243/2010

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 9 päivänä huhtikuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevista sikaloiden rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään maatalouden rakennetuesta 28 päivänä joulukuuta 2007 annetun lain (1476/2007) 13 §:n 4 momentin sekä 21 päivänä tammikuuta 2000 annetun porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain (45/2000) 7 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä viimeksi on laissa 275/2004:

1 §
Soveltamisala

Sen lisäksi, mitä rakennusten suunnittelusta ja rakentamisesta on muutoin säädetty tai määrätty, noudatetaan tätä asetusta maatalouden rakennetuesta annetun lain (1476/2007) sekä porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain (45/2000) mukaan tuettavissa uudisrakennushankkeissa ja uudisrakentamiseen verrattavassa laajentamisessa sekä laajoissa peruskorjaushankkeissa.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) emakkosikalalla porsivien ja joutilaiden emakoiden sekä mahdollisten ensikoiden, karjujen ja vieroitettujen porsaiden pitoon käytettävää kotieläinrakennusta

2) lihasikalalla lihasikojen pitoon käytettävää kotieläinrakennusta

3) yhdistelmäsikalalla emakko- ja lihasikalaa samassa kotieläinrakennuksessa

4) umpilattialla yhtenäistä rei'ittämätöntä tasaista lattiaa

5) rakolattialla/ritilälattialla rei'itettyä lattiaa, joka läpäisee lantaa eläinten tallaamana

6) viemäröidyllä lattialla joko harvaan rei'itettyä rako- tai ritilälattiaa, tai umpilattian ja rako- tai ritilälattian yhdistelmää,joissa on keskimäärin enintään 10 prosentin viemäröintireikäosuus.

7) kiinteäpohjaisella lattialla joko umpilattiaa tai viemäröityä lattiaa

8) porsituskarsinalla karsinaa, johon porsiva emakko tuodaan porsimaan ja jossa on tilaa porsivalle emakolle pahnueineen

9) porsitushäkillä porsivalle emakolle tarkoitettua häkkiä, jossa emakko ei pääse kääntymään, mutta voi maata, nousta ja imettää

10) ruokinta- ja makuuhäkillä häkkiä, jossa sika käy syömässä ja makaamassa ja johon se voidaan sulkea tilapäisesti ruokinnan tai hoitotoimenpiteiden ajaksi

11) tiineytyshäkillä häkkiä, jossa sikaa voidaan pitää suljettuna, tiineytyksen yhteydessä, vieroituksesta alkaen enintään 4 viikkoa, tiineyteen johtavan siemennyksen tai astutuksen jälkeen.

12) lastauspaikalla, sikojen siirtämiselle tarkoitettua paikkaa, joka voi olla lastaustila tai -huone, -vaunu, -käytävä, -ramppi tai yhdistelmä niistä.

Sian, karjun, ensikon, emakon, porsivan emakon, joutilaan emakon, pikkuporsaan, vieroitetun porsaan, kasvatussian ja lihasian määritelmät sisältyvät maa- ja metsätalousministeriön asetukseen sikojen pidolle asetettaviin eläinsuojeluvaatimuksiin 14/EEO/2002.

3 §
Yleisiä vaatimuksia

Sikaloiden suunnittelussa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman määräyksiä ja yleisiä ohjeita sekä Suomen eläinsuojelulainsäädännön sikojen pidolle asettamia eläinsuojeluvaatimuksia ja ympäristöhallinnon ympäristönsuojeluvaatimuksia seuraavin täydennyksin.

4 §
Valoaukot ja luonnonvalo

Sikalan kaikissa osastoissa on oltava luonnonvaloa varten yksi tai useampi ikkuna.

Ikkunat eivät saa olla sikojen ulottuvilla.

5 §
Eläintilan lattiat

Karsinatila on suunniteltava siten, että sioilla on mahdollisuus jakaa se makuu-, ruokinta- ja ulostamisalueisiin.

Sioilla on oltava kuiva, puhdas ja tasainen makuupaikka. Lihasikojen makuupaikan on oltava kiinteäpohjainen. Kiinteäpohjaisen lattian on oltava sellainen, että tonkimisaineita voidaan käyttää asianmukaisesti ja että virtsa ja muut nesteet poistuvat asianmukaisesti tai imeytyvät hyvin kuivikkeisiin.

Rakolattiarakenteessa palkin ja raon leveys tulee valita sikojen iän mukaan. Betonisen rakolattian mitoituksen on täytettävä liitteen 1 taulukossa 1 asetetut vaatimukset. Pikkuporsaille tarkoitetuissa teräs-, valurauta- ja muovirakenteisissa ritilä- ja reikälevyratkaisuissa saa raon leveys tai reiän halkaisija olla enintään 11 mm, vieroitetulle porsaalle 14 mm, ja siitä isommille sioille enintään 18 mm. Rakolattian ja viemäröidyn lattian rakolattiapalkki- ja rakoleveyden sekä reikien mittatiedot tulee merkitä pohjapiirustukseen.

6 §
Ruoka- ja juomapaikat

Sioilla tulee olla esteetön veden ja rehun saanti eläimen seistessä normaalissa asennossa. Juomapaikat tulee suunnitella siten, että kaikki siat voivat saada vettä tarpeensa mukaan.

Pihatossa tai ryhmäkarsinassa, tulee olla yksi juomapaikka tai -nippa 10 sikaa kohden ja kullekin sikaryhmälle aina vähintään kaksi juomapistettä. Ryhmäporsituskarsinassa juomapaikkojen lukumäärä on yksi juoma-astia tai juottolaite kymmentä imettävää emakkoa kohden. Ryhmäporsituskarsinan imevillä porsailla on oltava yksi juomalaite tai -astia kahtakymmentä porsasta kohden.

Automaattiruokinnassa ruokintapaikkojen määrä sikaa kohden on oltava laitekapasiteetin mukaan mitoitettu.

Jos eläinten ruokintaan käytetään yksinomaan automaattista ruokintalaitetta, laitteistossa on oltava hälytysjärjestelmä.

7 §
Sairastilat

Sikalassa tulee varata hoitokarsinatilaa vähintään 5 % kokonaiseläinmäärän tilatarpeesta. Hoitokarsinan vähimmäispinta-ala ja kaukaloruokinnassa tarvittava kaukalopituus on määrätty liitteen 1 taulukossa 2. Sairaspaikat ja hoitokarsinat tulee merkitä pohjapiirrokseen.

8 §
Karanteenitilat

Karanteenitila ei saa olla suoraan yhteydessä muihin varsinaisiin eläintiloihin. Karanteenitilan karsinat varusteineen on mitoitettava siihen tulevien sikojen koon vaatimusten mukaan. Huonetilan sisäpintojen on oltava helposti desinfioitavissa. Karanteenitilalla tulee olla muista tiloista erillinen ilmanvaihto ja lannanpoisto. Karanteenitila tulee merkitä piirustuksiin.

9 §
Lastaustilat

Sikalassa tulee olla muista eläintiloista selvästi erotettu lastauspaikka. Lastaustilan tai lastausvaunun sijasta voidaan käyttää lastauskäytävää tai lastausramppia. Lastausrampin on oltava sellainen, että siat eivät pääse takaisin sikalaan.

Jos eläinkuljetusauton kuljettaja tulee sisälle lastaustilaan, tulee lastaustilaan mahtua koko kerralla lastattava eläinmäärä.

Lastauspaikka tulee suunnitella siten että eläinten lastaus on helppoa, ja että lastaus aiheuttaa sioille mahdollisimman vähän stressiä ja loukkaantumisia.

Eläinkuljetusauton sijoituspaikka ei saa sijaita lähellä sikalan ilmanottoaukkoja.

Lastaustilan, -vaunun tai -käytävän sisäpintojen on oltava helposti desinfioitavissa ja lastauspaikassa tulee olla erillinen ilmanvaihto ja lannanpoisto. Lastauspaikan pesuvettä ja lastauspaikasta poistettavaa lantaa ei saa johtaa sikalan lantakouruun, vaan sikalan ulkopuoliseen lantakanavaan tai -varastoon. Painepesua varten on lastauspaikoissa oltava omat pesulinjat ja pesuletkut sekä pesuaineiden ja desinfiointiaineiden säilytyspaikka.

10 §
Ulkoilualueet

Ulkoilualueen pohjan tulee olla tiivis ja likavedet tulee ohjata keräilykaivoon tai lantalaan. Ulkoilualueen aitauksen on oltava kestävästä materiaalista, joka ei vahingoita sikoja ja joka estää niiden karkaamisen. Ulkoilualueelta on oltava pääsy säänsuojaan.

11 §
Lihasikaloiden mittavaatimuksia

Lihasikalan sikapaikan vähimmäispinta-alat ja kaukaloruokinnassa tarvittava kaukalopituus on määrätty liitteen 1 taulukossa 2. Karsinan mitat, ruokintakourut ja -laitteet, sikojen määrät karsinaa kohti sekä sikojen enimmäispainot tulee merkitä pohjapiirustukseen.

12 §
Emakkosikaloiden mittavaatimuksia

Karsinan ja häkkien mitat, ruokintakourut ja -laitteet sekä emakoiden ja muiden sikojen määrät ryhmäkarsinoissa tulee merkitä pohjapiirustukseen. Karsinoiden ja muiden tilojen mitoituksessa on noudatettava seuraavia vaatimuksia:

1) Porsituskarsinassa, jossa porsiva emakko on häkissä, emakolle pahnueineen tulee karsina-alaa olla vähintään 4,5 m2. Karsinan lattia-alasta on oltava vähintään 50 % kiinteäpohjaista lattiaa.

2) Porsituskarsinassa, jossa porsiva emakko on vapaana, emakolle pahnueineen tulee olla karsina-alaa vähintään 6,0 m2. Karsinan lattia-alasta on oltava vähintään 50 % kiinteäpohjaista lattiaa.

3) Pihattomallisen, kuivikepohjaisen ryhmäporsituskarsinan pinta-alavaatimuksena on vähintään 6,0 m2 imettävää emakkoa ja porsaspahnuetta kohden.

4) Kääntymisen estävän porsitushäkin pituuden on oltava vähintään 2 400 mm. Porsituskarsinassa häkin takana on oltava vähintään 300 mm vapaata tilaa porsimista varten.

Häkin takana olevalla lattiaosuudella on oltava avattava luukku, jonka kautta pystytään poistamaan jälkeiset, likaantunut pesäntekomateriaali ja kuivikkeet lantakanavaan. Porsitushäkin leveyden on oltava vähintään 850 mm häkin alareunan tasolta, 100 mm lattiatasolta mitattuna ja häkin korkeuden vähintään 900 mm.

5) Joutilaiden emakoiden ja ensikoiden pihaton tai ryhmäkarsinan on täytettävä vähimmäismitat jotka ovat liitteen 1 taulukossa 3.

6) Ruokintahäkki, johon emakko pääsee vapaasti, on varustettava sulkeutuvalla takaportilla. Ruokintahäkin leveyden on joutilailla emakoilla oltava vähintään 500 mm ja ensikoilla vähintään 450 mm ja pituuden molemmilla vähintään 2 000 mm. Ruokintakaukaloa ei lasketa mukaan mitoitukseen.

7) Jos joutilaiden emakoiden tai ensikoiden ruokinnassa käytetään ruokintakaukaloa, jossa ei ole rakenteellisesti kullekin eläimelle erotettua osuutta, kaukalon pituuden on oltava vähintään 500 mm emakkoa kohden.

8) Emakoiden tai ensikoiden ryhmälle tarkoitetun karsinan tai käytävätilan lyhyempien seinämien pituuden on oltava vähintään 3,0 metriä.

9) Siitoskarjun karsinapinta-alan on oltava vähintään 6 m2, josta vähintään 4 m2 on oltava kiinteäpohjaista lattiaa. Astutuskarsina on kooltaan vähintään 10 m2, ja sen on oltava kuivitettavaa umpilattiaa.

10) Tiineytystila häkkeineen on suunniteltava siten, että yksilöllinen kiimantarkkailu karjun avulla on mahdollista.

13 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä huhtikuuta 2010.

Tällä asetuksella kumotaan tuettavaa rakentamista koskevista sikaloiden rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista 2 päivänä marraskuuta 2005 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (848/2005) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Tämän asetuksen voimaan tullessa vireillä oleviin tuen myöntämistä koskeviin hakemuksiin ja niihin liittyviin rakennussuunnitelmiin sekä rakennussuunnitelmiin, jotka ovat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen käsiteltävinä hyväksymistä varten, sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 9 päivänä huhtikuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Suunnittelija
Kjell Brännäs

Liite 1

Taulukko 1. Betonirakolattian mitoitus

Sikaryhmä Raon leveys tai reiän halkaisija enintään (mm) Palkin leveys vähintään (mm)
Pikkuporsas 11 50
Vieroitettu porsas 14 50
Kasvatus- ja lihasika 18 80
Emakko ja ensikko 20 80

Taulukko 2. Sikapaikan (kasvatus- tai lihasika tai vieroitettu porsas) ja hoitokarsinan pinta-alat ja sikakohtaiset ruokintakourun pituudet sikakarsinoissa joissa on annosteltu ruokinta.

Sian paino Sika- ja hoitokarsinan vapaa lattian pinta-ala / sika vähintään 1) Täyskuivikepohjakarsinan tai -pihaton pinta-ala / sika vähintään Ruokintakourun pituus / sika vähintään, annosteltu ruokinta
kg m2 m2 mm
< 25 0,40 0,60 180
25 - 40 0,50 0,75 250
41 - 94 0,90 1,20 300
95 - 110 1,00 1,50 320
> 110 1,20 1,60 350

1)Vapaan lattian pinta-alasta on oltava vähintään kaksi kolmasosaa kiinteäpohjaista lattiaa.

Taulukko 3. Joutilasemakoiden ja ensikoiden ryhmäkarsinan vähimmäismitat, emakkoa tai ensikkoa kohti

Esteetön lattia-ala vähintään 2) m2 Esteettömän lattia-alan yhtenäisen kiinteäpohjaisen lattian vähimäisosuus, m2 Karsinan tai välikäytävän lyhyemmän sivun pituus vähintään, mm
Emakko
< 6 kpl 2,50 1,45 3 000
6 - 40 kpl 2,25 1,30 3 000
> 40 kpl 2,03 1,17 3 000
Ensikko
< 6 kpl 1,80 1,05 2 400
6 - 40 kpl 1,64 0,95 2 800
> 40 kpl 1,48 0,86 2 800

2)Esteettömään lattia-alaan ei lasketa mukaan ruokintakaukalon tai -astioiden tai vastaavien alla olevaa lattia-alaa eikä yksilökohtaista ruokinta- tai makuuhäkkiä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.