81/2010

Annettu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden Euroopan unioniin kuulumattomista valtioista tuotavien tavaroiden eläintautivaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan eräiden Euroopan unioniin kuulumattomista valtioista tuotavien tavaroiden eläintautivaatimuksista 14 päivänä huhtikuuta 2004 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (273/2004) 4 ja 6 a §, sellaisina kuin ne ovat, 4 § osaksi asetuksessa 1223/2007 ja 6 a § viimeksi mainitussa asetuksessa, sekä

lisätään asetukseen uusi 6 b ja 6 c § seuraavasti:

4 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) tavaralla esinettä, tuotetta, jätettä tai ainetta;

2) eläimistä saatavilla sivutuotteilla muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002, jäljempänä sivutuoteasetus, 2 artiklan 1 kohdan a alakohdassa määriteltyä ainesta;

3) erikseen määritellyistä taudinaiheuttajista vapailla munilla sellaisten kolmansien maiden ja niiden alueiden, vyöhykkeiden tai erillisalueiden luettelon vahvistamisesta, joista saa tuoda yhteisöön tai kuljettaa yhteisön kautta siipikarjaa ja siipikarjatuotteita, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 798/2008 tarkoitettuja erikseen määritellyistä taudinaiheuttajista vapaita munia;

4) tuonnilla tuontierän toimittamista Euroopan yhteisön alueelle tai markkinoille;

5) kauttakuljetuksella tuontierän kuljettamista Euroopan yhteisön alueen kautta edelleen johonkin kolmanteen maahan;

6) alkuperämaalla maata, jossa lopullinen tuote on tuotettu, valmistettu tai pakattu;

7) viejämaalla kolmatta maata, jossa virkaeläinlääkäri on allekirjoittanut tuontierän mukana olevan eläinlääkärintodistuksen tai jossa tuontierän mukana oleva muu asiakirja on myönnetty;

8) komissiolla Euroopan yhteisöjen komissiota; sekä

9) suojapäätöksellä komission antamaa päätöstä, jolla rajoitetaan tuontia kolmannesta maasta kyseisen maan eläintauti- tai terveystilanteen muutoksen vuoksi.

Viitattaessa tässä asetuksessa Euroopan yhteisön säädökseen tarkoitetaan kyseistä säädöstä siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

6 a §
Erikseen määritellyistä taudinaiheuttajista vapaiden munien tuonti ja kauttakuljetus

Erikseen määritellyistä taudinaiheuttajista vapaiden munien tuonti- ja kauttakuljetusehdoista sekä tuonnista Suomeen väliaikaisesti varastoitavaksi ennen kuljettamista kolmanteen maahan säädetään komission asetuksessa (EY) N:o 798/2008.

6 b §
Lemmikkieläinten ruoan tuonti muuhun kuin kaupalliseen käyttöön

Edellä 6 §:ssä säädettyä ei sovelleta sellaisiin matkustajien matkatavaroissa tuomiin tai postipaketteina yksityishenkilölle lähetettäviin muihin kuin kaupallisiin eriin lihaa, lihasta jalostettuja tuotteita, maitoa tai maitopohjaisia tuotteita sisältäviin lemmikkieläinten ruokiin. Kyseisten erien tuontiehdoista ja rajoituksista säädetään eläinperäisiä tuotteita sisältävien henkilökohtaisten lähetysten tuonnista yhteisöön ja asetuksen (EY) N:o 136/2004 muuttamisesta annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 206/2009.

6 c §
Sivutuotteiden tuontiin hyväksytyt alkuperälaitokset

Sivutuoteasetuksen 29 artiklan 4 kohdan mukaisten komission laatimien laitoslistojen puuttuessa on kyseisessä kohdassa tarkoitettujen sivutuotteiden tuonti Suomeen sallittua kaikista niistä laitoksista, joiden osalta kolmannen maan viranomainen voi terveystodistuksen allekirjoittaessaan todistaa kyseisten tuotteiden täyttävän sivutuoteasetuksen mukaiset tuontivaatimukset.


Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä helmikuuta 2010.

Komission asetus (EY) N:o 798/2008 (32008R0798); EUVL N:o L 226, 23.8.2008, s. 1,
komission asetus (EY) N:o 206/2009 (32009R0206); EUVL N:o L 77, 24.3.2009, s. 1.

Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Eläinlääkintöylitarkastaja
Leena Salin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.