8/2010

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan 30 päivänä huhtikuuta 2007 annetun maa- ja metsätalousministeriön työjärjestyksen (508/2007) 40 §:n 6 kohta ja 42 §:n 6 kohta,

muutetaan 3 §:n 3 momentti, 40 §:n 4 ja 5 kohta ja 48 §:n 2 momentti, sellaisena kuin niistä on 3 §:n 3 momentti asetuksessa 273/2008, sekä

lisätään 42 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

3 §
Tulosohjaus ja -johtaminen

Aluehallintovirastojen sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten tulostavoitteet valmistellaan yhteistyössä asianomaisten ministeriöiden kanssa. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten tulosohjauksen yhteensovittamisesta määrätään erikseen.


40 §
Metsäosaston päällikön ratkaisuvalta

Metsäosaston päällikkö ratkaisee 35 §:ssä säädetyn lisäksi seuraavien säädösten mukaan maa- ja metsätalousministeriölle kuuluvat asiat:


4) puutavaranmittauslaki (364/1991) lukuun ottamatta lain 5 §:ssä tarkoitettuja virallisten mittaajien toimintapiirien vahvistamista, 6 §:ssä tarkoitettujen mittauslautakuntien asettamista ja niiden toimintapiirien vahvistamista, 17 §:ssä tarkoitettujen mittausmenetelmien ja niitä koskevien ohjeiden vahvistamista ja puutavaranmittausasetus (365/1991) lukuun ottamatta asetuksen 1 §:ssä tarkoitettua puutavaranmittauksen neuvottelukunnan jäsenten määräämistä; sekä

5) metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annettu laki (1474/1995) lukuun ottamatta lain 9 §:n 1 momentissa tarkoitettua metsäkeskuksen johtokunnan ja 10 §:n 1 momentissa tarkoitettua Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion johtokunnan asettamista, 13 §:n 2 momentissa tarkoitettujen tilintarkastajien määräämistä, 14 §:n 2 momentissa tarkoitettujen eläke-etujen perusteiden määräämistä ja metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annettu asetus (93/1996) lukuun ottamatta asetuksen 11 §:n 1 momentissa tarkoitettua metsäkeskuksen johtajan valintaa koskevan päätöksen vahvistamista, 11 §:n 2 momentissa tarkoitettua metsäkeskuksen viranomaispäällikön valitsemista ja eron myöntämistä viranomaispäällikölle, 20 §:n 1 momentissa tarkoitettua Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion johtajan valintaa koskevan päätöksen vahvistamista, 22 §:ssä tarkoitettuja valtionavun myöntöpäätöksiä ja valtionavun lopullisen määrän vahvistamispäätöksiä, 32 §:n 2 momentissa tarkoitettua tilintarkastajan erottamista ja uuden tilintarkastajan nimittämistä koskevia päätöksiä ja viranomaisasioiden ratkaisuvallan järjestämistä koskevien tarkempien määräysten antamista sekä 37 §:n 1 momentissa tarkoitettua katselmustoimikunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan määräämistä.

42 §
Kala- ja riistaosaston päällikön ratkaisuvalta

Kala- ja riistaosaston päällikkö ratkaisee 35 §:ssä säädetyn lisäksi seuraavien säädösten ja säännösten mukaan maa- ja metsätalousministeriölle kuuluvat asiat:


Kala- ja riistaosaston päällikkö ratkaisee lisäksi asiat, jotka koskevat muiden valtioiden kanssa tehtäviä viranomaisyhteistyötä koskevia osaston toimialaan liittyviä sopimuksia.

48 §
Ratkaisuvalta talousyksikössä

Lisäksi talousyksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka kuuluvat Euroopan kalatalousrahaston todentamisviranomaiselle.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Kansliapäällikkö
Jarmo Vaittinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.