2/2010

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan 13 päivänä lokakuuta 2005 annetun sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestyksen (826/2005) 35 §:n 10 kohta, sellaisena kuin se on asetuksessa 246/2007, sekä

muutetaan 3, 5—7 §, 8 §:n 1 momentti, 11 §, 22 §:n 2 momentti, 24 §:n 1 momentti, 28 §, 31 §:n 3 momentti, 33 §:n 1, 4 ja 5 momentti sekä 40 ja 42 §, sellaisina kuin niistä ovat 3, 7 ja 11 § sekä 33 §:n 1 momentti asetuksessa 1047/2006, 5 ja 6 § sekä 33 §:n 4 momentti asetuksessa 17/2009, 8 §:n 1 momentti mainitussa asetuksessa 246/2007 sekä 22 §:n 2 momentti, 24 §:n 1 momentti, 31 §:n 3 momentti ja 40 § asetuksessa 146/2008, seuraavasti:

3 §
Hallinto-osasto

Hallinto-osasto käsittelee asiat, jotka koskevat

1) ministeriön ja sen hallinnonalan yleistä hallintoa ja henkilöstöpolitiikkaa, ministeriön palkanlaskentaa ja verollisten palkkioiden ja korvausten maksamista sekä ministeriön henkilöstön koulutuksen ja muun kehittämisen yhteensovittamista

2) ministeriön kiinteistö- ja materiaalihallintoa, toimitilaturvallisuutta, tietohallintoa sekä tietopalvelua siltä osin, kun ne eivät kuulu muille osastoille sekä

3) oikeudellisia kysymyksiä ja ministeriön edustusta.

5 §
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen  osasto

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto käsittelee asiat, jotka koskevat

1) terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja sairauksien ehkäisemistä

2) osallisuuden edistämistä sekä sosiaalisten ongelmien ja syrjäytymisen ehkäisyä

3) kuntoutusta siltä osin kuin se ei kuulu sosiaali- ja terveyspalveluosaston tai vakuutusosaston käsiteltäviin asioihin

4) lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaamista, neuvolatyötä sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa

5) toimeentulotukea, yleistä asumistukea, maahanmuuttajien erityistukea ja sotilasavustusta

6) sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelu- ja valtionavustuskysymyksiä ja niiden yhteensovittamista

7) ympäristöterveydenhuoltoa ja kemikaalivalvontaa siltä osin kuin se ei kuulu työsuojeluosaston käsiteltäviin asioihin sekä geenitekniikkaa

8) alkoholi-, tupakka- ja huumepolitiikkaa

9) työterveyshuoltoa siltä osin kuin se ei kuulu työsuojeluosaston tai vakuutusosaston käsiteltäviin asioihin sekä

10) Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta, Säteilyturvakeskusta, työterveyslaitosta ja Alko Oy:tä.

6 §
Sosiaali- ja terveyspalveluosasto

Sosiaali- ja terveyspalveluosasto käsittelee asiat, jotka koskevat

1) sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää sekä sosiaalihuoltoa ja sairaanhoitoa

2) perhepoliittisia palveluja

3) lapsilisiä, äitiysavustuksia, lasten kotihoidon tukea ja yksityisen hoidon tukea, elatusturvaa sekä adoptiokorvauksia

4) sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä

5) sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan ja potilaan asemaa

6) lääkehuoltoa

7) lääkinnällistä kuntoutusta

8) sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoa

9) sotilasvammakorvauksia

10) maatalousyrittäjien lomituspalveluja sekä

11)  Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskusta ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoa.

7 §
Talous- ja suunnitteluosasto

Talous- ja suunnitteluosasto käsittelee asiat, jotka koskevat

1) sosiaali- ja terveyspolitiikan suunnittelua ja seurantaa

2) hallinnonalan tulosohjauksen yhteensovittamista ja kehittämistä sekä toiminnan ja talouden arviointia

3) hallinnonalan talousarvion ja lisätalousarvioiden valmistelua ja toteutumista, toiminta- ja taloussuunnitelmaa, toimintasuunnitelman valmistelua ja seurantaa sekä ministeriön tilivirastotehtäviä

4) ministeriön tilinpäätöstä ja toimintakertomusta sekä valtion tilinpäätökseen liittyvää vaikuttavuus- ja tuottavuuskuvausta

5) muita hallinnonalan taloudesta annettavia selvityksiä sekä tarkastustoimintaa koskevia selvityksiä

6) ministeriön maksupäätösten yhteensovittamista

7) tasa-arvopolitiikkaa ja muita ministeriölle kuuluvia tasa-arvoasioita

8) etuuksien ja menojen laskentajärjestelmiä

9) hallinnonalan tutkimus- ja kehittämistoimintaa

10) hallinnonalan tietotuotantoa

11) ministeriön säädösvaikutusten arvioinnin kehittämistä

12) Raha-automaattiyhdistystä sekä

13) aluehallintovirastojen peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueiden yleistä hallintoa siltä osin kuin se kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön käsiteltäväksi.

8 §
Työsuojeluosasto

Työsuojeluosasto käsittelee asiat, jotka koskevat

1) työsuojelua

2) työsuojeluvalvontaa

3) ministeriön työsuojelupalveluja

4) työterveyshuollon järjestämisvelvollisuuden toteuttamista ja sen valvontaa

5) työssä käytettävien kemikaalien valvontaa

6) työsuojeluhallintoa

7) työsuojelurahastoa sekä

8) virastopalveluja ja turvallisuusasioita Tampereen toimipisteen osalta.


11 §
Esikuntayksikkö

Esikuntayksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat strategista suunnittelua, hallitusohjelman toimeenpanon seurantaa, sosiaaliturvan taloutta koskevien tehtävien yhteensovittamista, ministeriön tehtävien yhteensovittamista ja hallinnonalan yhteistyötä, ministeriön säädösvalmistelun kehittämistä sekä kansliapäällikön toimeksiantojen toimeenpanoa.

22 §
Osastojen ja erillisten tulosryhmien välinen tiedottaminen ja yhteistoiminta

Valmisteltavana olevassa asiassa, joka koskee myös toisen osaston tai erillisen tulosryhmän toimialaa, valmistelijan tulee olla yhteydessä myös näihin. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaston on ilmoitettava suunnittelu- ja valtionavustusasioiden vireille tulosta ja käsittelyn aloittamisesta sosiaali- ja terveyspalveluosastolle, jonka osastopäällikön määräämä henkilö osallistuu tarvittaessa asian valmisteluun osaston toimialan osalta.


24 §
Asiakirjojen kulku

Ennen kuin asia esitellään ministerin, kansliapäällikön tai osastopäällikön ratkaistavaksi tai asiaa koskeva esittelylista jaetaan, esittelijänä toimivan virkamiehen on toimitettava asiakirjat sekä päätösehdotus, kirje tai esittelylista lähimpänä esimiehenään olevan kansliapäällikön, osastopäällikön tai tulosryhmän päällikön nähtäväksi taikka, jos niin on järjestetty, suullisesti selostettava asia asianomaiselle esimiehelle. Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelu- ja valtionavustusasioissa,  sosiaali- ja terveydenhuollon kansallista kehittämisohjelmaa koskevissa asioissa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kertomuksia koskevissa asioissa on ennen asian ratkaisemista hankittava ja liitettävä asiakirjoihin myös sosiaali- ja terveyspalveluosaston päällikön kanta päätösehdotukseen siltä osin kuin asia liittyy sosiaali- ja terveyspalveluosaston tehtäviin. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan ja potilaan asemaa, asiakasmaksuja ja sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoa koskevissa asioissa on ennen asian ratkaisemista hankittava ja liitettävä asiakirjoihin myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaston päällikön kanta päätösehdotukseen siltä osin kuin asia liittyy hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaston tehtäviin.


28 §
Ohjaus- ja johtamisperiaatteet

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla sovelletaan ministeriön ja aluehallinnon, virastojen ja laitosten välillä tulosohjausta ja ministeriössä tulosjohtamista.

31 §
Osaston ja tulosryhmän sisäiset kokoukset

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaston suunnittelu- ja seuranta-asioita käsittelevällä tulosryhmällä on tarvittaessa kokous, jonka puheenjohtaja on valtionavustusasioissa sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikkö ja muissa asioissa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaston osastopäällikkö. Varapuheenjohtaja on valtionavustusasioissa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaston osastopäällikkö ja muissa asioissa sosiaali- ja terveyspalveluosaston osastopäällikkö. Sosiaali- ja terveyspalveluosaston sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä, asiakkaan asemaa ja tietohallintoa käsittelevällä tulosryhmällä on tarvittaessa kokous, jonka puheenjohtaja on sosiaali- ja terveyspalveluosaston osastopäällikkö ja varapuheenjohtaja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaston osastopäällikkö.

33 §
Hallinnonalan ohjaus

Talous- ja suunnitteluosasto vastaa aluehallintovirastojen peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueiden tulosohjauksesta yhdessä ministeriön muiden osastojen kanssa.


Sosiaali- ja terveyspalveluosasto vastaa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulosohjauksesta.

Työsuojeluosasto vastaa aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden tulosohjauksesta.


40 §
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaston osastopäällikön ratkaistavat asiat

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaston osastopäällikkö ratkaisee 36 §:ssä mainittujen asioiden lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) toimintaohjeiden antamista osaston toimialaan kuuluville virastoille ja laitoksille

2) valtion talousarvioon sisältyvän terveyden edistämisen määrärahan käyttösuunnitelman valmistelua ja vahvistetun käyttösuunnitelman toimeenpanoa, määrärahan hallinnointia koskevien sopimusten tekemistä, vahvistetun käyttösuunnitelman mukaisten sopimusten ja valtionavustuspäätösten tekemistä sekä käyttösuunnitelmaan sisältyvistä hankkeista säästyneiden varojen uudelleen kohdentamista

3) tartuntatautien valvontaan tarkoitetun määrärahan käyttösuunnitelman vahvistamista sekä rahoitettuja hankkeita koskevien päätösten ja sopimusten tekemistä

4) valtionavustuksen palauttamisvelvollisuutta, jos asia ei edellytä sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta annetun lain (733/1992) 30 §:ssä tarkoitetun päätöksen antamista tai ennakkoluonteista kannanottoa sekä

5) sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta annetun lain 41 §:ssä tarkoitettujen määräysten antamista.

42 §
Työsuojeluosaston osastopäällikön ratkaistavat asiat

Työsuojeluosaston osastopäällikön ratkaisee asiat, jotka sosiaali- ja terveysministeriö käsittelee työsuojeluviranomaisena samoin kuin 36 §:ssä mainittujen asioiden lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) toimintaohjeiden antamista työsuojeluhallinnolle tai osaston toimialaan kuuluville virastoille tai laitoksille

2) työsuojeluosaston tulosryhmien ja virkamiesten sijoituspaikkakuntaa

3) työsuojelupalveluista perittäviä maksuja ja niistä saatavien tulojen käyttämistä sekä

4) ministeriön puhevallan käyttämistä sen toimiessa työsuojeluviranomaisena.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Sosiaali- ja terveysministeri
Liisa Hyssälä

Hallitusneuvos
Liisa Perttula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.