96/2010

Annettu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2010

Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta eläimen omistajalle nautojen, lampaiden, vuohien, sikojen ja siipikarjan raatojen keräilystä ja hävittämisestä aiheutuviin kustannuksiin

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä heinäkuuta 2001 annetun valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään valtion talousarvion momentin 30.30.41 mukaisten tiloilla kuolleiden tuotantoeläinten keräilystä ja hävittämisestä aiheutuneiden kustannusten korvaamiseen myönnettävän valtionavustuksen tarkemmista perusteista.

2 §
Valtionavustuksen käyttötarkoitus

Valtionavustusta voidaan myöntää tilalla itsestään kuolleiden tai lopetettujen nautojen, lampaiden, vuohien, sikojen ja siipikarjan raatojen keräilystä ja hävittämisestä eläimen omistajalle aiheutuvien kustannusten hinnanalennukseen sen varmistamiseksi, että tilalla kuolleet tuotantoeläimet poistetaan eläinten ravintoketjusta muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 mukaisesti.

3 §
Valtionavustuksen saaja ja kustannusten rahoitusvastuu

Valtionavustus myönnetään hakemuksesta Elintarviketurvallisuusviraston kanssa sopimuksen tehneelle sivutuotteiden käsittelylaitokselle käytettäväksi eläimen omistajalle 2 §:n mukaiseen tarkoitukseen.

Rahoitusvastuu tässä asetuksessa tarkoitetusta raatojen keräilystä ja hävittämisestä aiheutuvista kustannuksista on eläimen omistajalla.

4 §
Valtionavustuksen myöntämisen edellytykset

Valtionavustusta voidaan myöntää, jos:

1) tässä asetuksessa tarkoitettujen raatojen keräily tapahtuu eläimistä saatavien sivutuotteiden hävittämisestä syrjäisillä alueilla sekä kuolleiden lemmikkieläinten hävittämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1374/2004) mukaisilta keräilyalueilta ja 3 §:ssä tarkoitetun sopimuksen tehneen käsittelylaitoksen toimesta;

2) hakemuksen liitteenä toimitetaan raatojen jäljitettävyyden varmistamiseksi tarvittavat asiakirjat;

3) yhdellä kerralla tilalta noudettavien sikojen ja siipikarjan raatojen yhteispaino on vähintään 150 kg, ja

4) edellä 3 §:ssä tarkoitetun sopimuksen ehtoja on noudatettu.

5 §
Valtionavustuksen määrä

Valtionavustusta myönnetään valtion talousarviossa myönnetyn määrärahan puitteissa. Myönnettävän avustuksen määrä on nautojen, sikojen ja siipikarjan osalta enintään puolet ja lampaiden ja vuohien osalta enintään kolme neljäsosaa keräilyn ja hävittämisen kustannuksista.

Eläimen omistaja vastaa 3 §:n mukaisesti keräilyn ja hävittämisen kustannusten siitä osasta, joka ylittää avustuksen myöntämisen edellytysten täyttyessä laitokselle maksettavan avustuksen.

6 §
Valtionavustuksen hakeminen

Tässä asetuksessa tarkoitettua avustusta haetaan Elintarviketurvallisuusvirastolta.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2010.

Tällä asetuksella kumotaan valtionavustuksesta eläimen omistajalle sikojen ja siipikarjan raatojen hävittämisestä aiheutuvista kustannuksista 29 päivänä tammikuuta 2004 annettu asetus (59/2004).

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Apulaisosastopäällikkö
Riitta Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.