1656/2009

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä

kumotaan rakennerahastoista 29 päivänä maaliskuuta 2007 annetun valtioneuvoston asetuksen (311/2007) 9 §:n 4 momentti ja 18 § sekä

muutetaan 1 §:n 2 momentti, 2 §:n 2 kohta, 4 ja 5 §, 8 §:n 4 momentti, 9 §:n 1 ja 2 momentti, 10―13 §, 17 §:n 4 ja 5 momentti ja 21 § momentti, sellaisena kuin niistä on 9 §:n 1 momentti asetuksessa 799/2008, seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta varten laadittuun toimenpideohjelmaan sovelletaan, mitä 8 ja 17 §:ssä sekä suomalaisen hallinto-, todentamis- ja tarkastusviranomaisen osalta 20 §:n 1 ja 3–5 momentissa säädetään.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


2) joustovarauksella äkillisistä rakennemuutosongelmista aiheutuviin menoihin käytettävää sekä ohjelman hallintoviranomaisen varainkäytön joustavuuden varmistamiseen varaamaa ohjelmareservin osaa, jota voidaan käyttää toimenpideohjelman toteuttamiseen;


4 §
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tehtävät

Työ- ja elinkeinoministeriön kultakin suuralueelta nimeämän elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tehtävänä on valmistella maakunnan yhteistyöasiakirjojen laatimista varten 3 §:n 1 momentin 2 ja 4 kohdassa tarkoitettuja varoja koskevat arviot varojen määrästä ja kohdentumisesta hallinnonaloittain kussakin maakunnassa. Maakunnan yhteistyöryhmät neuvottelevat laatiessaan yhteistyöasiakirjaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa maakuntaan kohdentuvasta Euroopan sosiaalirahaston ja vastaavan valtion rahoitusosuuden määrästä ja hallinnonaloittaisesta kohdentumisesta.

5 §
Maakunnan yhteistyöasiakirjan laatimisen aikataulu

Rakennerahastolain 21 §:ssä tarkoitettu maakunnan yhteistyöasiakirja hyväksytään vuosittain talousarvioesityksen antamisen jälkeen samanaikaisesti maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman käsittelyn kanssa. Työ- ja elinkeinoministeriö antaa vuosittain tarkemmat ohjeet maakunnan yhteistyöasiakirjan laatimisessa noudatettavasta aikataulusta ja menettelystä.

8 §
Varojen jako

Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen toimenpideohjelmissa työ- ja elinkeinoministeriö jakaa rakennerahastovaroja vastaavan valtion rahoitusosuuden rakennerahastolain 30 §:ssä tarkoitetuille viranomaisille. Jos jako edellyttää valtioneuvoston yleisistunnon käsittelyä, ministeriö tekee esityksen valtioneuvostolle. Varojen jaossa otetaan huomioon toimenpideohjelman hallintokomitean päätökset. Jakoa varten ministeriö pyytää esitykset muilta toimenpideohjelman toteuttamiseen osallistuvilta ministeriöiltä.

9 §
Ohjelmareservin jako

Ohjelmareservi voidaan muodostaa vuosittain maakunnan yhteistyöryhmien yhteistyöasiakirjoissa esittämistä ohjelmareserviin varatuista määrärahoista ja 2 §:ssä tarkoitetusta joustovarauksesta 8 §:ssä tarkoitetun varojen jaon yhteydessä.

Maakunnan yhteistyöryhmä tai joustovarauksen osalta tarvittaessa alueella toimiva välittävä toimielin neuvoteltuaan muiden asianomaisten välittävien toimielinten kanssa tai välittävän toimielimen tekemän esityksen perusteella asianomainen ministeriö tekee toimenpideohjelman hallintoviranomaiselle esityksen ohjelmareservissä olevien varojen käytöstä. Äkillisistä rakennemuutosongelmista aiheutuviin menoihin käytettävän joustovarauksen osalta noudatetaan lisäksi, mitä 10 ja 11 §:ssä säädetään.


10 §
Äkillisistä rakennemuutosongelmista aiheutuviin menoihin käytettävän jousto-varauksen käyttökohteet

Alueista, joihin joustovarausta voidaan kohdentaa sekä joustovarauksen jakamisen edellytyksistä ja käyttökohteista on voimassa, mitä siitä muualla laissa tai lain nojalla säädetään tai määrätään.

11 §
Äkillisistä rakennemuutosongelmista aiheutuviin menoihin käytettävän joustovarauksen hakeminen

Joustovarausta koskevaan hakemukseen on liitettävä suunnitelma varojen käytöstä. Suunnitelmassa on oltava ainakin seuraavat tiedot:

1) kohdealue, joka voi olla seutukunta tai kunta;

2) analyysi rakennemuutoksen työllisyydelle ja tuotantotoiminnalle aiheuttamista vaikutuksista kohdealueella ja keinot niiden lieventämiseksi;

3) tuettavat toimet jaoteltuina hallinnonaloittain;

4) arvio suunnitelman toteuttamisen rahoituksesta jaoteltuna hallinnonaloittain;

5) selvitys siitä, miten suunnitelman toteuttamista seurataan ja mitä seurantaindikaattoreita käytetään.

12 §
Joustovarauksen purkaminen

Hallintoviranomainen purkaa vuoden aikana käyttämättä jääneen joustovarauksen jakamalla sen noudattamalla, mitä 8 §:ssä säädetään. Poiketen siitä, mitä tässä momentissa säädetään, hallintoviranomainen voi päättää kuultuaan asianomaisia ministeriöitä, että vuoden aikana käyttämättä jäänyt joustovaraus kohdennetaan myös seuraavalla vuodelle käytettäväksi 10 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Näin muodostettu joustovaraus puretaan jakamalla se toisen varainhoitovuoden lopussa noudattamalla, mitä 8 §:ssä säädetään.

Joustovarauksen käytön on oltava toimenpideohjelman mukaista.

13 §
Tiedot menoilmoitusta varten

Välittävä toimielin vahvistaa toimenpideohjelman todentamisviranomaiselle menoilmoitusta varten toimittamiensa maksatus- ja muiden tietojen säädöstenmukaisuuden.

Välittävä toimielin vahvistaa hallintoviranomaiselle, että rakennerahastolain 49 §:ssä tarkoitetut tarkastukset on suoritettu.

17 §
Seurantakomitean kokoonpano

Kansallisen rakennerahasto-ohjelman seurantakomitean puheenjohtajana toimii työ- ja elinkeinoministeriön edustaja.

Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen toimenpideohjelmissa seurantakomiteaan kuuluvat suomalaiset jäsenet edustavat työ- ja elinkeinoministeriötä, mahdollisuuksien mukaan muita keskushallinnon viranomaisia, toimenpideohjelma-alueen viranomaisia sekä mahdollisuuksien mukaan työmarkkina- ja elinkeinojärjestöjä tai kansalaisyhteiskuntaa edustavia järjestöjä.

21 §
Seurantakomitean jäsenten ja asiantuntijoiden kulukorvaukset

Seurantakomiteassa järjestöjä edustaville jäsenille, kunnallisille luottamushenkilöille ja asiantuntijoille voidaan maksaa korvausta ansionmenetyksestä, matkakustannuksista ja muista tehtävän hoitamisesta aiheutuneista kustannuksista siltä osin kuin korvauksesta ei vastaa se taho, jota jäsen tai asiantuntija edustaa. Korvauksen suorittaa toimenpideohjelman hallintoviranomainen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Ministeri
Mari Kiviniemi

Hallitusneuvos
Tuula Manelius

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.