52/2010

Annettu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2010

Valtioneuvoston asetus ajokorttiasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan 7 päivänä syyskuuta 1990 annetun ajokorttiasetuksen (845/1990) 12 §:n 5 momentti, 17 §:n 1 momentti ja 33 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 12 §:n 5 momentti asetuksessa 1243/1997 ja 33 §:n 2 momentti asetuksessa 556/2008, sekä

lisätään 11 a §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on mainitussa asetuksessa 1243/1997, uusi 1 a kohta seuraavasti:

11 a §
Ajokorttilupahakemuksen sekä A- tai A1-luokan ajokortin valmistamiseksi tehtävän hakemuksen liitteet

Ajokorttilupahakemukseen on liitettävä:


1 a) edellä 1 kohdassa tarkoitetun lääkärintodistuksen sijaan geriatriaan perehtyneen lääkärin enintään kuusi kuukautta aikaisemmin antama lausunto hakijan ajokyvystä, jos ajokorttilupaa haetaan tieliikennelain 72 §:n 4 momentissa tarkoitetun ajo-oikeuden saamiseksi C1E-, CE-, D1-, D1E, D- tai DE-luokan ajoneuvon kuljettamista varten ilman rajoitusta ajoneuvoyhdistelmän kuljettamisesta ilman kuormaa tai linja-auton kuljettamisesta ilman matkustajia;


12 §
Ajokortin luovuttamisen edellytykset

Jos ajokorttilupaa ajo-oikeuden jatkamiseksi tieliikennelain 72 §:n 4 momentissa tarkoitetuksi ajaksi haetaan viimeistään kahden vuoden kuluessa tai, jos hakemus koskee kuorma- tai linja-auton ajo-oikeutta, viimeistään yhden vuoden kuluessa ajo-oikeuden päättymisestä, ajokortin luovuttamisen edellytyksenä on 1 momentista poiketen, että hakija esittää luotettavan selvityksen ajotaidon säilymisestä tai tutkinnon vastaanottajan antaman todistuksen hyväksytyn ajokokeen suorittamisesta.

17 §
Ajo-oikeuden muutos

Jos ajo-oikeuden haltija ei enää täytä ajo-oikeuden luokkaa vastaavan ajokorttiluvan saamisen edellytyksiä tai ajo-oikeuden luokkaa vastaavaa ikävaatimusta, hänen ajo-oikeutensa voidaan ajokieltoon määräämisen sijasta muuttaa kokonaan tai määräajaksi, enintään kahdeksi vuodeksi, sen luokan ajoneuvon ajo-oikeutta vastaavaksi, jonka ajokorttiluvan myöntämisen ja ajokortin saamisen edellytykset hän täyttää. Ajo-oikeus voidaan palauttaa ennalleen, jos ajo-oikeuden haltija esittää täyttävänsä jälleen ajo-oikeuden saamisen edellytykset. Jos ajo-oikeuden muutos on tehty määräajaksi, vaatimusten täyttyminen on osoitettava määräajan kuluessa.


33 §
Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai ETA-valtiossa annettu ajokortti

Edellä 1 momentissa tarkoitettua oikeutta ei kuitenkaan ole, jos ajokortin haltija on ajokiellossa jossakin mainitussa momentissa tarkoitetuista valtioista tai jos ajokortti on siihen tehdyn merkinnän mukaan vaihdettu uutta kuljettajantutkintoa suorittamatta sellaisen 34 §:n 3 momentissa tarkoitetussa valtiossa annetun ajokortin perusteella, joka ei oikeuta ajamaan Suomessa. Alle 21-vuotiaan D1- tai D-luokan ajokortin haltijan ajo-oikeus on voimassa Suomessa vain, jos sen haltija täyttää 10 §:n 1 momentin 4 kohdassa ja 2 momentissa säädetyt vaatimukset. Suomessa vakinaisesti asuvan 70 vuotta täyttäneen ajokortin haltijan oikeuteen kuljettaa D- tai D1-luokan ajoneuvoa ja CE-, C1E-, DE- tai D1E-luokan ajoneuvoyhdistelmää sovelletaan tieliikennelain 72 §:n 4 momenttia.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2010.

Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2010

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Hallitusneuvos
Eija Maunu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.