173/2010

Annettu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 2010

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista 28 päivänä joulukuuta 2001 annetun lain (1559/2001) 7 §:n 1 momentin ja 15 §:n 3 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 6 §:n 4 kohdassa tarkoitettuna muuna kansallisena tukena voidaan maksaa sokerijuurikkaan viljelijöille sokerijuurikkaan kuljetustukea siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) puhtaalla juurikkaalla sokerijuurikasta, josta kaikki ulkoiset epäpuhtaudet on poistettu;

2) vähämerkityksisellä tuella Euroopan yhteisönperustamissopimuksen 87 ja 88 artiklansoveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen maataloustuotteiden tuotannon alalla annetun komission asetuksen (EY) N:o 1535/2007 artiklassa 3 tarkoitettua tukea;

3) viitekaudella verovuotta, jolloin vähämerkityksinen tuki myönnetään, sekä tätä edeltävää kahta verovuotta.

3 §
Tuen määräytyminen

Tuki myönnetään sokerijuurikkaan viljelijälle. Tuki määräytyy viljelijän tehtaalle toimittaman markkinointivuoden 2009/2010 sadon sisältämän polsokerimäärän ja kuljetusmatkan perusteella liitteen mukaisesti. Polsokerimäärä lasketaan kertomalla puhtaiden juurikkaiden määrä tonneina juurikkaiden sokeripitoisuudella, joka on mitattu polarimetrisellä menetelmällä. Kuljetusmatka on kuljetettujen puhtaiden juurikkaiden määrällä painotettu eri toimituspaikkojen keskimääräinen kuljetusetäisyys tehtaalle lyhintä liikennöitävissä olevaa tiereittiä pitkin.

4 §
Tuen myöntäminen ja maksaminen

Sokerijuurikkaan kuljetustuen myöntämisestä päättää ja tuen maksaa kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen. Tuki myönnetään vähämerkityksisenä tukena. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että tuen hakijalle vähämerkityksisenä tukena maataloustuotteiden tuotannon alalla myönnettyjen tukien yhteismäärä ei ylitä viitekaudella 7 500 euroa. Kaikkien tuen hakijalle viitekaudella myönnettyjen vähämerkityksisten tukien yhteismäärä ei saa ylittää perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EY) N:o 1998/2006 2 artiklan 2 kohdan mukaista enimmäismäärää. Sokerijuurikkaan kuljetustukea voidaan myöntää enintään edellä mainittujen enimmäismäärien rajoissa.

Sokerijuurikkaan kuljetustuki katsotaan myönnetyksi 2 §:n 2 kohdassa tarkoitetun komission asetuksen 3 artiklan 2 kohdassa säädetyllä tavalla, kun tuen maksamisesta on annettu maksulupa.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä maaliskuuta 2010.

Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Neuvotteleva virkamies
Esa Hiiva

Liite

SOKERIJUURIKKAAN KULJETUSTUEN MÄÄRÄ

Kuljetusmatka, kilometriä Tuki, euroa/tonni
enintään 5 5,38
5,1―10 6,15
10,1―15 6,93
15,1―20 7,75
20,1―25 8,58
25,1―30 9,39
30,1―35 10,22
35,1―40 11,05
40,1―45 11,79
45,1―50 12,47
50,1―60 13,42
60,1―70 14,54
70,1―80 15,53
80,1―90 16,38
90,1―100 17,17
100,1―110 18,00
110,1―120 18,78
120,1―130 19,58
130,1―140 20,37
140,1―150 21,08
150,1―160 21,60
yli 160 21,91

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.