Säädökset alkuperäisinä: 2009

1700/2009
Valtioneuvoston asetus rekisterihallintoasetuksen muuttamisesta
1699/2009
Valtioneuvoston asetus julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1698/2009
Kuntajakolaki
1697/2009
Verohallinnon päätös ennakonpidätysvelvollisuudesta vapauttamisesta
1696/2009
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenteen turvallisuusviraston maksullisista suoritteista
1695/2009
Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta
1694/2009
Laki joukkoliikennelain muuttamisesta
1693/2009
Valtioneuvoston asetus rahapeliluvan maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta
1692/2009
Laki kansainväliseen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaan vuoden 1978 yleissopimukseen tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja niiden soveltamisesta annetun lain 2 §:n kumoamisesta
1691/2009
Laki aluksen lastiviivojen määräämisestä ja merkitsemisestä suoritettavasta maksusta annetun lain kumoamisesta
1690/2009
Laki ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 2 §:n kumoamisesta
1689/2009
Laki laivaväen luetteloinnista annetun lain 6 §:n muuttamisesta
1688/2009
Laki merilain muuttamisesta
1687/2009
Laki laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta
1686/2009
Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä
1685/2009
Valtiovarainministeriön asetus julkisen notaarin suoritteiden maksuista
1684/2009
Laki puolustusvoimista annetun lain 11 §:n muuttamisesta
1683/2009
Laki pelastuslain 1 ja 69 §:n muuttamisesta
1682/2009
Laki Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 3 ja 21 §:n muuttamisesta
1681/2009
Laki tutkinnan toimittamisesta ja pakkokeinojen käyttämisestä ulkomaisessa kauppa-aluksessa rikoksen johdosta eräissä tapauksissa annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1680/2009
Laki rikoslain muuttamisesta
1679/2009
Laki alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta
1678/2009
Laki jätelain 73 a §:n muuttamisesta
1677/2009
Laki Etelämantereen ympäristönsuojelusta annetun lain muuttamisesta
1676/2009
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta
1675/2009
Laki merensuojelulain 2 ja 13 §:n muuttamisesta
1674/2009
Laki öljysuojarahastosta annetun lain muuttamisesta
1673/2009
Öljyvahinkojen torjuntalaki
1672/2009
Merenkulun ympäristönsuojelulaki
1671/2009
Laki alusten haitallisten kiinnittymisenestojärjestelmien rajoittamisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1670/2009
Laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan uudistetun II liitteen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1669/2009
Laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan uudistetun I liitteen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1668/2009
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus luotettavasta todisteesta eräissä Suomen sisäisissä tavaran tiekuljetuksissa
1667/2009
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus maantielautoista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
1666/2009
Laki rautatielain muuttamisesta
1665/2009
Opetusministeriön asetus yliopistojen maisteriohjelmista
1664/2009
Laki rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä
1663/2009
Valtiovarainministeriön asetus vesivoimalaitoksen ja sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista
1662/2009
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen VII luvun vaarallisten aineiden kuljetusta kappaletavarana aluksessa koskevan säännöstön (IMDG-säännöstö) muutosten voimaansaattamisesta ja säännöstön 1.3 luvun lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1661/2009
Valtioneuvoston asetus meripelastuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1660/2009
Laki meripelastuslain muuttamisesta
1659/2009
Laki kansainvälisen COSPAS-SARSAT-ohjelman käyttäjävaltion liittymisilmoituksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1658/2009
Tasavallan presidentin asetus etsintä- ja pelastuspalvelua merellä koskevan vuoden 1979 kansainvälisen yleissopimuksen muutosten voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1657/2009
Laki etsintä- ja pelastuspalvelua merellä koskevan vuoden 1979 kansainvälisen yleissopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1656/2009
Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1655/2009
Laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain 22 §:n muuttamisesta
1654/2009
Laki ulkorajayhteistyön hallinnosta annetun lain muuttamisesta
1653/2009
Laki rakennerahastolain muuttamisesta
1652/2009
Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta
1651/2009
Laki alueiden kehittämisestä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.