Säädökset alkuperäisinä: 2009

450/2009
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta rehujen virallisen valvonnan järjestämisestä
449/2009
Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta
448/2009
Valtioneuvoston päätös Ylämaan kunnan liittämisestä Lappeenrannan kaupunkiin
447/2009
Valtioneuvoston asetus viestintähallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
446/2009
Valtioneuvoston asetus laivavarusteista annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
445/2009
Valtioneuvoston asetus ajokorttiasetuksen muuttamisesta
444/2009
Valtioneuvoston asetus taksiliikenteen kuluttajahinnoista
443/2009
Valtioneuvoston asetus rautatieliikenteen aikataulukaudesta ja ratakapasiteetin hakemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
442/2009
Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisohjelman teknisestä avusta
441/2009
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus maksullisista suoritteista
440/2009
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maidon tuotantotuen hakemisesta ja maksamisen edellytyksistä
439/2009
Tasavallan presidentin asetus Australian kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
438/2009
Laki ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen VII luvun vaarallisten aineiden kuljetusta kappaletavarana aluksessa koskevan säännöstön (IMDG-säännöstö) 1.3 luvun lainsäädännön alaan kuuluvien määräyksien voimaansaattamisesta
437/2009
Laki lastensuojelulain 17 §:n muuttamisesta
436/2009
Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta
435/2009
Laki toimivallasta, sovellettavasta laista, toimenpiteiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä vanhempainvastuuseen ja lasten suojeluun liittyvissä asioissa tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta
434/2009
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä eläimistä saatavia sivutuotteita käsittelevien laitosten valvonnasta ja eräiden sivutuotteiden käytöstä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
433/2009
Valtioneuvoston asetus tullihallintojen keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
432/2009
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
431/2009
Laki poliisilain 31 a §:n muuttamisesta
430/2009
Laki kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
429/2009
Laki puolustustarvikkeiden maastaviennistä ja kauttakuljetuksesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
428/2009
Laki vientitavaran alkuperää koskevan väärän tiedon antamisen rankaisemisesta annetun lain kumoamisesta
427/2009
Laki pakkokeinolain 5 a luvun muuttamisesta
426/2009
Laki tullilain 20 d ja 42 §:n muuttamisesta
425/2009
Laki rikoslain 46 luvun muuttamisesta
424/2009
Valtioneuvoston asetus sokerialan rakenneuudistustuesta markkinointivuonna 2008/2009 annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 4 a §:n muuttamisesta
423/2009
Tasavallan presidentin asetus Liberian kanssa tehdyn Liberian kehitysluoton anteeksiantoa koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
422/2009
Tasavallan presidentin asetus Genevessä 8 päivänä joulukuuta 2005 uuden tunnusmerkin käyttöönotosta tehdyn Geneven vuoden 1949 yleissopimusten lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
421/2009
Laki paikkatietoinfrastruktuurista
420/2009
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
419/2009
Laki mielenterveyslain muuttamisesta
418/2009
Laki kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annetun lain muuttamisesta
417/2009
Helsingin vaalipiirilautakunnan kuulutus Suomesta valittavien Euroopan parlamentin jäsenten vaalien tuloksesta
416/2009
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2009 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista annetun valtiovarainministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
415/2009
Valtioneuvoston asetus eräiden kemikaaleja koskevista kielloista ja rajoituksista annettujen valtioneuvoston päätösten ja asetusten kumoamisesta
414/2009
Tasavallan presidentin asetus kansainväliseen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaan vuoden 1978 yleissopimukseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta ja muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja niiden soveltamisesta annetun lain voimaantulosta
413/2009
Laki kansainväliseen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaan vuoden 1978 yleissopimukseen tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja niiden soveltamisesta
412/2009
Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta
411/2009
Laki elintarvikelain 32 §:n muuttamisesta
410/2009
Laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta
409/2009
Laki rikoslain 44 luvun 1 §:n ja 48 luvun 1 §:n muuttamisesta
408/2009
Laki kemikaalilain muuttamisesta
407/2009
Laki valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
406/2009
Sisäasiainministeriön asetus poliisin ja rajavartiolaitoksen ajoneuvojen tunnusvärityksestä ja -merkeistä
405/2009
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus suurten yleisötilaisuuksien hygieenisistä järjestelyistä ja jätehuollosta
404/2009
Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta
403/2009
Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteiden muuttamisesta
402/2009
Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvoinnin tuen valvonnasta vuosina 2008―2013 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
401/2009
Valtioneuvoston asetus ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.