58/2010

Annettu Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 2010

Sisäasiainministeriön asetus vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuuksien torjunnasta annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuuksien torjunnasta 21 päivänä elokuuta 2008 annetun sisäasiainministeriön asetuksen (541/2008) 3 §:n 4 momentti, 7 § sekä 8 §:n 4 ja 5 momentti seuraavasti:

3 §
Ulkoiset pelastussuunnitelmat

Pelastuslaitoksen velvollisuudesta laatia ulkoinen pelastussuunnitelma yhteistyössä toiminnanharjoittajan kanssa säädetään pelastuslain 9 §:n 2 momentissa. Suunnitelmaa laadittaessa on tarvittaessa kuultava alueellista elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta sekä kunnan ympäristösuojeluviranomaista. Ulkoinen pelastussuunnitelma tulee sovittaa yhteen sisäisen pelastussuunnitelman kanssa siten, että ne muodostavat yhtenäisen ja toimivan kokonaisuuden. Turvatekniikan keskus toimittaa turvallisuusselvityksen ja siitä annetut johtopäätökset pelastuslaitokselle ulkoisen pelastussuunnitelman laatimista varten.


7 §
Valvonta

Aluehallintovirasto valvoo toimialueellaan, että tässä asetuksessa tarkoitetuissa tuotantolaitoksissa sattuvien suuronnettomuuksien varalta on laadittu tämän asetuksen edellyttämät ulkoiset pelastussuunnitelmat. Turvatekniikan keskus ilmoittaa vuosittain maaliskuun loppuun mennessä asianomaiselle aluehallintovirastolle sen toimialueella olevat tuotantolaitokset, joista vaaditaan turvallisuusselvitys. Tiedoista tulee käydä ilmi tuotantolaitoksen sijaintikunta ja osoitetiedot sekä millä perusteella tuotantolaitoksen on laadittava turvallisuusselvitys.

Pelastuslaitoksen tulee toimittaa ulkoiset pelastussuunnitelmat aluehallintovirastolle niiden valmistuttua. Aluehallintoviraston tulee arvioida ulkoiset pelastussuunnitelmat ja toimittaa ne tarvittaessa täydentämistä varten pelastuslaitokselle. Aluehallintoviraston tulee toimittaa ulkoisista pelastussuunnitelmista selvitys vuosittain lokakuun loppuun mennessä sisäasiainministeriölle.

8 §
Harjoitukset

Aluehallintoviraston tulee yhteensovittaa, valvoa ja seurata suuronnettomuusharjoitusten valmistelua ja toteutusta sekä tarpeen mukaan osallistua niihin.

Aluehallintoviraston tulee ilmoittaa sisäasiainministeriölle hyvissä ajoin harjoituksista sekä antaa toteutuneista harjoituksista selvitys.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2010.

Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 2010

Sisäasiainministeri
Anne Holmlund

Pelastusylitarkastaja
Ilpo Helismaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.