41/2010

Annettu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2010

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista 28 päivänä joulukuuta 2001 annetun lain (1559/2001) 4 §:n 2 momentin, 7 §:n 1 momentin ja 9 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä on 9 §:n 3 momentti laissa 1446/2006, seuraavasti:

1 §
Soveltamisala ja tuen kokonaismäärä

Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 6 §:n 4 kohdassa tarkoitettuna muuna maa- ja puutarhatalouden tukena maksetaan maa- ja puutarhataloustuottajille pinta-alaperusteista perunantuotannon kansallista tukea vuodelta 2010 enintään 7,2 miljoonaa euroa siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

Tukeen osoitetusta määrärahasta voidaan myöntää enintään neljä prosenttia eri tutkimuslaitoksille ja peruna-alan kehittäjäorganisaatioille perunantuotantoa, markkinoita ja markkinointia koskevien tutkimusten ja selvitysten tekemiseen.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) sertifioidulla siemenperunalla siemen-perunan kaupasta annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (nro 112/2000), julkaistu eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista annetussa maa- ja metsätalousministeriön ilmoituksessa (1010/2000), tarkoitettua siemenperunaa tai Euroopan unionin alueella tuotettua ja siellä virallisesti tarkastettua ja hyväksyttyä siemenperunaa, josta viljelijällä on alkuperämaan viranomaisen myöntämä vakuustodistus (kasvipassi);

2) ruokaperunalla sellaisenaan elintarvikkeena käytettäväksi viljeltävää perunaa mukaan lukien varhaisperuna, jota ei viljellä katteen alla;

3) katteenalaisella varhaisperunalla avomaalla siirrettävän katteen alla viljeltävää varhaisperunaa;

4) ruokateollisuusperunalla sopimustuotantona elintarviketeollisuudelle tuotettavaa perunaa, ei kuitenkaan tärkkelysperunaa;

5) maatilan omalla siemenlisäyksellä perunaa, jota tuotetaan maatilalle hankitusta sertifioidusta siemenperunasta vuoden 2011 ruokaperunan, ruokateollisuusperunan tai katteenalaisen varhaisperunan tuotantoa varten;

6) tärkkelysperunan siemenlisäyksellä perunaa, jota tuotetaan maatilalle hankitusta sertifioidusta siemenperunasta vuoden 2011 tärkkelysperunan tuotantoa varten;

7) tukikelpoisella perunalla 1―6 kohdassa tarkoitettua perunaa;

8) tärkkelysperunalla perunatärkkelyksen raaka-aineeksi viljeltävää teollisuusperunaa;

9) muulla perunalla tukikelvottomalla siemenperunalla kylvettyä perunaa tai maatilan omaan kulutukseen taikka rehuksi käytettävää perunaa sekä näihin tarkoituksiin viljeltyä siemenperunaa vuoden 2011 tuotantoa varten;

10) kasvimaalla viljelyalaa, jossa viljellään omaan käyttöön puutarhakasveja tai perunaa.

3 §
Perunantuotannon tuen määräytymisestä

Tukikelpoisen kasvulohkon vähimmäispinta-ala on viisi aaria.

Tuki maksetaan kunkin kasvulohkon osalta vain kerran ja vain yhdestä viljeltävästä kasvista, vaikka samalla lohkolla viljellään saman kasvukauden aikana useita tukikelpoisia kasveja peräkkäin.

Perunantuotannon kansallista tukea ei makseta, jos ala on ilmoitettu kasvimaaksi.

4 §
Tuen myöntämisen edellytykset

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että:

1) tukikelpoista perunaa viljellään markkinoitavaksi tai siemenlisäystä varten;

2) tukikelpoisen perunan viljelyala on yli kaksi hehtaaria tai katteenalaisen varhaisperunan viljelyala on yli yksi hehtaari taikka tärkkelysperunaa viljellään tärkkelysperunan siemenlisäystä varten yli puolen hehtaarin alalla; sekä

3) perunan istutukseen on käytetty sertifioitua siemenperunaa tai sertifioidusta siemenperunasta enintään yhden kerran omalla maatilalla lisättyä siemenperunaa.

Korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueella noudatettavista perunanviljelyn vaatimuksista annetun lain (574/2002) 1 §:ssä tarkoitetulla tuotantoalueella, jäljempänä siemenperuna-alue, edellytetään, että siemenenä käytetään testattua ja sertifioitua vähintään A-siemenluokan siementä.

Tuki voidaan maksaa tilan koko tukikelpoiselle perunanviljelyalalle, jos jokin 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu viljelyala ylittyy.

Tärkkelysperunan siemenlisäyksen tukikelpoinen viljelyala voi olla ilman erillis-selvitystä enintään 15 prosenttia tärkkelysperunan sopimusalasta. Tuotannon laajentuminen tai siementuotantorengas voidaan ottaa huomioon kirjallisen erillisselvityksen perusteella.

5 §
Tuen suuruus

Perunantuotannon tukea myönnetään enintään 303 euroa hehtaarilta.

Tuki myönnetään 118 eurolla hehtaarilta korotettuna sellaiselta viljelyalalta, jolla tuotetun perunan markkinoinnista viljelijällä on 6 §:ssä tarkoitettu perunanviljelysopimus.

Siemenperuna-alueella lisätukea myönnetään lisäksi 2 §:n 2―6 kohdassa tarkoitetulle tuotannolle enintään 48 euroa hehtaarilta tai, jos viljelijällä on 6 §:ssä tarkoitettu perunanviljelysopimus viljelyalalta tuotetun perunan markkinoinnista, enintään 67 euroa hehtaarilta.

Tukea alennetaan, jos hyväksyttävien hakemusten perusteella laskettavan tuen määrä ylittää 1 §:n 1 momentissa säädetyn tuen enimmäismäärän vähennettynä 1 §:n 2 momentissa tarkoitetulla erällä.

6 §
Perunanviljelysopimus

Edellä 5 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu tuki voidaan myöntää vain, jos perunantuotannosta tehdyn kirjallisen perunanviljelysopimuksen perusteella koko sopimusalalta saatava sato toimitetaan ostajana toimivalle sopimusosapuolelle, ja jos toimitetaan:

1) vähintään 20 000 kilon hehtaarisadon mukaan laskettava määrä; tai

2) vähintään 10 000 kilon hehtaarisadon mukaan laskettava määrä katteenalaista varhaisperunaa.

Edellä 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa tilanteissa korotettu tuki myönnetään vain sellaiselta pinta-alalta, joka tarvitaan sovitun määrän tuottamiseen, kun laskennassa käytetään edellä mainituissa kohdissa säädettyjä satotasoja.

Tuen hakija ei voi toimia oman tuotantonsa ostajana. Ostajalla tulee olla yritys- ja yhteisötietolain (244/2001) 9 §:ssä tarkoitettu yritys- ja yhteisötunnus.

Perunanviljelysopimuksessa ei saa olla viljelysopimuksen purkamista mahdollistavaa ehtoa. Sopimuksessa tulee olla tieto:

1) sopimusosapuolista ja näiden yritys- ja yhteisötunnuksista;

2) perunan käyttötarkoituksesta;

3) sopimusmäärästä kiloina sekä siitä pinta-alasta hehtaareina, jolta sopimusperuna on tilan satotaso huomioon ottaen tarkoitus tuottaa;

4) sopimushinnasta;

5) siitä, että sopimus on tehty vuoden 2010 sadosta; sekä että

6) sopimuksesta on laadittu kaksi samansanaista kappaletta, yksi kummallekin osa-puolelle.

Perunanviljelysopimus on päivättävä ja allekirjoitettava.

Edellä 5 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetun tuen myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että perunanviljelysopimus toimitetaan viimeistään 15 päivänä kesäkuuta 2010 viranomaiselle, jolle tukihakemus on toimitettu.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä tammikuuta 2010.

Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Neuvotteleva virkamies
Esa Hiiva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.