1699/2009

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston asetus julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,

muutetaan julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnasta 23 päivänä helmikuuta 2006 annetun valtioneuvoston asetuksen (145/2006) 2 – 4 §, sellaisina kuin ne ovat, 2 § osaksi asetuksissa 1150/2006 ja 1251/2007 sekä 3 ja 4 § osaksi viimeksi mainitussa asetuksessa, seuraavasti:

2 §
Neuvottelukunnan kokoonpano

Valtioneuvosto asettaa julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Neuvottelukunnassa on enintään 30 jäsentä.

Neuvottelukunnan toimikaudeksi valtioneuvosto nimeää enintään 17 jäsentä valtiovarainministeriön ehdottamista ja enintään 13 jäsentä Suomen Kuntaliiton ehdottamista henkilöistä.

Valtioneuvosto nimeää jäsenistä neuvottelukunnalle sen toimikaudeksi puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Neuvottelukunta voi kutsua pysyviä asiantuntijoita.

Jos neuvottelukunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai muu jäsen eroaa kesken toimikauden, valtiovarainministeriö määrää hänen tilalleen uuden henkilön jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

3 §
Neuvottelukunnan tehtävät

Neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) edistää julkisen hallinnon toimintatapojen ja palvelujen tuotantotapojen uudistamista tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntämällä tavoitteena varmistaa julkisten palvelujen saatavuus, tehokkuus ja laatu koko maassa;

2) toimia johtoryhmänä valtiovarainministeriön asettamalle sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmalle (SADe-ohjelma) sen toimikauden ajan;

3) toimia tarvittaessa ohjausryhmänä valtiovarainministeriössä tapahtuvalle muulle julkisen hallinnon sähköiseen asiointiin ja tietohallinnon kehittämiseen sekä kuntien verkostomaiseen tietohallintoyhteistyöhön liittyvien tehtävien valmistelulle;

4) antaa julkisen hallinnon tietohallintoa koskevia julkisen hallinnon suosituksia (JHS);

5) edistää julkisen hallinnon perustietovarantoja hallinnoivien organisaatioiden yhteistyötä sekä parantaa perustietovarantojen yhteen toimivuutta ja tietojen saatavuutta;

6) osallistua julkisen hallinnon tietohallintoyhteistyötä koskevien valtion- ja kunnallishallinnon järjestelyjen valmisteluun ja tehdä siitä ehdotuksia;

7) tehdä ehdotuksia tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisen ja julkisen tietohallinnon kehittämisen kannalta tärkeistä selvitys-, pilotti- ja kehittämishankkeista;

8) edistää tietoturvaa ja -suojaa sekä hyvää tiedonhallintatapaa julkisen hallinnon toimintatavoissa;

9) seurata eri ministeriöiden kohdentamaa, kuntien toimintaa ohjaavaa tietohallintohankkeiden rahoitusta ja tehdä siitä ehdotuksia;

10) tehdä vuosittain kohdissa 1-9 tarkoitettujen tehtävien hoitamista koskeva toimintasuunnitelma;

11) suorittaa muut neuvottelukunnan toimialaan kuuluvat valtiovarainministeriön itse tai neuvottelukunnan esityksestä määräämät tehtävät.

4 §
Neuvottelukunnan toiminnan järjestäminen

Neuvottelukunta voi asettaa tarpeellisia jaostoja. Jaostoille neuvottelukunta voi antaa myös esitysten tekemisen ja lausuntojen antamisen sekä muiden neuvottelukunnan tehtävien suorittamisen sen puolesta.

Pysyvinä jaostoina neuvottelukunnan yhteydessä toimivat JHS-jaosto ja perustietovarantojaosto.

Neuvottelukuntaa ja sen tehtäviä koskevien asioiden valmistelu ja täytäntöönpano tapahtuu valtiovarainministeriössä sen työjärjestyksessä tarkemmin määrätyllä tavalla.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Hallinto- ja kuntaministeri
Mari Kiviniemi

Kehittämisjohtaja
Marko Puttonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.