1700/2009

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston asetus rekisterihallintoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,

muutetaan 4 päivänä huhtikuuta 1996 annetun rekisterihallintoasetuksen (248/1996) 1, 5 - 7, 9 ja 11 §, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 147/2008, seuraavasti:

1 §
Rekisterihallinnon viranomaiset

Väestörekisterikeskus toimii valtiovarainministeriön alaisena.

Maistraatit ovat aluehallintoviraston alaisia rekisterihallinnon paikallisviranomaisia.

Ahvenanmaan maakunnassa rekisterihallinnon paikallisviranomaisen tehtäviä hoitaa Ahvenanmaan valtionvirasto.

5 §
Rekisterihallinnon yhteistyöryhmä

Rekisterihallinnon laaja-alaisten kehittämishankkeiden ohjausta ja seurantaa sekä eri hallinnonaloille kuuluvien toimintojen yhteensovittamista koskevia asioita käsitellään rekisterihallinnon yhteistyöryhmässä, jonka valtiovarainministeriö asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Yhteistyöryhmässä ovat edustettuina valtiovarainministeriö, oikeusministeriö, Väestörekisterikeskus, työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala, aluehallintovirastot, maistraatit sekä rekisterihallinnon keskeisimmät yhteistyötahot.

6 §
Tulosohjaus

Valtiovarainministeriö asettaa rekisterihallinnon yleiset tavoitteet ja toimintalinjat.

Ministeriö hyväksyy Väestörekisterikeskuksen ehdotuksesta viraston tulostavoitteet.

Itä-Suomen aluehallintovirastossa toimiva maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö hyväksyy maistraatin ehdotuksesta sen tulostavoitteet rekisterihallinnon yleisten tavoitteiden ja toimintalinjojen perusteella kuultuaan Väestörekisterikeskusta, Patentti- ja rekisterihallitusta ja Kuluttajavirastoa.

7 §
Määrärahat

Valtiovarainministeriö osoittaa määrärahan Väestörekisterikeskukselle sen toimintaa varten sekä määrärahat maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikölle jaettaviksi maistraateille rekisterihallinnon toimintoja varten.

9 §
Maistraatin päällikön sijaisen määrääminen

Maistraatin päällikön ollessa estynyt hänen sijaisenaan toimii työjärjestyksessä määrätty maistraatin virkamies. Maistraatin esityksestä maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö voi kuitenkin määrätä sijaiseksi toisen maistraatin päällikön, henkikirjoittajan tai muun virkamiehen tämän suostumuksella.

11 §
Virkojen täyttäminen

Väestörekisterikeskuksen ylijohtajan nimittää valtioneuvosto. Muun henkilöstön ottaa Väestörekisterikeskus.

Maistraatin päällikön nimittää Itä-Suomen aluehallintovirasto. Muun henkilöstön ottaa maistraatti.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Hallinto- ja kuntaministeri
Mari Kiviniemi

Kehittämisjohtaja
Marko Puttonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.