1748/2009

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston asetus sidottuun pitkäaikaissäästämiseen liittyvästä palveluntarjoajan tietojenantovelvollisuudesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä, säädetään sidotusta pitkäaikaissäästämisestä 22 päivänä joulukuuta 2009 annetun lain (1183/2009) 7 §:n 3 momentin ja 8 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Ennakkotiedot palveluntarjoajasta

Säästäjälle on annettava palveluntarjoajasta ainakin seuraavat tiedot ennen sopimuksen tekemistä:

1) nimi, yhteystiedot sekä yhteydenpidossa käytettävät tavat;

2) kaupparekisteri tai muu vastaava julkinen rekisteri, johon palveluntarjoaja on merkitty sekä palveluntarjoajan yritys- ja yhteisötunnus tai muu vastaava tunniste kyseisessä rekisterissä;

3) palveluntarjoajan tarjoamat sijoituspalvelut ja sijoituskohteet sekä palveluntarjoajan yhteistyökumppanit, joiden palvelut ovat säästäjän käytettävissä;

4) valvontaviranomaisen nimi ja yhteystiedot.

2 §
Ennakkotiedot säästämissopimuksesta

Säästämissopimuksesta on annettava tiedot:

1) siitä, että säästövarat voidaan nostaa vain säästämissopimuksessa mainitun erityisen nostoperusteen täytyttyä, sekä selvitys sovellettavista nostoperusteista;

2) peruuttamisoikeudesta, peruuttamisajasta sekä peruuttamisoikeuden käyttämistä koskevista ehdoista;

3) oikeudesta siirtää säästövarat toiseen säästämissopimukseen tai eläkevakuutukseen sekä siirtoa koskevista ehdoista ja menettelytavoista;

4) miten säästämissopimusta koskevia sijoituskohteita hallinnoidaan;

5) sijoituskohteiden ostoihin ja myynteihin liittyvät menettelytavat;

6) kuinka usein säästäjälle toimitetaan 5 §:n mukainen selvitys ja miten mahdollisista säästämissopimusta tai sijoituksia koskevista muutoksista sovitaan;

7) pitkäaikaissäästämisen verotusta koskevat keskeiset tiedot;

8) säästäjän käytettävissä olevat tuomioistuimen ulkopuoliset oikeussuojamenettelyt ja miten niitä voi käyttää.

3 §
Ennakkotiedot sijoituskohteista, kuluista, tuotoista ja riskeistä

Ennen sopimuksen tekemistä säästäjälle on ilmoitettava:

1) kaikki maksut, korvaukset, palkkiot ja muut kulut, joita säästäjältä voidaan periä säästämissopimuksen tai säästövarojen sijoittamisen, säästämissopimuksen irtisanomisen tai säästövarojen siirtämisen perusteella, sekä näiden kulujen määräytymisperusteet;

2) olennaiset tiedot säästämistilistä ja sille maksettavasta korosta;

3) säästämissopimukseen liitettävistä sijoituskohteista, niiden säästäjältä ja palveluntarjoajalta vaatimista hoitotoimenpiteistä, sekä riskeistä ja epävarmuustekijöistä, jotka liittyvät säästämissopimuksessa tarkoitettuihin sijoituskohteisiin.

Jos sijoituskohteisiin liittyy takuita tuotosta tai pääoman pysyvyydestä, näiden vaikutus sijoitukseen on selostettava.

4 §
Laskelma säästövarojen sijoittamisesta

Ennen sopimuksen tekemistä säästäjälle on annettava arvio sijoitussuunnitelman noudattamisesta kertyvästä säästöpääomasta, säästösuorituksille kertyvistä tuotoista ja sijoitussuunnitelman noudattamisesta aiheutuvista kuluista koko säästöajalta kohdennettuna eri vuosille. Kulut on suhteutettava suunnitelman mukaisiin säästösuorituksiin siten, että kunkin vuoden säästösuorituksiin suhteutetut säästämisajan kulut ilmoitetaan erikseen. Kulut tulee esittää myös kunkin vuoden tuottoihin kohdistuvina tuottojen vähennyksinä. Säästäjälle on esitettävä säästövarojen kehittymisestä ja sopimuksen mukaan veloitettavista kuluista koko säästöajalle vähintään kaksi laskelmaa. Toinen laskelma on perustettava olettamalle, että säästövarojen tuotto on nolla. Toisessa laskelmassa on esitettävä perusteltu realistinen arvio valitulle sijoitukselle odotettavissa olevasta tuotosta. Laskelmissa säästösuorituksiin liittyvät kulut ja säästövaroihin liittyvät kulut tulee muuttaa vuotuisiksi kuluiksi prosenttiosuutena säästösuorituksista ja yhdeksi kokonaiskuluksi prosenttiosuutena säästövaroista.

5 §
Tiedonantovelvollisuus sopimussuhteen aikana

Palveluntarjoajan on annettava vähintään kerran vuodessa säästäjälle selvitys, jossa on ainakin seuraavat tiedot:

1) säästämistilille tehtyjen säästösuoritusten kokonaismäärä;

2) säästämistililtä tehdyt maksusuoritukset;

3) säästämistilille sijoitusten realisoimisesta, koroista, osingoista ja muista voitonjakoeristä kertyneet suoritukset;

4) säästövarojen markkina-arvo raportointikauden alussa ja sen lopussa sekä markkina-arvon määräytymisperusteet;

5) säästövarojen euromääräinen tuotto edellisen selvityksen jälkeen ja kumulatiivisesti säästöaikana;

6) säästövaroille kertynyt tuotto vuosituotoksi muunnettuna kuluneen jakson aikana ja koko säästöaikana suhteessa maksettuihin säästösuorituksiin;

7) kaikki sopimukseen liittyneet kulut euromääräisinä sekä kuluneen jakson aikana että koko säästöaikana sekä selvitys kuluneen jakson aikana perittyjen kulujen perusteista;

8) kuluneen jakson aikana perityt kulut prosentteina kertyneistä säästövaroista ja sopimuksen aikana perittyjen kulujen suhde kertyneisiin säästövaroihin sekä sopimuksen aikana tehtyihin säästösuorituksiin;

9) tuottojen ja kulujen määräytymistä koskevat mahdolliset muutokset.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Hallinto- ja kuntaministeri
Mari Kiviniemi

Finanssineuvos
Urpo Hautala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.