1846/2009

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön kokonaan tai osittain rahoittamien pinta-alaperusteisten tukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan Euroopan yhteisön kokonaan tai osittain rahoittamien pinta-alaperusteisten tukien valvonnasta 16 päivänä toukokuuta 2007 annetun valtioneuvoston asetuksen (591/2007) 1 §, 2 §:n 6 ja 7 kohta sekä 4―6, 8, 20 ja 23 §,

sellaisina kuin niistä ovat 1 ja 4 § asetuksessa 398/2009, 5 ja 8 § osaksi viimeksi mainitussa asetuksessa, 6 § asetuksessa 336/2008 sekä 20 § osaksi viimeksi mainitussa asetuksessa, seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY) N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY) N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009, jäljempänä neuvoston tilatukiasetus, III osaston sekä IV osaston 1 luvun 2, 3, 5 ja 7 jaksojen tukijärjestelmien sekä Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 36 artiklassa tarkoitetun luonnonhaittakorvauksen ja ympäristötuen valvonnasta.

Valvontaa toteutetaan osana neuvoston tilatukiasetuksen II osaston 4 luvussa tarkoitettua yhdennettyä hallinto- ja valvontajärjestelmää. Järjestelmästä säädetään neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä mainitussa asetuksessa säädettyjen viljelijöiden suorien tukien järjestelmien mukaisten täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän osalta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä viinialalle säädetyn tukijärjestelmän mukaisten täydentävien ehtojen osalta annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1122/2009, jäljempänä soveltamisasetus.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


6) peruslohkolla hakijan viljelemää ja hänen hallinnassaan olevaa maantieteellisesti yhtenäistä soveltamisasetuksen 2 artiklan 27 kohdan mukaista viitelohkoa;

7) pysyvällä laitumella aluetta, jota tarkoitetaan yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 III osastossa säädetyn tilatukijärjestelmän täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 1120/2009 2 artiklan c kohdassa;


4 §
Hallinnolliset tarkastukset

Tukihakemukselle tehtävästä hallinnollisesta tarkastuksesta säädetään neuvoston tilatukiasetuksen 20 artiklassa. Tarkastukseen sisältyvät soveltamisasetuksen 28 artiklassa säädetyt ristiintarkastukset.

5 §
Paikalla tehtävä tarkastus

Soveltamisasetuksen 30 artiklan 1 kohdan perusteella Euroopan yhteisön tukia hakeneista maatiloista vähintään viisi prosenttia on tarkastettava paikalla tehtävin tarkastuksin.

Paikalla tarkastettavat tilat valitaan Maaseutuvirastossa keskitetysti tehtävillä otannoilla sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten tekemien omien otantojen perusteella. Otannat tehdään soveltamisasetuksen 31 artiklassa tarkoitetulla tavalla.

Tarkastuksen tekee elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Valvojalla on oltava Maaseutuviraston tai maa- ja metsätalousministeriön antama valtuutuksen sisältävä valvontapassi tai elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen antama tarkastusoikeuden osoittava asiakirja. Valvontapassi tai asiakirja on pyydettäessä esitettävä tuen hakijalle tai tämän edustajalle ennen tarkastuksen aloittamista.

6 §
Paikalla tehtävän tarkastuksen osa-alueet

Edellä 5 §:n mukaisesti tarkastukseen valittujen maatilojen tarkastuksesta säädetään soveltamisasetuksen 33 artiklassa.

8 §
Valvontapöytäkirja

Paikalla tehtävässä tarkastuksessa laadittavasta tarkastuskertomuksesta (valvontapöytäkirja) säädetään soveltamisasetuksen 32 artiklassa. Valvontapöytäkirja laaditaan Maaseutuviraston vahvistaman mallin mukaisesti. Samaa mallia käytetään hallinnollisissa tarkastuksissa soveltuvin osin.

Soveltamisasetuksen 32 artiklan 2 kohdan mukaan viljelijälle on annettava mahdollisuus allekirjoittaa valvontapöytäkirja ja ilmoittaa olleensa paikalla tarkastuksen aikana sekä lisätä huomautuksensa valvontapöytäkirjaan.

Tarkastuksen tehneen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen virkamiehen on allekirjoitettava valvontapöytäkirja ja toimitettava jäljennös valvontapöytäkirjasta viljelijälle.

20 §
Kasvilajiryhmät

Kasvilajiryhmien erottamisesta toisistaan säädetään soveltamisasetuksen 56 artiklassa.

Kasvilajiryhmittäisten tulosten laskemisesta tukitasojen mukaisesti erikseen säädetään soveltamisasetuksen 57 artiklassa. Ympäristötuesta ja luonnonhaittakorvauksesta säädetään lisäksi osittain rahoitettujen tukien valvonta-asetuksen 16 artiklassa.

23 §
Pinta-alavirheistä aiheutuvat seuraamukset

Pinta-alan virheellisestä ilmoittamisesta aiheutuvista seuraamuksista säädetään soveltamisasetuksen IV osastossa. Ympäristötuesta ja luonnonhaittakorvauksesta säädetään lisäksi osittain rahoitettujen tukien valvonta-asetuksessa.

Pinta-alan ilmoittamatta jättämisen seuraamuksista säädetään soveltamisasetuksen 55 artiklan 1 ja 2 kohdassa. Ilmoittamattomaan pinta-alaan lasketaan vain kokonaan ilmoittamattomien peruslohkojen pinta-ala. Alle 0,05 hehtaarin peruslohkoja ei lasketa ilmoittamattomaan pinta-alaan.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.