyösopimuksen perusteella kunnan asukkaalle alennettuun hintaan;

c) kelpaa Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän sisäisessä liikenteessä; ja

d) edistää julkisen liikenteen matkaketjun toimivuutta tai eri joukkoliikennemuotojen välistä yhteistyötä.

3 §
Valtionavustuksen myöntämisen yleiset edellytykset

Valtionavustusta voidaan myöntää:

1) palvelusopimusasetuksen mukaisen liikenteen järjestämiseen;

2) matkalippujen hinnanalennuksiin;

3) joukkoliikenteen kehittämishankkeisiin;

4) joukkoliikenteen suunnittelu- ja tutkimushankkeisiin;

5) suurten kaupunkiseutujen joukkoliikenteen palvelutason parantamiseen ja kehittämiseen.

Edellä 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuina joukkoliikenteen kehittämishankkeina pidetään:

1) palvelulinjojen perustamista ja kutsujoukkoliikenteen käynnistämistä;

2) matkapalvelukeskusten perustamista;

3) joukkoliikenteen informaatiojärjestelmien kehittämistä;

4) matkakeskusten, muiden henkilöliikenteen asemien sekä vaihtopysäkkien suunnittelua.

Muuhun joukkoliikenteen kehittämiseen voidaan myöntää valtionavustusta siten kuin 10 §:ssä säädetään.

4 §
Palvelusopimusasetuksen mukaisen liikenteen järjestämiseen myönnettävä valtionavustus

Valtionavustusta voidaan myöntää palvelusopimusasetuksen mukaisen liikenteen järjestämiseen, jos liikenne on:

1) kaupunkimaista paikallisliikennettä;

2) linja-autolla tai taksilla hoidettavaa kuntarajat ylittävää liikennettä; tai

3) kunnan sisäistä kuntakeskuksen ja taajamien välistä liikennettä.

Myönnettäessä valtionavustusta 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuun liikenteen järjestämiseen kyseessä on oltava alueellinen peruspalveluyhteys, joka tyydyttää eri väestöryhmien matkustustarpeita.

Valtionavustusta voidaan myöntää toimivaltaiselle viranomaiselle sen toimivalta-alueen sisäiseen liikenteeseen edellyttäen, että liikenne täyttää 1 momentin mukaiset vaatimukset. Muille kunnille valtionavustusta voidaan myöntää vain kaupunkimaiseen paikallisliikenteeseen. Valtionavustuksen myöntämisestä päättää toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Valtionavustusta voidaan myöntää enintään 50 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Hyväksyttävinä kustannuksina pidetään liikennepalvelun hankinnasta aiheutuvia nettokustannuksia. Jos kyseessä on ilman tarjouskilpailua tehty hankinta, hyväksyttävinä kustannuksina pidetään korvauksia nettokustannuksista, jotka ovat palvelusopimusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan ja palvelusopimusasetuksen liitteen mukaisia.

5 §
Matkalippujen hinnanalennuksiin myönnettävä valtionavustus

Valtionavustusta voidaan myöntää seutu-, kaupunki- ja työmatkalippujen sekä pääkaupunkiseudun liityntälippujen hinnanalennuksiin edellyttäen, että:

1) kunta osallistuu hinnanalennuksen rahoittamiseen ainakin valtionavustuksen suuruisella osuudella;

2) lippu on tarkoitettu säännölliseen matkustukseen;

3) maksuvälineenä käytetään älykorttia tai vastaavaa digitaalista lippujärjestelmää, joka tukee elektronisten maksujärjestelmien avoimuutta ja yhteensopivuutta.

Valtionavustusta voidaan myöntää kunnalle ja toimivaltaiselle viranomaiselle. Valtionavustuksen myöntämisestä päättää toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Valtionavustusta voidaan myöntää enintään 48 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Hyväksyttävinä kustannuksina pidetään palvelusopimusasetuksen mukaisia hintavelvoitteen täyttämisestä maksettavia korvauksia. Pääkaupunkiseudun liityntälippujen hyväksyttävinä kustannuksina pidetään lippuyhteistyösopimuksen mukaisia hinnanalentamisesta aiheutuvia kustannuksia.

Hyväksyttävinä kustannuksina ei pidetä sellaisia kustannuksia, joihin kunta saa avustusta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) tai opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) nojalla tai jotka korvataan lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain (48 /1997) säännösten mukaan.

6 §
Palvelulinjan perustamiseen ja kutsujoukkoliikenteen käynnistämiseen myönnettävä valtionavustus

Valtionavustusta voidaan myöntää enintään kolmen vuoden ajaksi palvelulinjan perustamiseen ja kutsujoukkoliikenteen käynnistämiseen edellyttäen, että palvelu on yleisesti käytettävissä.

Valtionavustusta voidaan myöntää kunnalle, kuntayhtymälle ja toimivaltaiselle viranomaiselle. Valtionavustuksen myöntämisestä päättää toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Valtionavustusta voidaan myöntää enintään 50 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Hyväksyttävinä kustannuksina pidetään liikenteen suunnittelusta ja liikennepalvelujen tuottamisesta aiheutuvia nettokustannuksia.

7 §
Matkapalvelukeskusten perustamiseen myönnettävä valtionavustus

Valtionavustusta voidaan myöntää matkapalvelukeskusten perustamiseen enintään kahden vuoden ajaksi edellyttäen, että matkapalvelukeskus:

1) ensisijaisesti ohjaa asiakkaan käyttämään hänen tarpeisiinsa soveltuvaa olemassa olevaa liikennettä;

2) toissijaisesti ohjaa asiakkaan yhdistettyyn kuljetukseen;

3) viime kädessä ohjaa asiakkaan käyttämään erilliskuljetusta siinä tapauksessa että 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu vaihtoehto on soveltumaton asiakkaan erityisistä tarpeista johtuen tai sen vuoksi, että tilausten perusteella ei saada syntymään liikennekokonaisuutta.

Valtionavustusta voidaan myöntää kunnalle, kuntayhtymälle ja toimivaltaiselle viranomaiselle. Valtionavustuksen myöntämisestä päättää toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Valtioavustusta voidaan myöntää enintään 30 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Hyväksyttävinä kustannuksina pidetään matkojen yhdistelykustannuksia.

8 §
Joukkoliikenteen informaatiojärjestelmien kehittämiseen myönnettävä valtionavustus

Valtionavustusta voidaan myöntää joukkoliikenteen informaatiojärjestelmien kehittämiseen enintään kolmen vuoden ajaksi.

Valtionavustusta voidaan myöntää kunnalle, kuntayhtymälle ja toimivaltaiselle viranomaiselle ja muulle yhteisölle. Valtionavustuksen myöntämisestä päättää liikenne- ja viestintäministeriö.

Valtionavustusta voidaan myöntää enintään 50 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Hyväksyttävinä kustannuksina pidetään suunnittelusta, projektinhallinnasta, ohjelmistojen ja laitteiden hankinnasta aiheutuvia kustannuksia. Lisäksi hyväksyttävinä kustannuksina pidetään kustannuksia, jotka aiheutuvat toimintaesteisille tai liikkumisesteisille soveltuvista ratkaisuista.

9 §
Matkakeskuksen suunnitteluun sekä vaihtopysäkin ja henkilöliikenteen muun aseman suunnitteluun myönnettävä valtionavustus

Valtionavustusta voidaan myöntää joukkoliikenteen matkakeskuksen suunnitteluun. Valtionavustusta voidaan myöntää kunnalle, kuntayhtymälle ja toimivaltaiselle viranomaiselle. Valtionavustuksen myöntämisestä päättää liikenne- ja viestintäministeriö.

Valtionavustusta voidaan myöntää enintään 50 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Hyväksyttävinä kustannuksina pidetään suunnittelusta, projektinhallinnasta sekä matkustajainformaatiota, liityntäpysäköintiä ja esteettömyyttä parantavien ratkaisujen toteuttamisesta aiheutuvia kustannuksia.

Valtionavustusta voidaan myöntää myös vaihtopysäkin tai muun henkilöliikenteen aseman suunnitteluun. Valtionavustusta voidaan myöntää kunnalle. Valtionavustuksen myöntämisestä päättää vaihtopysäkin tai aseman sijaintipaikan toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Valtionavustusta voidaan myöntää enintään 50 prosenttia suunnittelukustannuksista.

10 §
Suurten kaupunkiseutujen joukkoliikenteen palvelutason parantamiseen ja kehittämiseen myönnettävä valtionavustus

Suurten kaupunkiseutujen joukkoliikenteen palvelutason parantamiseen ja kehittämiseen voidaan myöntää valtionavustusta Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle sekä Tampereen, Turun ja Oulun seutujen kunnille. Valtionavustuksen myöntämisestä päättää liikenne- ja viestintäministeriö.

Valtionavustusta voidaan myöntää enintään 50 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Hyväksyttävinä kustannuksina pidetään liikennetarjonnan kehittämisestä, liityntäliikenteen toimintaedellytysten parantamisesta, liikenteen hoidon tehostamisesta, lippujärjestelmän kehittämisestä, lipun hintojen alentamisesta sekä matkustajapalvelujen parantamisesta aiheutuvia kustannuksia.

11 §
Muuhun joukkoliikenteen kehittämiseen myönnettävä valtionavustus

Valtionavustusta muuhun joukkoliikenteen kehittämiseen voidaan myöntää kunnalle, kuntayhtymälle, toimivaltaiselle viranomaiselle ja muulle yhteisölle. Valtionavustuksen myöntämisestä päättää liikenne- ja viestintäministeriö.

Valtionavustusta voidaan myöntää enintään 50 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Hyväksyttävinä kustannuksina pidetään suunnittelusta ja projektinhallinnasta aiheutuvia kustannuksia. Hankkeissa, joihin Euroopan Unioni myöntää tukea, hyväksyttävinä kustannuksina pidetään hankkeesta aiheutuvia kansallisia kustannuksia.

12 §
Joukkoliikenteen suunnitteluun ja tutkimukseen myönnettävä valtionavustus

Valtionavustusta voidaan myöntää joukkoliikenteen suunnitteluun ja matkapalvelukeskuksen suunnitteluun. Lisäksi valtionavustusta voidaan myöntää kaupunkiseudun joukkoliikenteen kehittämisohjelman toteuttamiseen edellyttäen, että kaupunkiseudun kanssa on tehty aiesopimus kehittämisohjelman toteuttamisesta. Tätä valtionavustusta ei kuitenkaan voida myöntää Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun kaupunkiseutujen kunnille.

Valtionavustusta voidaan myöntää yhdelle tai useammalle alueen kunnalle. Valtionavustuksen myöntämisestä päättää toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun kaupunkiseutujen liikennejärjestelmäsuunnitelman tekemiseen sekä kunnille ja muille yhteisöille voidaan myöntää valtionavustusta muuhun, erityisesti joukkoliikenteen esteettömyyden ja laadun parantamiseksi tehtävään suunnitteluun ja tutkimukseen. Valtionavustuksen myöntämisestä päättää liikenne- ja viestintäministeriö.

Valtionavustusta voidaan myöntää enintään 50 prosenttia suunnittelu- ja tutkimuskustannuksista sekä matkapalvelukeskuksen projektinhallintakustannuksista.

13 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä huhtikuuta 2010 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2011 saakka. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Tällä asetuksella kumotaan joukkoliikenteen valtionavustuksista 30 päivänä joulukuuta 2008 annettu valtioneuvoston asetus (1153/2008).

Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 2010

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Hallitusneuvos
Pekka Kouhia

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.