258/2010

Annettu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 2010

Valtioneuvoston asetus valtion virkaehtosopimusasetuksen 9 ja 10 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,

kumotaan 23 päivänä joulukuuta 1987 annetun valtion virkaehtosopimusasetuksen (1203/1987) 10 §:n 4 momentin 5 b, 10, 13, 32, 33, 37, 52, 53, 55, 56, 58 a ja 83 kohta, sellaisina kuin ne ovat, 10 §:n 4 momentin 5 b kohta asetuksessa 1270/2006, 10, 33, 52, 53, 56 ja 83 kohta asetuksessa 972/2008, 13 ja 55 kohta asetuksessa 960/2003, 32 ja 58 a kohta asetuksessa 481/2001 sekä 37 kohta asetuksessa 349/2005,

muutetaan 9 §:n 4 momentti, 10 §:n 3 momentin 3, 4 ja 6 kohta sekä 10 §:n 4 momentin 3 kohdan suomenkielinen sanamuoto, 5, 8, 9, 9 a, 10 a, 11 a, 21, 36, 43, 48, 66, 68, 76 ja 77 kohta, sellaisina kuin ne ovat, 9 §:n 4 momentti asetuksessa 1131/2009, 10 §:n 3 momentin 3 kohta asetuksessa 243/1992 ja 4 kohta asetuksessa 501/1994, 10 §:n 3 momentin 6 kohta ja 10 §:n 4 momentin 3, 11 a, 21, 43, 48, 68 ja 77 kohta mainitussa asetuksessa 972/2008, 10 §:n 4 momentin 5, 8, 9 a, 10 a ja 36 kohta mainitussa asetuksessa 1270/2006, 9 kohta asetuksessa 311/1997 sekä 66 ja 76 kohta mainitussa asetuksessa 481/2001, sekä

lisätään 10 §:n 4 momenttiin, sellaisena kuin se on asetuksessa 497/1996, mainitussa asetuksessa 311/1997, asetuksissa 1033/1997 ja 731/1998, mainituissa asetuksissa 481/2001, 960/2003 ja 349/2005, asetuksessa 985/2006, mainitussa asetuksessa 1270/2006, asetuksessa 505/2007 ja mainitussa asetuksessa 972/2008, siitä mainitulla asetuksella 481/2001 kumotun 29 kohdan tilalle uusi 29 kohta sekä mainitulla asetuksella 972/2008 kumotun 58 kohdan tilalle uusi 58 kohta seuraavasti:

9 §
Eräät toimivaltajärjestelyt

Virkaan nimitettyjen virkamiesten palkkauksesta ja luontoiseduista päättää kuitenkin 3 momentin estämättä:

1) Poliisihallitus aluehallintovirastojen poliisitoimen vastuualueen ja paikallisten poliisilaitosten osalta, sekä muidenkin poliisiyksiköiden virkamiesten osalta, jos asia koskee kahta tai useampaa poliisiyksikköä ottamatta kuitenkaan lukuun valtakunnallisten yksiköiden päälliköitä;

2) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos valtion koulukotien ja valtion mielisairaaloiden osalta;

3) Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö omalta osaltaan sekä Rikosseuraamuslaitokseen kuuluvien muiden yksiköiden ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen osalta;

4) Valtakunnansyyttäjänvirasto omalta osaltaan sekä syyttäjänvirastojen osalta;

5) Itä-Suomen aluehallintovirasto maistraattien osalta.


10 §
Työnantajavirkamiehet

Työnantajavirkoja ovat seuraavat:


3) keskusviraston, lukuun ottamatta pääesikuntaa, ylijohtajan ja osaston päällikön virat sekä niitä vastaavat ja ylemmät virat;

4) kohdassa 3 sanotun keskusviraston yleisen osaston taikka hallinto-osaston tai näitä vastaavan osaston tai vastaavan muun toimintayksikön apulaispäällikön virka;


6) muiden virastojen ja laitosten päällikön virat, lukuun ottamatta tuomioistuimia, paikallisia syyttäjänvirastoja, ulosottovirastoja, valtion oikeusaputoimistoja, Oikeuspoliittista tutkimuslaitosta, Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivaa Euroopan kriminaalipoliittista instituuttia, maistraatteja, rajavartiolaitosta, puolustusvoimia, valtion oppilaitoksia, ja Rauhan- ja konfliktintutkimuslaitosta;


Alla mainittujen virastojen ja laitosten työnantajavirkoja ovat lisäksi seuraavat:


3) ulkoasiainministeriö: kehityspoliittisen osaston apulaisosastopäällikkö, ulkoasiainhallinnon tarkastaja ja kiertävä suurlähettiläs;


5) oikeusministeriö: lainvalmisteluosaston yksityisoikeuden valmistelusta vastaava apulaisosastopäällikkö, kriminaalipoliittisen osaston apulaisosastopäällikkö, yleis- ja henkilöstöhallinnosta vastaava hallitusneuvos ja näissä tehtävissä työskentelevä hallitussihteeri sekä syyttäjälaitoksen henkilöstöasioita käsittelevä neuvotteleva virkamies ja tietohallintojohtaja;


8) käräjäoikeudet: viraston päällikkönä toimiva laamanni sekä hallintojohtaja, hallintopäällikkö ja sihteeri;


9) ulosottovirastot: Helsingin ulosottoviraston johtava kihlakunnanvouti;

9 a) kuluttajariitalautakunta: pääsihteeri;

10 a) Rikosseuraamuslaitos: keskushallintoyksikön ylijohtaja, hallintojohtaja, oikeudellisen yksikön johtaja ja kehitysjohtaja, rikosseuraamusalueen aluejohtaja, henkilöstöpäällikkö ja Helsingin, Riihimäen, Sukevan ja Turun vankilan johtaja sekä Valtakunnallisen terveydenhuoltoyksikön johtava ylilääkäri ja psykiatrisen vankisairaalan ylilääkäri;


11 a) Hallinnon tietotekniikkakeskus: resurssijohtaja ja henkilöstöpäällikkö;


21) Rajavartiolaitos: Rajavartiolaitoksen päällikkö, Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö ja hallitusneuvos sekä Rajavartiolaitoksen esikunnan osastopäällikön, henkilöstöosaston sekä raja- ja meriosaston apulaisosastopäällikön, vartioston komentajan, koulun johtajan ja vartiolentolaivueen komentajan tehtävässä oleva upseeri sekä henkilöstöosaston neuvottelupäällikkö, ylitarkastaja ja palvelussuhdeasioita käsittelevä upseeri;


29) aluehallintovirasto: vastuualueen johtaja, hallintopalvelujen vastuuyksikön johtaja sekä Itä-Suomen aluehallintoviraston työnantaja- ja henkilöstöpolitiikkayksikön päällikkö;


36) Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus: apulaisjohtaja;


43) Kansallinen audiovisuaalinen arkisto: apulaisjohtaja ja hallintopäällikkö;


48) Metsäntutkimuslaitos: tutkimusjohtaja, palvelujohtaja, hallintojohtaja, henkilöstöpäällikkö, lakimies ja aluejohtaja;


58) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: vastuualueen johtaja ja hallintojohtaja;


66) Tekes – teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus: ylijohtaja, johtaja, henkilöstöpalvelut -yksikön päällikkö ja henkilöstösuunnittelija;


68) sosiaali- ja terveysministeriö: hallinto-osaston henkilöstösuunnittelija sekä työsuojeluosaston aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueista vastaavan tulosryhmän päällikkö ja niiden henkilöstöasioita käsittelevä ylitarkastaja;


76) Säteilyturvakeskus: johtaja, tutkimusjohtaja, apulaisjohtaja, henkilöstöpäällikkö ja lakimies;

77) Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus: osastopäällikkö, hallintojohtaja ja hallintopalvelupäällikkö;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2010.

Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 2010

Hallinto- ja kuntaministeri
Mari Kiviniemi

Neuvotteleva virkamies
Riitta Bäck

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.