1667/2009

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus maantielautoista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan maantielautoista 12 päivänä tammikuuta 2006 annetun asetuksen (20/2006) 4 §:n 2 momentti, 5 §:n 1 momentti, 6 §:n 3 momentti, 7 §:n 2 momentti, 8 §:n 3 momentti, 15 §:n 1 momentin 3 kohta ja 16 § seuraavasti:

4 §
Lossin rakenne ja varusteet

Lossin varusteista säädetään Liikenteen turvallisuusviraston katsastusmääräyksissä.

5 §
Lossin kuljettajalta vaadittava todistus ja lääkärintodistus

Lossin kuljettajalla tulee olla Liikenteen turvallisuusviraston antama lossin kuljettajan todistus. Jos lossissa on tutka tai VHF- puhelin, lossin kuljettajalla on oltava pätevyys niiden käyttämiseen.


6 §
Lossin kuljettaminen ohjausköydestä irrotettuna

Lossin saa kuljettaa ohjausköydestä tai sitä vastaavasta muusta ohjauslaitteesta irrotettuna telakka- tai lauttapaikalle Liikenteen turvallisuusviraston määräämää laivaväkeä käyttäen.

7 §
Ohjausköysi ja lauttaväylää risteävä liikenne

Milloin lauttaväylä risteää laivaväylää, on lossin ohjausköysi asennettava paikoilleen siten, että se kiristämättömänä ollessaan asettuu vahvistetun kulkusyvyyden perusteella Liikenneviraston määrittämän haraussyvyyden alapuolelle kulkuväylän koko leveydellä. Ohjausköyttä ei saa tarpeettomasti pitää kiristettynä eikä siten estää lauttaväylän poikki kulkevaa vesiliikennettä. Lossin kuljettajan on myös huolehdittava siitä että alus, jonka on väistettävä lossia, ei joudu kohtuuttomasti odottamaan pääsyä laivaväylän poikki.


8 §
Lauttaväylästä ja lossista varoittavat vesiliikennemerkit ja valot

Lauttaväylälle, jossa liikennöi yleisen kulkuväylän poikki kulkeva lossi, tienpitoviranomainen voi kustannuksellaan ja Liikennevirastolta luvan saatuaan asettaa 1 momentissa tarkoitettujen merkkien lisäksi lauttalaiturien läheisyyteen Liikenneviraston määräysten mukaiset vesiliikenteen valo-opasteet.


15 §
Maantiekuljetusten etuoikeus

3) aluehallintoviraston luvalla liikkuva eläinkuljetusajoneuvo;


16 §
Erityisen talvitien ja yleisen kulkuväylän risteäminen

Milloin maantielain 4 §:n 4 momentissa tarkoitettu erityinen talvitie risteää yleistä kulkuväylää, tienpitoviranomaisen on määrättävä, aluehallintoviraston asiassa mahdollisesti antamat määräykset huomioon ottaen, miten väylän ylittäminen on järjestettävä. Jos ylikulkua varten on silta tai railolossi, tienpitoviranomainen sopii Liikenneviraston kanssa, kuinka paljon yleistä kulkuväylää saa kaventaa siltatukien tai railolossin kiinnityspaikkojen välillä ottaen huomioon kulkuväylää käyttävä liikenne. Tässä yhteydessä tienpitoviranomainen päättää, miten etäälle tien ja kulkuväylän risteyksestä erityinen talvitie on viitoitettava. Tarvittaessa tienpitäjä päättää risteyksen vartioinnista.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Hallitusneuvos
Kaisa Leena Välipirtti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.