1696/2009

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenteen turvallisuusviraston maksullisista suoritteista

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n, sellaisena kuin se on laissa 348/1994, viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21 päivänä toukokuuta 1999 annetun lain (621/1999) 34 §:n, sellaisena kuin se on laissa 495/2005 nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Liikenteen turvallisuusviraston maksullisista suoritteista ja niiden maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista.

2 §
Julkisoikeudelliset suoritteet ilmailutoimialalla

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita ovat tämän asetuksen liitteessä olevan maksutaulukon mukaiset suoritteet, joista Liikenteen turvallisuusvirasto perii liitteessä mainitut maksut.

Milloin suoritteeseen liittyvä toimenpide suoritetaan hakijan pyynnöstä ulkomailla, peritään 1 momentissa tarkoitetun maksun lisäksi korvauksena matkustamiskustannukset, päivärahat ja majoittumiskustannukset.

Lentotoimintaan, lennonvarmistukseen, lentopaikkoihin, lentoesteisiin, ilma-alusten huoltoon, tyyppi- tai muutostyöhyväksyntään taikka ilmailuvälineiden valmistukseen liittyvästä valvonta- ja tarkastustoiminnasta, joka perustuu toimeksiantoon tai Liikenteen turvallisuusvirastoa sitovaan sopimukseen, peritään suoritteen tuottamisesta aiheutuneet välittömät työ- ja välinekustannukset, matkustamiskustannukset, päivärahat ja majoittumiskustannukset sekä mahdolliset muut välittömät kustannukset. Suoritteesta perittävän maksun vähimmäismäärä on kuitenkin 150 euroa.

3 §
Julkisoikeudelliset suoritteet merenkulkutoimialalla

Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Liikenteen turvallisuusvirasto perii tämän asetuksen liitteessä olevan maksutaulukon mukaiset kiinteät maksut, ovat seuraavat suoritteet:

1) merenkulun tarkastustoiminnan suoritteet;

2) luotsaustoiminnan suoritteet;

3) alusrekisterisuoritteet.

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Liikenteen turvallisuusvirasto perii suoritteen omakustannusarvon mukaisen maksun, ovat seuraavat merenkulun tarkastustoiminnan suoritteet:

1) katsastukset, tarkastukset ja aluksenmittaukset, joista säädetään tai määrätään:

a) aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetussa laissa (1686/2009);

b) laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetussa laissa (1687/2009);

c) merenkulun ympäristönsuojelulaissa (1672/2009);

d) painelaitelaissa (869/1999);

e) laivaväen asuintiloista aluksella annetussa asetuksessa (518/1976);

f) laivavarusteista annetussa asetuksessa (925/1998);

g) maantielaissa (503/2005);

2) tarkastus, jolla todetaan, onko aluksella öljysuojarahastosta annetun lain (1406/2004) 5 §:ssä tarkoitettu kaksoispohja;

3) tarkastus alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain (370/1995) 21 a §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa;

4) satamien ja satamarakenteiden turva-arvioinnit, satamien ja satamarakenteiden turvasuunnitelmien hyväksyminen ja alusten katsastukset, joista säädetään eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain (485/2004) 4 §:n 1 kohdassa ja tarkastukset mainitun lain 21 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa;

5) tarkastus eräiden irtolastialusten turvallisesta lastaamisesta ja lastin purkamisesta annetun lain (1206/2004) 24 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa;

6) tarkastus eräiden huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista annetun lain (621/2005) 32 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa;

7) satama-alueen turvallisuusselvityksen hyväksyminen ja sataman toiminnan tarkastaminen sekä poikkeuksien myöntäminen, joista säädetään vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja tilapäisestä säilytyksestä satama-alueella annetussa valtioneuvoston asetuksessa (251/2005);

8) merenkulkualan oppilaitoksen laatujärjestelmän arviointi;

9) henkilöluettelointijärjestelmän hyväksyminen, josta säädetään matkustaja-aluksen henkilöluetteloista annetussa laissa (1038/2009); sekä

10) alusten kaukotunnistus- ja seurantajärjestelmään liittyvien tietojen kysely ja välittäminen.

Omakustannusarvon mukaisen tuntiveloituksen perustana ovat katsastus- ja tarkastustyöhön sekä aluksenmittaukseen, laivanisännän turvallisuusjohtamisjärjestelmän ja aluksen johtamisjärjestelyjen tarkastukseen, satamien ja satamarakenteiden turva-arviointien suorittamiseen ja turvasuunnitelmien hyväksyntään, satama-alueen turvallisuusselvityksen hyväksyntään, sataman toiminnan tarkastamiseen ja poikkeuksien myöntämiseen, merenkulkualan oppilaitoksen laatujärjestelmän arviointiin, henkilöluettelointijärjestelmän hyväksymiseen sekä alusten kaukotunnistus- ja seurantajärjestelmään liittyvien tietojen kyselyyn ja välittämiseen kohdennetut kustannukset jaettuna laskutetuilla työtunneilla. Asiakkaalta laskutetaan vain aluksella, telakalla, laivanisännän luona, satamassa, satamarakenteessa, eräiden huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista annetun lain 22―30 §:ssä tarkoitettuihin valvontatoimenpiteisiin liittyvillä tarkastuskäynneillä, satama-alueella, merenkulkualan oppilaitoksessa, henkilöluettelointijärjestelmän sijaintipaikassa sekä alusten kaukotunnistus- ja seurantajärjestelmään liittyvien tietojen kyselystä ja välittämisestä Liikenteen turvallisuusvirastossa tehdyt varsinaiset katsastus-, tarkastus-, aluksenmittaus- ja muut työtunnit sekä niihin liittyvät valtion matkustussäännön mukaiset korvaukset. Lisäksi asiakkaalta laskutetaan ne Liikenteen turvallisuusvirastossa tehdyt työtunnit, jotka liittyvät alusten katsastukseen ja tarkastukseen kuuluvien piirustusten ja muun materiaalin ja niihin jälkeenpäin tehtyjen muutosten hyväksymiseen.

Kansainvälisen liikenteen alusten tuntiveloitus on:

1) virastotyöaikana 286 euroa ensimmäiseltä aloitetulta työtunnilta sekä jokaiselta sen jälkeen aloitetulta puolelta työtunnilta 143 euroa;

2) muuna kuin virastotyöaikana 430 euroa ensimmäiseltä aloitetulta työtunnilta sekä jokaiselta sen jälkeen aloitetulta puolelta työtunnilta 215 euroa;

3) katsastukseen ja tarkastukseen kuuluvien piirustusten ja muun materiaalin ja niihin jälkeenpäin tehtyjen muutosten hyväksymisestä 91 euroa jokaiselta aloitetulta työtunnilta.

Kotimaanliikenteen alusten ja kalastusalusten sekä huviveneiden tuntiveloitus on:

1) virastotyöaikana 208 euroa ensimmäiseltä aloitetulta työtunnilta sekä sen jälkeen jokaiselta aloitetulta puolelta työtunnilta 104 euroa;

2) muuna kuin virastotyöaikana 314 euroa ensimmäiseltä aloitetulta työtunnilta sekä jokaiselta sen jälkeen aloitetulta puolelta työtunnilta 157 euroa;

3) katsastukseen ja tarkastukseen kuuluvien piirustusten ja muun materiaalin ja niihin jälkeenpäin tehtyjen muutosten hyväksymisestä 91 euroa jokaiselta aloitetulta työtunnilta.

Edellä 2 momentin 4, 5, 7, 8 ja 9 kohdassa tarkoitettujen suoritteiden tuntiveloitus on:

1) virastotyöaikana 286 euroa ensimmäiseltä aloitetulta työtunnilta sekä jokaiselta sen jälkeen aloitetulta puolelta työtunnilta 143 euroa;

2) muuna kuin virastotyöaikana 430 euroa ensimmäiseltä aloitetulta työtunnilta sekä jokaiselta sen jälkeen aloitetulta puolelta työtunnilta 215 euroa.

Edellä 2 momentin 10 kohdassa tarkoitetun suoritteen tuntiveloitus on 50 euroa jokaiselta aloitetulta puolelta työtunnilta.

Jos työtä ei ole voitu katsastajasta, tarkastajasta tai aluksenmittaajasta riippumattomasta syystä suorittaa sitä varten sovittuna aikana tai katsastaja, tarkastaja tai aluksenmittaaja on työn tilaajan pyynnöstä tämän käytettävissä virastotyöaikana katsastusta, tarkastusta tai aluksenmittausta varten tai työ peruuntuu kokonaan, peritään työtuntiveloituksista 50 prosenttia sekä valtion matkustussäännön mukaiset korvaukset.

4 §
Julkisoikeudelliset suoritteet rautatietoimialalla

Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Liikenteen turvallisuusvirasto perii liitteenä olevan maksutaulukon mukaiset kiinteät maksut, ovat seuraavat suoritteet:

1) liikkuvan kaluston rekisteröintipäätös;

2) liikkuvan kaluston rekisteröinti tietojärjestelmään;

3) liikkuvan kaluston jatkuvan kunnossapidon katsastus;

4) yksittäiskatsastuksen perusteella myönnetty liikkuvan kaluston katsastuspäätös;

5) erivapaus tehtäväkohtaisesta pätevyydestä;

6) erivapaus terveydentilavaatimuksista;

7) työterveyshuollon ammattihenkilön hyväksyminen;

8) rautatiealan asiantuntijalääkärin hyväksyminen;

9) kertauskouluttajan hyväksyminen;

10) lupakirja liikkuvan kaluston kuljettajalle;

11) kelpoisuuskirja muussa liikenneturvallisuustehtävässä kuin kuljettajan tehtävässä toimivalle henkilölle.

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Liikenteen turvallisuusvirasto perii suoritteen omakustannusarvon mukaisen maksun, ovat seuraavat suoritteet:

1) poikkeuslupa;

2) rakenteellisen osajärjestelmän käyttöönottolupa ja käyttöönottoluvan muuttaminen;

3) ilmoitetun laitoksen nimeäminen;

4) sääntelyelimen ratkaisu oikaisuvaatimus- ja valitusasiassa;

5) liikenteenohjauspalveluille ja rautateiden liikkuvan kaluston katsastuspalveluille rautatielaissa asetettujen vaatimusten tarkastaminen ja hyväksyminen;

6) turvallisuustodistuksen ja turvallisuusluvan myöntäminen sekä muuttaminen;

7) ratapihan turvallisuusselvityksen tarkastaminen ja hyväksyminen;

8) liikenneturvallisuuskoulutusta antavan oppilaitoksen hyväksyminen;

9) liikenneturvallisuustehtävän koulutusohjelman hyväksyminen;

10) rakentamisaikainen käyttölupa.

Tämän pykälän 2 momentissa tarkoitetuista suoritteista perittävät maksut määräytyvät suoritteen tuottamiseen käytetyn ajan ja kiinteähintaisen tuntiveloituksen perusteella. Omakustannusarvon mukainen tuntiveloitus on 125 euroa sekä ensimmäiseltä tunnilta että kultakin alkavalta lisätyötunnilta. Lisäksi peritään suoritteen tuottamiseen mahdollisesti liittyvät asiantuntijakustannukset sekä valtion matkustussäännön mukaiset korvaukset.

5 §
Julkisoikeudelliset suoritteet tieliikennetoimialalla

Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Liikenteen turvallisuusvirasto perii liitteenä olevan maksutaulukon omakustannusarvon mukaiset kiinteät maksut, ovat seuraavat suoritteet:

1) ajoneuvon, osan, järjestelmän ja erillisen teknisen yksikön tyyppihyväksyntä;

2) ajoneuvotekniset lausunnot ja luvat;

3) liikennetarvikkeiden kauppaan sekä asennus- ja korjaustoimintaan liittyvät suoritteet;

4) autokiinnityssuoritteet;

5) ajoneuvojen rekisteröintisuoritteet;

6) ajokorttisuoritteet;

7) kuljettajaopetukseen ja kuljettajantutkintoihin liittyvät suoritteet ja päätökset;

8) vaarallisten aineiden ajolupakoulutukseen ja ajolupiin sekä turvallisuusneuvonantajatutkintoon liittyvät suoritteet ja päätökset;

9) todistukset;

10) katsastustoiminnan kouluttamiseen liittyvät suoritteet;

11) katsastusluvat;

12) asiakirjapalvelut;

13) piirturikortit;

14) kansainväliset kuljetusluvat;

15) liikenneyrittäjäsuoritteet;

16) kuljettajien ammattipätevyyteen liittyvät suoritteet.

6 §
Katsastustoiminnan maksu

Liikenteen turvallisuusvirasto perii katsastusluvan haltijoilta ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain (1099/1998) 24 a §:ssä tarkoitettua katsastustoiminnan maksua kultakin edellisen kuukauden aikana suoritetulta katsastukselta 2,10 euroa.

7 §
Omakustannusarvosta poikkeavat julkisoikeudelliset suoritteet

Liikenteen turvallisuusvirasto perii omakustannusarvoa alemman kiinteän maksun seuraavista suoritteista:

1) toimiluvan mukaisen katsastustoiminnan aloittamistarkastus 300 euroa;

2) toimiluvan haltijan, kuljettajantutkinnon vastaanottajan tai ajolupakokeen vastaanottajan päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen ratkaisu 42 euroa;

3) poikkeuksen myöntäminen ajokorttilupaa tai taksinkuljettajan ajolupaa koskevista terveysvaatimuksista 25 euroa;

4) suullinen teoriakoe terveysperustein 16 euroa;

5) ajoneuvoverolain (1281/2003) 48 §:n mukainen ennakkoratkaisu 90 euroa;

6) polttoainemaksusta annetun lain (1280/2003) 19 §:n mukainen ennakkoratkaisu 90 euroa;

7) autoverolain (1482/1994) 67 §:n mukainen ennakkoratkaisu 90 euroa;

8) poikkeus ajo-oikeutta koskevista ikävaatimuksista 50 euroa;

9) ilmailutoimialan koulutustoiminnan maksut.

Liikenteen turvallisuusvirasto perii omakustannusarvoa korkeamman kiinteän maksun seuraavista suoritteista:

1) päätös erityistunnuksen myöntämisestä 1 000 euroa;

2) koenumerotodistus 300 euroa;

3) poikkeusluvan myöntäminen muualla kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa rekisteröidyn tai käyttöön otetun ajoneuvon suurimmista sallituista mitoista ja massoista 180 euroa.

8 §
Maksuttomat suoritteet

Maksuttomia suoritteita ovat:

1) asetuksen liitteenä olevassa maksutaulukossa maksuttomiksi merkityt suoritteet;

2) ilma-alusten asematasotarkastukset ja niiden johdosta annetut todistukset;

3) lentoliikenteeseen Suomen ja kolmannen maan välillä tarkoitetut luvat;

4) siviili-ilmailun turvaamiseen liittyvät hyväksynnät ja kulkuoikeudet;

5) tarkastuslentäjän ja ilmailulääkärin valtuudet;

6) lentoturvallisuustietoisuuden edistämiseksi tuotetut painotuotteet ja tietoaineisto;

7) liikenneturvallisuustutkimus;

8) ADR-ajolupakoulutuksen, kuljettajaopetuksen ja ammattipätevyyskoulutuksen valvonta;

9) liikennetarvikevalvonta.

Laajasta lentoturvallisuustietoisuuden edistämiseksi tuotetusta painotuotteesta ja tietoaineistosta voidaan kuitenkin periä maksu, joka ei saa ylittää omakustannushintaa.

9 §
Muut maksulliset suoritteet

Jollei suoritteen maksullisuus määräydy viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n nojalla, Liikenteen turvallisuusvirasto perii maksut liiketaloudellisilla perusteilla valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitetuista seuraavista suoritteista:

1) tietojen luovuttaminen ajoneuvoliikennerekisteristä;

2) rautatietoimialan yhteentoimivuuden osatekijöiden arviointi kansallisten säännösten perusteella;

3) rautatietoimialan erikseen tilatut tarkastukset;

4) tiedotustoimintaan kuulumaton koulutus;

5) tiedotustoimintaan kuulumattomat painotuotteet, lukuun ottamatta lentoturvallisuustietoisuuden edistämiseksi tuotettavaa aineistoa;

6) toimeksiantoon perustuvat tutkimus- ja tilauspalvelut;

7) toimeksiantoon perustuvat muut Liikenteen turvallisuusviraston suoritteet;

8) valokopiot ja muut jäljennökset;

9) asiakirjojen tai muun aineiston lähettäminen, jollei aiheutuvia kustannuksia ole sisällytetty muusta suoritteesta perittävään maksuun.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Liikenteen turvallisuusvirasto ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

10 §
Hylkäävästä päätöksestä perittävä maksu

Tässä asetuksessa tarkoitettu maksu peritään myös hakemukseen annetusta hylkäävästä päätöksestä, jollei toisin säädetä. Jos maksu ylittää 10 000 euroa, hylkäävästä päätöksestä perittävää maksua voidaan kohtuullistaa ottaen huomioon hakemuksen hyväksi tehty työmäärä.

11 §
Erityiset säännökset toimiluvista ja hyväksynnöistä perittävistä maksuista

Jos ilmailutoimialan lupa tai hyväksyntä myönnetään yhtä vuotta lyhyemmäksi ajaksi, luvasta tai hyväksynnästä peritään maksutaulukon perusteella laskettu maksu jokaiselta lupakauden täydeltä 30 päivän jaksolta.

Edellä 1 momentin säännöstä ei sovelleta kertaluontoiseksi tarkoitettuun lupaan tai hyväksyntään.

12 §
Maksusta vapauttaminen

Liikenteen turvallisuusvirasto voi hakemuksesta vapauttaa ilma-aluksen omistajan, haltijan tai käyttäjän lentokelpoisuuden valvontamaksusta, jos ilma-alusta ei koko kalenterivuoden aikana käytetä tai ole käytetty lentotoimintaan.

Hakemus 1 momentissa tarkoitetusta jo maksetusta lentokelpoisuuden valvontamaksusta vapauttamiseksi on jätettävä Liikenteen turvallisuusvirastolle viimeistään kahden kuukauden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jona maksu on maksettu.

Valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momentissa tarkoitettuina syinä maksun määräämiselle alempana tai kokonaan perimättä jättämiselle voidaan pitää tilannetta, jossa maksu kohdistuu rautatielaissa tarkoitettuun museoliikenteen harjoittajaan tai tilannetta, jossa sääntelyelimen ratkaisulla on rautatiemarkkinoiden kannalta yleistä tai ennakkotapausluonteista merkitystä.

Liikenteen turvallisuusvirasto ei peri eräiden ennakkopäätösten maksuperusteista annetun lain (1209/2006) 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua käsittelymaksua.

13 §
Eräitä julkisoikeudellisen suoritteen maksun perintää koskevia säännöksiä

Liikenteen turvallisuusvirasto voi etukäteen periä luvan tai hyväksynnän hakijalta 50 prosenttia lupaa tai hyväksyntää koskevasta tämän asetuksen liitteen mukaisesta maksusta. Etukäteen suoritettava maksu ei koske lupaa tai hyväksyntää, josta perittävä maksu on alle 10 000 euroa. Etukäteen suoritettavan maksun ylittävä osuus peritään, kun päätös toimitetaan hakijalle.

Tuomioistuimen muutoksenhaun johdosta uudelleen käsiteltäväksi palauttaman asian suoritemaksusta vähennetään, mitä samassa asiassa aikaisemmin annetusta päätöksestä on peritty.

14 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010 ja on voimassa vuoden 2010 loppuun.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Neuvotteleva virkamies
Sabina Lindström

Maksutaulukko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.