1637/2009

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston asetus julkisen työvoimapalvelun toimeenpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä,

muutetaan julkisen työvoimapalvelun toimeenpanosta 30 päivänä joulukuuta 2002 annetun valtioneuvoston asetuksen (1347/2002) 3, 5 ja 7 §, 9 §:n 1 momentti, 10 ja 11 §, 15 §:n 1 momentti sekä 16 ja 19 §,

sellaisina kuin niistä ovat 7 § asetuksissa 1223/2005 ja 1287/2007, 11 § viimeksi mainitussa asetuksessa sekä 15 §:n 1 momentti ja 16 § asetuksessa 1421/2006 seuraavasti:

3 §
Korvausten myöntäminen

Liikkuvuusavustuksen myöntää hakemuksesta se työ- ja elinkeinotoimisto, jossa avustuksen hakija on työnhakijana.

Julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) 6 luvun 11 ja 13 §:ssä sekä 10 luvun 2 §:ssä ja 6 §:n 1 momentissa tarkoitettuihin toimenpiteisiin liittyvät etuudet myöntää se työ- ja elinkeinotoimisto, jossa etuuden hakija on henkilöasiakkaana.

5 §
Työolosuhteiden järjestelytuen myöntäminen ja maksaminen

Työolosuhteiden järjestelytuen myöntää se työ- ja elinkeinotoimisto, jonka toimialueella työpaikat sijaitsevat.

Työolosuhteiden järjestelytuen maksaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

7 §
Työllistämistuen myöntäminen

Palkkatuen myöntää se työ- ja elinkeinotoimisto, jonka toimialueella työpaikat sijaitsevat tai johon työttömäksi työnhakijaksi rekisteröityneitä on tarkoitus tuella palkata.

Starttirahan myöntää se työ- ja elinkeinotoimisto, jossa tuen hakija on henkilöasiakkaana. Osa-aikalisän myöntää se työ- ja elinkeinotoimisto, jonka toimialueella osa-aikatyöhön siirtyvän työpaikka sijaitsee tai jonka työtön työnhakija työllistetään osa-aikalisän avulla.

9 §
Työllistämistuen maksaminen

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus maksaa työllistämistuen kuukausittain jälkikäteen työ- ja elinkeinotoimiston hyväksymän maksatushakemuksen perusteella.


10 §
Kunnalle maksettava lisätuki

Kunnan on toimitettava työ- ja elinkeinotoimistolle selvitys julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 12 §:n mukaisen lisätuen maksamista varten kultakin vuosineljännekseltä.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus maksaa lisätuen kunnalle työ- ja elinkeinotoimiston hyväksymän selvityksen perusteella.

11 §
Määrärahan myöntäminen yritystoiminnan edellytysten arviointiin ja kehittämiseen

Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus päättää määrärahan myöntämisestä sosiaalisista yrityksistä annetussa laissa (1351/2003) ja julkiseen työvoimapalveluun kuuluvista etuuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (1346/2002) 13 §:ssä tarkoitetun yritystoiminnan edellytysten arvioinnista ja kehittämisestä aiheutuviin menoihin.

15 §
Työllisyyspoliittisen avustuksen hakeminen ja myöntäminen

Työllisyyspoliittisen avustuksen (avustus) myöntää se elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jonka toimialueella toiminta toteutetaan. Jos toimintaa on useamman keskuksen toimialueella, tuen myöntää se elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jonka toimialueella toiminta on tarkoitus pääasiallisesti toteuttaa. Avustuksen sosiaalisen yritystoiminnan perustamiseen ja vakiinnuttamiseen sekä uusosuuskunnan perustamiseen myöntää se elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jonka toimialueella tuen hakijan kotipaikka on. Avustuksen myöntää työ- ja elinkeinoministeriö, jos toiminta on valtakunnallista.


16 §
Avustuksen maksaminen

Avustus tai, jos avustusta on maksettu ennakkona, ennakon ylittävä osa maksetaan maksujaksoittain jälkikäteen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle toimitetun maksatushakemuksen perusteella. Maksatushakemuksen tulee perustua toteutuneisiin kustannuksiin tai vastaaviin sosiaaliseen yritystoimintaan liittyviin kustannuksiin. Muiden kuin työttömien perustaman yhdistyksen osalta maksujakso on kolme kalenterikuukautta, jollei avustuksen myöntämispäätöksessä ole muuta määrätty. Työttömien perustaman yhdistyksen osalta maksujakso on kalenterikuukausi.

Maksatushakemus on toimitettava kuukauden kuluessa sen maksujakson päättymisestä, jota hakemus koskee. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi kuitenkin erityisestä syystä päättää, että avustus maksetaan maksatushakemuksen myöhästymisestä huolimatta.

Ennakkoa koskeva maksatushakemus on toimitettava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle hyvissä ajoin ennen sen maksujakson alkua, johon ennakko kohdistuu. Maksatushakemuksessa avustuksen saajan on selvitettävä kustannukset, joiden avustuksen saaja arvioi erääntyvän maksettaviksi seuraavan maksujakson aikana.

19 §
Ylläpitokorvauksen maksamiseen liittyvät ilmoitukset ja tiedot

Työ- ja elinkeinotoimiston tulee ilmoittaa työttömyyskassalle tai Kansaneläkelaitokselle tiedot työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen ja työttömyysetuudella tuettavan työnhakijan omaehtoisen opiskelun aikaisista julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 10 luvun 5 §:n 2 momentissa tarkoitetuista lomajaksoista sekä siitä, sijaitseeko koulutuspaikka opiskelijan kotikunnan tai työssäkäyntialueen ulkopuolella.

Työ- ja elinkeinotoimiston tulee ilmoittaa työttömyyskassalle tai Kansaneläkelaitokselle tiedot julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 8 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen työmarkkinatoimenpiteiden sekä työvoimaviranomaisen järjestämän tai hankkiman ryhmäpalveluna toteutettavan vähintään 5 ja enintään 20 päivää kestävän työnhakuvalmennuksen osallistumispäivistä sekä tieto siitä, järjestetäänkö työmarkkinatoimenpide tai työnhakuvalmennus työnhakijan kotikunnan tai työssäkäyntialueen ulkopuolella.

Työ- ja elinkeinotoimisto voi antaa julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 12 luvun 3 §:n 3 momentissa tarkoitetun ilmoituksen sekä 1 ja 2 momentissa tarkoitetut tiedot työttömyyskassalle ja Kansaneläkelaitokselle elektronisen linjasiirron avulla.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Tämän asetuksen voimaan tullessa kesken olevan työelämävalmennuksen ajalta maksettavaan työllistämistukeen ja harkinnanvaraiseen ylläpitokorvaukseen sovelletaan tämän asetuksen voimaantullessa voimassa olleita säännöksiä.

Tämän asetuksen voimaan tullessa kesken olevan työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen ajalta maksettaviin opintososiaalisiin etuuksiin liittyviin ilmoituksiin ja tietoihin sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Ministeri
Liisa Hyssälä

Ylitarkastaja
Timo Meling

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.