1817/2009

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston asetus öljyvahinkojen ja aluskemikaalivahinkojen torjunnasta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

muutetaan 28 päivänä kesäkuuta 1993 öljyvahinkojen ja aluskemikaalivahinkojen torjunnasta annetun asetuksen (636/1993) 3 §, 4 §, 5 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat 30 päivänä joulukuuta 2004 annetussa asetuksessa (1410/2004), 6 § sellaisena kuin se on 27 päivänä heinäkuuta 2000 annetussa asetuksessa (705/2000), 12 § sellaisena kuin se on 30 päivänä joulukuuta 2004 annetussa asetuksessa (1410/2004) ja 13 § sellaisena kuin se on 27 päivänä heinäkuuta 2000 annetussa asetuksessa (705/2000) seuraavasti:


3 §
Suunnitelman saattaminen vahvistettavaksi

Alueen pelastustoimen on lähetettävä hyväksymänsä öljyvahinkojen torjuntasuunnitelma asianomaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen vahvistettavaksi.

4 §
Suunnitelman vahvistaminen

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on tarvittaessa pyydettävä alueen pelastustoimen hyväksymästä öljyvahinkojen torjuntasuunnitelmasta lausunto asianomaiselta aleuhallintovirastolta.

Suunnitelmaa käsitellessään elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, onko hankittava öljyntorjuntakalusto alueen öljyvahingon uhat ja torjuntavalmiustarve sekä pelastustoimen palvelustaso huomioon ottaen tarpeellista ja tarkoituksenmukaista.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tulee ennen suunnitelman vahvistamista pyytää siitä öljysuojarahaston hallituksen hyväksyntä, jos suunnitelmaan sisältyy sellainen kustannuksiltaan yli 85 000 euron öljyntorjuntakaluston yksittäinen hankinta, jonka täysimääräinen korvaaminen alueen pelastustoimelle öljysuojarahaston varoista edellyttää mainittua ennakkohyväksyntää öljysuojarahastosta annetun lain (1406/2004) 17 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on lähetettävä vahvistettu suunnitelma tiedoksi öljysuojarahaston hallitukselle, Suomen ympäristökeskukselle ja asianomaiselle aluehallintovirastolle.

5 §
Suunnitelman tarkistaminen

Alueen pelastustoimen tulee huolehtia siitä, että öljyvahinkojen torjuntasuunnitelman muut osat päivitetään määräajoin vastaamaan muuttuneita olosuhteita. Suunnitelman muutosta ei tältä osin saateta vahvistettavaksi, vaan se tulee lähettää tiedoksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja aluehallintovirastolle.

6 §
Alusöljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjunnan yhteistoimintasuunnitelma

Asianomainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus laatii alusjätelain 31 §:n 2 momentissa tarkoitetun alueellisen yhteistoimintasuunnitelman yhteistyössä suunnitelma-alueella toimivien alusjätelain 31 §:n 1 momentissa tarkoitettujen virka-apuviranomaisten, muiden elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, aluehallintovirastojen ja alueellisten pelastusviranomaisten kanssa. Suomen ympäristökeskuksen tulee osallistua suunnitelman laadintaan siltä osin kuin kysymys on niistä alusöljy- ja aluskemikaalivahingoista, joiden torjunnan suorittamisesta se alusjätelain 19 §:n 1 momentin ja 27 b §:n mukaan määrää. (30.12.2004/1410)

Sisävesialueita koskeva yhteistoimintasuunnitelma laaditaan 1 momentista poiketen kuitenkin vain alusöljyvahinkojen varalta elleivät suunnitelma-alueen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja virka-apuviranomaiset toisin päätä.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tulee lähettää yhteistoimintasuunnitelma Suomen ympäristökeskukselle. Tämän tulee hankkia siitä tarpeelliset lausunnot sekä lähettää suunnitelma ympäristöministeriölle vahvistettavaksi ja liittää siihen oma lausuntonsa.

12 §
Suuren öljyvaraston torjuntavalmius

Jos öljyn määrä on samalla varastoalueella miljoona litraa tai sitä suurempi, varastoijalla tulee lisäksi olla omaa varastoaluettaan varten suunnitelma öljyvahinkojen torjunnan järjestämisestä. Suunnitelmasta tulee käydä ilmi torjuntatyöstä vastaava henkilö, öljyvahinkojen torjuntaan perehtynyt henkilöstö ja mistä tämä on saatavissa sekä torjuntakalusto ja tarvikkeet samoin kuin tarvittaessa paikka, johon vahinkotapauksessa kiireellisesti poistettavaa öljyä voidaan väliaikaisesti sijoittaa. Suunnitelma torjunnan järjestämisestä on viivytyksettä saatettava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja alueen pelastustoimen tietoon.

13 §
Erityinen torjuntavalmius

Jos varaston sijainti, suuruus, toiminnan luonne tai säiliöiden sijoitus ja suojaus on sellainen, että varastoinnista aiheutuu huomattavan suuri öljyvahingon vaara, varaston omistaja on velvollinen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen määräyksestä ylläpitämään 11 ja 12 §:ssä säädettyä tehokkaampaa öljyvahinkojen torjuntavalmiutta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Ympäristöministeri
Paula Lehtomäki

Hallitusneuvos
Aino Jalonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.