236/2010

Annettu Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakemusten toimittamisesta sekä kotieläinten laskentapäivistä ja -ajankohdista vuonna 2010 annetun asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan 27 päivänä tammikuuta 2010 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakemusten toimittamisesta sekä kotieläinten laskentapäivistä ja -ajankohdista vuonna 2010 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (75/2010) 1 §, 2 §:n 1 momentti ja liite 2 sekä

lisätään 2 §:ään uusi 6 momentti, seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee seuraavissa valtioneuvoston asetuksissa säädettyjen maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakemusten toimittamista sekä kotieläinten laskentapäiviä ja -ajankohtia:

1) vuodelta 2010 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (37/2010), jäljempänä Etelä-Suomen kansallinen tukiasetus;

2) vuodelta 2010 maksettavasta pohjoisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (38/2010), jäljempänä pohjoinen tukiasetus;

3) vuodelta 2010 maksettavasta ympäristötuen kansallisesta lisäosasta annettu valtioneuvoston asetus (39/2010)

4) vuodelta 2010 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta annettu valtioneuvoston asetus (40/2010)

5) vuodelta 2010 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (41/2010);

6) vuodelta 2010 maksettavasta sokerijuurikkaan kansallisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (42/2010);

7) vuodelta 2010 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (109/2010);

8) vuodelta 2009 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta annettu valtioneuvoston asetus (173/2010).

2 §
Hakemusten toimittaminen

Kasvintuotannon tukien, ympäristötuen kansallisen lisäosan, luonnonhaittakorvauksen kansallisen lisäosan, kotieläintalouden tukien sekä sokerijuurikkaan kuljetustuen hakemukset, osallistumisilmoitukset ja kotieläintukien ennakkoa koskevat hakemukset toimitetaan sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella maatilan talouskeskus sijaitsee. Jos maatilalla ei ole talouskeskusta, hakemus toimitetaan sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella pääosa maatilan pelloista sijaitsee.

Mehiläistalouden pesäkohtaisen tuen hakemus toimitetaan sille elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, jonka toimialueella sijaitsevasta toimintapisteestä mehiläistaloutta harjoitetaan.


Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä huhtikuuta 2010.

Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Vanhatalo

Liite 2

TUKIVUODEN 2011 LUONNONHAITTAKORVAUKSEN KANSALLISESSA LISÄOSAN KOTIELÄINTILAN MÄÄRITTELYSSÄ KÄYTETTÄVÄT ELÄINTEN LASKENTAPÄIVÄT JA MUUT TUEN MÄÄRÄYTYMISAJANKOHDAT
1) Kotieläinten laskentapäivät Laskentapäivät 2010
Siat
- emakot 1.10. 1), 1.11. 1) ja 1.12. 1) sekä 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8. ja 1.9.
1.10. 2)1.10. 2), 1.11. 2) ja 1.12. 2)
- karjut 1.5. ja 1.9.
- muut siat (3―8 kk) 3) 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11. ja 1.12.
Siipikarja
- kanat, mukaan lukien emokanat sekä broileri- ja kalkkunaemot 1.10. 1), 1.11. 1) ja 1.12. 1) sekä 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8. ja 1.9.
1.10.2), 1.11. 2) ja 1.12. 2)
- ankka- ja hanhiemot sekä tarhatut fasaani- ja sorsaemot 1.5. ja 1.9.
- broilerit 1.5. ja 1.9.
Kutut 1.5.

1)Emakoiden, kanojen, broileri- ja kalkkunaemojen lukumäärät 1.10.2009, 1.11.2009 ja 1.12.2009 otetaan huomioon vuoden 2011 luonnonhaittakorvauksen kansallisessa lisäosassa.

2)Emakoiden, kanojen, broileri- ja kalkkunaemojen lukumäärät 1.10.2010, 1.11.2010 ja 1.12.2010 otetaan huomioon vuoden 2012 luonnonhaittakorvauksen kansallisessa lisäosassa.

3)Kaikissa vuonna 2009 tai sen jälkeen annetuissa uusissa luonnonhaittakorvauksen kansallista lisäosaa koskevissa kotieläintilan sitoumuksissa. Vuonna 2008 tai sitä aiemmin annetuissa vastaavissa sitoumuksissa ellei hakija vaadi käytettäväksi taulukon 2 mukaista lihasikojen tai nuorten emakoiden ja karjujen eläinmäärän määräytymisperustetta.

2) Kotieläinten muut tuen määräytymisajanjaksot

Eläimet Tuen määräytymisjakso
Emolehmät, emolehmähiehot, lypsylehmät, sonnit, härät ja hiehot Nautarekisteristä saatu keskimääräinen eläinmäärä ajanjaksolta 1.1.―31.12.2010 mainitut päivät mukaan lukien
Uuhet Uuhien pitoajan täyttävien uuhien lukumäärä
Hevoset Hevosten hallinta-ajan täyttävien hevosten lukumäärä
Teurastetut hiehot, sonnit ja härät Vuonna 2010 teurastettujen eläinten lukumäärä
Lihasiat Vuonna 2010 teurastettujen eläinten lukumäärä
Nuoret emakot ja karjut Vuonna 2010 siitokseen myytyjen eläinten lukumäärä
Ankat, hanhet, kalkkunat, tarhatut fasaanit ja tarhatut sorsat Vuonna 2010 teurastettujen eläinten lukumäärä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.